Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2012

Data Nr. HCL Conţinut Stare
25.01.2012 1 privind atribuirea în mod gratuit a terenului aflat sub imobilul construcţie cumpărată, în temeiul Legii 112/1995 şi închirierea terenului excedentar, proprietarilor actuali ai construcţiilor
2 privind aprobarea decontarii pe luna decembrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
3 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor rezultate în urma dezlipirii ,,P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice” Urseni şi P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice” Albina
4 privind aprobarea redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2011, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a II-a (Listele suplimentare)
5 privind aprobarea înlocuirii sechestrului instituit de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş asupra veniturilor Primătiei comunei Moşniţa Nouă cu sechestrul asupra terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, până la aprobarea eşalonării plăţii debitului datorat de către unitatea administrativ teritorială +anexa
 22.02.2012
 
 
 
 
 
 6  Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2012
 7  Privind modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă, începând cu anul şcolar 2012-2013
 8  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Bolos Otniel Ioan, Bolos Daiana, Rosca Neculai
 9  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Dezvoltare Zonă Funcţiuni omplementare,Dotări şi Servicii Publice-Cimitir, beneficiar S.C Via Sacra S.R.L.
 10  Privind aprobarea repoziţionării şi alipirii parcelelor de teren cu număr topografic 451/1/16,451/1/17,451/1/18 cu suprafaţa de 250 mp,înscrise în C.F. nr.515 a localităţii Moşniţa Nouă
 11  Privind desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timiş, a d-nului viceprimar KADAR GHEORGHE,
 12  Privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, aşa cum fost definit în H.G. nr.250/2007, odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în temeiul Legii 112/1995, de către proprietarul construcţiilor
 28.03.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
14 Privind revocarea mandatului administratorului S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., d-nul Păun Alexan- dru Sebastian
 15
 Privind acordarea unui sprijin financiar în suma 1.500 de lei d-nului MURARIU VASILE, în vederea achiziţionării de medicamente
 16  Privind alocarea sumei de 4.680 lei din bugetul local al comunei, în vederea achitării compensaţiei cuvenite fiecărui voluntar din cadrul S.V.S.U. Moşniţa Nouă, în vederea satisfacerii nevoilor de hrană,apă şi curăţenie a ţinutei folosite, pentru fiecare intervenţie la care au participat
17 Privind aprobarea eşalonării plăţii obligaţiilor bugetare, ale d-nei Vîrlan Leonora, constând în amendă contravenţională în valoare de 2.000 lei
18 Privind acordarea dreptului de cumpărare a parcelelor de teren, concesionate în baza Legii 50/1991,republicată, beneficiarilor contractelor de concesiune, după intabularea locuinţelor
19 Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a ternului cuprins în C.F. nr.413831 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 698 mp, aflată în intravilanul extins al localităţii Urseni, cu destinaţia de servicii şi dotări, în scopul amplasării punctului record al unei centrale fotovoltaice
20 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.414161 Moşniţa Nouă, nr. top 309/b/2/c/1/1/1/1/2/1/23,în suprafaţă de 1439 mp, situat în intravilanul localităţii Urseni, în două parcele cu suprafaţa de 717 mp şi 750 mp, iar ulterior concesionarea prin licitaţie publică, în vederea construirii de locuinţă
21 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr. 414979 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 414979,în suprafaţă de 750 mp, situat în intravilanul localităţii Moşniţa Nouă, în două parcele cu suprafaţa de 622 mp şi 128 mp
22 Privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului cuprins în C.F. nr. 403347 Moşniţa Nouă, număr topografic 1315/998 – 1030/3 situat în cătunul Rudicica, aflat în proprietatea Statului Român, de la suprafaţa de 1350 mp la suprafaţa de 1201 mp
 23  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit de Enel Distribuţie Banat S.A., proiect nr. 4941/2012 „Reglementare instalaţii electrice în raport cu Planul Urbanistic Zonal Zonă Locuinţe şi Funcţiuni Complementare în localitatea Moşniţa Nouă A 135-137/1/1/1” şi organizarea licitaţiei în vederea realizării acestei lucrări având ca valoare estimată 132.899 lei + TVA
 24  Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru realizarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare ape uzate menajere pe terenurile provenite din Planul Urbanistic Zonal Ps171 Moşniţa Nouă
25
Privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, în suprafaţă de 445 mp, conform documentaţiei cu nr. 55/2012, întocmită de către Ing. Mermeze Marius Jurgen, odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în temeiul Legii 112/1995, de către proprietarul construcţiilor, Idoraşi Nicolae şi soţia Idoraşi Mariana
