Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2013

Data Nr. HCL Conţinut Anexe Stare
 30.01.2013 1
Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.850 lei d-nei Luca Maria în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Luca Dumitru
2 Privind propunerea de încadrare a sectorului de drum comunal DC 149, care face parte din DC 149 Moşniţa Veche- Bucovăţ şi a sectorului de drum comunal DC 152 care face parte din DC 152 Giroc-Urseni- Moşniţa Nouă – Moşniţa –Veche, în categoria drmurilor judeţene
3 Privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară,în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă, a imobilului cu nr. cadastral DC 96/2, în suprafaţă de 4.028 mp
4 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, bene- ficiari Baltă Nicolae, Baltă Daniela Monica
5
Privind aprobarea înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat „Cronica Moşniţei”
6 Privind aprobarea achiziţionării unei lame de zăpadă, în vederea realizării acţiunilor de deszăpezire
7 Privind acordare unui drept de folosinţă gratuită asupra unei încăperi din clădirea cuprinsă în C.F. nr. 403235 – C1 – U4, nr. top. 679/1/III, SAD 3, situată în Moşniţa Nouă la nr.272, Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, în vederea stabilirii sediului
8 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de gospo-dărire comunală
9 Privind suspendarea activităţii S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pe o perioadă de trei ani
10 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Tomos Rodica, Muscu Olga Marilena, Hada Calin-Nicolae, Hada Adriana, Aivanoae Elena, Aivanoae Aurel, Bucur Romul, Bucur Treja, Carebia Florin Ioan, Carebia Rodica, Ciocan Daniel Luis, Scholtz Christine, Ienci Ioan Catalin, Ienci Cornelia Toca Dumitru, Toca Maria, Lurtz Horst, Lurtz Gertrude, Sc Kredli Srl, Murariu Cristian, Murariu Radu, Paraschiv Corina Filosina, Paraschiv Marius Tiberiu, Mesesan Gheorghe-Liviu, Budugan Remus, Budugan Daniela, Zugravu Aurel, Zugravu Georgeta, Alexiu Teodor Mircea, Petroviciu Maria, Petroviciu Ion, Milencovici Dalibor Cristian, Milencovici Slageana Sandra, Murariu Daniel, Lupulescu Miron, Lupulescu Elena, Laza Iolanda, Cenac Cristina Daniela, Cenac Catalin Cristinel, Caprioru Nicolae, Radu Gheorghe, Radu Vasilica
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.01.2013
27.02.2013 11  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospo-dărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
12  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafaţă de 502 mp, situat in localitatea Moşniţa Nouă, cuprins in C.F. 400822 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 400822 şi vânzarea terenului proprietarului construcţiilor, dl Galamboş Ladislau
13  Privind aprobarea diminuării suprafeţelor imobilelor înscrise în C.F. nr.416236, 413900, 416235 Moşniţa Nouă, nr. top 235/21, 235/9, 235/10 şi a schimbării categoriei de folosinţă din teren neproductiv în teren pentru drum în intravilan
14  Privind aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DS 354 (identic cu nr. top 305-306/b) cu suprafaţa de 616 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documentaţiei anexate
15  Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante datorate de către persoanele fizice şi juridice
16  Privind aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DE 127/3 (identic cu nr. top cu suprafaţa de 3.970 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documentaţiei anexate

17

privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de de audit public intern, cât și a altor activități necesare comunei Moșnița Nouă, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor adminis-traţiei publice locale
 Anexa
 18  privind asocierea comunei MOȘNIȚA NOUĂ la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SIMIT
 19  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. F.I.U. S.R.L hhhh
 20
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Hajjaj Maria, Hajjaj Ali Abdul Rahman Ali
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 27.02.2013
 27.03.2013

 21

 privind aprobarea unificării parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 415458 şi nr. 415420 identificate cu nr. cadastral 415458, 415420(Dc 98), a parcelelor cuprinse în C.F. nr. 401181, nr. cadastral De 97-2, C.F. nr. 401173, nr. cadastral De 97-1, C.F. nr. 401172, nr. cadastral Dc 97 şi a parcelei de teren cuprins în C.F. nr. 416310 cu nr. cadastral 416310.
