Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare SPCLEP

Acest articol a fost editat în martie 18th, 2024 la 04:12 pm

1. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

1. cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, semnata atât de minor, cât şi de părinte (reprezentant legal); click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. certificatul de naştere (în original);

3. certificat căsătorie părinţi sau certificatul de divorț însoțit de acordul parental sau hotărârea judecătorească de divorț definitive/irevocabilă, după caz în situația în care părinții sunt divorțați (în original);

4. actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau al reprezentantului legal. 5. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă) ;

2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate; click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. certificatul de naştere, original;

3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie, Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile), Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile);

4. declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

5. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – de 7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă; 6. Cartea de identitate se poate preschimba cu 180 de zile înaintea termenului de expirare

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

3. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

3. certificatul de naştere, original;

4. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

5. hotarârea de divorţ, definitivă si irevocabilă, după caz, original;

6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;

7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

8. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă;

9. Cartea de identitate se poate preschimba cu 180 de zile înaintea termenului de expirare

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

4. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii – străzii sau a renumerotării imobilelor

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

3. certificatul de naştere, original;

4. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

5. hotarârea de divorţ, definitivă si irevocabilă, după caz, original;

6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;

7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

8. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă;

9. Cartea de identitate se poate preschimba cu 180 de zile înaintea termenului de expirare Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

5. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul, în cazul deteriorării;

3. certificatul de naştere, original;

4. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

5. hotarârea de divorţ, definitivă si irevocabilă, după caz, original;

6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;

7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

8. dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

9. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă;

10. Cartea de identitate se poate preschimba cu 180 de zile înaintea termenului de expirare

6. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România; click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. certificatul de naştere, original;

3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

4. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

5. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;

6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;

7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

8. paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;

9. actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original;

10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă)

  •  Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
  •  Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
  • În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formula executorie.

7. Eliberarea cărţii de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar în România

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original;

3. certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original;

4. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

5. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

6. două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

7. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă);

8. Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

1. paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinţi, dovada cetățeniei acestora se face potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, cu modificările şi completările ulterioare;

2. certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinţii, original; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1;

3.  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile)

4. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original; 5. chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă); La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document, va da o declaraţie în acest sens.

9. Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

1. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei; click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. actul de identitate al solicitantului;

3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (cu stradă și număr nou), original și copie sau Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile) sau Adeverință emisă de Registrul Agricol Moșnița Nouă (nu mai veche de 30 de zile) 4. declaraţia găzduitorului.

10. Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate; click aici pentru formular (cererea se tipărește față-verso)

2. 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;

3. documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui  de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original;

4. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu – se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă;

TAXE

(se achită la casieria Primăriei Moșnița Nouă.)

– taxă eliberare carte de identitate – 7 lei

– taxă eliberare carte de identitate provizorie – 1 leu
– taxă furnizări date – 1 leu

ATENȚIE!

Cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile ,
titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de
identitate.
În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare
civilă, anularea documentului, schimbarea sexului, sau
fizionomiei, titularul are obligația să solicite eliberarea unui
nou act de identitate.
În cazul modificării numelui și/sau prenumelui
titularului, prenumelui părinților, a datei, ori a locului de
naștere, precum și în situația schimbării sexului se prezintă și
hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, actul
administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare
civilă.

Astfel, cererile se soluționează în 30 de zile de la data înregistrării acestora conform art.8 alin(1) și art. 9 din O.G nr.27/2002, pentru verificări suplimentare termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile.

Acte necesare pentru eliberare documente: