Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2014

Data Nr. HCL Conţinut Anexe Stare
 30.01.2014 1 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă Anexă
2 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale – Compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă
 3 Pentru modificarea H.C.L. cu nr. 28/28.02.2008 privind stabilirea locaţiei pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei Comunitare
 4 Privind aprobarea redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2013, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a şi a II-a (Listele suplimentare)
5

Privind aprobarea „Planului de lucrări sau de acţiuni de interes local”, care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social

 Anexă
6 Privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 107/2006 în sensul atribuirii în folosinţă gratuită şi a suprafeţei de 200 sau 201 (după caz) mp teren concesionat, aferent celor 300 mp atribuiţi tinerilor din localitatea Moşniţa Nouă, în baza Legii 15/2003, în vederea construirii de locuinţă, conform tabelului anexat la prezenta hotărâre Anexă
7 Privind aprobarea participării comunei Moşniţa Nouă prin Consiliul Local Moşniţa Nouă la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş”
8 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile de proprietate publică a comunei Moşniţa Nouă către Aquatim S.A.  Anexă
9 Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localităţile Moşniţa  Nouă şi Moşniţa Veche
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.01.2014
 26.02.2014 10 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului terenului, cuprins în C.F. nr. 413782 Urseni, nr. cadastral 413782, cu suprafaţa de 503 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Petran Valentin Cosmin, în calitate de proprietar al construcţiilor
11 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins î n C.F. nr. 405490 Moşniţa Veche, nr. cadastral 405490, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheieriiunui contract de concesiune, în favoarea soţilor Prigoreanu Anca Cosmina şi Progoreanu Mihai, în calitate de proprietari ai construcţiilor
 12 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413972 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413972, cu suprafaţa de 501mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarului construcţiilor, Canea Ştefan
13 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405796 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405796, cu suprafaţa de 695 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarului construcţiilor, Miloievici Dragana Voislava
14 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. 415057 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, cu suprafaţa de 623 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarului construcţiilor, Deneş Francisc
 15 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405522 Moşniţa Veche, nr. cadastral 405522, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarera soţilor Pintea Tiberiu Adrian şi Pintea Florica, în calitate de proprietari ai constructiilor
 16 Privind aprobarea raportului de  evaluare al terernului, cuprins în C.F. nr. 405458 Moşniţa Veche, nr. cadastral 405458, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea soţilor Stan Carmen Alina şi Stan Nicolae în calitate de proprietari ai construcţiilor
17 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F.  nr. 405457 Moşniţa Veche, nr. cadastral 405457 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea soţilor Ştiube Daniel şi  Ştiube Aurora, în calitate de proprietari ai construcţiilor
18 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. NR. 403756 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 403756, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea soţilor Curcudel Vasile şi Curcudel Mariana Violeta, în calitate de proprietari ai construcţiilor
 19 Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheiarea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani Anexa
20 Privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă şi transmiterea acestor bunuri în administraţia operatorului Aquatim SA  Anexă
21 Privind aprobarea deminuării suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 1292 Moşniţa Nouă, nr. top. 564/1/1/1/1/1/a cu suprafaţa actuală de 239445 mp, rezultând o suprafaţă de 235.485 mp – proprietar Comuna Moşniţa Nouă şi înscrierea într-o Carte Funciară nouă a terenului cu suprafaţă de 3960 mp, Lot nr. 1 – identic cu nr. top. 564/1/1/1/1/1/a/2, în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în conformitate cu documentaţia anexată
Proces verbal încheiat în urmas şedinţei ordinare din data de 26.02.2014
 13.03.2014 22 Privind aprobarea închirierii unui autocar în vederea asigurării transportului unui număr de 30 de copii, intr-o miniexcursie în jurul Timişoarei la anumite obiective de interes religios în data de 14.03.2014, organizată de Parohia Ortodoxă Română Moşniţa Nouă
23 Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moşniţa Nouă Anexa
24 Privind aprobarea proiectului nr. 10/2014 întocmit de S.C. Eurodraft Proiect Design S.R.L. privind obiectivul „Extindere Şcoală Moşniţa Nouă”, faza PT+CS+DTAC, cuprins în lista de investiţii 2014 aprobată prin HCL nr. 1/30.01.2014, precum şi a documentaţiei tehnico+economice
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 13.03.2014
 26.03.2014 25 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013
26 Privind realizarea contractului de concesiune cu nr. 4118/07.07.2009 încheiat în vederea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 400576, nr. cadastral 508828 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 900 mp, beneficiar Asociaţia „Alianţa pentru Atitudini Pozitive Everyone Longlife – Apel” pentru nerespectarea termenului de solicitare a autorizaţiei de construire, respectiv de finalizare a construcţiei
27 Privind aprobarea achiziţionării unui calculator şi a unei imprimante multifuncţionale, în vederea desfăşurării activităţilor din cadrul serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă
