Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2018

Acest articol a fost editat în septembrie 3rd, 2021 la 01:35 pm

Data Nr. HCL Conținut Anexe
22.01 1 Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe
teritoriul comunei Moșnița Nouă
2 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
3 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului extindere canalizare în
localitatea Albina, Comuna Moşniţa Nouă – prin subtraversare
4 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului extindere canalizare în
localitatea – Albina, Extravilan- prin subtraversare”
5 Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Moşniţa Nouă , în anul școlar 2018- 2019
6 Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 406406, nr.top 887/3 Moșnița Nouă, situată în localitatea Moșnița Nouă, la nr. 150/b a suprafeței reale de teren rezultate în urma
măsurătorilor
7 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.405820 Moșnița Nouă, nr.cad. 405820, categoria de folosintă curți construcții în intravilan pentru dotări și servicii publice,situat în Moșnița Nouă, în două loturi cu suprafețe de 1506 mp, respectiv 1200 mp, conform documentației anexate
8 Privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L. cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500 % la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moşniţa Nouă
9 Pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/2013 privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Moșnița Nouă
10 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 409301 cu nr cad 409301(A 555/2/2), Comuna Mosnița Nouă, Sat URSENI Judetul Timis, având ca beneficiari pe MARKUS AURORA, AVRAM RODICA LUCIA, AVRAM NICOLAE, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, CR ȘMAR MIRCEA VICHENTE
11 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 417622, 404251 , 417859 cu nr cad 417622(A 127/2/9),404251 (A 127/2/8),417859 ( A 127/2/7) Comuna Mosnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe VELMAR RESIDENCE SRL, URSUT ANA , URSUT VASILE, HORVAT LUCA CIPRIAN, SC MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOȘNIȚA IMOBILIARE 2011
12 Privind aprobarea contractării de prestări servicii coregrafie dansuri populare pentru membrii Ansamblului Moșnițeana
13 Privind aprobarea modificării impozitului pentru terenul situat în intravilan și a impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, datorat în anul fiscal 2018, stabilit prin H.C.L cu nr.177/24.05.2017
14 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 5938 mp, situat in intravilanul Moșnita Nouă, localitatea Urseni, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
15 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.421561 Moşniţa Nouă, nr.cad. 421561 situat în localitatea Moşniţa Veche, având destinația de cimitir, în două loturi
16 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 16673 mp, situat in extravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin
17 Privind aprobarea înființării unei SOCIETĂȚII COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 22.01.2018
26.01 18 Privind aprobarea numirii d-nului Marinel SUCIU în funcția de administrator al SOCIETĂȚII
COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe perioadă determinată de 6 luni
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 26.01.2018
28.02 19 Pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 2/22.01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
20 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018 Anexe
21 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. specificate în textul hotărârii
22 Privind aprobarea achiziționării unui sistem pentru efectuarea plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice
23 Privind aprobarea nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
24 Privind aprobarea modificărilor la ACTUL CONSTITUTIV și la STATUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
25 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche
26 Privind inaintarea unei actiuni in instanta, avand ca obiect modificarea suprafetei imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 145/4, inscris in C.F. nr. 411571 localitatea Moşnita Nouă
27 Privind aprobarea organizării păşunatului şi a exploatării pajiştilor permanente aflate în domeniul
privat al Comunei Moșnița Nouă
28 Privind stabilirea taxei de închiriere a unor încăperi din clădirea sălii de sport din localitatea
Moşnița Nouă
29 Privind aprobarea achitării nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş)
30 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administratiei publice locale ale Comunei Moșnița Nouă, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acesteia, pentru anul 2018
31 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 116/3 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
32 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 710 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
33 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 730 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
34 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea unor functiuni mixte de tipul serviciilor generale, activitati comerciale si turistice precum si a altor activitati care nu afecteaza locuirea pe terenul identificat prin C.F.-urile nr. 412366, nr. 412365, nr. 404989, , nr. Cad. NGL 215, nr. Cad. NGL 216, nr. Cad. NGL 217, in suprafata totala de 31.800 mp, amplasat in localitatea Mosnita Veche, UAT Moşnita Nouă
35 Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Miculaiciuc Stela, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
36 Privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de capturare, adăpostire şi valorificare a animalelor (cai, vaci, măgari, etc.) de pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
37 Privind anularea punctului 8 si modificarea punctului 9 din anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 92 din 24.06.2015, pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente emise si / sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei Mosnita Noua, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public
38 Privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pentru anul 2018
39 Privind modificare a limitei de hotar pentru imobilele cu nr. Cad. Ps 150/2, Ps145/3 si Ps 150/3/2 inscrise in CF nr. 406598, CF nr. 411570 si CF nr. 404072, situat in Mosnita Noua, si mutare traseu canal HCN 146/2
40 Privind aprobarea apartamentării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. Top. 402373, localitatea Moşnița Nouă, precum si stabilirea functiunilor pentru corpurile de cladire Ci si C2
41 Privind întabularea terenurilor neproductive si a strazilor din UAT Moşnita Nouă localitatea Mosnita Noua si localitatea Albina in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
42 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14 000 lei, d-nei Ivan Daniela, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 26.01.2018
43 Privind trecerea din domeniul public al comunei Moșnița Nouă în domeniul privat al comunei Moșnița Nouă a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare şi după caz casare
44 Privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. A 110/10 in suprafata de 3072 mp, categoria de folosinta arabil in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 2991 mp, respectiv 81 mp
45 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411568, nr. Cad. Ps 139 in suprafata de 64300 mp, categoria de folosinta pasune in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 6920 mp, respectiv 57380 mp
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.02.2018
14.03 46 Privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiş
47 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului în valoare de 514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în localitatea Moşnița Noua, com. Moșnița Noua jud. Timis, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
48 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile comunelor membre
49 Privind aprobarea atribuirii în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421589 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.506 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de activităţi cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor ţărăneşti
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 14.03.2018
21.03 50 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
51 Privind completarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Moșnița Nouă, pentru perioada 2014-2025 cu obiectivul de investiții „ Înființare Grădinită PP Moșnița Nouă” prin Programul Operațional Regional , axa 10 ,„ Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale ”
52 Privind implementarea proiectului ,, ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE ”
53 Privind aprobarea achitării cuantumului diferenței de cotizaţii a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara pentru anul 2018
54 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă a terenului intravilan înscris în C.F nr.405794 Moșnița Nouă, nr. cad. 405794, în suprafață de 2878 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă
55 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistice zonal pentru modificare si extindere puz, parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire de locuinte aprobat prin HCL 427/2017 in zona cu destinatia de locuinte , functiuni complementare,, Zona de comert si depozitare, drumuri, spatii verzi de agrement si recreere
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.03.2018
28.03 56 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018
57 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 137/30.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
58 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421586 Moșnița Nouă, în suprafață de 20.512 mp situat în Moşnița Veche, cu destinaţia de cimitir, Consiliului Parohial Al Parohiei Ortodoxe Române Mosnita Veche, în vederea administrării acestuia
59 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă
Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moşnița Nouă
60 Pentru modificarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 339/27.09.2017, privind întabularea drumurilor agricole din UAT Mosnita Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 864/16, DE 638, DE 486/1, DE 880, DE 568/3, DE 488, DE 872/8, DE 889, DE 878, DE 559, DE 645, DE 645/3, DE 641, DE 618/12, DE 624 în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă
61 Privind aprobarea încheierii unui Parteneriat de Colaborare între Şcoala Gimnazială nr.30, cu sediul în Timişoara , str. Aştrilor , nr.13 și Comuna Moşnița Nouă în vederea desfăşurării de: activități și concursuri sportive, folosirea în comun a bazelor sportive terenurilor de sport, bazinul de înot, uilizarea microbuzelor şcolare în vederea deplasării echipelor la concursurile sportive din judeţ şi din afara județului
62 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă a ,, Reţelei de alimentare cu apă canal, branşamente apă şi racord canal executată în baza Autorizatiei de Construire nr. 163/24.09.2017, în localitatea Moşnita Noua str. Berlin, str. Varşovia, str. Podgorica, str. Valletta, str. Bucureşti, str. Florența, C.F. nr. 406095 Anexa
63 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă asupra rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare executată în localitatea Moşnița Nouă pe strada Căliman Anexa
64 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă asupra reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşnița Noua, în baza proiectului nr. 710/2015 elaborat de S.C. PROWASSER S.R.L. Timisoara , în localitatea Moşnița Veche, strada FRAŢIEI , CF 403843 Anexa
65 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 420974, nr. Cad. 420974, teren intravilan pentru parc imprejmuit, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafata de 108 mp, respective 5367 mp, conform documentatiei anexate
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2018
25.04 66 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.nr. 402674, nr.cad. 98/5-6/96, în suprafață de 15.645 mp, comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, constând în teren arabil pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Hodu Maria
67 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407877, nr.cad. 50025, în suprafață de 2.844 mp comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Cucalan Bono si Cucalan Marinela
68 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412914 comuna Moşnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. 412914, în suprafață de 7.384 mp, constând în teren arabil in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Berenyi Stefan, Berenyi Iuliana-Hainika,
Olah Stefan, Olah Letitia şi Racz Iuliana
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413114, nr.cad. 413114, în suprafață de 2.823 mp si C.F. nr. 413115, nr.cad. 413115, în suprafață de 7.052 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren curti constructii intravilan pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Bilencu Mihai, Maruster Liviu, Bilencu Ciprian – Dan si Bilencu Andrada Sorina
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413266, nr.cad. 413266, în suprafață de 6.636 mp, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, constând în teren curti constructii destinat pentru drum in intravilan extins. în urma declaraţiei de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Dìu Georgeta
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413930 comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 413930. în suprafață de 193 mp (Lot 2), constând în teren arabil in intravilan, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Haidău Petru Dan
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415992 comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, nr.cad. 415992, în suprafaţă de 374 mp, constând în teren pentru drum in intravilan, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Dume Adian și Dume Adrian Florin
73 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416253 comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 416253. în suprafață de 1.265 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Barbos Alexandru Dan
74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419088, nr.cad. 419088. în suprafață de 1.911 mp si C.F. nr. 419122, nr.cad. 419122, în suprafață de 941 mp. comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil intravilan pentru drum, în urma declaratiei de renunțare la dreptul de proprietate depuşă de către Simonis Carol – Friderich si Simonis Georgeta
75 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419112, nr.cad. 419112, în suprafață de 4.309 mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Kiss Sara si Krepelka Alexandru
76 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419506, nr.cad. Cc79/1/2/45, în suprafață de 6.777 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Nicoară Nicolae
77 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421281 comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnita Nouă, nr.cad. 421281, în suprafață de 3.971 mp, constând în teren arabil neimprejmuit in intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Olah Zoltan, Olah Gyongyike, Olah Zoltan-Csaba și Olah Monica Carmen
78 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403112, nr.cad. Cc 254/7/57, în suprafață de 10.295 mp comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Stanescu Carmen Nicoleta
79 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411940, nr.cad. 411940, în suprafață de 13.042 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, constând în teren curti constructii pentru drum acces intravilan extins, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli Investment S.R.L. reprezentata prin administrator Ferrulli Domenico
80 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421342, nr.cad. 421342, în suprafață de 2.481 mp si C.F. nr. 421341, nr.cad. 421341, în suprafață de 3.422 mp comuna Moşnița Nouă, localitatea Urseni, constând în teren curti constructii intravilan pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Nipsis Societate cu Raspundere Limitata S.R.L. reprezentata prin administrator Martin Ian si subsemnatele Gutu Silvia si Golumba Marioara reprezentata prin mandatar Golumba Radu Adrian
81 Privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Moşnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşnița Veche, pe strada Scoruşului si strada Agrisului C.F. nr. 407581, nr. cad. 50224 si DE 58, cu o lungime totală de 580 ml, în valoare de 70.159 lei
82 Privind introducera in inventarul domeniului public al comunei Moşnița Nouă a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Cerbului, C.F. nr. 409965, nr. cad. DS 170/10-12/1 si C.F. nr. 407925, nr. cad. Cc170/13-14/1-2/17 cu o lungime totală de 550 ml în valoare de 70.400 lei
83 Pentru aprobarea modificării art.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenților economici și a cetăţenilor comunei Moșnița Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei și la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodărești
84 Privind aprobarea atribuirii denumirii de străzi în localitățile Mosnita Veche, Urseni şi Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă
85 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de
sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
86 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren libere de sarcini ,din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuință
87 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Moșnița Veche, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitatie publică deschisă, pentru construirea de locuință
88 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2019
89 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale în Comuna Moșnița Nouă
90 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
91 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
92 privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
93 Privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 413853, comuna Moşnița Nouă în suprafață de 464 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea construirii de locuinţă, d-nei Lungu Roxana
94 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411570, nr. Cad. 411570 conform PCZ pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte. functiuni complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2207, teren intravilan. situat in Mosnita Noua. in cinci loturi cu suprafata totala de 4199 mp, conform documentatiei anexate
95 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona rezidentiala cu locuinte colective , locuinte înşiruite și locuinte individuale P+M, P+2E, P+2E+M, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE „, parcelele înscrise în CF 413296,413291, 413294, 414887, 414886, 410012, 413290, 402981,413295,406356, 410041, 413292,409934,, cu nr. Cad A 101/29 ,A 101/28 , 413294 (A 101/26), 414887 , 414886 , 410012( A 101/24/1), 413290 (A 101/23 ), 402981(A 101/22), 413295(A 101/16), 406356 (A 101/15),410041 ( A 101/114), 413292 (A 101/13), 409934 (A 101/12) Comuna Mosnita Noua, localitatea Moşnița Nouă, Judetul Timis, proprietari fiind DUPLE IMOB SRL, SC PACK ECOTECH SRL,BALAŞOIU MIRCEA ILIE , BALAŞOIU DANIELA , DOLOMET RADU ILIE , NICA NICOLETA, NICA
SIMONA FLORICA, GRECEA IOAN ADRIAN , SC TERRA SPIN SRL
96 Pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 205/16.12.2015, privind aprobarea realizarii extinderii retelelor tehnico-edilitare din finantare proprie, de catre proprietarii constructiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, in administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă
97 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 405916, nr. Cad 405916, în suprafață de 2284 mp, constând în teren intravilan extins, categoria de folosinţă curţi construcții cu observaţii: curți construcții în intravilanul extins, cu destinație spații verzi, parcuri, alei, C.F. nr. 405931, nr. Cad 405931, în prafață de 7798 mp, constând în teren intravilan extins, categoria de folosință curţi construcţii cu observaţii: curți construcții în intravilanul extins, cu destinație circulații rutiere, C.F. nr. 405209, nr. Cad 405209, în suprafață de 1498 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții cu observaţii: pentru spații verzi si C.F. nr. 405210, nr. Cad 405210. în suprafață de 5863 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții cu observaţii: pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Gataia Bio – Power S.R.L. prin administratori De Bisscop Axel si D’Hoore Karin Margriet A
98 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406435, nr.cad. A 170/116, 170/17/17, cu suprafata reala de 2432,22, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan pentru drum mp, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Ursu Legrand Daniel
99 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412095, nr. Cad 412095, în suprafață de 411 mp, C.F. nr. 412090, nr. Cad 412090, în suprafață de 405 mp, C.F. nr. 412115, nr. Cad 412115, în suprafață de 1239 mp, si C.F. nr. 412100, nr. Cad 412100, în suprafață de 416 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declaraţiei de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Dobra Elisabeta, Pop Paul Vasile, Pop Valentin si Pop Ana
100 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 416010, nr. Cad 416010, în suprafață de 1504 mp constând în teren arabil in intravilan extins pentru zone verzi, C.F. nr. 416020, nr. Cad 416020, în suprafață de 4854 mp constând în teren arabil in intravilan extins pentru circulatie, comuna Moșnița Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Razboiu Dana – Maria una si aceeasi cu Enoiu Dana – Maria
101 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417086, nr.cad. 417086, cu suprafata reala de 56 mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan arabil, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Lupulescu Miron si Lupulescu Elena
102 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401375, nr. Cad 51717, în suprafaţă de 819 mp, constând în teren intravilan pentru spatii verzi, categoria de folosinta altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate, depusă de către Simu Petrişor, Claudia Violeta, Crişan Gheorghe, Crişan Valeria, Dragotă llie si Dragotă Maria
103 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404790, nr.cad. 404790, in suprafata de 9467mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în terenarabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Vîț Maria. Onețiu Eugenia, Vît Rodica, Vit Rovin, Haidău Dumitru si Cionca Florica
