Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2020

1 Pentru validarea Dispozițiilor primarului comunei cu nr. 364/24.12.2019, 366/30.12.2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2019 și a dispoziției nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2019 din excedentul bugetului local al Comunei Mosnita Noua înregistrat la sfârșitul anului 2019.
2 Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 58/26.04.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.769.607,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
3 Privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.
4 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 420517 Moșnița Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în suprafață de 8.676 mp, constând în teren curti constructii pentru constructii administrative si social culturale și sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională în suprafață de 1603 mp.
5 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local 15.01.2020
6 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costea Paul Ovidiu.
7 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403698 Cad 403698 în suprafață de 2605 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către CIORTAN Terezia.
8 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413627 Cad 413627 în cotă de 33/40 mp, din suprafața totală de 4716 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CRIȘMAR Vasile-Lucian, CANTEA Simona, BOBEI Remus-Adrian, BOBEI Otti1ia-Ju1ia, ANDREI Adrian, ANDREI Valeria, CRIȘMAR Delia, VESA Adina-Marieta.
9 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422777, Cad 422777 în suprafață de 335 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către PANCZI Ferenc-Albert.
10 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 417029 Cad 417029, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417030 Cad 417030, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417031 Cad 417031, în cotă de 500/26827, constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MUDURA Viorica.
11 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 414918, 414919 Cad 414918, 414919 în suprafață de 2304 mp, 536 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către POMANĂ Maria.
12 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421314 Cad 421314 în suprafață de 6847 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan pentru drumuri inclusiv trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către GOSTEMOB SRL prin asociat și administrator GOTTARDI Fabio.
13 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă.
14 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul obiectivului de investiții ”Amenajare cale de acces pietonal, pistă de biciclete și iluminat public parțial, între localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni, județul Timiș”, faza Proiect tehnic pentru instalație electrică iluminat stradal comuna Comuna Moșnița Nouă, Drumul Moșnița Nouă — Urseni.
15 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Înființare clădire școală Moșnița Nouă”, faza Studiu de Fezabilitate.
16 Privind aprobarea Rețelei Școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2020-2021.
17 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si terenurile aferente acestora din anexa nr.l si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA.
18 Privind aprobarea amplasării a trei containere modulare dobândite în urma acceptării donației făcute de către Asociația Casa Rafa pe terenul cuprins în C.F. nr. 400422 Moșnița Nouă, nr. cad. 400422, în suprafață de 730 mp situate în localitatea Moșnița Veche, în vederea închirierii acestora ca locuințe de necesitate familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile,
19 Privind aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2019.
20 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411623 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411623, cu suprafața de 612 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Marian Sârbu în calitate de proprietar al construcției.
21 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405777 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405777, cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Ionica-Mirela Deliu în calitate de proprietară a construcției.
22 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Gheorghe Mezin și d-na Rodica-Sorina Mezin în calitate de proprietari ai construcției
23 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416843 Cad 416843 în cotă de 29/632, 29/632, 87/316 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către DELCEA Ghiorghe, DELCEA Iren, DELCEA Cristina prin mandatară BALINT Mariana.
24 Privind aprobarea unor măsuri pentru întreținerea străzilor înregistrarea și reglementarea circulației atelajelor cu tracțiune animală pe teritoriul administrativ al Comunei Moșnița Nouă
25 Privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 414983, nr. Cad. 414983, C.F. nr. 414982, nr. Cad. 414982, C.F. nr. 414981, nr. Cad. 414981, C.F. nr. 414845, nr. Cad. 414845 , C.F. nr. 415017, nr. Cad. 415017, C.F. nr. 414772, nr. Cad. 414772, C.F. nr. 415540, nr. Cad. 415540, C.F. nr. 417073, nr. Cad. 417073, C.F. nr. 417078, nr. Cad. 417078, conform documentației întocmită de S.C. PROMETER S.R.L. în calitate de executant al măsurătorilor topo- cadastrale, in vederea intabulării DJ595D, având ca beneficiar Consiliul Județean Timiș
26 Privind limitarea rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumul comunal

DC 149, tronsonul Moșnița Veche- Drumul Boilor- Timișoara; Moșnița Veche- Drumul Boilor-Str. Berlin- DJ 592, la 50 de km/h