28 Privind retragerea comunei Moşniţa Nouă din cadrul S.C. „APCAN” Timiş S.A.
29 Privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor menajere colectate de la populaţia şi agenţii economici din comuna Moşniţa Nouă
30 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413744 Urseni, nr. cadastral 413744 cu suprafaţa de 490 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Ienăşescu Cristian Ion şi soţia Ienăşescu Anita, în calitate de proprietari ai construcţiilor
31 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413171 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413171 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Basaraba Loredana, în calitate de proprietar al construcţiilor
32 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 411990 Moşniţa Nouă cu suprafaţa de 500 mp, în vederea înscrierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Glăman Jean, în calitate de proprietar al construcţiilor
33 Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartiyarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pentru exerciţiul financiar 2013
34 Privind aprobarea închirierii unui Container birou Tip 20, d-nului Ilia Ion, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
35 Privind cedarea cu titlu gratuit a unei încăperi din clădirea cuprinsă în C.F. nr. 403235-C1-U4, nr. top. 679/1/III, SAD 3, situată în Moşniţa Nouă la nr. 272, Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru, în vederea stabilirii sediului
36 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor menţionate în HCL şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
37

Privind aprobarea diminuării suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 525 Moşniţa Veche nr. top. 564/1/1/1/1/a cu suprafaţa actuală de 817082 mp rezultând o suprafaţă de 814306 mp – proprietar Comuna Moşniţa Nouă şi înscrierea într-o Carte Funciară nouă a imobilului cu nr. cadastral  CC 437 cu suprafaţa reală de 220 mp şi a impobilului cu nr. cadastral A 438 cu suprafaţa măsurată de 2556 mp, în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în conformitate cu documentaţia anexată

Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 26.03.2014
 31.03.2014 38 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014
39 Privind aprobarea instituirii de sensuri unice în Piaţa Parcului   din Moşniţa Nouă Anexă
40 Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă
41 Privind apribarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Interciomunitară  „Polul de Creştere Timişoara”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 31.03.2014
10.04.2014 42 Privind aprobarea caietului de sarcini privind obiectivul „REABILITARE ŞI DOTARE ŞCOALĂ URSENI” precum şi documentaţia tehnico-economică
43 Privind aprobarea proiectului nr. 11/2014 întocmit de S.C. Eurodraft Proiect Design S.R.L. pentru obiectivul „EXTINDERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA VECHE”, documentaţia tehnico-economică, precum şi demararea procedurilor de aplicare O.U.G. nr. 34/2006 în vederea atribuirii lucrării de execuţie
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 31.03.2014
 15.04.2014 44 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Moşniţa Nouă  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
45 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA NOUĂ”  – Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, moderni- zarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniver- sitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
46 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE ŞCOALA MOŞNIŢA VECHE” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniverstiare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
47 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta „REABILITARE ŞI DOTARE ŞCOALĂ  URSENI” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3,4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 15.04.2014
 30.04.2014 48 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014
49 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 412016 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 412016 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea soţilor Toderaş Adrian şi Crina Gabriela, în calitate de proprietari ai construcţiilor
50 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413770 Urseni, nr. cadastral 413770 cu suprafaţa de 451 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea soţilor Rodean Vasile şi soţia Rodean Emilia, în caliate de proprietari ai construcţiilor
51 Privind aprobarea închirierii unu Container birou Tip 20, d-nei Ciuclea Ileana, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
52 Privind aprobarea diminuării unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea Rudicica, conform măsurătorilor efectuate