 22  privind clasificarea ca drumuri publice de tip drum comunal a drumurilor vecinale cuprinse în C.F. nr. 415458, nr. 415420, nr. cadastral 415458, 415420 (Dc 98), C.F. nr. 401181, nr. cadastral De 97/2, C.F. nr. 401173, nr. cadastral De 97/1, C.F. nr. 401172, nr. cadastral Dc 97, C.F. 416310, cu nr. cadastral 416310
 23  privind modificarea art.1 din H.C.L. cu nr. 15/27.02.2013 prin care s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante datorate de către persoanele fizice şi juridice
 24  privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Moşniţa Nouă, care nu se supun înmatriculării  Anexă
 25  privind interzicerea exploatării – dezvoltării-exploatării gazelor de şist prin metoda neconvenţională, pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, jud. Timiş
 26  privind asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă  cu S.C. Borgo Italiano S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va determina exploatarea forajului din localitatea Albina cu apă potabilă
 27  privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului “curţi construcţii intravilan pentru drum” înscris în C. F. nr. 405836 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405836, în sensul măririi acesteia de la 26.596 mp la 27.755 mp
 28 privind aprobarea proiectului tehnic „Modernizare DC 96 Urseni-Timişoara” şi atribuirea lucrărilor de execuţie prin procedura de negociere
 29  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind colectarea şi transportul deşeurilor de pe raza comunei, încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., până în momentul încheierii contractului între ADID Timiş şi operatorul de salubritate declarat câştigător în urma procedurii de licitaţie
 30  Privind aprobarea transformării posturilor de referenţi de grad profesional asistent, calasa II din cadrul S.P.C.L.E.P. Moşniţa Nouă, în consilieri de grad profesional asistent, clasa I, în urma admiteriila examenul de promovare în clasă susţinut de către d-na Giurgiu Daniela Florentina şi d-nul Morăraş Călin Tarcizius
31  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 413744 Urseni, nr. cad. 413744 cu suprafaţa de 490 mp, în vederea încheierii unui con- tract de concesiune în favoarea dlui Ienăşescu Cristian Ion şi soţa Ienăşescu Anita, în calitate de proprietari ai construcţiilor
32  Privind aprobarea completării art. 49 din H.C.L. cu nr. 59/25.05.2011 privind Regu- lamentul Local de implicarea a publicului în elaborarea sau revizuirea documen- taţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 27.03.2013
 11.04.2013 33 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşnţa Nouă şi a alistei de investiţii pe anul 2013
34  Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2012
35  Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al rezultatului patrimo- nial la data de 31.12.2012
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 11.04.2013
 16.04.2013 36 Privind aprobarea achiziţionării de energie electrică prin intermediul Bursei de Mărfuri Terminalul Timişoara
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 16.04.2013
 30.04.2013 37 Privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă
38 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Realizare Parc Fotovoltaic şi Racordare la SEN” extravilan Moşniţa Nouă, beneficiari S.C. Bersim Energia S.R.L.
39 Privind aprobarea diminuării suprafeţelor imobilului înscris în C.F. nr. 416239, nr. top. 235/36 de la 899 mp la 545 mp, a imobilului înscris în C.F. nr. 416240 Moşniţa Nouă, nr. top 235/48 de la 3237 mp la 700 mp şi a aschimbării categoriei de folosinţă din teren neproductiv în teren pentru drum în intravilan
40 Privind aprobarea concesionării suprafe- ţelor de păşune destinate ovinelor, capri- nelor şi bovinelor existente pe teritoriul comunei Moşnîţa Nouă
41  Privind transmiterea unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moşniţa Nouă către S.C. Aquatim S.A.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.04.2013
 29.05.2013 42 Privind aprobarea realizării investiţiei pentru proiectul „Sistem integrat pentru taxe, impozite şi registrul agricol la nivelul judeţului Timiş”
43 Privind alocarea sumei de 10.300 lei, din bugetul local, în vederea acordării de diplome, premii preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă, la serbarea organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 1 Iunie
44 Privind stabilirea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
45 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2014
46 Privind aprobarea recompensării cuplu- rilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexă
47  Privind aprobarea întabulării imobilelor cu nr. cad. DF 142 în suprafaţă de 10834 mp şi DF 594 în suprafaţă de 26.007 mp, în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă
48 Privind aprobarea revocării H.C.L. cu nr. 18/27.02.2013 privind asocierea comunei Moşniţa Nouă la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SIMIT
49 Privind aprobarea modificării suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 401325 Moşniţa Nouă, nr. top. 615/a de la suprafaţa de 800mp la 806 mp
50  Privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L. 217/26.11.2009 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal, beneficiari  Popeti Maria, Taraboanta Ioan, Taraboanta Carmen, Olteanu Ionel, Berger Monica Viorica, Moldovan Călin Paul, Moldovan Diana Ramona, Magdici Mihai, Magdici Dana Sorina, Domiţei Corneliu, Domniţei Elena, Popeti Ioan Marian Popeti Ileana, Boros Dorin, Boros Olga, Stroia Carmen Nicoleta, Stroia Constantin Marius, Pascu Adrian Marius, Pascu Loredana Corina, Marc Florian, Marc Dumitru, Bulzan Floarea, Mudura Viorica, Marcu Teodor, Marcu Maria
51 Privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local, în vederea organizării eve- nimentului prilejuit de lansarea cărţii „Geografia Istorică a Zonei Moşniţa Veche”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 29.05.2013
 03.06.2013 52 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune” în vederea includerii în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală, din domeniul specific „realizarea/extiderea/reabilitarea/modernizarea siste- melor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
53  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Extindere canalizare mena- jeră în localităâile Moşniţa Nouă şi Moşni- ţa veche” în vederea includerii în „Progra- mul Naşional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „realizarea /extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate” din subprogramul „Modernizarea satului românesc”
54 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Extindere canalizare mena- jeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche” în vederea includerii în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din dome niul specific „realizarea/extinderea/reabili- tareA/modernizarea  sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