104 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409817, nr.cad. Ds 110/9/2/1, in suprafata de 5472mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins pentru drum de acces, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli Investement S.R.L. prin administrator Ferrulli Domenico
105 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 410842, nr. Cad Ds 659/3-4/1, în suprafață de 5.548 mp, constând în teren intravilan pentru drum de acces, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Surdulescu Iuliana
106 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414635, nr.cad. 414635, in suprafata de 3201mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins pentru strazi acces, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ciceovean Mariana si Robos Marioara
107 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 414693, nr. Cad A57/13/1. în suprafață de 4132 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Costil Ioan Adrian si Fiat Filip
108 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 418942, nr. Cad 418942, în suprafață de 260 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Murariu Radu
109 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 1.484 mp, const categoria curti constructii pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate asupra 2625/11600 cote parti, depusă de către Hegyes Renate si Hegyes Ioan
110 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, din care 7520mp categoria curti constructii si 1484 mp teren arabil pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate asupra 557/11600 cote parti, depusă de către Roman Mihai si Roman Lenuta
111 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, categoria curti constructii pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnita Nouă, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Tătaru FlorinaSilvia, Oros Ionel, Oros Maria, Dubău Delia-Anuta, Dubău Tiberiu-George, Mezei Gabriela, Mezei Daniel, Coltea Radu-Mirel, Coltea Simona, Veres Attila-Sandor, Orza Petru si Orza Olga Elena
112 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 421044, nr. Cad 421044, în suprafață de 644 mp constând în teren intravilan partial imprejmuit pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate, depusă de către Iorga Flavius Cosmin si Iorga Elena
113 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 402797, nr. Cad 402797, în suprafață de 61 mp (din acte)/ 60mp (masurata). constând în teren intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate, depusă de către Cira Ioan si Cira Doce
114 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411530, nr.cad. 411530, in suprafata de 3813mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche. constând în teren curti constructii in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Corde Maria
115 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417734, nr.cad. 417734 in suprafata de 990 mp, C.F. nr. 417753, nr.cad. 417753 in suprafata de 990 mp si C.F. nr. 417763, nr.cad. 417763 in suprafata de 9872mp. comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren intravilan pentru strada, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor parti, depusă de către Confederat Dumitru, Confederat Elena, Pârvulescu Mihaela, Igrisan Cristina Silvia, Brutaru Liviu Daniel, Brutaru Camelia Mihaela, Tunea Marius Viorel si Simon Ladislau Ioan
116 Pentru completarea şi modificarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Mosnita Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moşniţa Nouă, strada Surduc, Filialei Judetene Timiş a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile comunelor membre
117 Pentru aprobarea completării H.C.L. cu nr. 49/14.03.2018 privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421589 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 1.506 mp situat în Moşniţa Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de activități cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărăneşti
118 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Mosnita Nouă
a imobilelor cuprinse in anexa 1. constând în teren arabil intravilan extins pentru drum
119 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul : EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIȘ și Execuție de lucrări „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIS”
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 25.04.2018
09.05 120 Privind alipirea imobilului cu nr. Cadastral PS 145/2. cuprins in C.F. nr. 411569. in suprafata totala de 4.534 mp si imobilul cu nr. Cadastral 421656. cuprins in C.F. nr. 421656, in suprafata totala se 6.920 mp, rezultand un lot cu suprafata totala de 11.454 mp conform PUZ pentru Parcelare. dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007, teren intravilan, situat in Mosnita Noua
121 Pentru modificarea art.2.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 86/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuință
122 Pentru modificarea art.2.3 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 87/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Moşnița Veche, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuintă
123 Pentru modificarea art.2 a H.C.L. cu nr. 47/ 29.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, cuprinse în C.F. nr.400430, 400431,400432,400433,400434, 400435,400436 ,400437, 400439 Moșnița Nouă, nr.cadastral Pș 190/2/7, P$ 190/2/8, P$ 190/2/9, Pş 190/2/10, P$ 190/2/11, P$ 190/2/12, PŞ 190/2/13, Pș 190/2/14, în suprafață de 788 și Pş 190/2/16 cu suprafaţa de 1.175 mp, în vederea vânzării prin licitatie publică şi a art. 3.1, Cap III, Cap VIII din Anexa I la H.C.L. cu nr. 109/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 2217 Moşnița Nouă conform PUZ Parcelare, Dezmembrare, Concesionare ptr. Construire Locuințe și Funcţiuni Complementare Moșnița Veche
124 Privind aprobarea închirierii unei suprafete de 8 mp teren situat pe str. Dumitru Cristea, în vederea amplasării unui chiosc pentru vânzarea abonamentelor de călătorie de către Societatea de Transport Public Timisoara
125 Privind aprobarea tarifelor pentru bilete, abonamente şi prestației pe km, aferente transportului public de personae, prin curse regulate, efectuat în cadrul Societatății Metropolitane de Transport Public Timisoara
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 09.05.2018
30.05 126 Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere, a raportului de audit al situatiilor financiare al S.C. MOŞNITEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017
127 Privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mosnita Nouă pentru anul 2017
128 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
129 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către Aquatim SA
130 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către Aquatim SA
131 Privind activitatea de valorificare a cabalinelor lăsate în libertate și nesupravegheate pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
132 Privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Mosnita Nouă, a suprafetei totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultând patru loturi cu suprafata totala de 90.000 mp, teren extravilan, situat în localitatea Moşnita Veche, Comuna Moșnița Nouă
133 Privind dezlipirea imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007 pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare, teren intravilan, situat in Mosnita Noua
134 Privind dotarea şi monitorizarea, prin înregistrare audio-video a şedintelor Consiliului Local
al Comunei Moșnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 30.05.2018
04.06 135 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții al S.C. MOŞNIŢEANA S.RL.
136 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare
137 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru „Racord fibra optica la site Orange”. fibra optica amplasata subteran si aerian pe stâlpii existenti pe domeniul public al localitatii Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr.404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497. aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
138 Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru „Montare GDM la limita de
proprietate si refacere bransamente in vederea montarii de SM in localitatea Rudicica. conform Legii nr. 54/2017”, pe domeniul public al localitatii Mosnita Noua, localitatea
Rudicica, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
139 Privind aprobarea atribuirii denumiri stradă în localitatea Moşnița Nouă, comuna Moşnița Nouă
140 Privind alocarea sumei de 8.700 lei (300 lei/persoană ) din bugetul local al Comunei Moșnița Nouă în vederea acordării de premii membrilor Ansamblului de dansuri populare Moşnițeana ca urmare a rezultatelor deosebite obținute la festivalul-concurs Lada cu Zestre
141 Privind înscrierea suprafetei de 106 mp teren situat in intravilanul localității Moșnita Veche. în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere,
întocmită de S.C. SMART CAD SURVEY S.R.L.-D
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 04.06.2018
27.06 142 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417049 Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 417049 în suprafață de 51 mp, constând în teren intravilan pentru drum, LOT 1, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Alexiu Teodor Mircea
143 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407738 Moşnița Nouă,nr.cad. 50294 în suprafață de 2.921 mp, constând în teren curţi construcții extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cardoş Elisabeta -Ecaterina si Cardoş Iosif Stefan
144 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421551 Moşnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, nr.cad. 421551 în suprafață de 253 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Gruiță Daniela Elena si Gruiță Tiberiu
145 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421552 Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr. cad. 421552 în suprafață de 1886 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Gruiță Daniela Elena si Gruiță Tiberiu
146 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421571 Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr. cad. după dezlipire, 421727 în suprafață de 9.076 mp, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către coproprietarii Ursut Vasile in nume propriu si mandatar al soției Ursut Ana, Marinescu Florin in calitate de administrator al SC Velmar Residence SRL, Horvat Luca Ciprian, Proteasa Alexandru Constantin in calitate de împuternicit al SC Moşniţa Imobiliare 2011 SRL si Miculescu Cristian, in nume propriu
147 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415574 comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr.cad. 415574, în suprafață de 130 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către DURNEAC GEORGIANA DANA
148 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403903, comuna Moşnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 403903, în suprafață de 119 mp, constând în teren, categoria de folosinţă – altele, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PAUL FLORINEL și soția PAUL VASILICA
149 Privind dezlipirea suprafeței de 119 mp teren din NGL 166 situat in Mosnita Noua, pentru înscrierea dreptului de servitute de trecere a retelelor edilitare, pentru cetatenii de pe strada Valiug conform documentatiei întocmită de S.C. GIS SURVEY S.R.L.
