Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2019

Acest articol a fost editat în septembrie 3rd, 2021 la 01:38 pm

Nr. HCL Conținut Anexe
1 Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim ECOLOGIC SERVICE S.A in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale desfasurata in Zona 1 al judetului Timis, in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr 2303/08.12.2017.
2 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local aferent anului 2018 din excedentul bugetului local cu suma de 1.105.232,35 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței de indata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 08.01.2019
3 Privind aprobarea limitării vitezei autovehiculelor prin amplasarea unui semn de circulație cu 30km/h și interzicerea circulației atelajelor de orice fel, tractate de animale în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii, inițiat de consilierul Comunei Moșnița Nouă, Mircea Belințan.
4 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe  parcela  înscrisă în CF nr.  416441, cu nr cad 416441 (A 127/2/10), Comuna Mosnița Nouă,sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe  RĂMNEANȚU  DRAGHINA si PUSA MARIOARA SRL, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
6 Pentru completarea HCL cu nr. 429/20.12.2017, privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și a personalului contractul din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405529 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405529 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Costel Drăghici, în calitate de proprietar al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405456 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405456 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-na Mărioara Periat, în calitate de proprietară a construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9 Privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 1000 mp din totalul de 1.201 mp, situat în localitatea Rudicica, în vederea vânzării către d-nul Lucian Dănuț Ichim, în calitate de proprietar al construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
10 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
11 Privind  aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă, în anul școlar 2019-2020, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
12 Privind  aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
13 Privind  emiterea acordului Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru racord fibră optică Metronet pe domeniul public al localității Moșnița Veche, aflat în administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
14  Privind aprobarea  atribuirii de  denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului anexat, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur
15 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418124, nr. cad. 418124 în suprafață de 3824 mp, constând în teren arabil intravilan pentru strada, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Martin Marinica, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
16 Privind  înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. NGL 221, în suprafață de 21.440 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
17 privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 231, în suprafață de 1300 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
18 Privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei

Comunelor din Romania, pentru anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.

19 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr.415185 Moșnița Nouă, nr. cad. A135-137/1/36, beneficiar Milin Agnes Sorina Adriana, pentru nerespectarea termenului de finalizare al construcției în termenul prevăzut în autorizația de construire, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 50/1991 și art. 5.7. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
20 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr. 411605 Moșnița Nouă, beneficar Godeanu Ioan Ovidiu, pentru neînceperea construirii locuinței în termen de 1 an de la încheierea contractului și pentru plata taxei de viabilizare prevăzute de art. 5.8. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
21 – 21.2 Privind  aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2018.
22 Pentru modificarea art. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/29.08.2018, privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat ”Bună ziua Moșnița!”
23 Pentru modificarea  art. 1 din  HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
24 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Moșnița Nouă cu Asociația Micaela având CIF 30240811, cu sediul în Timișoara, în vederea sterilizării câinilor fără stăpân identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă, pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
25 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zona spații comerț și servicii”, pe  parcelele  înscrise în CF nr.  420528, 420529, cu nr cad 420528, 420529 Comuna Mosnița Nouă,sat, Mosnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe  DRĂGOI NECULAE  si DRĂGOI ELISAVETA.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 23.01.2019
26 Privind aprobarea formei actualizate a documentației tehnico-economice (faza SF) pentru proiectul „Inființare Grădiniță PP Moșnița Nouă”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 / Învățământ Preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. la/7 regiuni.
27 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, d-nei Silvia Zsutina, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea caasei arse  în urma incendiului din data de 30.01.2019.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 05.02.2019
28 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.02.2019.
29 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la Nivelul Comunei Moșnița Nouă pentru perioada 2018-2023
30 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugettul Comunei Moșnița Nouă
31 . Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
32 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcțiilor
33 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405827 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405827 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Tiuch Cătălin, în calitate de proprietar al construcțiilor
34 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411616 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411616 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Paguba Gheorghe Constantin, în calitate de proprietar al construcțiilor
35 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405520 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405520 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Mugurel Leonard Bojin și d-na Țira Nicoleta, în calitate de proprietari ai construcției
36 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413732 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413732 cu suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Stanciu Petrișoara Maria, în calitate de proprietară a construcției
37 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413823 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413823 cu suprafața de 471 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Susan Daniel Liviu , în calitate de proprietar al construcției
38 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413751 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413751 cu suprafața de 492 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Balmez Sorina, în calitate de proprietară a construcției
39 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413743 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413743 cu suprafața de 506 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-nul Gubandru Mihai Alin , în calitate de proprietar al construcției
40 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 402601, cad. 402601 în suprafață de 3.937 mp, constând în teren intravilan extins, curți construcții pentru drum acces, strada și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel-Teodor
41 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421217, Cad 421217 în suprafață de 9.955 mp și C.F. nr. 421218, Cad. 421218 în suprafață de 3.421 mp constând în teren intravilan extins, pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Borchescu Emilia, Golumba Marioara prin mandatar Golumba Radu-Adrian și societatea Azaria Mira SRL prin administrator Martin Mikael
42 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409962, nr. cad. 409962 în suprafață de 6.984 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Cotuna Liliana
43 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins C.F. nr. 403293, nr. cad 50902 în suprafața din acte de 6.931 mp, suprafața măsurată de 6.936 mp, constând în teren intravilan extins, pentru drum acces, stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Deutsch Petru-Martin
44 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 410420, nr. cad A171/2/77, în suprafață de 1.801 mp și C.F. nr. 410417, nr. cad. A171/2/3 în suprafața de 1.810 mp, constând în teren intravilan extins, pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Hoduț Maria
45 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400705, nr. cad. A49/8/2 în suprafață de 2.469 mp constând în teren intravilan extins curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
46 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411036, nr. cad. Cc 92/2/22-23-24/21 în suprafață de 3.597  mp constând în teren intravilan extins pentru drum acces stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
47 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414739, 414759, cad. 414739, 414759 în suprafață de 4.766 mp, 1.406 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea Tacoruis SRL prin administrator Rubiolo Gianluca
48 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 413191 Moșnița Nouă, nr. cad. 427/2-428/1/5, în suprafață de 60 mp constând în teren arabil, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de Carebia Florin -Ioan și Carebia Rodica
49 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 406581, nr. cad. 406581, în suprafață de 6854 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de către Martin Viorel și Martin Martinica
50 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422208, 422209, nr. cad 422208, 422209, în suprafață de 3402 mp, 4.272 mp constând în teren intravilan extins,arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin asociat unic și administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie și Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie
51 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422057, 422058, nr. cad 422057, 422058, în suprafață de 6.647 mp, 4.880 mp, constând în teren intravilan extins, arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea  INLAND  PROPERTY SRL, reprezentată prin administrator PETRUȚIU Radu-Tudor,  Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin administrator IGNAT CĂLIN, Societatea PACK ECOTECH SRL,  reprezentată prin administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie,  Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie, GRECEA IOAN-ADRIAN, în calitatea de mandatar a lui NICA NICOLETA și a lui NICA SIMONA-FLORICA
52 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411037, Cad Cc 92/2/22-23-24/22 în suprafaţă de 368 mp constând în teren curti constructii intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Ciomocoş Marcel-Teodor
53 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.421836, Cad 421836 în suprafaţă de 145 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Mateiu Traian si Mateiu Gaftea
54 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421511, 421522 Cad 421511, 421522 în suprafaţă de 1.607 mp, 3.722 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zone verzi, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către IRINOIU Cristinel, IRINOIU Gabriela, FRĂSIE Anamaria, FRĂSIE Ioan-Romulus
55 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422161 Cad 422161 în suprafaţă de 1.548 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către GOLBAN-BELCEA Cristian, GOLBAN-BELCEA Cosmina
56 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406834, 406838, 406831Cad 51353, 51354, 51352 în suprafaţă de 1.267 mp, 1.242 mp, 1.756 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către BOGDANOVICI Marius-Cristian, BOGDANOVICI Ligia, POTRA Traian, POTRA Emilia
57 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422211, nr. Cad 422211 în suprafaţă de 1.776 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, C.F. nr. 422241, nr. Cad 422241 în suprafaţă de 1.548 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi,, C.F. nr. 422275, nr. Cad 422275 în suprafaţă de 1.330 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, si C.F. nr. 422276, nr. Cad 422276 în suprafaţă de 14.306 mp, constând în teren intravilan extins, pentru circulatii si zone verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Jebeleanu Dan
58 Proiect  de hotărâre privind     înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408264 Nr. cad. 618/9/1/33 în suprafaţă de 5.993 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către MAL ARDRIS SRL prin administrator BISOTTO LORENZO
59 Proiect  de hotărâre cu privire la înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru Incluziunea Minorității Rome din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Planului Local de Acțiuni de integrare a minorității rome pe anul 2019
60 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Amenjare Platformă Colectare Deșeuri Inerte, Rezultate din Activități De Construcții, Excluzând Materialele Periculoase
61 Proiect  de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. cu nr. 396/17.12.2018 privind aprobarea transferării în folosința  S.C. Moșnițeana S.R.L. a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Moșnița Nouă, societatea va avea obligația de a le amortiza, inventaria și de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor , precum și stabilirea chiriei lunare a utilajelor date în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L
62 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii către S.C. GREEN-SES S.R.L. a utilajelor  aflate în patrimoniul comunei Moșnița Nouă
63 Proiect  de hotărâre privind  preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada DUMBRAVA,CF407828, cu o lungime de  250 ml  în valoare de 15.946,00 lei
64 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Noua pe strazile strazile Cenusaresei, Tugulea si Ogorului,CF421347,421354,403031,403016,414040, NR.CAD.421347,421354,403031,403016,414040,com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 156.818,03 lei,
65 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Grânelor nr. 2, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș în valoare totală de 6.400,00 lei
66 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada FN, CF 419004,CF 419005, com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 5.300,00 lei
67 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcelele C.F. nr.409831, 420516 ,415046, 415050, 415521 cu nr. Cad 409831, 420516 , 415046 , 415050 , 415521, Comuna Mosnița Nouă, Moșnița Nouă, Județ Timiș, având ca beneficiari pe SC WEST GARDEN 2014 SRL, SPOFRONESCU ELENA ALEXANDRA , PAȘCALĂU -BOTOȘ  BEATRICE ALEXANDRA , PAȘCALĂU VALER FLORIAN , STAMA FLOARE , STRAMA IOAN, ROȘCA NECULAI , ROȘCA MIHAELA , PASCU PATRICIU MIREL, PASCU IONELA ANCUȚA
68 Proiect  de hotărâre privind inscrierea imobilului indentificat cu nr CAD A127/1/4/2, in suprafata de 3.600 mp situat in extravilanul localitatii Mosnita Veche, in domeniul privat al comunei Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice din prima inscriere intocmita de PFA Popescu Ciprian
69 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumului agricol DE 638, in suprafata de 4609 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
70 Proiect  de hotărâre privind modificarea art. 2 si 3 din HCL nr 412/17.12.2018 privind majorarea aportului la capitalul social al SC MOSNITEANA SRL cu 200.000 Lei
71 Proiect  de hotărâre privind încheierea de către S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L a unui contract de  colaborare cu o societate de avocatură, în vederea acordării de asistență, consultanță și reprezentare juridică, până la validarea mandatelor următorilor consilieri locali
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 27.02.2019
72 Privind aprobarea prețului pentru sterilizare câini fără stăpân, identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
73 Proiect  de hotărâre pentru revocarea Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 371/27.11.2018, privind aprobarea transformării funcției publice de inspector debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului de protecția mediului în referent de specialitate grad profesional debutant, clasa a II -a, cu studii superioare de scurtă durată și a Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 12/23.01.2019, privind aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent
74 Proiect  de hotărâre pentru apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 412664, nr. Top.  412664, localitatea Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche precum si stabilirea functiunilor pentru fiecare unitate in parte
75 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumurilor agricole DE 591 in suprafata de 3249 mp, DE597, DE595/4 in suprafata de 564 mp si DE595/4, in suprafata de 2427 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privata si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
76 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 11.03.2019
77 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă
78 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412426, 412425 Cad 412425, 412426 în suprafaţă de 3.084 mp 267 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CIURLĂ Nicolae, CIURLĂ Daniela
79 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 414595, Cad 414595 în suprafaţă de 3.948 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CHERMEȚ Mărioara
80 Proiect  de hotărâre  privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421153, Cad 421153 în suprafaţă de 2.631 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de MARTIN Ian și Societatea TOP SERENT SRL, prin administrator GUȚU Sergiu-Manuel
81 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 408613, 414088 Cad 50116, 414088 în suprafaţă de 7.349, 4.952 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de TRUȘCULESCU Corneliu, CIURUȘ Valentin, CIURUȘ Viorica, STOICOVICI Boja, STOICOVICI Elena
82 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422336, 422088 Cad 422336, 422088 în suprafaţă de 57.364, 473 mp, constând în teren curți construcții, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BUGA Viorel, BUGA Laura
83 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421959, 421990 Cad 421959, 421990 în suprafaţă de 8.640, 7.931 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BURCSA Elena, PĂRĂU Irina-Gyonghi, HEITLER Andreas
84 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Suci Leonora Daniela, pentru a putea fi folosit ca locuință socială de necesitate
85 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 402047 Moșnița Nouă, nr. cadastral 402047 cu suprafața de 1000 mp, situat în localitatea Rudicica în vederea vânzării către d-nul Niculae Spatar, în calitate de proprietar al construcțiilor
86 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Gheorghe Mezin în calitate de proprietari ai construcției
87 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413171 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413171 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Maria Borhidan în calitate de proprietară a construcției
88 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411586 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411586 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Loredana Rădneanțu, în calitate de proprietară a construcției
89 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
90 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare,  caietului de sarcini al terenului cuprins în C.F. 405815 Moșnița Nouă în suprafață de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
91 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschis
92 Proiect  de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare 4×4  din veniturile rezultate în urma valorificării materialului lemnos afectat de furtuna din 17.09.2017,  provenit  din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei Moșnița Nouă de către  Regia Publică Locală Ocolul Silvic Stejarul R.A în care  Consiliului Local Moșnița Nouă are calitatea de asociat
93 Proiect  de hotărâre pentru dezlipirea imobilului cuprins în  C.F. 412751 Moșnița Nouă, în suprafață de 8954 mp, teren situat în extravilanul localității Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, în două loturi, conform documentației anexate întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L
94 Proiect  de hotărâre privind aprobarea oficializării a două canale de comunicare cu cetățenii prin rețeaua de socializare Facebook  și anume oficializarea paginii existente a Primăriei Comunei Moșnița Nouă și conturarea unui grup de comunicare cu denumirea ”Comuna Moșnița Nouă”,
95 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420034 Cad 420034 în suprafaţă de 10.914 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Albina, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Societatea ANALOG SRL prin administrator SULI Eduard
96 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422166, Cad 422166 în suprafaţă de 330 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Micșa Florin-Marian, MICȘA Ana-Corina, MICȘA Maria, POBEGA Georgeta, POBEGA Ioan
97 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  salariului de bază,  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef  Birou Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2019
98 Privind constatarea apartenentei terenului cuprins in CF 416472 Mosnita Noua nr. cadastral 416472 in suprafata de 144 mp la proprietatea privata a comunei Mosnita Noua in baza art. 36 din legea Nr. 18/1991 republicata.
99 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractelor cu nr. 1203/17.01.2018, nr.8546/ 28.03.2018, având ca obiect terenurile concesionate prin licitație publică destinate construirii de unități serivcii dotări publice comunale, sedii, reprezentanțe firme, spațiu comercial alimentație publică, centru afaceri, spațiu polifuncțional conform H.C.L cu nr.349/2017 și a contractului cu nr. 7253/16.03.2018 având ca obiect terenul concesionat în baza H.C.L. cu nr.49/2018, destinat în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului și gestionării situațiilor de urgență, desfășurarea de activități cu caracter social și umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărănești, prin încasarea taxei pe teren, redevenței și a taxei de viabilizare de către concedent
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din 08.04.2019
100 Pentru modificarea art 2 si 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr 201/02.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ invățământ preșcolar,  Apel de proiecte nr.  POR 10/2017/10/10.1a/7regiuni
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din 23.04.2019
101 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare cale de acces pietonal, pistă de biciclete și iluminat public partial, între localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni,  Județul Timiș ”
102 Proiect  de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție   Înființare clădire Școală Moșnița Nouă”
103 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ”Dotare arhivă”
104 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Dotare arhivă”
105 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ” Construire capelă Moșnița Veche -Moșnița Nouă”
106 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Construire capelă Moșnița Veche -Moșnița Nouă”
107 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Extindere canalizare în localitatea Albina, Comuna Moșnița Nouă”
108 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ”Extindere branșamente canalizare Moșnița Veche”
109 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai proiectului Modernizare sistem de supraveghere video din cadrul obiectivului de investiție  ” Extindere sistem de supraveghere video”
110 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația pentru Inițiative Comunitare Urseni, în scopul extinderii rețelei de alimentare cu apă pe străzile Neptun, Olimp, Jupiter și Saturn din Puz Tineret Urseni, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Extindere rețea apă Puz Tineret Urseni ”
111 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ” Extindere canalizare pe strada Dumitru Cristea”
112 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Extindere canalizare pe strada Dumitru Cristea ”
113 Proiect  de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari Doamnei-Moșnița Nouă, în scopul extinderii rețelei de canalizare, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere rețea canalizare strada Doamnei din cadrul obiectivului de investiție  ,, Extindere  rețea alimentare cu apă și canalizare strada Doamnei”
114 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația Domino Moșnița Veche, , în scopul extinderii rețelei de canalizare  pe strada Domino, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Extindere canalizare pe Strada Domino”
115 Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019.
116 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  taxelor de ” acces tonaj” și regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de ” acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile și drumurile din Comuna Moșnița Nouă.
117 Proiect  de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela  inscrisă in CF NR 401962 cu NR CAD 401962  , Comuna Mosnita Noua, sat ALBINA  Judetul Timis , având beneficiari MUNGIU VASILE, MUNGIU MARIOARA, DAN IULIA, KOHN MIODRAG , KOLLLER GABRIEL  ADRIAN, KOLLER ENIKO ILONKA, KOHN MIODRAG  ADRIAN.
118 Proiect  de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2020.
119 Proiect  de hotărâre privind, înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421136, 421137 Cad 421136, 421137  în suprafaţă de 7670 mp, 2907 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de MARTIN Ian și Societatea TOP SERENT SRL, prin administrator GUȚU Sergiu-Manuel
120 Proiect  de hotărâre privind acceptarea donației, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum de acces, stradă și spații verzi, cuprins în C.F. nr. 402451 Cad 402451 în suprafaţă de 5022 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma ofertei de donație  depusă de către CONTRA Cecilia.
121 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403214 Cad 51118 în suprafată de 2923 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință altele, pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către NECKER Otto, NECKER Gyongyi, TONICĂ Adrian, TONICĂ Lăcrămioara
122 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412265 Cad 412265 în suprafaţă de 1747 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către PETREA Cornel și PETREA Ana
123 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422403 Cad 422403 în suprafată de 3304 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către RAMNEANȚU Draghina, prin mandatară PUȘA Marioara, și PUȘA Marioara
124 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilulelor cuprinse în C.F. nr. 412425, 412426 Cad 412425, 412426 cu cote teren 15/182, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către GÎRLEA Ovidiu Septimiu și GÎRLEA Corina-Liliana
125 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412085 Cad 412085 în suprafaţă de 199 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către DOBRA Elisabeta, POP Paul-Vasile, POP Valentin și POP Ana.
126 Proiect  de hotărâre privind aprobarea contractării  unui auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale S.C. Moșnițeana S.R.L.
127 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea contractării unui auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale S.C. Moșnițeana Security S.R.L.
128 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea achiziționării unei camionete second-hand de către S.C. Moșnițeana S.R.L.
129 Proiect  de hotărâre pentru numirea domnului Bogdan Alexandru, cetățean român, domiciliat în Timișoara, str. Tulcea, nr. 9, legitimat cu C.I. seria TM nr. 887411, eliberat de SCLEP Timișoara la data de 16.03.2011, în funcția de cenzor al S.C. Moșnițeana S.R.L. pe o perioadă de 3 ani,începând cu data de 01.05.2019
130 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405514 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405514 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Adrian Codrean, în calitate de proprietar al construcțiilor.
131 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si cinci bransamente,str.Urdinis, strada Stuparilor,CF.405130,405127,405111,405124,405125,405129,                        localitatea Albina, comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 216 ml si în valoare totală de 26.498,06 lei.
132 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
133 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413142 Cad 427/2-428/1/7 în suprafaţă de 60 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către IENCI Ioan-Cătălin
134 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422358, 422359 Cad 422358, 422359 în suprafață de 18 mp, 634 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către DRĂGOI Neculae și DRĂGOI Elisaveta.
135 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422361, 422362, 422363 Cad 422361, 422362, 422363 în suprafață de 133 mp, 1558 mp, 950 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către REWE Projecktentwicklung România SRL reprezentată de administratorul GROSS Eduard GROSS, prin mandatar BAROIANU Ștefânuț Laurențiu, și de administrator BIERNATZKI Dennis prin mandatar ALMĂJEANU Cristian-Mihai.
136 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412425, 412426 Cad 412425, 412426 cu cote teren 15/182, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARCU BOGDAN ADRIAN
137 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 410404 cu nr cad PS 68/17 , Comuna Mosnița Nouă, Sat MOȘNITA VECHE , Judetul Timis, având beneficiară pe JURJE NICOLETA MARIA
138 Privind aprobarea achiziționării unei remorci și sistem de frânare pneumatic pentru remorci Ia tractorul STEYR.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 24.04.2019
139 Privind modificarea titlului HCL nr. 203 din 02.07.2018 din denumirea ”HCL nr. 203 din 02.07.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă” în denumirea ”HCL nr. 203 din 02.07.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Moșnița și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă” Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă
140 Privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv

Comunal Moșnița, aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Clubului Sportiv Comunal Moșnița

Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 17.05.2019
141 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2018
142 Privind alocarea sumei de 17.000 lei din bugetul local al Comunei Moșnița Nouă, în vederea achiziționării de premii care se vor acorda la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului I Iunie, preșcolarilor și elevilor înscriși la Școala Gimnazială Moșnița Nouă și structurile acesteia.
143 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418546, Cad 418546 în suprafață de 798 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către FUZER Filoreta-Maria-Doreta, coproprietară, CRIȘMARIU Dănuț-Ioan-Remus, coproprietar și soții ANTON Lucian și ANTON Nicoleta-Lmuța.
144 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 420445, Moșnița Nouă, nr. topografic 451/1/11, în suprafață de 225 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată
145 Privind aprobarea atribuirii denumirii Parcului din sat Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 405242, nr. cad. 405242
146 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411714 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411714 cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-na Aurica Zamfiroiu, în calitate de proprietară a construcțiilor
147 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405461 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405461 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Ion Socaciu în calitate de proprietar al construcțiilor.
148 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405807 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405807 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Claudiu Petre Prodea în calitate de proprietar al construcțiilor.
149 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405454 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405454 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d- na Elena Stancu în calitate de proprietară a construcției.
150 Pentru modificarea art. 1 a H.C.L. cu nr. 79/2011 privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetației
151 Privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal împreuna cu SC A&M AMBIENT SRL pe parcela A 127/1/3, parcela care se învecinează cu terenul identificat cu numar cadastral 422423 (A 127/1/4/2) în suprafata de 3600 mp, aflat in proprietatea Comunei Mosnita Noua situat in localitatea Moșnita Nouă
152 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a listei de investiții a

S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pe anul 2019

153 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L.
154 Privind aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.
155 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a listei de investiții a

S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pe anul 2019

156 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
157 Privind aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.
158 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă
159 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
160 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de la

5.309 mp la 5095 mp, in Cartea Funciara nr. 419376, nr. Top. 116/2/9/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de PFA Fejer Alin Eugen

161 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de Ia

7.195 mp la 6910 mp, in Cartea Funciara nr. 419724, nr. Top. 116/1/8/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de PFA Fejer Alin Eugen

162 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei alimentare cu apă si bransamente pe strada Fagului si

Mosnita Veche,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 si in baza raportului de evaluare nr.066/03.04.2019,cu o lungime totala de 250 ml si în valoare totală de 30.984,00 lei.

163 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si bransamente pe strada Faget, Margina si

Mosnita Veche,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei I si 2 in baza raportului de evaluare nr.068/02.04.2019,cu o lungime totala de 296 ml si în valoare totală de 53.228,00 lei.

164 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă a retelei de alimentare cu apă prin subtraversare,CF 421623,10calitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 390,5 ml si în valoare totală de 79.848,75 lei.
165 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si doua bransamente,str.Sichevita,CF.413412, localitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 106 ml si în valoare totală de 19.690,00 lei.
166 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apa și branșamente pe strada Concordiei, Prieteniei, Politeții, Consensului și Simetriei C.F. 409941, 409961, 409949, 409962, 409955 din localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei I și 2 cu o lungime totală de 655 ml și în valoare totală de 95.040,00 Iei
167 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415373 Cad A659/5;A659/6;A659/7/67 în suprafață de 12349 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1030/12349 depusă de către ANDREAS Silviu-Dore1 și ANDREAȘ Anka.
168 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 411887, Moșnița Nouă, nr. topografic 411887, situat în intravilanul localității Mosnita Noua în suprafață de 4.160 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 1 8/1991, republicată
169 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE

711/3 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă

170 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”DezvoItare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcelele înscrise în CF NR 419251, 414017, NR CAD 419251 (nr cad vechi A 193/2/9/2) , 414017 (nr cad vechi A 193/2/9/1)

Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,JudetuI Timis , având beneficiari pe Liliana Mariana NICOLA, Simona Liliana NICOLA, Florin Daniel NICOLA, Daniela NICOLA,

Sorin NICOLA, , Vasile Ioan NICOLA , Ana NICOLA , Lăcrămioara Carmen ANCANICOLA,

171 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcelele înscrise în CF NR 419571, 419675 NR CAD 419571(nr cad vechi A 92/3/4) , 419675 (nr cad vechi A 92/3/5) Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetu1 Timis, având beneficiari pe MOCANU CATALIN, NITA TRAIAN FLORIN , NITA DACIANA, MATEI COSTIN DRAGOS, MATEI RODICA ,

SILASI LIVIA, SILASI GHEORGHE.

172 Privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 82/30.06.2010, privind aprobarea modelului de contract privind conditiile exercitarii dreptului de acces al Romtelecom S.A., pe suprafata de 4 mp teren pe domeniul public in localitatea Albina, in vederea amplasarii unui cabinet stradal
173 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416472 Moșnița Nouă, extravilan Moșnița Veche, în suprafață de 144 mp, constând în teren curți construcții pentru construcții industriale și edilitare

174 Privind acceptarea donației oferite de către d-nul LUPU FLORIAN OVIDIU, constând în IO echipamente complete de pompieri ( geacă, pantalon , tricou polo, șapcă, personalizate ) cu o valoare totală de 3.350 lei
175 Privind revocarea H.C.L 23/23.()1.2019 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în data de 29.05.2019 în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă.
176 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
177 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 748/3 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
178 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 740/4 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
179 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 783/2 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
180 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisa în CF NR 410899 NR CAD 410899 (nr cad vechi A 887/1) , Comuna Mosnita Noua, sat URSENI ,Judetul Timis , beneficiar S.C MEMCONSTRUCT S.R.L
Proces verbal încheiat în data de 18.06.2019 în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă.
181 Proiect  de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. NR. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 201 mp, situat în localitatea Rudicica, d-nului Lucian Dănuț Ichim, în vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat
182 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă prin subtraversare și branșamente, Drumul Boilor, str. Sofia, strada Minsk, C.F. 419088, 419122, localitatea Moșnița Nouă, Comunea Moșnița Nouă, jud. Timiș în baza raportului de evaluare nr. 012/09.05.2019 cu o valoare totală de 42.300,00 lei
183 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim S.A
184 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în 417834 cad. 628/1/5/25 în suprafață de 4.775 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BERENYI Ștefan și PETRE Felicia -Mihaela, în calitatea de mandatară a numitei ENE Lavinia -Maria
185 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422454 în suprafață de 647 mp constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CARAGEA Florin-Alexandru
186 Proiect  de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. cu nr. 9/30.01.2014 privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche
187 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.  401924 Moșnița Nouă, nr. cadastral 401924 cu suprafața de 745 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Ceban Veaceslav, în calitate de proprietar al construcțiilor
188 Proiect  de hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de 6.000 lei  Bisericii Ortodoxe Române din Moșnița Nouă  în vederea achitării transportului cu autocarul, pelerinaj organizat către Mănăstirile Lainici, Tismana, Transalpina, la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august -2019
189 Proiect de hotărâre privind implementarea OUG 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019,pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
190 Proiect  de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  “ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”,  pe parcela înscrisă în CF NR 400971 NR CAD 400971 (nr cad vechi A 57/6) , Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetul Timis, având beneficiari pe CREȚU ADELINA BIANCA și  ISAI CLAUDIA DIANA
191 Proiect  de hotărâre privind  întabularea drumului agricol din UAT Moşnita Nouă cu numar cadastral DE 191/1 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
192 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moşniţa Nouă
193 Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
194 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea ANEXEI NR. 1 la H.C.L. cu nr. 372/27.11.2018 privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de utilitate publică de interes județean ”Lărgire la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara- Moșnița Nouă”
195 Proiect de hotărâre privind aprobarea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. 406052 Moșnița Nouăă, nr. cad. 50871, în suprafață de 2.192 mp situat în Moșnița Nouă, Bisericii Creștine Baptiste Betel nr. 1 Timișoara, în vederea edificării unei construcții ”Lăcaș de Cult” pentru desfășurarea activităților religioase ale comunității babtiste din Comuna Moșnița Nouă
196 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane cuprinse în C.F. nr. 421806 Moșnița Nouă, în suprafață de 1316 mp și în C.F. nr. 421742 Moșnița Nouă, în suprafață de 1065 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, aflate în proprietatea Comunei Moșnița Nouă și a imobilului edificat în C.F. nr. 401422 Moșnița Nouă, pe terenul aflat în proprietatea comunei, în suprafață construită la sol de 133 mp, constând în magazin mixt și birouri P+M, situat în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei nr. 24, aflat în proprietatea S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L. în vederea efectuării unui schimb
197 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”ETAPEI a 3-a elaborare PUG -Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare”
Proces verbal incheiat in urma sedinței ordinare din data de 26.06.2019
198 Privind aprobarea obiectivului de investitie Dotare echipamente birou Urbanism.
199 Privind aprobarea obiectivului de investitie Monument comemorativ eroi 100 ani.
200 Privind aprobarea obiectivului de investitie Dotare Politie Locala
201 Pentru aprobarea notei conceptuale aferente obiectivului de investitie Modernizare strazi pe raza Comunei Mosnita Noua.
202 Pentru aprobarea notei conceptuale aferente obiectivului de investitie Amenajare strazi pe raza Comunei Mosnita Noua
203 Privind aprobarea mandatarii Primarului Comunei Mosnita Noua in vederea realizarii tuturor demersurilor pentru obtinerea de fonduri nerambrusabile  si inceperea colaborarii cu o firma de Avocatura si Consultanta din Bruxelles.
204 Pentru completarea Art 1  din HCL cu NR 61/27.02.2019 privind aprobarea transferarii in folosinta catre SC Mosniteana SRL a obiectivelor de inventar si a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Mosnita Noua, societatea va avea obligatia de a le amortiza, inventaria si de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor precum si stabilirea chiriei lunare a utilajelor date in folosinta la SC Mosniteana SRL
205 Privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2019.
Proces verbal incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 16.07.2019.
206 Pentru validarea Dispoziției primarului comunei cu nr. 194/23.07.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
207 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.250 lei, d-lui Valeriu — Alin Mutașcu, în vederea achitării cheltuielilor de înmormântare ale defunctului Deaconu Valeriu, conform facturii cu nr. 1018 /18.06.2019.
208 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405798 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405798 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Costinel Scutașu, în calitate de proprietar al construcției.
209 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411630 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411630 cu suprafața de 625 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Adrian Helmuth Ludescher în calitate de proprietar al construcției.
210 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
211 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ” Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotări si servicii publice”, parcelele înscrise in CF NR 412983, 412984,

408786 NR CAD 412983(nr cad vechi A 92/1/22) , 412984 (nr cad vechi A 92/1/23), 408786 (nr cad vechi A 92/1/24), Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, Judetul Timis„ având ca beneficiari pe SC TUYA INVEST CORPORATION SRL.

212 Privind dezlipirea terenului cuprins în C.F. nr. 421686, nr. cad. 421686, categoria de folosință arabil în extravilan, situate în UAT Moșnița Nou, conform documentației întocmită de S.C. SMART

CAD SURVEY S.R.L.