53     Privind aprobarea alipirii parcelelor de teren cu număr cadastral nou 400414 (identic cu nr. cadastral vechi Pş 188/2/1), înscrise în C.F. nr. 400414 Moşniţa Nouă având suprafaţa de 788 mp şi nr. cadastral nou 400415 (identic cu nr. cadastral vechi Pş 188/2/2), înscrisă în cartea funciară cu nr. 400415 Moşniţa Nouă având suprafaţa de 788 mp, situate în extravilanul extins al localităţii Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă, rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 1576 mp, având proprietar Comuna Moşniţa Nouă, în administrarea Consiliului Local şi aprobarea dezlipirii parcelei noi, rezultate în urma alipiri parcelelorcu nr. cadastral nou 400414 (identic cu nr. cadastral vechi Pş 188/2/1) înscrisă în C.F. nr. 400414 Moşniţa Nouă având suprafaţa de 788 mp cu nr. cad. nou 400415 (identic cu nr. cadastral vechi Pş 188/2/2) înscrisă în C.F.  nr. 400415 Moşnuţa Nouă având suprafaţa de 788 mp, situate în intravilanul extins al localităţii Moşniţa Veche, în 3 loturi, având proprietar comuna Moşniţa Nouă, în administrarea Consiliului Local , conform proiectului cu nr. 403/2014 întocmit de Pilot Cad S.R.L.
54 Privind atribuirea de denumiri străzilor rezultate în urma dezlipirii Planului Urbanistic Zonal al terenului cu nr. cad Pş 145/1 Anexă
55 Privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Măsuri  pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor comunei Moşniţa Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul comunei şi la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti
56 Privind modificarea HCL NR. 11/27.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă
57 Privind aprobarea proiectării unei construcţii – hală piaţă agroalimentară în suprafaţă de cca 400mp, pe terenul cuprins ăn C.F. 1759, nr. top. 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă
58 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Cosmin Ancuţi şi Codruţa Orniana Ancuţi
59 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioan Florescu şi asociaţii
60 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioachim Cozma şi asociaţii
61 Privind acceptarea donaţiei constând în „Iluminat public PUZ Serena – zonă de locuinţe, dotări şi funcţiuni complementare în localitatea Moşniţa Nouă” cu o lungime totală de 8,615 km, în valoare de 344.648,42 lei
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.04.2014
28.05.2014 62 Pentru revocarea în parte a HCL nr. 66/15.05.2009 privind aprobarea atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 1759, nr. cad. A 135-137/1/5, A 135-137/1/6, A 135-137/1/64, A 135-137/1/65, partidelor politice care au reprezentanşi în ConsiliulLocal al comunei Moşniţa Nouă, în vederea constituirii de sedii politice şi stabilirea destinaţiei parcelelor de teren menţionate mai sus
63 Privind stabilirea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice în comuna Moşniţa Nouă
64 Privind alocarea sumei de 13.475 lei din bugetul local în vederea cumpărării de cadouri şi acordarea de diplome, premii preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 1 Iunie, şi alocarea sumei de 3000lei în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune la sfârşitul anului şcolar
65 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „ EXTINDERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA NOUĂ” Axa prioritară 3 – Îmbunătăâirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, moderni-zarea, dezvoltarea şi echiparea infra-structurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
66 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „ REABILITARE ŞI DOTARE ŞCOALĂ URSENI” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de interes 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
67 Privind aprobarea proiectului şi a acheltuielilor legate de proiect „EXTIN- DERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA  VECHE” Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
68 Privind  aprobarea proiectului 537/2013 întocmit de S.C. PRO WASSER AT S.R.L. pentru obiectivul „Extindere canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche”, faza PT+CS+DATC, precum şi demararea procedurilor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 în vederea atribuirii lucrării de execuţie
69 Privind aprobarea alipirii parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 413723, 413724 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413723, 413724 cu suprafeţe de 554 mp, respectiv 529 mp, atribuite în folosinţă gratuită, în baza L15/2003, fraţilor Baltă Ramona Daniela şi Baltă Lucian Ovidiu
70 Privind alocarea sumei de 2500 lei necesar închirierii unui autocar în vederea organizării unei excursii în zilele 7,8,9 iunie la Sărbătoarea Rusaliilor din satul Sebeşul de Jos, judeţul Sibiu, pentru un grup de dansatori din localitatea Albina
71 Privind  alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local, necesar închirierii a trei autocare în vederea organizării unei excursii de o zi pentru copiii Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă cu rezultate deosebite în acţiuni ci impact social Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă
72 Privind aprobarea întocmirii unui proiect pentru investiţia „Amenajare în pod existent – dormitoare copii” pentru imobilul Grădiniţă Moşniţa Nouă cuprinsă în 142 Moşniţa Nouă, nr. top. 704
73 Privind aprobarea proiectării unei construcţii – garaj depozit în suprafaţă de 150 mp, pe parcela de teren cuprinsă în C.F. nr. 400576 Moşniţa Nouă, nr. cad. 50828, situată în localiatea Moşniţa Nouă
74  Privind aprobarea întocmirii documentaţiilor pentru ridicări topografice cu nivelment, delimitarea în teren a parcelelor, proiectarea instalaţiilor de apă-canal faza PT, CS, DDE, studii geotehnice pentru parcelele de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 18/26.02.2007
75 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2015  Anexă
76

Privind:  înfiinţarea serviciului public de colectare-transport la nivelul judeţului Timiş prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş  (ADID), în scopul delegării de gestiune; gestiunii legate prin concesiune a serviciului public de colectare-transport deşeuri menajere din judeţul Timiş, ca modalitate de gestiune a serviciului la nivelul ADID; studiului de oportunitate în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare-transport deşeuri menajere în judeţul Timiş; regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş, în special pentru activităţile de colectare-transport; documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale menajere în judeţul Timiş

77 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 28.05.2014
25.06.2014 78 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014
79 Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „EXTINDERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA VECHE” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3,4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
80 Privind aprobarea raportului de evaluare mal terenului  cuprins în C.F. nr. 413744 Urseni, nr. cad. 413744 cu suprafaţa de 790 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Ienăşescu Anita şi Ienăşescu Cristian Ion, în calitate de proprietari ai construcţiilor
81 Privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405461 Moşniţa Veche, nr. cad. 405461 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Socaciu Ion, în calitate de proprietar al construcţiilor
82 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 417143 Moşniţa Nouă, nr. cad. 417143 cu suprafaţa de 1000 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Vanciu Vasile Camil, în calitate de proprietar al construcţiilor
83  Privind alocarea sumei de 11200 lei din bugetul local al comunei, în vederea organizării unei tabere în staţiunea Costineşti, pentru elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă care au obţinut premiul I la învăţătură, în anul şcolar 2013-2014
84  Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5000 lei d-nului Mada Bogdan, sportiv de performanţă la Kaiac-canoe, în vederea participăriila Campionatul European din Germania din luna iulie 2014 şi la Campionatul Mondial din data de 10.08.2014 din Moscova
85  Privind aprobarea trecerii unor terenuri în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă
86 Privind aprobarea proiectului nr. 536/2013 întocmit de S.C. Pro Wasser AT S.R.L. privind obiectivul „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”, faza PT+DE+CS+LC+DTAC
87 Privins aprobarea dezlipirii parcelei de teren înscrise în C.F. nr. 417991, nr. cad. 417991, în suprafaţă de 2556 mp, în două parcele de 700, respectiv 156 mp
88 Privind aprobarea modificării suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 403745, nr. top. 717, teren intravilan cu clădire şcoală de la suprafaţa de 2878 mp la suprafaţa de 2906
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 25.06.2014
 01.07.2014 89 Privind apribarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 01.07.2014
 17.07.2014 90 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 17.07.2014
 30.07.2014 91 Privind apribarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405487 Moşniţa Veche, nr. cad. 405476-C1, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Popovici Maria, în calitate de proprietară a construcţiilor
92  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405487 Moşniţa Veche, nr. cad. 405487-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Ruţă Valentin, în calitate de proprietar al imobilului
93  Privind revocarea H.C.L. cu nr. 85/25.06.2014 prin care s-a aprobat trecerea terenurilor cuprinse în C.F. nr. 411643, 411642, 411634, 411633, 411631, 411629, 411627, 411625, 411624, 411622, 411620, 411617, 411615, 411617, 411611, 411610, 411608, 411607, 411606, 411604, 411602, situate în intravilanul localităţii Moşniţa Nouă, în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă
94  Privind constatarea apartenenţei unor terenuri la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art. 36 din L. 18/1991, republicată