150 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420850 Moşnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 420850 în suprafață de 14.036 mp, constând în teren intravilan pentru drum si zone verzi, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Giuchin Miroslava, Buga Viorel si Buga Laura
151 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421693 Moşnița Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 421693 în suprafață de 26.288 mp si C.F. nr. 421695 Moşnița Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 421695 în suprafață de 3.162 mp, constând în teren intravilan, neimprejmuit pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Buga Viorel si Buga Laura
152 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405298 Moşnița Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 405298 în suprafață de 2249 mp, constând în teren intravilan, neimprejmuit pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Lelea Teodor
153 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418883 Moşnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. A78/1/3/35 în suprafață de 5.160 mp, constând în pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Soros Maria Ana
154 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419240, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 419240, în suprafață de 2.387 mp, constând în teren pentru drum în intravilanul extins al localității Moşnița Nouă, categoria de folosință arabil, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către HAAG TAMAS şi BAR JOHANNA(una și aceeaşi persoană cu HAAG JOHANNA)
155 Privind aprobarea necesităţii şi oportunității achiziționării de containere care se vor închiria familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile sau situația economică nu le permite accesul la locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieţei şi identificarea unui teren în vederea amplasării acestora
156 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417821, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. A170/16, 170/17/18, în suprafață de 798 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință; drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GUTULEAC ALINAMIHAELA reprezentată prin mandatar RĂCĂTĂIAN GHEORGHE
157 Privind împuternicirea Primarului Comunei Moșnița Nouă, să demareze proceduri de înfrăţire şi stabilirea de relații cu instituţiile europene
158 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413853 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413853 cu suprafata de 464 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-na Lungu Roxana
159 Privind aprobarea raportului de evaluare al tere ului, cuprins în C.F. nr. 405537 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405537 cu suprafata de 450 m ), situat în localitatea Moşnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Terzea Cristian Sebas an și d-na Terzea Oana Maria, în calitate de proprietari ai construcţiilor
160 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 403321 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 403321 cu suprafata de 501 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Serhatlic Edin, în calitate de proprietar al construcțiilor
161 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405818 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405818 cu suprafata de 643 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Glăvan Izabella, în calitate de proprietară a construcţiei
162 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.404760 Moşnița Nouă, nr.cadastral 404760 cu suprafaţa de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Pera Georgiana Aisa, în calitate de proprietară a construcţiei
163 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413134 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413134 cu suprafaţa de 502 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea concesionării către d-na Rodica Purle, în calitate de proprietară a construcţiei
164 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413731 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413731 cu suprafaţa de 491 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-nul Luca Florin Daniel, în calitate de proprietar al construcției
165 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413732 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413732 cu suprafata de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Vaida Gheorghe și d-na Vaida Maria în calitate de proprietari ai construcţiei
166 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413746 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413746 cu suprafata de 477 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-na János Adriana-Cristina şi d-nul János Emil, în calitate de proprietari ai construcţiei
167 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413851 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413851 cu suprafata de 450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Rista Romulus Doru în calitate de proprietar al construcţiei
168 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.412745 Moşnița Nouă, nr.cadastral 412745 cu suprafata de 601 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Ursulică Mihaela Lili și d-nul Ursulică Ioan, în calitate de proprietari ai construcţiei
169 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 412753 Moşnița Nouă, nr.cadastral 412753 cu suprafata de 601 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Martinescu Rodica Ilieana, în calitate de proprietară a construcției
170 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411588 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411588 cu suprafata de 625 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Țăpârdea Gheorghe și d-na Țăpârdea Maria, în calitate de proprietari ai construcției
171 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405487 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405487 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moşnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Ruţă Valentin și d-na Ruță Daniela, în calitate de proprietari ai construcţiei
172 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411581 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411581 cu suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Turi Gabriel Mihai, în calitate de proprietar al construcției
173 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.404777 Moşnița Nouă, nr.cadastral 404777 cu suprafata de 599 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-na Benea Rozalia, în calitate de proprietară a construcției
174 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411585 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411585 cu suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-na Muneran Velichi Lenuţa, în calitate de proprietară a construcției
175 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413840 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413840 cu suprafata de 512 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-nul Pițigoi Vartolomei Gabriel Bebe, în calitate de proprietar al construcţiei
176 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411613 Mosnita Nouă, nr.cadastral 411613 cu suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-na Amaximoaie Doina, în calitate de proprietar al construcției
177 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411583 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411583 cu suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Lăzăroni Alin Cosmin, în calitate de proprietară a construcției
178 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411630 Moșnița Nouă, nr.cadastral 411630 cu suprafata de 625 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Ludescher Helmuth Adrian și d-na Ludescher Ana Julieta, în calitate de proprietari ai construcţiei
179 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.406406 Moşnița Nouă, nr.cadastral 406406 cu suprafata de 1048 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Birgian Adrian și d-na Birgian Maria, în calitate de proprietari ai construcției
180 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405802 Moşnița Nouă, nr. cadastral 405802 cu suprafata de 690 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-na Muntianu Camelia Mihaela, în calitate de proprietară a construcției
181 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405768 Moşnița Nouă, nr. cadastral 405768 cu suprafaţa de 610 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Mureşan Vlad Cătălin, în calitate de proprietar a construcţiei
182 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405766 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405766 cu suprafaţa de 666 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-na Milin Iulia, în calitate de proprietară a construcţiei
183 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.415016 Mosnita Nouă, nr.cadastral Cc135-137/1/1/32, cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Gomboş Daniel Iacob în calitate de proprietar al construcției
184 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413804 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413804, cu suprafata de 480 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-nul Aioane Dumitru şi d-na Aioane Maria, în calitate de proprietar al construcției
185 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405494 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405494 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moşnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Şut Ioan și d-na Şut Julieta Hellene, în calitate de proprietari ai construcției
186 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405455 Mosnita Nouă, nr.cadastral 405455 cu suprafata de 450 mp, situat în localitatea Moşniţa Veche, în vederea concesionării către d-nul Popa Darius, în calitate de proprietar al construcției
187 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413842 Mosnita Nouă, nr.cadastral 413842 cu suprafata de 514 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Vrăjitor Sebastian Ioan, în calitate de proprietar al construcţiei
188 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.401924 Moşnița Nouă, nr.cadastral 401924 cu suprafaţa de 745 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Ceban Veaceslav, în calitate de proprietar al construcției
189 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413841 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413841 cu suprafață de 653 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Săcălaş Emil și d-na Săcălaş Adela, în calitate de proprietari ai construcţiei
190 Pentru modificarea art.2.1 și 2.3, 10.5,11 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 349/27.09.2017 privind aprobarea raportului de evaluare ale terenurilor din localitatea Moșnița Veche şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
191 Pentru completarea H.C.L. cu nr. 132/30.05.2018 privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Moşnița Nouă, a suprafetei totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultand patru loturi cu suprafata totala de 90.000 mp, teren extravilan, situat în localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua
192 Pentru dezlipirea imobilului cuprins în C.F. nr. 401906 Mosnita Nouă, în suprafață de 83.654 mp, teren extravilan, situat în localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua, în trei loturi, conform documentației anexate
193 Privind aprobarea subapartamentării și a ieşirii din indiviziune a unității individuale, înscrise în C.F. nr.403235-C1-05 Moşnița Nouă, nr.cad.403235-C1-U5, în conformitate cu documentația avizată de OCPI Timiş cu nr.146.124/27.08.2015, înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşnița Nouă pe imobilul cu nr. cadastral nou atribuit 403235-C1U6 Moşnița Nouă și a dreptului de proprietate a d-nei Lőrincy Irina asupra imobilului cu nr. cadastral nou atribuit 403235-C1-U7 ,cu condiția unificării ulterioare a apartamentului cu nr.cad 403235-C1- U6 la imobilul înscris cuprins în C.F. nr. 403235-C1-04, nr.cadastral 403235-C1-04, aflat în proprietatea Comunei Moşnița Nouă şi a apartamentului cu nr.cad 403235- C1 -U7 la imobilul cuprins în C.F. nr. 403235-C1-01, nr.cadastral 403235-C1U1 aflat în proprietatea lui Irina LŐRINCY
194 Privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM si asocierii Comunei Moșnița Nouă prin Consiliul Local al Comunei Mosnita Nouă cu Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis in vederea asigurarii cofinantarii proiectului
195 Privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul Comerțului şi scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală Consiliul Local al comunei Moşnița Nouă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018, legal constituită
196 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.421071 Moşnița Nouă, nr.cadastral 421071 cu suprafata de 115 mp, situat pe strada Poștei în localitatea Moşnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Neamțu Sorin, în calitate de proprietar al terenului şi a construcţiei alăturate
197 Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Mosnita Nouă, aflat in administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă
198 Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Moşnita Veche, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
199 Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Urseni, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 27.06.2018
02.07 200 Pentru aprobarea proiectului (fază SF) și a cheltuielilor legate de PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ învățământ preșcolar,  Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni
201 Pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ învățământ preșcolar, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni
202 Privind înființarea ”CLUBULUI SPORTIV COMUNAL MOȘNIȚA”, persoană juridică română de drept public, ca instuție publică polisportivă, în subordinea Consiliului Local Moșnița Nouă, cu sediul în Comuna Moșnița Nouă, strada Verde nr.2.