26 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timiş
27 Privind încheierea unui acord de parteneriat între Consiliului Local Moşniţa Nouă şi Grupul de iniţiativă „Romos 2011” în vederea înfiinţării unei întreprinderi sociale care să producă pavele, borduri, şi bolţari vibropresaţi  revo- cată cu HCL 48 2012
28 Privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 31 cu suprafaţa de 1105 mp , DS 733 cu suprafaţa de 2620 mp , DS 734 cu suprafaţa de 3070 mp, DS 735 cu suprafaţa de 5852 mp, DS 736 cu suprafaţa de 1246 mp , DS 737 cu supra- faţa de 1697 mp, DS 738 cu suprafaţa de 4078 mp, DS 739 cu suprafaţa de 4371 mp, DS 740 cu suprafaţa de 1164 mp şi DS 741 cu suprafaţa de 8637 mp, aflate în proprie-tatea comunei Moşniţa Nouă
29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Petre Constantin, Petrea Alexandru Cristian, S.C. Eurotherm S.R.L., Babescu Cristina
30 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Călin Dorel şi Călin Erika Paula
31 Privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă
32 Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2011
 33  privind aprobarea cooperării consiliului Local Moșnița Nouă cu asociația din Moșnița pentru inițiatrive comunitare în vederea publicării monografiei arheologice  a localității Moșnița Veche
 34
privind aprobarea reducerii cu 50% a penalităților de întârziere, precum și reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale ale S.C. Elkana SRL.
05.04.2012 35 Privind aprobarea concesionării suprafeţelor de păşune destinate ovinelor,caprinelor şi
bovinelor existente pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă
 25.04.2012            
 36  Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2012
 37  Privind alocarea sumei de 10.180 lei,din bugetul local,în vederea cumpărării de cadouri şi acordarea de diplome, premii, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,1 Iunie
 38  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. MAVADA S.R.L şi Awad Bassam
 39
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Rădulescu Dănuţ şi Rădulescu Corina
 40  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către soţii Mnerie Alin şi Mnerie Adela Loredana, cuprins în C.F. nr.401944 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 1001 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
 41  aprobarea modificării H.C.L. cu nr.214/2009 privind identificarea terenurilor care se vor atribuii în concesiune , cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă , în sensul înlocuirii parcelei cu nr. cadastral A135-137/1/26 în suprafaţă de 500 mp cu parcela cu nr. cadastral A 135-137/1/36 în suprafaţă 601 mp
 42
 Privind stabilirea suprafetei de pasune pentru care se va depune cerere de sprijin pe suprafata pentru campania 2012 la A.P.I.A Sucursala Timis
 43  Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1314 lei d-nului Blaj Darius Mihai din localitatea Urseni, membru al Clubului de Karate BEDE SHOTOKAN KARATE-DO, în vederea participării la Campionatul Internaţional de Karate din Podenone, Italia
17.05.2012  44  Privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2012
45 Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei d-nului Mada Bogdan, sportiv de performanţă la kaiac-canoe,din localitatea Urseni, în vederea participării la Jocurile Olimpice London 2012
46 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2013
47
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 500 mp,în vederea cons- truirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003,în localitatea Urseni,tinerilor menţionaţi în tabe- lul care face parte integrantă din prezenta hotătâre
48 Privind revocarea H.C.L. cu nr.27/28.03.2012 prin care s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat între Consiliului Local Moşniţa Nouă şi Grupul de inţiativă „Romos 2011” în vederea înfiinţării unei întreprinderi sociale care să producă pavele, borduri, şi bolţari vibropresaţi
49 Privind aprobarea instituirii unei restricţii de viteză de maxim 30 km/h pe străzile pietruite situate în intravilanul comunei Moşniţa Nouă
 50  Privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415068 Moşniţa Nouă în suprafaţă de 717 mp,situat în localitatea Urseni, în vederea construirii de locuinţă, d-nei Ciobanu Cristina
51  Privind aprobarea reamenajării fântânii arteziene situate în intersecţia din centrul localităţii Moşniţa Veche
52  Privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscierea în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral De 595/2, cu suprafaţa de 481 mp, şi Dc 98, cu suprafaţa de 19.447 mp,în conformitate cu documentaţia anexată
53  Privind aprobarea pavării curţii Căminului Cultural din localitatea Moşniţa Veche cu dale din beton
54  privind scutirea de la achitarea taxei de pășunat pe anii 20la art. 105 – 2008 pentru animalele deținute de către cetățenii menționați
 20.06.2012
 55  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
56  Privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani

Hotărâri de Consiliu Local 2012 – mandat 2012-2016

Data Nr. HCL Conţinut Anexe  Stare
22.06.2012 1 privind alegerea comisiei de validare
2 privind validarea alegerii consilierilor locali

Anexa 1

3 privind declararea constituirii Consiliului Local Moşniţa Nouă
4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
5 privind alegerea viceprimarul comunei Moşniţa Nouă Anexa
27.06.2012 6 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Bronţ Marcela Fabiola şi a d-lui Bucur Florin Octavian Anexa
7 Privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă Anexa
8 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă
9 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selecţie oferte lucrări de construcţii şi reparaţii şi din comisia de recepţie lucrări de construcţii şi reparaţii
10 privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe şi a mijloacelor fixe
11 Privind constituirea Comisiei de analiza a dosarelor în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii 15/2003
12 Privind desemnarea reprezenanţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în consilii de administraţie (CA) sau adunări generale ( A.G.A. )
13 Privind constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea,vânzarea prin licitaţie publică sau prin negociere directă a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă sau concesionarea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei
 25.07.2011
 14  privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ )
15 privind modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, începând cu anul şcolar 2012-2013
16 privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr.56/2012 privind recompensarea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani Anexa
17 privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp, d-nului Teuţan Ioan Vasile şi concesionarea cuprins în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp, d-nului Deneş Francisc, în vederea extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate proprietăţilor acestora
18 privind aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de concesionare încheiat cu d-na Dobre Elena Lizica, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.412753 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A135-137/1/32 în suprafaţă de 601 mp
19 privind aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă şi modificarea H.C.L cu nr. 67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi
 20  privind diminuării parcelei cu nr.cadastral Pş 171/3 ( teren identificat ca rezervă a Comunei Moşniţa Nouă care a rezultat ca surplus de suprafaţă în urma măsurătorilor efectuate în vederea obţinerii avizului PUZ pentru parcela Pş 171/1) şi a translatării PUZ-ului realizat pe parcela Pş 171/1, aprobat prin H.C.L. cu nr. 131/2009
21 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către Coş Adriana Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 601 mp şi al terenului atribuit în folosinţă gratuită d-nei Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roşca), cuprins în C.F. nr 403906, cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
 29.08.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 22  Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2012
 23 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Comunei Moşniţa Nouă  Anexa
 24
Privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute şi superficie în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. Timi- şoara, pe terenul înscris în C.F. 413831 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413831, Care este concesionat S.C. BERSIM ENERGIA S.R.L., în scopul realizării racordurilor electrice a centralei fotovoltaice la sistemul energetic naţional
 25 Privind aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de conce-sionare încheiat cu d-na David Olimpia Raluca, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.405824 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405824 în suprafaţă de 614 mp
 26  Privind aprobarea preţului de conce-sionare al terenurilor cuprinse în C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp şi în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp
 27  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servi- cii Publice, beneficiar S.C. L’Aventura SRL
 28 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Nicorici Beniamin,Oneţiu Marcel Gheorghe şi Oneţiu Doina
 29  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. MODENA REAL ESTATE
 30 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Snep Ioan, Snep Raluca Loise şi Oprea Ioan
 31  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. BORGO ITALIANO S.R.L.
32 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 453 mp, nr. cadastral 413835, d-nului Preda Giani Alexandru şi a unui teren în suprafaţă de 446 mp, nr. cadastral 413752, d-nului Buşu Adrian Dumitru, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni
 26.09.2012
 
 
 
 
 