95 Privind modificarea H.C.L.cu nr. 11/27.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă
96 Privind aprobarea participării în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, casarea autoturismului Dacia Super Nova cu nr. de înmatriculare TM 99 DSV şi achiziţionarea unui nou autoturism pentru comuna Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 30.07.2014
 07.08.2014 97  Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 406406, cu nr. top. 887/3, cu suprafaţa de 1031,6 mp, situat în localiatate Moşniţa Nouă, în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art. 36 din L. 18/1991 republicată
98 Privind aprobarea înscrierii comunei Moşniţa Nouă la licitaţia publică din data de 11.08.2014, organizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, în vederea achiziţionării casei şi anexelor gospodăreşti înscrise în C.F. nr. 406406, Moşniţa Nouă, edificate pe terenul cu nr. top. 887/3, în baza contractului de concesiune cu nr. 61/2001, în suprafaţă de 1031,6 mp situat în localitatea Moşniţa Nouă la nr. 150/B
99 Privind stabilirea valorii maxime a ofertei depuse de comuna Moşniţa Nouă la licitaţia publicată pe data de 11.08.2014, organizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, în vederea achiziţionării casei şi anexelor gospodăreşti înscrise în C.F. nr. 406406, edificate pe terenul ci nr. top. 887/3, în baza contractului de concesiune cu nr. 61/2001, cu suprafaţa de 1031,6 mp situat în localitatea Moşniţa Nouă la nr. 150/B
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 07.08.2014
 13.08.2014 100 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
101  Privind realizarea unilaterală de plin drept a contractelor de concesiune a unor terenuri din comună, pentru reînceperea construirii locuinţei în termen de 1 an de la încheierea contractului şi pentru neplata taxei de viabilizare prevăzute de art. 5.8 din contract
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 13.08.2014
 27.08.2014  102  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Moderinzare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” şi includerea în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/moderinzarea drumurilor publice clasificate şi încadrate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
 103

 Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoaara”, în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc

 104  Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexa
 105  Privind aprobarea atribuirii de drumuri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă
 106  Privind aprobarea integrării terenului cu nr. cad. 412749 (nr, cad vechi A233) în suprafaţă de 62700 mp, aflat în proprietatea Şcolii cu Clasele I-VIII Moşniţa Nouă în P.U.G.-ul comunei Moşniţa Nouă cu funcţiunea de „zonă de activităţi producţie, depozitare şi prestări servicii”
 107  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Proteasa Alexandru Constantin, Horvat Luca Ciprian
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 27.08.2014
 02.09.2014  108  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centru Cultural în comuna Moşniţa Nouă” şi includerea în „Programul Naţional de Construcţii de intere public sau social”, în cadrul subprogramului „Aşezăminte culturale” din domeniul specific realizarea/extinderea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre”
 109  Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Centru Cultural în comuna Moşniţa Nouă” şi includerea în „Programul Naţional de Construcţii de interes public sau siocial”, în cadrul subprogramului „Aşezăminteculturale” din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 02.09.2014
 15.09.2014  110  Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
 111  Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche  – Timişoara” în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea/drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitatecu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităâilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
 112  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” şi includerea în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului Modernizarea satului românesc”
 113  Privind predarea amplasamentului constând în teren în suprafaţă de 3622 mp, aflat în proprietatea comunei Moşniţa Nouă, cuprins în C.F. 405793, nr. cad.405793, pe perioada realizării construcţiei obiectivului de investiţii „CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ”, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Campania Naţională de investiţii, realizatorul investiţiei