203 Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă
204 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă pentru anul 2018
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 02.07.2018
25.07 205 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L.,
pe anul 2018
206 Privind alipirea imobilului cu nr. Cadastral 400576, cuprins în C.F. 400576 în suprafață totală de 900 mp și imobilul cu nr. cadastral 413038, cuprins în C.F. 421656 în suprafață totală de 6.600 mp, rezultând un lot cu suprafața totală de 7.500 mp, teren intravilan, situat în Moșnița Nouă
207 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe anul 2018
208 Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi aparținând domeniului public al Comunei Moșnița Nouă
209 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Comuna Moșnița Nouă
210 Privind necesitatea și oportunitatea investiției ”Lărgire la 4 benzi de circulație DJ592 Timișoara – Moșnița Nouă, jud. Timiș (km 5 +100…km 9+180)”
211 Privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nei Buibaș Amalia Elena, cuprins în C.F. nr. 413758 Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr. cad. 413758 în suprafaţă de 487 mp, ca urmare a cererii de renunțare formulate de către beneficiară
212 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul : ”MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
213 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul : EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
214 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul : MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
215 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405817 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405817 cu suprafaţa de 603 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Marius Gherghe, în calitate de proprietar al construcţiilor
216 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413134 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413134 cu suprafaţa de 502 mp, situat în localitatea Moşniţa Nouă, în vederea vânzării către d-nul Purle Florin Marius în calitate de proprietar al construcţiilor
217 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405770 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405770 cu suprafaţa de 666 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-na Daniela Rusu, în calitate de proprietară a construcţiilor
218 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413734 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413734 cu suprafaţa de 494 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Gheorghe Andrei, în calitate de proprietar al construcţiei
219 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413809 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413809 cu suprafaţa de 498 mp, situat în localitatea Urseni în vederea concesionării către d-nul Sandor Simon, în calitate de proprietar al construcţiilor
220 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413806 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413806 cu suprafaţa de 499 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-nul Robert-Emil Szasz-Toma, în calitate de proprietar al construcţiilor
221 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405460 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea concesionării către d-nul Mihai Telman, în calitate de proprietar al construcţiilor
222 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405495 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405495 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea concesionării către d-nul Alexandru Petrea, în calitate de proprietar al construcţiilor
223 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Moșnița Nouă, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuință
224 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, menţionate mai jos şi ale caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
225 Privind aprobarea alocării unei sume de aproximativ 6.000 lei Bisericii Ortodoxe Române din Moșnița Nouă în vederea plății transportului cu autocarul, excursie organizată în zona Maramureșului, în zilele 8 și 9 august 2018
226 Privind aprobarea acordării unui sprijin constând în lemne de foc, provenite din padurea Bistra, aflată în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, bisericilor din comuna Moșnița Nouă, care au încălzire pe lemne
227 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
228 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă asupra rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Veche pe strada Jimbolia și strada Pesac cu o lungime de 923 ml, strada Ciacova cu o lungime de 499 ml, strada Tomnatic cu o lungime de 178 ml și pe strada Recaș cu o lungime de 33 ml, în valoare de 99.819,31 lei
229 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă asupra rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Urseni pe strada Cebza cu o lungime de 468 ml, strada Chiajna și pe strada Radu Voda cu o lungime de 271 ml, în valoare de 70.365,89 lei
230 Pentru completarea și modificarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comunelor membre
231 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.416334 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 416334 cu suprafaţa de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Rochnean Atilla
232 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moşnita Nouă cu numar cadastral DE 98/17 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă.
233 Privind întabularea cu pozitionare certa a parcelei Ps 459 din extravilanul UAT Moşnita Nouă cu numarul cadastral Ps 459, in suprafata de 66000 mp, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 25.07.2018
29.08 234 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018
235 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș
236 Privind aprobarea atribuirii denumirii Parcului din localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 420974, nr.cad. 420974
237 Privind aprobarea atribuirii de denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului anexat
238 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405439 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405439 cu suprafaţa de 450 mp, situat în sat Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Cîrț Radu, în calitate de proprietar al construcţiilor
239 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411574 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 411574 cu suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea concesionării către d-nul Ienea Dorin- Ioan în calitate de proprietar al construcţiilor
240 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413780 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413780 cu suprafaţa de 534 mp, situat în localitatea Urseni în vederea concesionării către d-nul Farcaș Constantin Marcel în calitate de proprietar al construcţiilor
241 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413726 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413726 cu suprafaţa de 540 mp, situat în localitatea Urseni în vederea concesionării către d-na Bumbar Alina-Nicoleta în calitate de proprietară a construcţiilor
242 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405466 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405466 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea concesionării către d-nul Foaliș Mircea în calitate de proprietar al construcţiilor
243 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413808 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413808 cu suprafaţa de 618 mp, situat în sat Urseni în vederea vânzării către d-na Pascal Veronica, în calitate de proprietar al construcţiilor
244 Privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat ”Bună ziua Moșnița!”
245 Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:  Sistematizarea Comunei Moșnița Nouă”
246 Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 1.900 euro minorei Lăpădatu Lorena cu domiciliul în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii nr.67, în vederea achitării contravalorii intervenției chirurgicale prin ,, Miofobrotomie subcutanată etapa II, care se va realiza în Republica Moldova
247 Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean
248 Privind aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă
249 Privind aprobarea Acordului de asociere pentru cofinanțare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș pentru perioada 2014-2020
250 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului  Modernizare parcare centru logistic Moșnița”  din cadrul obiectivului de investiție ”Modernizare centru logistic”
251 Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Amenajare parcare sală de sport”
252 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Extindere și modernizare Grădiniță Urseni”
253 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a achiziționării a două motocoase în cadrul obiectivului de investiție ”Achiziționare scule și utilaje pentru grădină”
254 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Extindere rețea apă Moșnița Nouă-ieșire spre Albina”
255 Privind înscrierea în proporietatea comunei Moșnița Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării ,,L AHM 3/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni -83 case în jud. Timiș, sat Urseni, pentru alimentare cu energie electrică
256 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, localitatea Urseni
257 Privind aprobarea  caietului de sarcini pentru obiectivul de investiții ”Achiziție Autoutilitară”
258 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421768, nr. cad. 421768 în suprafață de 118 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, C.F. 400635, nr. cad. Ds 107/2/1/a/2, în suprafață de 2.739 mp constând în teren intravilan extins pentu drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SFÂRCOCI Maria și SFÂRCOCI Aurel
259 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406860, nr. cad. 406860 în suprafață de 2.834 mp constând în teren intravilan extins pentru drum și proiecție canal, categoria de folosință altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către TOSCANA LAND INVESTMENT S.R.L., prin asociat și administrator PELLEGRINI Luca
260 Pentru modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 40 din 28.02.2018, privind apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. top. 402373, localitatea Moșnița Nouă, precum și stabilirea funcțiunilor pentru corpurile de clădire C1 și C2
261 Pentru dezlipirea imobilului cuprins în C.F. nr. 412146 Moșnița Nouă, în suprafață de 92.423 mp, teren situat în extravilanul localității Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, în patru loturi, conform documentației anexate întocmită de S.C. GIS-SUVEY S.R.L.
262 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414255, nr. cad. 414255 în suprafață de 6.585 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renuunțare la dreptul de proprietate depusă de către Komlodi Ludovic, Petnehazi Tiberiu-Robert, Szabo Monika-Rozalia
263 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400640, nr. cad. Ds 107/2/1/b/5 în suprafață de 1.997 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către DOGAN AURORA
264 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 400630, nr. cad. Cc 107/2/2/1 în suprafață de 183 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, C.F. nr. 400641, cad Cc 107/2/2/5, în suprafață de 320 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, C.F. Nr. 420121 cad. 420121, în suprafață de 1.142 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renuunțare la dreptul de proprietate depusă de către POPA ION și POPA ANA-CECILIA
265 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Ielelor, C.F. nr. 409755 cu o lungime de 40 ml, în valoare de 16.660 lei
266 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405945, nr. cad. 405945 în suprafață de 4.128 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către POPA ION-DUMITRU și POPA MARIANA
267 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400636, nr. cad. Ds  107/2/1/c/14 în suprafață de 138  mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BULICA IOAN-CORNEL și BULICĂ LUCIA-CARMEN
268 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404615, nr. cad. 404615 în suprafață de 3.034 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către TULPAN AURORA
269 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419916, nr. cad. 419916 în suprafață de 1.568 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către  IMAGO DEVELOPMENT, prin administrator ȘTEFĂNESCU Radu
270 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415304, nr. cad. 415304 în suprafață de 3.615 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, C.F. nr. 415303, nr. cad. 415303 în suprafață de 1.898 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BOLOȘ OTNIEL-IOAN, BOLOȘ DACIANA
271 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416540, nr. cad. 416540, în suprafață de 9.620 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către FERENCZI ROZALIA-IRINA
272 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414450, nr. cad. 414450, în suprafață de 750 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către GALIK EUGEN-MIHAI-MATEI
273 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A.
