Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare Urbanism

Acest articol a fost editat în august 22nd, 2022 la 03:42 pm

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare/branșamente:

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. Teren (valabilitate 6 luni)
 • Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 2 copii xerox
  Copie extras CF DRUM in cazul extinderilor si bransamentelor (valabilitate 6 luni)

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare/branșamente:

 • Cerere tip prelungire certificat de urbanism
 • Certificatul de Urbanism în original

3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire:

 • Cerere tip și Anexa întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare:

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare:

 • Cerere tip
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Copie comunicare începere lucrări

6. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei comunei Moşniţa Nouă şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Comunei Moşniţa Nouă:

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

7. Model pentru panou de identificare a investiţiei – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

 

8. EMITEREA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE

 • Cerere pentru emiterea unui AVIZ DE OPORTUNITATE (actele necesare sunt menționate pe cerere și conform Anexei 1 din HCL 428/20.12.2017)
 • Dovada achitării taxei (50 lei)

9. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DECLARAȚIEI PRIVIND VALOAREA REALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

10. Acte necesare adeverință nomenclator stradal (adresă)

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

11. Acte necesare planuri de încadrare și planuri de situație

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

12. Acte necesare adeverință ENEL (subtraversare)

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)
 • Aviz tehnic ATR ENEL

13. Acte necesare acord gaz

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

14. Acte necesare acord drum public

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

15. Acte necesare donație drumuri, spații verzi

 • Cerere scrisă
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F.
 • Declarație notarială de donație

16. Acte necesare pentru comisia de circulație

 • Cerere tip
 • Copie Extras de carte funciară (nu mai vechi de 6 luni)
 • Copie Certificat de Urbanism
 • Copie C.I.
 • Memoriu cu lucrările ce urmează să se execute
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situație (după caz: plan cu pozarea rețelelor de apă, gaz, curent, plan întocmit de inginer drumar pentru construcții, altele)
 • Avizul Direcția Tehnică CJT, Avizul ANIF – unde este cazul conform C.U.

17. Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire/demolare pentru modificare de temă în timpul execuției

 • Cerere tip Pentru emiterea Autorizației de Construire
 • Copie în două exemplare a documentației care a stat la baza emiterii autorizației de construire inițială
 • Planșe cu toate modificările care se doresc a fi executate (semnate și ștampilate conform L.50/1991)
 • Punct de vedere din partea structuristului din care să rezulte dacă modificările propuse afectează structura de rezistență a clădirii
 • Dacă structura clădirii va fi afectată de modificările propuse trebuie depusă o expertiză tehnică
 • Memoriu de arhitectură din care să rezulte indicii urbanistici propuși și modificările care vor fi executate
 • Deviz general