27 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423053, nr. Cad. 423053, în suprafață de 3.825 mp în trei Ioturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
28 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423052, nr. Cad. 423052, în suprafață de 1.964 mp în trei loturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
29 Pentru revocarea H.C.L. cu nr.222/31.07.2019 privind înscrierea terenului arabil extravilan, cuprins în C.F. nr. 412749 Moșnița Nouă,nr.cad 412749 ,( nr. top vechi A233/l) în suprafață de 62.700 mp, reconstituit Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă, în baza Legii nr. 247/2005, conform Titlului de proprietate nr. 3/38/16.02.2010, în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.01.2020 (partea Ipartea II)
30 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Construire sediu asezamant cultural in localitatea Moșnița Nouă”, Comuna Mosnita Noua, Jud. Timis.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 05.02.2020
31 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ AMENAJARE SCUARURI PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ”.
32 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ Modernizare clădire Moșnița Veche
33 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă tip 1 ” în localitatea Urseni, str. Salcâmilor, Nr. 20 jud. Timiș.
34 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice instituții publice ”.
35 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Dotare și modernizare birouri UAT”
36 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții ” Modernizare parc în localitatea Moșnița Nouă”.
37 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții Modernizare dispensar
38 Pentru aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă.
39 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Modernizare Iluminat Public ” în Comuna Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 18.02.2020
40 Pentru aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă.
41 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă a investitiei „Realizare LES JT iluminat public, Localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, Strada Intravilan Nr. Fn-MOȘNIȚA NOUĂ, CF 422357 având 0 valoare de 90.083,00 lei TVA inclus”.
42 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu 0 lungime de 197 ml având o valoare de 82.705,00 lei TVA inclus”.
43 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu o lungime de 196 ml avand o valoare de 142.681,00 lei TVA inclus”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 19.02.2020
44 Pentru modificarea art. 1 din H.C.L nr. 336/09.12.2019, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I S.A. a amplasamentului si asigurarea condițiilor în vederea executării de investiții „Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă judetul Timiș„.
45 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
46 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413817 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413817, cu suprafața de 497 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Alin Crucieru în calitate de proprietar al construcției.
47  

Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă conform AC 1109 din 29.10.2019 pe strada Eforie Comuna MOȘNIȚA NOUĂ localitatea URSENI-CF 413879 cu o lungime de 173 ml având o valoare de 18.000 lei TVA inclus”.

48 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal conform AC 835 din 23.08.2019 pe Strada Ielelor în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă-CF 409755 cu o lungime de 80 ml având o valoare de51.810,03 lei TVA inclus”.
49 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și terenurile aferente acestora din anexa nr.l și anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către R.A Aquatim SA.
50 Privind aprobarea întocmirii unei documentații de identificare, măsurare și intabulare a terenurilor traversate de drumul ocolitor al localității Moșnița Veche, propus în Planul Urbanistic General. al Comunei Moșnița Nouă.
51 Privind aprobarea întocmirii unui proiect de amenajare a centrului localității Moșnița Veche
52 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/25.09.2019 pentru aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu nr. 116/24.04.2019, privind eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj precum și a tarifelor aferente.
53 Privind emiterea acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru Construire retea fixa de telecomunicatii FTTH Orange in localitățile Mosnița Nouă, Mosnița Veche, Urseni, Albina și Rudicica, pe domeniul public al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă.
54 Privind stabilirea taxei speciale de dezvoltare și înfrumusețare a Comunei Moșnița Nouă pentru imobilele cu destinația de locuință, sediu firmă sau punct de lucru (după caz) de pe raza Comunei Moșnița Nouă
55 Privind acordarea unui sprijin financiar de 8000 ron d-nei Deblea Maria, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 13.01.2020.
56 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8000 ron d-lui, Lupu Florian Ovidiu, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 06.02.2020.
57 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractului de închiriere cu nr. 17/31.01.2000, încheiat pentru concesionarea terenului cuprins în C.F. 417907, nr.top 591/2/2603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/6, Moșnița Nouă, în suprafață de 1.000 mp,având ca beneficiar pe d-nul Toma Maxim, prin încasarea taxei pe teren și a redevenței de către Comuna Moșnița Nouă
58 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ” Elaborare zonă de servicii, comert și locuințe”, pe parcelele înscrise în CF nr. 421566, 421567, 421568, 421569, cu nr. cad. 421566, 421567, 421568, 421569, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari Dinu-Va1eriu VERMEȘAN, Alexandru-Errol BUTUZA, Elvira CEAUȘU, Constantin CEAUȘU.
59 privind aprobarea transformării funcției publice vacante de polițist local, grad profesional principal, clasa a III-a în polițist local, grad profesional debutant, clasa I.
60 Privind aprobarea salariului de bază, pentru postul contractual de economist la Clubul Sportiv Comunal Moșnița
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 26.02.2020

 

Copyright © 2020 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.