274 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Arhivare și legătorie”
275 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Reabilitare Școală și Grădiniță Albina”
276 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ” Reabilitare infrastructură rutieră”
277 Privind aprobarea obiectivului de investiție ”Sistematizare cimitir MN+MV+CAPELĂ”
278 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ”Extindere și modernizare Școală Urseni”
279 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ” Sisteme automate de irigații, montat rulouri gazon, montare sistem supraveghere, branșamente electrice în parcurile ce aparțin UAT Moșnița Nouă ” și a obiectivuluide investiție ”Construire și reabilitare parcuri Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Urseni și Albina”
280 Privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiți” Extindere Rețea Alimentare cu Apă PUZ Tineret Urseni ”
281 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari -Doamnei în scopul extinderii rețelei de apă și canalizare, a branșamentelor de apă și racordurile de canal, pe strada Doamnei și Fecioarei din localitatea Moșnița Nouă, precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului ”Extindere Alimentare cu Apă și Canalizare Strada Doamnei”
282 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația Domino – Moșnița Veche, în scopul extinderii rețelei de alimentare cu apă pe strada Bolero și str. Prieteniei, precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului ”Extindere Alimentare cu apă strada Bolero ”
283 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție ” Reabilitare trotuare pe raza comunei Moșnița Nouă”
284 Privind acceptarea donației, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum cuprins în C.F. nr.401736 Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 51500 si C.F. nr.401739 Moşniţa Nouă Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 51509, în suprafaţă totala de de 5.123 mp, în urma ofertei de donație depusă de către Oprea Radu Lucian si Oprea Olga
285 Privind aprobarea obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare curți instituții învățământ”
286 Privind achiziționarea unei autoutilitare 4×4 din sumele rezultate în urma valorificării lemnului afectat de furtună din 17.09.2017, provenit din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei Moșnița Nouă ( administrată de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic R.A.)
287 Privind aprobarea obiectivului de investiție ”Achiziționare tractor și atașamente” prin sistem leasing financiar și a indicatorilor tehnico-economici
288 Privind aprobarea obiectivului de investiție” Extindere Școală Gimnazială Moșnița Nouă”
289 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşniţa Veche, pe strazile Ioan Farchescu, Ioan Iliovici, Vicentiu Cernet si Vasile Crasmariu, C.F. nr. 415448, 414771, 415239, 415036, 414640, 414637, 414967, 414770, 415104 si 414767 cu o lungime de 1749.1 ml, în valoare de 217.593,88 lei
290 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşniţa Nouă pe strada Dumitru Cristea cu o lungime totală de 54 ml în valoare de 6.000 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 29.08.2018
26.09 291 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
292 Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 403347 Moşniţa Nouă, nr.topografic 1315/998-1030/3, situat în intravilanul localităţii Rudicica în suprafaţă de 1.201 mp, la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată
293 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413820 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413820 cu suprafaţa de 484 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-nul Oprea Andi George, în calitate de proprietar al construcţiilor
294 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405485 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405485 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Ciucur Cristian, în calitate de proprietar al construcţiilor
295 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413773 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413773 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Fironda Florin , în calitate de proprietar al construcţiei
296 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413792 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413792 cu suprafaţa de 476 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Colișar Laurențiu Mihai , în calitate de proprietar al construcţiei
297 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.405465 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405465 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Rădulescu Mircea Florian, în calitate de proprietar al construcţiilor
298 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411626 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411626 cu suprafaţa de 608 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Vidrașcu Paul, în calitate de proprietar al construcţiilor
299 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411638 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413638 cu suprafaţa de 685 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Surugiu Emanuela Cristina și Surugiu Corneliu, în calitate de proprietari ai construcţiei
300 Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean
301 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătorie
302 Privind revocarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comunelor membre completată și modificată prin H.C.L. cu nr. 230/25.07.2018
303 Privind modificarea H.C.L. cu nr. 97/27.11.2013 privind aprobarea acordării unui ajutor constând în 3 mc de lemne pentru foc din pădurea aflată în proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate
304 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – localitatea Moșnița Nouă
305 Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
306 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela 421316 Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche,Județul Timiș, având ca beneficiar pe JEBELEANU DAN
307 Privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421829 Moșnița Nouă, în suprafață de 7.500 mp situat în localitatea Moșnița Nouă , ASOCIAȚIEI ACTIV în vederea construirii unui centru de sănătate pentru copii, prin intermediul unei finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană
308 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Mosnita Veche, pe strada Ciacova, C.F. nr. 411520 cu o lungime de 230ml, valoare de 46.172,00 lei
309 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
310 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
311 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
312 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşniţa Veche, pe străzile Copenhaga, San Marino, Praga, Kiev, Nicosia, C.F. nr. 407838 cu o lungime de 612 ml, în valoare de 6.400 lei
313 Privind modificarea H.C.L. cu nr.286/29.08.2018 privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare 4×4 cu benă din sumele rezultate în urma valorificării lemnului afectat de furtuna din 17.09.2017, provenit din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei Moșnița Nouă ( administrată de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Stejarul R.A.).
314 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Urseni, pe strada Prislop, C.F. nr. 420596, 419937 cu o lungime de 525 ml, în valoare de 6.400 lei
315 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice pentru Modificare PUZ aprobat prin HCL 132/26.09.2007 – zona 4 partial și PUZ aprobat prin HCL 75/27.07.2011- zona 1 ”, parcelele 404248, 404249, 404213, 404215, 404417, 404418, 404419, 420717, 404270, 404253, 404437, 404438, 415814, 415832, 415833, 415834, 415835, 415836, 415838, 415839, 415840, 415841, 415842, 415843, 415844, 415845, 415846, 415847, 415848, 415849, 415850, 415851, 415853, 415854, 415855, 415856, 415857, 415858, 415859, 415860, 415861, 415862, 415863, 415864, 415865, 415866, 415867, 415868, 415870, 415871, 415872, 415873, 415874, 415875, 415876, 415877, 415878, 415879, 415880, 415881, 415882, 415883, 415884, 415885 Comuna Mosnita Noua, Sat Moșnița Veche , Judetul Timis
316 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului aferent obiectivului de investiție ”Construire Monument Erou Briciu Leontin”
317 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului aferent obiectivului de investiție ,, EXTINDERE APĂ ÎN LOCALITATEA RUDICICA”
318 Privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiție ,, Amenajare Adăpost Public pentru Animalele Abandonate pe raza Comunei Moșnița Nouă ”
319 Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Moșnița Nouă
320 Privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș
321 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, d-lui Vârlan Vasile, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 01.09.2018
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 26.09.2018
31.10 322 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018
323 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 2/3 din imobilul cuprins în C.F. 413233 cu nr Cad.413233 în suprafată 1.561 mp,constând în teren curți construcții cu destinația drum și zone verzi, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea IMOBILIARIA BONAZZOLI S.R.L prin BONAZZOLI GABRIELE
324 Privind aprobarea transformării postului de polițist local grad profesional asistent, clasa III din cadrul Poliției Locale Moșnița Nouă, în postul de ploțist local de grad profesional principal, clasa III, în vederea organizării concursului de recrutare
325 Pentru modificarea și completarea H.C.L. cu nr. 307/ 26.09.2018 privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421829 Moșnița Nouă, nr. cadastral 421829 în suprafață de 7.500 mp situat în localitatea Moșnița Nouă , ASOCIAȚIEI ACTIV în vederea construirii unui centru de sănătate pentru copii, prin intermediul unei finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană
326 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse in anexa 1, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum
327 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408922, Nr. cad. A 62/1/4/10, în suprafaţă de 3.262 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către TOPALĂ Rita și TOPALĂ Florin-Gheorghe
328 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407239, Nr. cad. 50935, în suprafaţă de 7.587 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIHIȚ Lia și MIHIȚ John
329 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413011, Nr. cad. 413011, în suprafaţă de 7.956 mp constând în teren arabil intravilan pentru drum, zonă verde și parcări, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea Comercială IMS GRUP SRL prin asociat și adrimistrator SILVESTRONI SANDRO și CERNESCU Simion-Alexandru-Horia și CERNESCU Silvia
330 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419221, Nr. cad. 419221, în suprafaţă de 3.197 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către IENEA Dorin-Ioan
331 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela 417982 Comuna Moșnița Nouă. Sat Moșnița Veche, județul Timiș, având ca beneficiar pe Ursuț Florian și Ursuț Jenica
332 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A.
