Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare pe compartimente

Acest articol a fost editat în decembrie 29th, 2023 la 06:11 pm

Cereri și documente

Impozite pe clădiri 2015

Cod Fiscal, art.251,alin(3) – Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată

1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

1.Clădiri utilizate ca locuinţă
Cu instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare Fără instalaţii de apă, electrice, încălzire, canalizare
A) cu pereţii sau cadre din beton armat, cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale  1.085 644
B) cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă,vălătuci, paiantă şi alte materiale 295  184
2.Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii Cu instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare Fără instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare
C) cu pereţii sau cadre din beton armat, cărămidă arsă,piatră naturală sau din alte materiale 184  166
D) cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale 110 73
Încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 75% din suma care s-ar aplica clădirii
Încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 
50% din suma care s-ar aplica clădirii

4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
0 I II III
IV
Moşniţa Nouă
V
Moşniţa Veche, Urseni, Albina, Rudicica
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
(8^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Impozite pe mijloacele de transport 2015

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 Tipuri de autovehicule

Impozit [lei/an/cm3sau fracţiune]

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusv, precum şi autoturismele de teren de producţie internă 30
8 Tractoare înmatriculate 18

Remorci, semiremorci sau rulote

a până la 1 tonă inclusiv 9
b între 1 şi 3 tone inclusiv 34
c între 3 şi 5 tone inclusiv 52
d peste 5 tone 64
Vehicule înregistrate
a Vehicule cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 3
b Vehicule cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 5
c Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 100
 

 Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

 Impozit [lei/an/autovehicul]

 Axa motoare cu suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

Axa motoare cu alt sistem de suspensie
 1. Autovehicule cu doua axe și cu masa
a ce puțin 12 t , dar nu mai mult de 13 t 0 133
b peste 13 t , dar nu mai mult de 14 t 133 367
c peste 14 t , dar nu mai mult de 15 t 367 517
d peste 15 t 517 1.169
 2. Autovehicule cu trei axe și cu masa
a peste 15 t , dar nu mai mult de 17 t 133 231
b peste 17 t , dar nu mai mult de 19 t 231 474
c peste 19 t , dar nu mai mult de 21 t 474 615
d peste 21 t , dar nu mai mult de 23 t 615 947
e peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 947 1.472
f peste 25 t 947 1.472
 3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa
a peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 615 623
b peste 25 t , dar nu mai mult de 27 t 623 973
c peste 27 t , dar nu mai mult de 29 t 973 1.545
d peste 29 t , dar nu mai mult de 31 t 1.545 2.291
e peste 31 t 1.545 2.291

Combinaţii de autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 t

1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa
a peste 12 t , dar nu mai mult de 14 t 0 0
b peste 14 t , dar nu mai mult de 16 t 0 0
c peste 16 t , dar nu mai mult de 18 t 0 130
d peste 18 t , dar nu mai mult de 20 t 60 140
e peste 20 t , dar nu mai mult de 22 t 137 190
f peste 22 t , dar nu mai mult de 23 t 320 414
g peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 414 747
h peste 25 t 747 1.310
 2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa
a  peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 128 299
b  peste 25 t , dar nu mai mult de 26 t 299 491
c  peste 26 t , dar nu mai mult de 28 t 491 721
d  peste 28 t , dar nu mai mult de 29 t 721 871
e  peste 29 t , dar nu mai mult de 31 t 871 1.429
f  peste 31 t , dar nu mai mult de 33 t 1.429 1.984
g  peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 1.984 3.012
h  peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 1.984 3.012
  3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa
 a  peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 1.579 2.197
 b   peste 38 t 2.197 2.986
4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa
a peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 1.395 1.937
b peste 38 t , dar nu mai mult de 40 t 1.937 2.679
c peste 40 t 2.679 3.963
 5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa
a peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 794 960
b peste 38 t , dar nu mai mult de 40 t 960 1.434
c peste 40 t 1.434 2.283