55 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere canalizare mena- jeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche„ în vederea includerii în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală ” din domeniul specific „realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
56 Privind aprobarea indicatorilor tehmico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă, localităţile Moşniţa Veche, Albina şi Urseni” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor”din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
57 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă, localităţile Moşniţa Veche, Albina şi Urseni” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
58  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare stradă în localitatea Rudicica, „de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului rimânesc”
59 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare stradă în localitatea Rudicica”, de includere în  „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor ”din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
60 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi P.U.Z. Moşniţa Nouă Sud” de inclidere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
61 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi P.U.Z. Moşniţa Nouă Sud” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şî/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
62 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă boiectivului de investiţie „Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
63 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă„ de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul  specific realizarea/extindere/reabilitarea/ modernizarea  unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre” dn cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
64  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Realizare piaţă agroalimentară” de includere în „Programul  Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, a oboarelor, după caz” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
65 Privind aprobarea cofinanţării oviectuvului de investiţie „Realizare piaţă agroalimentară” de includere în „Programul Naşional de Dezvoltare Locală ”, din domeniul specific realizarea /extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului Românesc”
66 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cnform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Realizare pod pe un drum comunal DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” de includere în „Programul Naşiuonal de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/reabilitarea/ modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale, după caz” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
67 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Realizare pod pe drum comunal DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din deomeniul specific realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau ounţi pietonale, după caz” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
68 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Extindere, supraetajare şi reabilitare corp clădire Şcoală Moşniţa Nouă” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat”, din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
69 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere, supraetajare şi reabilitare corp clădire Şcoală Moşniţa Nouă” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar,respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli posti liceale, unităţi de învăţământ special de stat” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
70 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Extindere, supraetajare şi reabilitare corp clădire Şcoală Moşniţa Veche” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul specific realizarea/reabilitarea/ extinderea/modernizarea/dotarea unităâilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
71 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere, supraetajare şi reabilitare corp clădire Şcoală Moşniţa Veche ” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” , din domeniul specific realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
72 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire bazin de înot didactic acoprit în localitatea Moşniţa Nouă” de includere în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea bazelor sportive” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 03.06.2013
 25.06.2013 73 Privind aprobarea realizării investiţiei pentru proiectul „Rural Net – orientare în carieră şi consultanţă non agricolă”
74 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2013
75 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/1/02 în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, ăn localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Nyesti Agneta Maria
76 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/99 în suprafaţă de 500 mp, în vederea cinstruirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Popovici Alina  (fostă Surugiu)
77 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/2 în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Ţurcaş Sanda (fostă Urs)
78 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/23 în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Chirilă Pricope Mihaela Andreea
79 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/16 în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinte proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Ghervan Mihaela Angelica
80 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/1/15 în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Duca Cristina Mihaela (fostă Scripcariu)
81 Privind alocarea sumei de 16530 lei din bugetul local al comunei, în cederea organizării unei tabere în staţiunea Costineşti, pentru membrii Formaţiei de Dansuri Populare Moşniţana şi participanţii la festivalul Lada cu Zestre ediţia 2013, ca urmare a rezultatelor obţinute la concursurile la care au luat parte
82 Privind desemnarea consilierilor locali care pot face parte din comisia de recepţie lucrări de construcţii şi reparaţii
83 Privind aărobarea Planului Urbanistic Zonal „înfiinţare parc fotovoltaic în vederea racordării la sen” – extravilan Moşniţa Nouă pe teren înscris în C.F. nr. 509592, 406589, 409593, 409596, 409600, 409612, 409598, 409591, 409595, 409589, 410000, 400847, 409587, 409599, 409594, 409691, 409588, 409597, 410372, 409299, 410347, Moşniţa Nouă, nr. cad. 409592, 406589, 409593, 409596, 409600, 409612, 409598, 409591, 409595, 409589, 410000, 400847, A 881/1/4, A 881/1/3, A 881/1/2, A 881/1/1/2, A 876/6, A 876/4, A 876/5, A 876/3, A 872/1, beneficiari Ritărescu Vasile, S.C. Agro LF Danubiana S.R.L. pentru S.C. Solaris Energy Albina S.R.L.