333 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A.
334 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A.
335 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Veche pe strada Mare nr. 33-35 cu o lungime totală de 175 ml în valoare de 19.712,94 lei
336 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Veche pe strada Muntenia, Ardealul, Banatul, Transilvania cu o lungime totală de 1.072 ml în valoare de 23.355,50 lei
337 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă, pe strada Sanzienelor, CF 403777, 410029, 412064, 411856, nr. cad. 403777, 410029, CC162/4/1, CC 162/4/2/2, CC 162/5/17 cu o lungime totală de 275 ml în valoare de 45.493 lei
338 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă, pe străzile Bicaz, Sfanta Ana, Calea Moșniței cu o lungime de 751ml, în valoare de 86.693,00 lei
339 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi situate pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, localitatea Urseni
340 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413764 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413764 cu suprafaţa de 475 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Koss Alin
341 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413760 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413760 cu suprafaţa de 473 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Petru Timiș, în calitate de proprietar al construcţiei
342 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405514 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405514 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Codrean Adrian, în calitate de proprietar al construcţiei
343 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 411857 Moșnița Nouă, nr. cad. 411587 cu suprafața de 671 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vînzării către d-nul Coarbă Ionel în calitate de proprietar al construcțiilor
344 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413850 Moșnița Nouă, nr. cad. 413850 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vînzării către d-nul Bulzan Gimi, în calitate de proprietar al construcțiilor
345 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. cad. 405524 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vînzării către d-nul Cucu Ion, în calitate de proprietar al construcțiilor
346 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F nr. 411632 Moșnița Nouă, nr. cad. 411632 cu suprafața de 608 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vînzării către d-na Nica Dalia Cristina Viorica, în calitate de proprietară a construcțiilor
347 Pentru modificarea H.C.L. cu nr. 320/26.09.2018 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș
348 Pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 429/20.12.2017 privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă
349 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.404161, Cad Cc 184-185/1/98 în suprafaţă de 9.453 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru spatii verzi, C.F. nr. 404278, Cad Cc 184-185/1/327, în suprafaţă de 4.364 mp constând în teren in intravilan extins pentru zone verzi, C.F. nr. 404279, Cad 184-185/1/328 în suprafaţă de 3.430 mp constând în teren in intravilan extins pentru zone verzi si C.F. nr. 404465 Cad 184-185/1/421 în suprafaţă de 7.053 mp constând în teren in intravilan extins pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de Buga Viorel si Buga Laura
350 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.413126, Cad Cc 193/2/10 în suprafaţă de 569 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru zona verde, C.F. nr. 413129, Cad Cc 193/2/10, în suprafaţă de 234 mp constând în teren in intravilan extins pentru zone verzi si C.F. nr. 413130 Cad 193/2/10 în suprafaţă de 2921 mp constând în teren in intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de Balint-Gib Mihai
351 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.416574, nr. Cad 416574 în suprafaţă de 7.762 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de Nicoli Sergiu-Ciprian-Nicolae
352 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.413126, nr. Cad 413126 în suprafaţă de 569 mp, C.F. nr.413129, nr. Cad 413129 în suprafaţă de 234 mp constând în teren intravilan pentru zona verde si C.F. nr. 413130, nr. Cad 413130 în suprafaţă de 2.921 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de Tătuc Cristina
353 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413205, 413233 Nr. cad. 413205, 413233 în suprafaţă de 5.777, 1.561 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum și zone verzi, teren curți construcții intravilan pentru drum și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN prin administrator RIDANI Filippo
354 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418998, Nr. cad. 51119, în suprafaţă de 989 mp constând în teren pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SCHMITTNAGEL TROFIN Beatrice Adriana Norica, FUZER Filoreta-Maria-Doreta, CRIȘMARU Dănuț-Ioan-Remus
355 Pentru aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiție ,,Sistematizare DC 149 și strada Berlin”
356 Privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei, Școlii Gimnaziale din Moșnița Nouă – Structura Școala primară Moșnița Veche, în vederea efectuării unei excursii de o zi, organizată în Alba Iulia, la data de 24 noiembrie 2018, pentru sprijinirea derulării proiectului ”România 100”
357 Privind aprobarea modificarii Planului Urbanistic Zonal „Parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire locuinte”, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 26.02.2007, identificat prin C.F.-urile nr. 413706, nr. 413707, nr. 413708, nr. 413709, nr. 413710, nr. 413711, nr. 413712, nr. 408373, nr. Cad. Ps266/2/3/1, nr. 408323, nr. Cad. Ps266/2/4/1, nr. 408297, nr. Cad. Ps266/2/5/1, nr. 408953, nr. Cad. Ps266/2/6/1, nr. 407921, nr. Cad. Ps266/2/9/1, nr. Cad. Ps266/2/1/3, nr. Cad. Ps266/2/1/2, nr. Cad. Ps266/2/1/1, nr. Cad. Ps266/2/2/1, nr. Cad. Ps266/2/2/2, nr. Cad. Ps266/2/2/3, nr. Cad. Ps266/2/3/3, nr. Cad. Ps266/2/3/2, nr. Cad. Ps266/2/4/2, nr. Cad. Ps266/2/4/3, nr. Cad. Ps266/2/5/3, nr. Cad. Ps266/2/5/2, nr. Cad. Ps266/2/6/2, nr. Cad. Ps266/2/6/3, nr. Cad. Ps266/2/7/3, nr. Cad. Ps266/2/7/2, nr. Cad. Ps266/2/8/2, nr. Cad. Ps266/2/8/3, nr. Cad. Ps266/2/9/3, nr. Cad. Ps266/2/9/2, in suprafata de 23.500 mp, amplasat in localitatea Albina
358 Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 422122, Moşniţa Nouă, nr.topografic 582/1/1/3/1 , situat în intravilanul localităţii Mosnita Noua în suprafaţă de 16.837mp, la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată
359 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Modificare PUZ aprobat prin HCL 68/2007 prin schimbarea funcțiunii în spălătorie auto” parcela 406094 Comuna Mosnita Noua, Sat Moșnița Nouă, Judetul Timis
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 31.10.2018
12.11 360 Privind aprobarea achiziționării a trei catarge în vederea amplasării steagului României, Uniunii Europene și al Comunei Moșnița Nouă în fața Primăriei Moșnița Nouă cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri
361 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zonă rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela 413474 Comuna Mosnita Noua, Sat Moșnița Veche , Judetul Timis, având ca beneficiari pe GOLBAN-BELGEA CRISTIAN și GOLBAN-BELGEA COSMINA-MARIA
362 Privind aprobarea întabulării imobilului cu nr. cadastral A 760/27 situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă , în suprafață de 4.500 mp, în proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
363 Privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 29.08.2018 referitor la aprobarea obiectivului de investiție ”Achiziție tractor cu atașamente” prin leasing financiar și a indicatorilor tehnico-economici
363A Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea a II-a)
,,L AHM 3/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni -83 case în jud. Timiș, sat Urseni, pentru alimentare cu energie electrică executate, C.F. 413887, C.F. 413888. C.F. 413886, C.F. 413885, C.F. 413883, C.F. 413882, C.F. 413881, C.F. 413880, C.F. 413879, C.F. 413878, C.F. 413884, predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, pe porţiunea de teren cuprinsă în C.F. 413879, C.F. 413888. C.F. 413886, C.F. 413885, C.F. 413883, C.F. 413882, C.F. 413881, C.F. 413880, C.F. 413879, C.F. 413878, C.F. 413884, sat Urseni Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate instalaţiile energetice, în valoare de 495.159 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 12.11.2018
14.11 364 Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea I)
,,L 5670/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni 61 parcele pe străzile Mangalia, Cap Aurora, Olimp, Năvodari ½,Venus,Jupiter ½, Nicolae Botoca, Neptun ½,CF nr. 413883, CF nr. 413887, CF nr. 413886, CF nr.413885, CF nr. 413883, CF nr. 413882, CF nr. 413881, CF nr. 413880 ”, în jud. Timiș, predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, pe porţiunea de teren cuprinsă pe strazile Mangalia, Cap Aurora,Olimp,Navodari ½,Venus,Jupiter ½,Nicolae Botoca, Neptun ½, CF nr. 413883, CF nr. 413887, CF nr. 413886, CF nr. 413885, CF nr.413883, CF nr. 413882, CF nr. 413881, CF nr. 413880”, sat Urseni Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate instalaţiile energetice, în valoare de 493.363,15lei
365 Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea a II-a)
,,L AHM 3/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni -83parcele, pe strazile Mamaia, Eforie, Costinesti, Neptun ½,Jupiter ½, Navodari ½,Saturn, CF nr.413883,CF nr. 413885, C.F. nr.413884, CF nr. 413879, CF nr. 413880, CF nr. 413881”, predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, pe porţiunea de teren cuprinsă pe strazile Mamaia,Eforie, Costinesti, Neptun ½,Jupiter ½,Navodari ½,Saturn, C.F. nr. 413883, C.F. nr. 413885, C.F. nr. 413884, C.F. nr. 413879, C.F. nr. 413880, C.F. nr. 413881” , sat Urseni Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate instalaţiile energetice, în valoare de 495.159 lei