 

Mijloace de transport pe apă
Tip ambarcaţiune Impozit [lei/an]
a luntre, bărci fără motor , folosite pentru uz şi agrement personal 21
b bărci fără motor,folosite în alte scopuri 56
c bărci cu motor 210
d nave de sport şi agrement 1.119
f şalupe X
g iahturi X
h scutere de apă 210
i remorchere şi împingătoare  
i 1 până la 500 CP inclusiv 550
i 2 peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909
i 3 peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.398
i 4 peste 4.000 CP 2.237
j vapoare, pentru  fiecare XX tdw 182
k Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale
k1 cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182
k2 cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv 280
k3 cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490
Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 261 Reguli generale
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înțelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.
 
Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 262 Scutiri
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 265 Plata taxei

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

 

 

Impozite pe terenuri 2015

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

CURŢI CONSTRUCŢII – zona în cadrul localităţii: A

Rangul localităţii

Nivelul impozitului 

[lei/m2]
a RANG 4 centrul de comună / Moşniţa Nouă 0,1031
b RANG 5 sate aparţinătoare/ Albina, Moşniţa Veche, Urseni, Rudicica 0,0825

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Categoria de folosinţă a terenului lei / ha
2 – ARABIL 32
3 – PAŞUNI 24
4 – FÂNEŢE 24
5 – VII 53
6 – LIVEZI 61
7 – PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 32
8 – TERENURI CU APE 17
9 – PENTRU DRUMURI 0
10 – CĂI FERATE NORMALE 0
11 – CĂI FERATE ÎNGUSTE 0

 IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN 

 Terenul

    Impozit funcţie de zonâ [lei/ha]

Categoria de folosinţă

 A  B  C  D
 Terenuri cu construcţii  30
 Arabil  52
 Păşune  26
 Fâneaţă  26
 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1        58
 Vie până la intrarea pe rod        0
 Livadă pe rod        58
 Livadă până la intrarea pe rod        0
 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră        14
 Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie        0
 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole        3
 Teren cu amenajări piscicole        32
 Drumuri şi câi ferate        0
 Teren neproductiv        0

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de stingere a datoriilor la buget

Modificările la ordinea de stingere a datoriilor, publicate în luna august, intra în vigoare de la 1 noiembrie. Astfel, începând cu aceasta data, autorităţile fiscale trebuie sa tina cont de o excepţie de la regulile existente atunci când sting debitele restante ale contribuabililor.

Codul de procedura fiscala a fost modificat prin OG nr. 16/2012, publicata în Monitorul Oficial nr. 618 din 28 august 2012.

Printre altele, noul act normativ aduce modificări art. 115 din Codul de procedura fiscala, care reglementează ordinea de stingere a datoriilor. Articolul 115 stabileşte ca sunt stinse cu prioritate toate obligaţiile principale în ordinea vechimii lor şi abia apoi se acoperă accesoriile, tot în ordinea vechimii pe care acestea o au.

Practic, în cazul în care un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, ordinea de stingere a datoriilor este următoarea:

1. Se sting cu prioritate toate obligaţiile fiscale principale în ordinea vechimii acestora;
2. După stingerea tuturor obligaţiilor fiscale principale, se sting obligaţiile fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi) în ordinea vechimii acestora.

OG nr. 16/2012 completează art. 115 cu un nou alineat, alineatul 32, care reglementează o excepţie de la regulile existente în privinţa stingerii datoriilor.

Mai exact, noul alineat introdus stabileşte ca în cazul obligaţiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspecţie fiscala, precum şi amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Ordinea de stingere a datoriilor, modificata şi la începutul lunii iunie

Art. 115 din Codul de procedura fiscala a mai fost modificat şi în iunie, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2012, în 7 iunie 2012.

La momentul respectiv, Guvernul a introdus alineatul 31 care reglementa ordinea stingerii obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat.