213 Privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare și stabilirea taxei speciale pentru închirierea capelelor mortuare din Comuna Moșnița Nouă
214 Pentru aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 545.169, 14 lei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „ ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
215 Pentru aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 166.191 ,66 Iei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „ MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
216 Pentru aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 493.618,16 Iei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „ MODERNIZARE Șl DOTARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA, URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
217 Pentru aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 559.083,70 Iei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „ ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE”
218 Privind modificarea Art.8 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Comunal Moșnița aprobat prin H.C.L cu nr. 140/17.05.2019
219 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane cuprinse în C.F. nr. 421806 Moșnița Nouă în suprafață de 1316 mp și în C.F. nr. 421742 Moșnița Nouă în suprafață de I .065 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, aflate în proprietatea Comunei Moșnița Nouă și a imobilului edificat în C.F. nr. 401422 Moșnița Nouă, pe terenul aflat în proprietatea comunei, , constând în magazin mixt și birouri P+M în suprafață de 266 mp, împrejmuire 72 ml, situat în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei nr.24, aflat în proprietatea S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L. în vederea efectuării unui schimb
220 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de Ia Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei „ Modernizare si dotare Cămine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urseni, Comuna Mosnita Noua, jud. Timis”
221 Privind aprobarea modificării Anexei Nr. 1 la H.C.L. cu nr. 52/21.03.2018 privind implementarea proiectului „ ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE”
222 Privind înscrierea terenului arabil extravilan, cuprins în C.F. nr. 412749 Moșnița Nouă,nr.cad 412749 ,( nr. top vechi A233/I) în suprafață de 62.700 mp, reconstituit Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă, în baza Legii nr. 247/2005, conform Titlului de proprietate nr. 3/38/16.02.2010, în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
223 Pentru completarea art. I .din H.C.L. cu nr. 370/27.11.2018 privind aprobarea depozitării excedentului de pământ rezultat în urma Lărgirii la 4 benzi de circulație-DJ 592, de către Consiliul Județean Timiș, pe terenul cu nr.cad Pș 218, în suprafață de 2,28 ha pe perioada lucrărilor
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 31.07.2019
224 Privind aprobarea efectuării schimbului imobiliar între Comuna Moșnița Nouă și s.c. PAVILION CONSTRUCT S.R.L.
225 Pentru modificarea și completarea Hcl nr privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 545.169,14 Iei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție , ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
226 Pentru modificarea și completarea Hcl nr 215/31.07.2019 privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.166.191,66 lei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
227 Pentru modificarea și completarea Hcl nr. 216/31.07.2019 privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 493.618,16 lei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție , MODERNIZARE Șl DOTARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA, URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
228 Pentru modificarea și completarea Hcl nr 217/31.07.2019 privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 559.083,70 lei, pe o perioadă de maxim 15 ani în vederea asigurării finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiție ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE”
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 12.08.2019
229 Privind stabilirea componenței echipei nłobi le pentru intervenția de urgență în cazurile de violentă domestică
230 Privind schimbarea denumirii străzii înscrise în C.F. nr. 409784, nr. cad 409784 din localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
231 Pentru completarea H.C.L. cu nr. 55/28.11.2012 privind aprobarea desființării construcțiilor executate fără autorizație de construire, pe pășunea ( Pș 219 ) situată în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă, aflate în stare avansată de degradare
232 Pentru aprobarea Procedurii de Acordare a Eșalonării la Plată pentru Creanțele Fiscale și Bugetare Restante Datorate Bugetului Local de Către Contribuabili Persoane Fizice și Juridice, precum și a acordării de scutiri de Ia plata majorărilor de întârziere.
233 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 407674, 4()7646 Cad 50319, 50312 în suprafață de 1056 mp, 1982 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către PĂULESCU IoanConstantin și PĂULESCU Melania, în nume propriu și în calitate de mandatară a soțiilor BALACI stela și BALACI Iosif.
234 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422455 Cad 422455 în suprafață de 56 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MURARIU Daniel.
235 privind aprobarea desemnării reprezentantului Comunei Moșnița Nouă, în Adunarea Generală a „ Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș APDT”
236 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotelor de 500/2357, 350/2357, 744/2357, 300/2357, din imobilul cuprins în C.F. nr. 412758 Cad Ds 98/4/a/I/2/2 în suprafață de 1174 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către VEBER(APOSTOLESCU) Carmen-AureIia, VEBER EmanuelLucian, PRISĂCARU Costel, PRISĂCARU Alina-Sonia, DUMITRA Constantin.
237 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413811 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413811 cu suprafața de 463 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-na Ibolya Mercescu, în calitate de proprietară a construcției.
238 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405443 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405443 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Cornel Matis , în calitate de proprietar al construcției.
239 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405520 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405520 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Mugurel Leonard Vasile Bojin și d-na Nicoleta Țira, în calitate de proprietari ai construcției.
240 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413823 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413823, cu suprafața de 471 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- na Aurica Zamfiroiu în calitate de proprietară a construcției.
241 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413859 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413859, cu suprafața de 741 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- na Floarea Ciuruș și d-nul Gafton Ciuruș, în calitate de proprietari ai construcției.
242 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apa in PUZ-uI A730/5-6,localitatea Albina,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei 1 și 2, cu o lungime totală de 258 ml și în valoare totală de 51.600,00 Iei cu TVA inclus.
243 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de canalizare si racord

406632,417074,401741, localitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei I și 2 și în baza raportului de evaluare nr.56/15.02.2019 cu o lungime totală de 180 ml și o valoare totală de 16.157,00 lei, cu TVA inclus.

244 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă si bransamente prin

401741,10caIitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei I și 2 in baza raportului de evaluare cu o lungime totală de 180 ml și o valoare totală de 18.014,00 lei cu TVA inclus.

245 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apa si bransamente apa,strada Amicitiei,Prieteniei,Armoniei,Politetii,IocaIitatea Mosnita Noua,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei 1 și 2, cu o lungime totală de 658 ml și cu o valoare totală de 110.055,63 lei cu TVA inclus.
246 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a bransamentului de alimentare cu apa, localitatea Albina,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei 1 și 2, cu o lungime totală de 21 ml și în valoare totală de 23.100 lei cu TVA inclus.
247 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422563 Cad 422563 în suprafață de 4928 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către Societatea Comercială TERRA SPIN SRL, reprezentată de asociat și administrator ROTĂRESCU Vasile.
248 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 417029 cad 417029, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417030 Cad 417030, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417031 Cad 417031, în cotă de 500/26827, constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MARC FLORIAN.
249 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417029 Cad 417029, în cotă de 499/26827, , constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MARCU DORINA, MARCU CRINA MIHAELA, POP MIRELA, NEAMȚU FLORICICA MARCU LIVIU FLORIN.
250 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422359, 422358 Cad 422359, 422358 în suprafață de 634 mp rerspectiv 18 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către d-nul DRĂGOI NECULAE și d-na DRĂGOI ELISAVETA.
251 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 417029 Cad 417029, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417030 Cad 417030, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417031 Cad 417031, în cotă de 500/26827, constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARCU TEODOR.
252 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 418427,418428 NR CAD 418427 ( nr cad vechi A 92/1/30), 418428 ( nr cad vechi A 92/1/31), Comuna Mosnita

Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetul Timis, având ca beneficiari pe CIUCUR TRAIAN, MAXIM IOTA si MAXIM SREBRENCA

253 privind aprobarea achitării cuantumului cotizației aferente anului 2019, ‘ ‘Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș -APDT”
254 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Proces verba încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșița Nouă din data de 28.08.2019.
255 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
256 Privind aprobarea achitării cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R. – anul 11.
257 Privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei, Parohiei Reformate din localitatea Moșnița Nouă, în vederea achitării transportului cu autocarul în Ardeal în scopul de a vizita bisericile fortificate din jurul Brașovului și a Sibiului, în perioada 12- 15 septembrie 2019
258 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Inteprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN , in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei Infiintarea unei Crese in comuna Mosnita Noua, jud Timis.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 09.09.2019.
259 Privind aprobarea obiectivului de investiție „ Proiect POCU-Funcționare Creșă Moșnița Nouă”
260 pentru modificarea Art,3 din H.C.L. cu nr. 224/1208,2019 privind aprobarea efectuării schimbului imobiliar între Comuna Moșnița Nouă și S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L.
261 Privind aprobarea obiectivului de investiție ľAchiziționare clădire”, în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei nr. 24, Comuna Moșnița Nouă , Județul Timiș , cuprinsă în C.F. nr. 401422 Moșnița Nouă
262 Privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiție „Achiziție lama de zăpadă”,
263 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție”Achiziție Iama de zăpadă”,
264 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
265 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu nr.