 114  Privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 114/11.10.2013 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţie „Construire sediu aşezământ cultural în localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă”, a H.C.L. nr. 108/02.02.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico+economici pentru obiectivul de investiţie „Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă” şi includerea în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obirctive culturale de interes local, respectiv, biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre” din cadrul subprogramului „Modernizarea saltului românesc”, precum şi a H.C.L. nr. 109/02.09.2014 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă”, şi includerea în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul specific realizarea/extinderea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
 115  Pentru revocarea H.C.L. nr. 102/27.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” şi includerea în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „ reabilitarea/moderinzarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc” şi a H.C.L. nr. 103/27.08.2014 coofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală” din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuiri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 15.09.2014
 24.09.2014  116  Privind aprobarea înscrierii obiectivului de investiţie „Construire bazin de inot didactic în localitatea Moşniţa Nouă” în „Programul Naţional de Construcţii de interes public sau social”, în cadrul subprogramului „Bazine de înot”
 117  Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 118  Privind Înlocuirea d-nei Mariana TĂMAŞ din funcţia de reprezentant al Consiliului Local Moşniţa Nouă în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă, cu d-na Elisabeta KOVACS
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 24.09.2014
 06.10.2014  119  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă” şi includerea în  „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate ţi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi /sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
 120  Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă” în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor”din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”
 121  Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
 122  Privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local al comunei în vederea achiziţionării de material didactic necesar organizării schimbului de experienţă ce va avea loc la grupa mijlocie din cadrul Grădiniţei cu program Prelungit din localitatea Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată din data de 06.10.2014
 20.10.2014  123 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
 124 Privind reluarea activităţii SOCIETĂŢII COMERCIALE MOŞNIŢEANA S.R.L. începând cu 01.01.1015 şi completarea obiectului de activitate cu cod CAEN 5310 „Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal” şi 5320 „Alte activităţi poştale”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 20.10.2014
 29.10.2014 125  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 411385 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 665/16, cu suprafaţa de 999 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarei construcţiilor, Miloş Andreea Ioana
 126  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F.  nr. 405455 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405455 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Chermeţ Cristian Ionuţ, în calitate de proprietar al construcţiilor
 127  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405829 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405829-C1 cu suprafaţa de 640 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarului construcţiilor Ruiz Carlos Oswaldo
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 29.10.2014
 128  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 412493 Moşniţa Nouă, nr. top. 887/11, cu suprafaţa de 33,6 mp din suprafaţa totală de 1031,6 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Bucătariu Lenuţa Mariana, în calitate de proprietar al diferenţei de teren din aceeaşi carte funciară
 129  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 400723 Moşniţa Nouă, nr. top. 887/10/1, cu suprafaţa de 31mp din suprafaţa totală de 542 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Dascălu Maria, în calitate de proprietar al diferenţei de teren din aceeaşi carte funciară
 130  Privind aprobarea atribuirii denumirii unor străzi din localităţile Moşniţa Nouă şi Urseni
 131  Privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local al comunei în vederea achiziţionării de material didactic necesar organizării cercurilor pedagogice din zona Timişoara la clasa pregătitoare şi la clasa a IV – a din cadrul Şcolii Gimnaziale din Moşniţa Nouă
 132  Privind acceptarea donaţiei constând în „Iluminat public pentru P.U.Z. în localitatea Moşniţa Veche” proprietar S.C. Filmar Garden S.R.L., cu o lungime totală de 950 m, în valoare de 20646 lei
 133  Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe de natura domeniului public către S.C. Aquatim S.A.