84 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic în vederea racordării la sen” extravilan Moşniţa Nouă, pe terenul înscris în C.F. nr. 409624, în suprafaţă totală de 126500 mp, beneficiar Rotărescu Vasile pentru S.C. Solaris Energy Albina S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 25.06.2013
27.06.2013 85 Privind aprobarea „P.U.Z. – Amplasare panouri fotovoltaice 1,059 mw – parc fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare” – extravilan Moşmiţa Nouă, localitatea Urseni, beneficiar Luică Mihai Petru pentru S.C. L-Energy S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 27.06.2013
 04.07.2013 86 Privind aprobarea proiectului nr. 9/2013 privind obiectivul „Modernizare drum comunal DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara”, faza PT+CS+DDE, cuprins în lista de investiţii 2013-Modernizare DEC 97 Etapa 1, precum şi a documentaţiei tehnico+economice cu o valoare a devizului general de 2261674,00 lei fără TVA, reprezintă C+M, întocmit de S.C. Infragis S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 04.07.2013
 26.07.2013 87 Privind aprobarea organigramei şi a satului de funcţii ale aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă

Aviz ANFP

Anexa 2

Anexa 3

88 Privind aprobarea Regulamentului de Desfăşurare a Activităţii de DEmolare/Desfiinşare a Construcţiilor Executate Ilegal pe Terenuri ce Aparţin Domeniului Public/Privat al Comunei Moşniţa Nouă  Anexă
89 Privind aprobarea realizării reţelei de iluminat public, a trotuarului pe drumul comunal DC Moşniţa Nouă – Urseni, tronsonul de la intersecţia străzilor Grădinilor cu Calea Medveş până la Ferma 5, pe o lungime de1150 ml şi a trotuarului pe drumul comunal Moşniţa Nouă – Moşniţa Veche, pe o lungime de 670 ml
90 Privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 21/2009 prin care s-a aprobat diminuarea păşunii comunale, în vederea ducerii la îndeplinire a legilor fondului funciar
91 Privind aprobareaatribuirii folosinţă gratuită a unui spaţiu de 36,40 mp din imobilul cuprins în C.F. 401897 Moşniţa Nouă, Asociaţiei Comunelor din România, în vederea amenajării unui birou necesar desfăşurării activităţii auditorilor publici
Proces verbal încheiat în urma ledinţei ordinare din data de 26.07.2013
 28.08.2013 92 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în concesiune d-nului Kulburg Gerhardt Christian, înscris în C.F. nr. 405788 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
93 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în concesiune d-nului Ciocan Cristian Remus, înscris în C.F. nr. 405803 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
94 Privind aprobarea eşalonării plăţii obligaţiilor bugetare ale d-nului Copil Florian, constând în taxa auto, impozit pe clădiri, impozit teren în valoare de 8176 lei
95  Privind aprobarea diminuării suprafeţei de 32718 mp a imobilului înscris în C.F. nr. 411644 Moşniţa Nouă, nr. top. 1031-1054/c/3/2/27/2/1/37/6/1, rezultând în urma diminuării o suprafaţă de 31653 mp, în proprietatea Statului Român şi înscrierea într-o carte funciară nouă a terenului de 1065 mp (lot nr. 1), în proprietatea comunei Moşniţa Nouă
96 Privind modificarea H.C.L. cu nr. 81/25,06,2013prin care s-a aprobat alocarea sumei de 16530 lei din bugetul local al comunei, în vederea organizării unei tabere în staţiunea Costineşti, pentru membrii Formaţiei de Dansuri Populare Moşniţana şi participanţii la festivalul Lada cu Zestre ediţia 2013, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la concursurile la care au participat
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 28.08.2013
04.09.2013 97 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
98 Privind alocarea sumei de 4000 lei, Asociaţiei Culturale Sfântul Gheorghe din localitatea Urseni, în vederea publicării Glosarului de cuvinte în graiul bănăţean din Urseni   (Medveş) şi a volumului de poezii în grai bănăţean „Din Medveş adunace”
99 Privind aprobarea încheierii unui „Acord de înfrăţire între comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş şi comuna Cojuşana, raionul Străşeni, Republica Moldova
100 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Grubacki Jiva Svetozar
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 04.09.2013
 25.09.2013 101 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
102 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în concesiune, d-nului Enache Florin, înscris în C.F. nr. 405791Moşniţa Nouă, nr. cad. 405791 cu suprafaţa de 824 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