Potrivit regulilor introduse prin OUG nr. 24/2012, în cazul contribuabililor care beneficiază de ajutor de stat sub forma de subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii se sting cu prioritate obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refera subvenţia, indiferent daca plata este efectuata din subvenţie sau din veniturile proprii.

“Prin completarea art. 115 din Codul de procedura fiscala se propune o regula speciala de stingere a obligaţiilor fiscale respectiv, stingerea potrivit destinaţiei subvenţiei, indiferent daca plata este efectuata din subvenţie sau din veniturile proprii. în acest sens se asigura respectarea condiţiilor în care instituţiile europene competente au aprobat ajutorul de stat”, argumenta Ministerul Finanţelor în nota de fundamentare a OUG nr. 24/2012.

Finanţele explicau în acelaşi document ca regulile anterioare de stingere a datoriilor pentru contribuabilii care obţineau subvenţii erau contradictorii prevederilor europene în materia ajutoarelor de stat.

“Aceste ajutoare de stat nu includ posibilitatea de a plăti datoriile istorice, ci numai datoriile curente (datorii pentru anii în care este aprobata subvenţia)”, precizau reprezentanţii Ministerului de Finanţe.

Taxa pentru publicitate și reclamă 2014

Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

(C.F., art. 271, al. (2)

a în cazul unui afişaj situat în locul în care persoană derulează o activitate economică, 35 lei/m2 sau fracţiune de m2/an
b în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, 25 lei/m2 sau fracţiune de m2/an

Taxe locale speciale 2015

TAXE SPECIALE PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ

  • transcrierea actelor din străinătate- 50 lei
  • eliberarea la cerere a duplicatelor certificatelor de stare civilă-15 lei
  • rectificarea pe cale administrativă a unui act de stare civilă – 35 lei
  • oficierea căsătoriilor în zile nelucrătoare: – sâmbătă: 100 lei, duminică şi sărbători legale: 200 lei
  • oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, în locaţii aflate pe teritoriul comunei: 500 lei

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 2015

În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor 

.F. art 267, (2)

Eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită, mediu rural:

Taxa [lei]

a până la 150 m2 inclusiv 7
b între 151 m2 şi 250 m2 8
c între 251 m2 şi 500 m2 10
d între 501 m2 şi 750 m2 13
e

între 751 m2 şi 1.000 m2

15

f

peste 1.000 m2

15 + 0,01 peste fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2
C.F. art. 282, (2 Taxă de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism 50% din valoarea certificatului dacă aceasta depăşeşte 20 lei
C.F. art 267, (3) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă  0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii
C.F. art. 282, (2) Taxă de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire în minim 5 zile de la depunerea solicitării 800

C.F. art 267, (4)

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraj sau escavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi
petrol, precum şi altor exploatări
 9 lei/m2 din terenul  afectat de escavaţie

 C.F. art 267, (5)

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
 C.F. art 267, (6) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie

C.F. art 267, (7)

 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi amplasarea corpurilor şi panourilor de afişj, a firmelor şi reclamelor  9 lei/m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

C.F. art 267,(8)

 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat al art. 267  1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente
C.F. art 267,(9) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădire

C.F. art 267,(10)

 Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 
 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale

C.F. art 267,(11)

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, televiziune şi televiziune prin cablu  14 lei / fiecare racord

C.F. art 267,(12)

Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
 17 lei

C.F. art 267,(13)

Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
10 lei
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
  a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;
  b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
  c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;
  d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
  e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare
Codul Fiscal, articolul 268
C.F. art 268,(1) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice şi a altor autorizaţii similare *1
 17 lei
C.F. art 268,(1) Taxă viză a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice. Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor
 50% din cuantumul taxei de eliberare a autorizaţiei
C.F. art 268,(2) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionre
 22 lei
 C.F. art 268, (3)  Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau de pe asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
 35 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
 C.F. art 268,(4) Taxă pentru eliberarea certificatului de producător   
 15 lei
 C.F. art 268, (5)    Taxă pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică
 756 lei