 
 33  Privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
 34  Privind alocarea sumei de 42.161,12 lei T.V.A inclus în vederea achitării reparaţiei microbuzului şcolar Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare TM 01 SMN avariat în urma accidentului de circulaţie din data de 08.06.2012
35   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Sorodoc Vasile,Sorodoc Lenuţa,Dănilă Ana, Dănilă Mihai Gheorghe
36  Privind aprobarea realizării lucrărilor „Extindere RED (reţea electrică definitivă) pentru alimentarea cu energie electrică a caselor de pe strada Lacului din localitatea Moşniţa Nouă şi a caselor de pe strada Hodoş din localitatea Albina”
37  Privind aprobarea proiectului tehnic nr.P16/2012 „Extindere reţea de canalizare, comuna Moşniţa Nouă” şi a documentaţiei tehnico-economice
38  privind aprobarea proiectului tehnic nr.P15/2012 „Extindere reţele de apă, comuna Moşniţa Nouă” şi a documentaţiei tehnico-economice
39  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Sabo Liviu
40  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ciuma Victoria, Socianu Mărioara şi Socianu Victor
 18.10.2012 41  Privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
 31.10.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42  Privind stabilirea criteriilor de prioritate la atribuirea unui teren în baza Legii 15/2003  Anexa
43  Privind reevaluarea mijloacelor fixe- bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în vederea înregistrării în contabilitate şi a inventarieri
44  Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.837 lei d-nei Avrămescu Ana în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Hotea Claudiu Adonis
45  Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.670 lei minorei Ilaş Ruth Andreea, reprezentând contrava-loarea hranei pe perioada urmării cursurilor Şcolii Generale nr.18 , în anul şcolar 2012-2013, în vederea practicării sportului de performanţă gimnastică la Club Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara
46  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în baza Legii 15/2003, d-nei Greschner Marineta , cuprins în C.F. nr.415193 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 501 mp şi al terenului atribuit în baza Legii 15/2003 d-nei Vîrlan , cuprins în C.F. nr 415131 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
47  Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, al spaţiului cuprins în C.F. nr.125 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 194,73 mp, pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Moşniţa Nouă
48  Privind întocmirea unor documentaţii pentru apartamentarea Căminelor Culturale din localităţile Urseni şi Albina, Grădiniţa Moşniţa Veche, Dispensarul Uman Moşniţa Nouă şi rectificarea documentaţiei de apartamentare a Căminului Cultural din Moşniţa Nouă, actualul sediu al primăriei
49
Privind întocmirea unor documentaţii pentru intabularea în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, al reţelelor de alimentare cu apă, canal şi iluminat public
50 Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nului Gheorghe Ion Eftimie, cuprins în C.F. nr.405511 Moşniţa Nouă, nr.top 405511, în suprafaţă de 450 mp, ca urmare a cererii de renunţare formulate de către beneficiar
51
 Privind realizarea lucrărilor de reparaţie la Remiza de Pompieri din curtea Primăriei Moşniţa Nouă
52  Privind aprobarea modificării art.1 al H.C.L. cu nr.99/2011 prin care s-a aprobat transferarea în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă
 19.11.2012   53  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
 54   privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă în Adunarea generală ordinară a Asociaţilor ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş”
 28.11.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55
 Privind aprobarea desfiinţării construc-ţiilor executate fără autorizaţie de cons- truire, pe păşunea ( Pş 219 ) situată în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, aflate în stare avansată de degradare
56
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui suprafeţe de 34,92 mp din clădirea cuprinsă în C.F. 413062 Moşniţa Nouă, situată în localitatea Urseni la nr.47/a,în vederea amenajării unui magazin alimentar
57
Privind aprobarea scutirii de la plata taxei de colectare a deşeurilor menajere, a persoanelor care nu au beneficiat de acest serviciu şi scutirea persoanelor restante de la plata accesoriilor
58
 privind stabilirea termenului de executare a lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară la Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă, anterior lunii octombrie 2010
59
 Privind aprobarea achiziţionării a 2.400 tone piatră în vederea amenajării drumurilor în Planul Urbanistic Zonal Pş 190/1 Moşniţa Veche
60  Privind alocare sumei de 15.500 lei din bugetul locl al comunei Moşniţa Nouă,în vederea achiziţionării de premii la concur- sul de colinde orgnizat de structurile Şcolii cu Clasele I-VIII Moşniţa Nouă
61
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Ciura Vasile Alexandru
62
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Martin Marinică, Stafie Ştefan, Stafie Tasia
63
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C.  ESPERANZA S.R.L Timişoara
64
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Proteasa Alexandru Constantin, Mihăescu Radu, Ursulescu Gheorghe, Delcea Dan Cristian
65  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Dahma Maria Camelia, Dahma Michal,Ciorba George Florin, Pîrvulescu Horaţiu Alexandru, Barbos Alexandru Dan, Pîrvulescu Andreea Eugenia
66
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. L’APE PICCOLA S.R.L. TIMISOARA
67
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Pop Victoria
05.12.2012 68 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
 11.12.2012
 69  Privind aprobarea achiziţionării unui tractor, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în vederea realizării acţiunilor de deszăpezire
70 Privind alocarea sumei de 2.000 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă,în vederea organizării Concertului de Colinde din data de 16.12.2012, la Căminul Cultural din localitatea Moşniţa Veche
19.12.2012 71 Privind acceptarea donaţiei oferite de către Fundaţia Internaţional & Exchanges Board Inc
72
Privind aprobarea listei cu proiectele prioritare ale comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
73 privind aprobarea impozitelor asupra mijloacelor de transport pentru anul fiscal 2013
74 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012
 31.12.2012 75 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2013
 76  Privind aprobarea reţelei şcolare şi a planului de şcolarizare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă în anul şcolar 2013- 2014