366 Privind emiterea acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru „Modernizare LEA si bransamente in localitatea Mosnita Veche”, pe domeniul public al comunei Mosnita Noua, localitatea Mosnita Veche, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 14.11.2018
27.11 367 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
368 Privind aprobarea Proiectului de Reţea Școlară a Unităților de Învățământ de pe raza comunei Moşniţa Nouă în anul școlar 2019-2020
369 Privind aprobarea completării art. 2 din HCL nr. 203/02.07.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă
370 Privind aprobarea depozitării excedentului de pământ rezultat în urma Lărgirii la 4 benzi de circulație – DJ 592, de către Consiliul Județean Timiș, pe terenul cu nr. cad. PS 218, în suprafață de 2, 28 ha.pe perioada lucrărilor
371 Privind aprobarea transformării funcției publice de inspector debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului de protecția mediului în referent de specialitate grad profesional debutant, clasa a II -a, cu studii superioare de scurtă durată
372 Privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de utilitate publică de interes județean „Lărgire la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă”
373 Privind conferirea post- mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare “ al comunei Moşniţa Nouă celor șase delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 01 decembrie 1918
374 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405764 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405764 cu suprafața de 605 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Tîrziu Ramona Carmen, în calitate de proprietară a construcțiilor
375 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413829 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413829 cu suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-na Duchateau Oana- Andreea, în calitate de proprietară a construcțiilor
376 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413827 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413827 cu suprafața de 457 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-na Duchateau Oana- Andreea, în calitate de proprietară a construcțiilor
377 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 420086 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 420086 cu suprafaţa de 1.000 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-nul Pîrneci Mihai, în calitate de proprietar al construcţiilor
378 Privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, în anul școlar 2018-2019
379 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
380 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşniţa Noua, pe strazile Caliman,Bucegi,Ciucas, Fecioarei si strada Ceahlaul,CF 401703,CF414764 cu o lungime de 1182 ml, în valoare de 60.885,00 lei
381 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşniţa Veche, pe strazile Concordiei, Simetriei, Consensului, Politetii, Prieteniei, CF 401240, 401241, 401243,401238,401239,401249,412935,401232 cu o lungime de 605 ml în valoare de 34.928,88 lei
382 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si inscrierea plusului de suprafata de teren in cartea Funciara nr. 402731, nr. Top. 96-97, localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de S.C. PROMETER M&G S.R.L
383 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de la 16.837 mp la 10.788 mp, in cartea Funciara nr. 422122, nr. Top. 582/1/1/3/1, localitatea Mosnita Noua, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de S.C. PROMETER M&G S.R.L.
384 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil, schimbarea destinatiei constructiei din Constructii de locuinte in Constructii Social-Administrative si inscrierea plusului de suprafata de teren in cartea Funciara nr. 412664, nr. Top. 383-384/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de S.C. PROMETER M&G S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 27.11.2018
13.12 385 Privind implementarea proiectului ”ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE”
386 Privind alocarea sumei de 20.190 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 13.12.2018
17.12 387 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2018
388 Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în perioada 17.12.2018-31.12.2019
389 Privind acordarea unei compensaţii în sumă de 30 lei/voluntar/intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă, curăţenie a tinutei folosite pe parcursul intervenţiei
390 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Mosnita Noua pe strazile Bolero si Prieteniei,CF 409814 cu o lungime de 411 ml, în valoare de 62.770,38
391 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Mosnita Noua pe strazile Doamnei si Fecioarei,CF 402785 cu o lungime de 709 ml, în valoare de 125.789,31 lei
392 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
393 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413797 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413797 cu suprafaţa de 481 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către Giurumescu Dorica și Giurumescu Cosmin Gabriel, în calitate de proprietari ai construcției
394 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405546 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405546 cu suprafaţa de 620 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Gheorghe-Marius Dragomir, în calitate de proprietar al construcţiilor
395 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405800 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405800 cu suprafaţa de 863 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Mihai Ciolac, în calitate de proprietară a construcţiilor
396 Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 44/02.03.2017 privind aprobarea transferării în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L. a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Moșnița Nouă, societatea va avea obligația de a le amortiza, inventaria și de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor , precum și stabilirea chiriei lunare a utilajelor date în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L.
397 Pentru completarea Anexei Nr.1 la H.C.L. Moșnița Nouă cu nr. 372/27.11.2018 privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de utilitate publică de interes județean „Lărgire la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă”
398 Privind aprobarea ,, Planului de acţiuni de interes local pe anul 2019“care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social
399  Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 402047, Moșnița Nouă, nr. topografic 402047, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în suprafață de 1.374 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată
400  Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. LOT 1, teren in intravilan, partial imprejmuit, pentru drum, in suprafata de 476 mp, situat în intravilanul localității Moșnița Veche, în proprietatea privata a Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de PFA CALIN VICTOR
401 Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Pd 140, în suprafață de 1100 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Nouă, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L
402 Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. TS 608, in suprafata de 8162 mp, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în proprietatea privata a Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L
403 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413212 Nr. cad. 413212 în suprafaţă de 169 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN prin administrator RUS Petronela-Mia, IMOBILIARIA BONAZZOLI SRL prin administrator BONAZZOLI Gabriele
404 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410800 Nr. cad. 309/b/2/c/1/2/75-76/4 în suprafaţă de 301 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GLIGOR Adrian și GLIGOR Ramona Bianca
405 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421836 Nr. cad. 421836 în suprafaţă de 145 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MATEIU Traian și MATEIU Gaftea
406 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404407 Nr. cad. 404407 în suprafaţă de 20.337 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum de acces stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIOC Adrian
407 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415806, 415823, 415837, 415852, 415869, 415891, Nr. cad. 415806, 415823, 415837, 415852, 415869, 415891 în suprafaţă de 658 mp, 3353 mp, 4500 mp, 4080 mp, 4200 mp, 4733 mp., constând în teren arabil intravilan extins pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIRON Cosmina Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă
408 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419122 Nr. cad. 419122 în suprafaţă de 941 mp constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SIMONIS Gerald-Oscar, BUDIHALĂ Valentin-Răducu și BĂDÎRCĂ Andreea-Cosmina
409 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. . 421636 Nr. cad. 421636 în suprafaţă de 2502 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către ȚENCHE Ion-Ștefan și ȚENCHE Dorina
410 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr 407828 Nr. cad. 50145 în suprafaţă de 6597 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către URSULESCU Claudiu și USCAT Ana Cristiana
411 Pentru modificarea H.C.L. Moșnița Nouă cu nr. 88/25.04.2018 privind aprobarea impozitelelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2019
412 Privind majorarea aportului la capitalul social al S.C. Moșnițeana S.R.L. cu 200.000 lei
413 privind alocarea sumei de 30.000 ron pentru oferirea de premii vopiilor de pe raza comunei Moșnița Nouă, care au avut merite deosebite pe parcursul anului 2018, medaliați la concursuri mondiale, europene, naționale și a celor 25 de membrii ai Ansamblului de Dansuri Populare Moșnițeana, care au participat la festivaluri de folclor și evenimente culturale la nivel național, județean și local.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 17.12.2018