103 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 411561 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411561, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Dănilă Dan, în calitate de proprietar al construcţiilor
104 Privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 413319 Moşniţa Nouă, nr. top. 564/1/1/2 în suprafaţă de 808 mp, d-nei Romac Elena, în calitate de proprietară a construcţiilor edificate pe acesta
105 Privind atribuirea de denumiri de străzi în Planul Urbanistic Zonal Moşniţa Nouă Zonă Rezidenţială SUD II
106 Privind aprobarea funcţionării claselor a II-a şi a III-a din Şcoala Primară Moşniţa Veche şi a a claselor a III-a şi a IV-a din Şcoala Primară Urseni, în anul şcolar 2013-2014, în clase independente
107 Privind completarea H.C.L. cu nr. 39/08.08.2008 prin care s-a aprobat vânzarea la licitaţie publică cu strigare a percelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 1759 Moşniţa Nouă
108 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în concesiune, d-nei Iacob Irina Liana  (căsătorită Zorzon), cuprins în C.F. nr. 405801 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405801 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
109 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, finanţator Onofrei Ana, Onofrei Modest
110 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, finanţator S.C. Esperanza S.R.L.
111 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, finanţator, Pârvulescu Mihaela
112  Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 515 lei/lună pe parcursul anului şcolar 2013-2014, minorei Ilaş Ruth Andreea reprezentând contravaloarea hranei şi cazării, pe perioada urmării cursurilor Colegiului Naţional Sportiv Cetate Deva, în vederea practicării sportului de performanţă  – gimnastica
113 Privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local Moşniţa Nouă în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă, în anul şcolar 2013-2014
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 25.09.2013
 11.10.2013 114 Privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţie „Construire sediu asezământ cultural în localitatea Moşniţa Nouă” şi aprobarea cofinanţării în valoare de 400000 lei – T.V.A. inclus, din bugetul local pe anul 2013-2014  Anexă
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 14.10.2013
 23.10.2013 117 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
118 Privind completarea H.C.L. nr. 66/2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren, conform P.U.Z. parcela Pş 171/1 Moşniţa Nouă, în sensul com’ncesionării prin licitaţie publică deschisă
119 Privind aprobarea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea realizării proiectului nr. 193/2013, privind „P.U.Z. deyvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 23.10.2013
 30.10.2013 120  Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei Intercomunitară Apă – Canal Timiş
121  Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
122 Privind acceptarea donaţiei oferite de Asociaţia Ecustoff România C.I.F. 30178841, constând în SO80 Tablă Interactivă Smart IQBOADRD 80, Videoproiector BenQ 3DMX503, XGA, SmartEco
123 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1500 lei d-nei Sas Eugenia în vederea achitării facturilor emise de căret Enel, pentru reconectarea la reţeaua de energie electrică
124 Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoprire a Riscurilor comunei Moşniţa Nouă
125 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 415009 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415009, cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Lazăr Florin Cosmin Marius, în calitate de proprietar al construcţiilor
126 Privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 107/2006 în sensul atribuirii în folosinţă gratuită  şi a suprafeţei de 200 mp teren concesionat, aferent celor 300 mp atribuiţi tinerilor din localitatea Moşniţa Nouă, în baza L. 15/2003, în vederea construirii de locuinţă, conform tabelului anexat  Anexă
127 Privind înşiruirea variantei finale a stemei comunei Moşniţa Nouă, jud. Timiş
128 Privind aprobarea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea realizării „P.U.Z. dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, servicii şi dotări publice” beneficiari Proteasa Alexandru Constantin, Horvat Luca Ciprian
129 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Dezvoltare Zonă Rezidenţială  cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă” finanţator Cicioc Vasile Daniel, Cicioc Maria, Lazău Gavril, Lazău Ecaterina