 134 Privind aprobarea concesionării terenului înscris în C.F. nr. 400414 Moşniţa Nouă cu suprafaţa de 525 mp, situat în localitate Moşniţa Veche, în vederea construirii de locuinţă, d-nului Tobei Samuel
    26.11.2014
 
 
 135  Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani
 136  Privind alocarea sumei de 10.620lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă
 137  Privind înfiinţarea unui cabinet medical şcolar în cadrul Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă
 138  Privind aprobarea studiului de fezabilitate nr. 536/S.F./2013, întocmit de S.C. PRO WASSER S.R.L. privind obiectivul de investiţie „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune ”
 139  Privind aprobarea studiului de fezabilitate nr. 537/S.F. /2013, întocmit de S.C. PRO WASSER S.R.L. privind obiectivul de investiţie „Extindere reţea de canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă”
 140  Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 40/04.03.1995 privind atribuirea în concesiune, fără licitaţie, Bisericii Catolice din localitatea Moşniţa Nouă a suprafeţei de 954 mp teren, nr. top parcelă 681/1/1/b, în vederea construirii unui lăcaş de cult
 141 Privind alocarea sumei de 13.800 lei din bugetul local al comunei, în vederea participării a patru perechi de dansatori din cadrul formaţiei de dansuri Moşniţeana, în perioada 1-3 decembrie 2014 la manifestărilie organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Consiliului Europei din oraşul Bruxelles, Belgia
 142 Pentru revocarea în totalitate a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 66/15.05.2009 privind aprobarea atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 1759, nr. cad A 135-137/1/5, A 135-137/1/6, A 135-137/1/64, A 135-137/1/65, partidelor politice care au reprezentanţi în Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea construirii de sedii politice şi stabilirea destinaţiei parceleor de teren menţionate mai sus
 Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 26.11.2014
08.12.2014 143 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014

17.12.2014

145 Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în perioada 17.12.2014-31.12.2014 urmând ca la prima şedinţă a consiliului local să se valideze modificările respective
146 Privind aprobarea înfiinţării şi organizării unui aşezământ cultural al comunei Moşniţa Nouă, cu personalitate juridică în subordinea autorităţii administraţiei publice locale, în vederea pregătirii domeniului cultural al comunei, participarea la programe şi strategii de integrare europeană, accesare de fonduri şi dezvoltarea vieţii culturale
147 Privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” al comunei Moşniţa Nouă
148 Privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local alcomunei Moşniţa Nouă, în vederea organizării şi desfăşurării Revelionului 2014-2015 în parcul din centrul comunei Moşniţa Nouă, între orele 23.00-02.00
149 Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii câinilor fără stăpân cu un act adiţional privind ridicarea animalelor mari găsite fără elemente de identificare sau nesupravegheate pe domeniul public al comunei Moşniţa Nouă 
150 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405549 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405549 cu suprafaţa de 620 mp, în vederea încheierea unui contract de concesiune, în favoarea  d-nului Murăşan Ilie Elisei, în calitate de proprietar al construcţiilor
151 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413768 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413768 cu suprafaţa de 485 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea S.C. Noemics S.R.L., în calitate de proprietară a construcţiilor 
152 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413814 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413814-C1 cu suprafaţa de 457 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea S.C. Balkan Defigo S.R.L., în calitate de proprietară a construcţiilor 
153 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 401761 Moşniţa Nouă, nr. cad. 401761 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Mihai Vasile, în calitate de proprietar al construcţiilor 
154 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405824 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 614 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarei construcţiilor, Şuşnea Maria
155 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405510 Moşniţa Veche, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării prin negociere directă, proprietarei construcţiilor, Popa Ana Livia 
156 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405452 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea ăncheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Fulgă Mariana, în calitate de proprietară a construcţiilor 
157 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 417992 Moşniţa Veche, nr. cad. 417992 cu suprafaţa de 220 mp, în vederea ăncheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Ştirban Ioan Sebastian, pentru extinderea construcţiilor pe terenul alăturat 
158 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 411607 Moşniţa Nouă, nr. cad. 1031-1054/c/3/2/2/27/2/1/10 cu suprafaţa de 250 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Mărean Vasile, pentru extinderea construcţiilor pe terenul alăturat 
159 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413171 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413171-C1 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Ciocov Diana Ramona în calitate de proprietară a construcţiei
160 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 400414 Moşniţa Veche, nr. cad. 400414 cu suprafaţa de 525 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Tobei Samuel, în vederea construirii unei locuinţe 
161 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418234 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418234, cu suprafaţa de 1057 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Proteasa Alexandru Constantin şi Horvat Luca Ciprian.
162 Privind aprobarea atribuirii unei denumiri de stradă în localitatea Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă .
163 Privind alocarea sumei de 1.680 lei din bugetul local al comunei, în vederea achitării compensaţiei cuvenite fiecărui voluntar din cadrul S.V.S.U. Moşniţa Nouă, în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă şi curăţenie a ţinutei folosite, pentru fiecare intervenţie la care a participat. 
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 17.12.2014