137/30.09.2015 Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții

266 pentru aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu nr. 116/24.04.2019 privind eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj precum și a tarifelor aferente
267 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei
268 Privind rectificarea a bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, sursa E pe anul 2019, pentru buna desfășurare a serviciului de catering la Grădinița cu Program Prelungit
269 Pentru aprobarea scutirii de Ia plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ teritorială a Comunei Moșnița Nouă, cu respectarea H.C.L. cu nr. 232/28.08.2019, cu condiția achitării integrale a creanțelor curente și restante datorate bugetului local
270 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă
271 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 420445 Moșnița Nouă, nr. cadastral 420445, cu suprafața de 225 mp (suprafață măsurată 147 mp ), situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării pentru extinderea anexelor gospodărești pe terenul alăturat la cererea proprietarilor Deneș Francisc și Denes Iuliana
272 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405446 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405446 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Bogdănescu George Marius și d-na Bogdănescu Dana, în calitate de proprietari ai construcției
273 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405486 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405486 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-na Bogdan Gabriela Daniela, în calitate de proprietară a construcției
274 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413729 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413729 cu suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-na Boroica Ramona Narcisa, în calitate de proprietară a construcției
275 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413812 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413812 cu suprafața de 459 mp, situat în localitatea Urseni în vederea vânzării către d-nul Piringiu Andrei Florin și d-na Piringiu Adriana, în calitate de proprietari ai construcției
276 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405466 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405466 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Codrean Raul Daniel și d-na Codrean Mădălina Daniela ( fostă Mateiu ), în calitate de proprietari ai construcției
277 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de Ia 5.464 mp la 5.163 mp, in Cartea Funciara nr. 419751, nr. Top. Cc 116/2/8/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de PFA Fejer Alin Eugen
278 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418546, Cad 418546 în suprafață de 798 mp constând în teren intravilan, pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către POGAN Minerva.
279 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 413962, 413963, 413964, 413965, 413966, 413967 cad A636/l/1-2/2, A636/1/1-2/19, A636/1/1-2/25, A636/1/1-2/26, A636/1/1-2/37, A636/1/l -2/46 în suprafață de 229, 532, 968, 1057, 390, 389 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CSANADI Jolan.
280 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420595 Cad 420595 în suprafață de 1544 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru parcare, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, reprezentată prin administrator RUS Petronela-Mia.
281 Privind atribuirea denumirii străzilor înscrise în C.F. nr. 416346, nr.cad 416346 din localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă
282 Privind atribuirea denumirii străzii înscrise în C.F. nr. 416240, nr.cad 416240 din localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
283 Privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Societatea Metropolitană de Transport Timișoara ‘ ‘pentru delegarea serviciului public de transport
284 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422542 Cad 422542 în suprafață de 5603 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MEMCONSTRUCT SRL, prin asociat și administrator ASOLTANEI Emanuel.
285 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
286 Privind aprobarea actualizării suprafeței imobilului cuprins în C.F. nr. 415401, nr.cad 429-430/2/b situat în localiatea Moșnița Veche , aflat în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, la suprafața măsurată de 1630 mp și dezlipirea acestuia în două parcele în suprafață de 1000 mp -lot 1 și 630 mp -lot 2 în conformitate cu documentația anexată
287 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere retea apa -Strada Recas Nr48 CF Nr. Mosnita Veche,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș conform anexei nr.l si nr. 2 cu o valoare totală de 52500 lei TVA inclus, avand o lungime de 235 ml
288 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere retea apa si bransament apa-strada Ienupărului CF411882” localitatea Mosnita Veche,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș conform anexei I si 2,cu o lungime totala de 95 ml si în valoare totală de 9700 lei TVA Inclus.
289 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere retea apa si bransament apa Strada Aurel Cozma Nr 47B CF Nr. Mosnita Veche,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș conform anexei nr. I si nr. 2 cu o lungime totala de 100 ml si o valoare totală de 25175 lei TVA inclus
290 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere retea canal si racord canal Strada Aurel Cozma Nr 47B CF Nr. 409642Mosnita Veche,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timișconform anexei nr. I si nr. 2 cu o lungime totala de 100 ml si o valoare totală de 34.758lei TVA inclus
291 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere retea apa si bransament apa-strada Biserici Nr82C CF Nr. 421105” ,localitatea Mosnita Veche,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș conform anexei nr. 1 si nr. 2 cu o lungime totala de 95m1 si o valoare totală de 12.000,00 lei TVA inclus
292 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere retea apa -Str Canepei, Str Inului si Str. Iederei, DE624, DE618/12 — Nosnita Noua”,localitatea Mosnita Noua,Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș conform anexei nr. I si nr. 2 cu o lungime totala de 1572ml si o valoare totală de 311.807,42 lei TVA inclus
293 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere retea apa Cartier Tineret-Urseni-Âsociatia pentru initiative comunitare Urseni Urseni,Comuna Mosnita Noua jud. Timiș conform anexei nr. 1 si nr.2,cu o valoare totală de 94.983,151ei TVA inclus, avand o lungime de 640 ml
294 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 422470, nr. Cad. 564/1/1/1/ l/l/a, categoria de folosință pășune in intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Mosnita Veche, pentru prima inregistrare in C.F., conform documentatiei întocmită de S.C. SMART CAD SURVEY S.R.L.-D
295 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DezvoItare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcelele inscrise in CF NR 412614, 412613 NR CAD 412614, 412613, Comuna Mosnita Noua, sat ALBINA , Judetul Timis„ având ca beneficiari pe cłcłoc MARIA si cłcłoc VASILE DANIEL
296 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415838, 422020, 422627, 422633, 422645, 422639, 422643, 422631, 422629, 422637, 422635, 422641 cad 415838, 422020, 422627, 422633, 422645, 422639, 422643, 422631, 422629, 422637, 422635, 422641 în suprafață de 1632 mp, 33 mp, 40 mp, 40 mp, 31 mp, 25 mp, 38 mp, 38 mp, 92 mp, 27 mp, 31 mp, 26 mp, constând în teren arabil intravilan extins, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA Viorel, BUGA Laura, RADU Alexandru Dan, RADU Andreea Georgiana, prin mandatar TÎNJALĂ Petronela.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 25.09.2019
297 Proiect  de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei primarului comunei cu nr. 267/17.10.2019 privind  rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate nr. 24847/16.10.2019, întocmit de către Chifan Laura Compartiment Financiar Contabil.
298 Proiect  de hotărâre privind alocarea  sumei de 30.000 din bugetul local al Comunei Moșnița Nouă. pentru finantarea activității Clubului Sportiv Comunal Moșnița, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate nr. 25452/24.10.2019,  de întocmit de către Chifan Laura Compartiment Financiar Contabil.
299 Proiect  de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a  raportului de specialitate nr. 25458/24.10.2019, întocmit de către Chifan Laura Compartiment Financiar Contabil.
300 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. Moșnițeana Security S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a  referatului cu nr. 24468/14.10.2019, întocmit de către administratorul S.C. Moșnițeana Security S.R.L., Suciu Marinel.
301 Proiect  de hotărâre privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 417077, nr. cad. 417077, în suprafață de 12.827 mp în trei loturi, categoria de drum în intravilan, situate în UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de S.C. Concret Cad S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate cu nr. 2452/14.10.2019, întocmit  de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
302 Proiect  de hotărâre privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 417118, nr. cad. 417118, în suprafață de 8.933 mp în trei loturi, categoria de drum în intravilan, situate în UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de S.C. Concret cad S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate  cu nr. 24522/14.10.2019, întocmit de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