130 Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexă
131 Privind aprobarea atribuirii denumirii străzii rezultate în urma dezmembrării Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. cu nr. 199/2007
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.10.2013
 27.11.2013 132 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
133 Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexă
134  Privind aprobarea completării H.C.L. cu nr. 66/2010, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren, conform P.U.Z. parcela Pş 171/1 Moşniţa Nouă şi a caietului de sarcini
135 Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L. cu nr. 18/26.02.2007, în vederea construirii de locuinţe
136 Privind aprobarea pietruirii drumului de exploatare DE 588, cu o lungime de 1,5 km care face legătura îmtre DJ 592 şi DC 98, cu rocă bazaltică de 0,63 mm
137 Privind aprobarea acordării unui ajutor constând în 3 mc de lemen pentru foc din pădurea aflată în proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate
138 Privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 401906, nr. cad. 401906 şi a raportului de evaluare cu nr. 11378/25.10.2013, în vederea realizării schimbului de teren între Parohia Ortodoxă Română Moşniţa Veche şi comuna Moşniţa Nouă
139 Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă, în anul şcolar 2014-2015
140 Privind desemnarea a trei reprezentanţi ai consiliului Local Moşniţa Nouă în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă. în anul şcolar 2014-2015
141 Privind aprobarea proiectului planului de şcolarizare al Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă în anul şcolar 2014-2015
142 Privind alocarea a câte 9000 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea organizării Concertului de Colinde din data de 15.12.2013, la Căminul Cultural din localitatea Moşniţa Veche şi la Căminul Cultural din localitatea Urseni
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 27.11.2013
 17.12.2013 143 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
144 Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexa
145 Privind alocarea sumei de 11000lei din bugetul local al comunei Moşnişa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă
146 Privind aprobarea întavulării în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, a drumului comunal DC 152 Giroc – Urseni – Moşniţa Nouă – Moşniţa Veche (format din următoarele imobile:De 167/6, De 547/2, De 547/1 str. 16 Urseni, str. 222 Urseni, DC 886, DC 138, DC 414, DC 285, DC 163, DS 735 Moşniţa Veche, ds 728 Moşniţa Veche , DS 722 Moşniţa Veche, respectiv DS 715 Moşniţa Veche), în conformitate cu documentaţia enexată
147 Privind aprobarea întabulării în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a imobilului cu nr. cad. DC 149 Moşniţa Veche – Bucovăţ (format din DS 712/2, respectiv DC 204)
148 Privind aprobarea listei cu proiectele prioritare ale comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014, finanţate cu fonduri de la bugetul local al comunei şi de la Consiliul Judeţean Timiş, în baza criteriului 4, Legea 273/2006  Anexă
149 Privind aprobarea achiziţionării a patru Containere birou Tip 20, pentru a putea fi folosite ca locuinţe sociale de necesitate pentru beneficiarii de servicii sociale de pe raza comunei Moşniţa Nouă
150 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Iftimie Elena, în urma depunerii demisiei
151 Privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Kovacs Elisabeta
152 privind modificarea H.C.L. Moşniţa Nouă prin care s-a aprobat proiectul planului de şcolarizare al Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă în anul şcolar 2014 – 2015
153 Privind aprobarea achiziţionării a două autoturisme, puţin rulate, în vederea desfăşurării activităţii agenţilor din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă
154 Privind asocierea comunei Moşniţa Nouă la Asociaţia „Grupul de acţiune locală Timişul de centrue”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 17.12.2013
 23.12.2013 155 Privind revocarea H.C.L. cu nr. 153/17.12.2013 prin care s-a aprobat achiziţionarea unui autoturism Dacia Sandero şi a unui autoturism Dacia Duster, puţin rulate, în vederea desfăşurării activităţii agenţilor din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 23.12.2013
23.12.2013 156 Privind aprobarea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Moşniţa Nouă  Anexă