303 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei  ”Extindere rețea apă -strada Aleodor, Creiasa Zapezii, Piparus, Neghinita, Mica Sirena ”, localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei nr. 1 și 2, cu o valoare de 139 467,75 lei TVA inclus, având o lungime de 630 ml, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 24.440/14.10.2019, întocmit de către inspector de specialitate Lucian Chifan.
304 Proiect  de hotărâre privind  preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei ”Extindere rețea apă  – strada Timiseni, strada Cireșu, strada Partos ”, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, cu o valoare totală de 93561.08 lei, TVA inclus, având o lungime de 440 ml, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 24439/14.10.2019, întocmit de către inspector de specialitate Lucian Chifan.
305 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și terenurile aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2, care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă, către Aquatim SA,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 24438/14.10.2019, întocmit de către inspector de specialitate Lucian Chifan.
306 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408629 cad 50827 în suprafață de 18.109 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița  Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Balint Anca-Maria,    inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 22724/24.09.2019, întocmit  de către Sef Birou Urbanism, Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
307 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422598, cad. 422598 în suprafață de 551 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Neagoe Aurel, Neagoe Ana, Călin Victor, Călin Maria, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 25092/21.10.2019, întocmit  de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
308 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406710 cad. 427-428/1/3 în suprafață de 61 mp, categoria de folosință arabil, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către AIVANOAE Aurel și AIVANOAE Elena, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 23687/04.10.2019, întocmit  de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
309 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Comunal din bugetul local pentru activităţile sportive precum și aprobarea activării secțiilor sportive care urmează să desfășoare activitate sportivă în cadrul acestui club,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a  referatului de specialitate nr. 25046 /21.10.2019  întocmit de către Chifan Laura Compartiment Financiar Contabil.
310 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  salariului de bază,  pentru postul contractual de director la Clubul Sportiv Comunal Moșnița Nouă, inițiat de  primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian,  ca urmare a  raportului de specialitate cu nr. 24843/16.09.2019,    întocmit de către inspector resurse umane Faur Simona.
311 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate cu nr. 25243/22.10.2019, întocmit de către Chifan Laura Compartiment Financiar Contabil.
312 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 412488, cu nr. cad 412488 ( A 124/4)Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, având ca beneficiar pe SC ANFARO SRL., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate cu nr.  22418/11.10.2019, înaintat  de către Biroul Urbanism.
313 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 4013310 NR CAD 401310, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA Nouă, Judetul Timis, având ca beneficiari pe  IRINA SZABO ȘI ENIKO MUNTEANU, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate cu nr. 22419/01.10.2019, înaintat  de către Biroul Urbanism.
314 Proiect  de hotărâre pentru  modificarea art. 1 din HCL nr. 263/25.09.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Achiziție lama de zăpadă”, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a raportului de specialitate întocmit de consilier achiziții publice Horia Paraschiv.
315 Proiect  de hotărâre privind întabularea terenului arabil extravilan, Lot 1 în suprafață de 1855 mp, din UAT Moșnița Nouă în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul privat și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 25473/24.10.2019, întocmit de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
316 Proiect  de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în anexa 1, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, ca urmare a referatului cu nr. 25407/23.10.2019, întocmit de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eugenia Eva Gabriela.
317 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Înființare centru de colectare în ,,Amenajare platformă rutieră în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte si vegetale,, și aprobarea indicatorilor tehnico- economici conform Proiectului Tehnic.
318 Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumire de stradă în localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă, din data de 30.10.2019.
319 Pentru validarea Dispoziției primarului comunei cu nr. 289/31.10.2()19, privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de la un articol bugetar Ia alt articol bugetar Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă.
320 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
321 Pentru aprobarea completării Art.l și Art.2 din H.C.L cu nr. 219/31.07.2019 privind rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane cuprinse în C.F. nr. 421806 Moșnița Nouă în suprafață de 1316 mp și în C.F. nr. 421742 Moșnița Nouă în suprafață de 1 .065 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, aflate în proprietatea Comunei Moșnița Nouă și a imobilului edificat în C.F. nr. 401422 Moșnița Nouă, pe terenul aflat în proprietatea comunei, constând în magazin mixt și birouri P+M în suprafață de 266 mp, împrejmuire 72 ml, situat în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei nr.24, aflat în proprietatea S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L. în vederea efectuării unui schimb
322 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413745 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413745, cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Cătălin Elvis Mihăilă în calitate de proprietar al construcției.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare  membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă, din data de 18.11.2019.
323 Privind aprobarea obiectivului de investiție ” EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA 85 LOCURI DE CONSUM, NR. TOP A636/1/1-2, ETAPA 1- 55 LOCURI DE CONSUM Șl ETAPA 11 – 30 LOCURI DE CONSUM, LOCALITATEA URSENI, JUD. TIMIȘ” și asocierea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația Domogled -Urseni în vederea realizării a lucrărilor prevăzute în etapa I.
324 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019.
325 Privind aprobarea Proiectului de Rețea Școlară a Unităților de Învățământ de pe raza comunei Moșnița Nouă în anul școlar 2020-2021.
326 Privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, în anul școlar 2020-2021.
327 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413774 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413774, cu suprafața de 711 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-na Gavriloaia Simona în ealitate de proprietară a construcției.
328 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 413045, nr. Cad. cc 681/3/2/6, in suprafata de 6.442 mp in trei Ioturi, categoria curți construcții în intravilan, , situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentatiei întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
329 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 417118, nr. Cad. 417118, in suprafata de 8.933 mp in trei Ioturi, categoria de drum in intravilan, situate in UAT Moșnița

Noua, localitatea Mosnita Noua, conform documentatiei întocmită de S.C. CONCRET CAD

S.R.L.

330 Privind alocarea sumei de 22.000 Iei din bugetul local al comunei Moșnița Nouă, în vederea achiziționării de premii Ia concursul de colinde organizat de structurile Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă
331 Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local

Fabiola Marcela Bronț.

332 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si terenurile aferente acestora din anexa nr. I si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA.
333 Pentru modificarea Art.2 și completarea Art.3. din H.C.L. NR.224/ 12.()8.2019 privind aprobarea efectuării schimbului imobiliar între Comuna Moșnița Nouă și S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L.
334 Privind rectificarea bugetului S.C. MOȘNITEANA S.R.L. pe anul 2019.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.11.2019.
335 Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. ” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sediu Așezământ Cultural în localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”,
336 Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. ” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, județul Timiș”
337 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 421657, nr. Cad. 421657, in suprafață de 57.380 mp in doua Ioturi, categoria pășune in extravilan, situate in UAT Moșnița Noua, conform documentației întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 09.12.2019
338 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ” Dezvoltare zonă spații comerț si servicii pe parcelele înscrise în CF nr.422132, 422136 cu nr cad 422132, 422136 Comuna Mosnița Nouă,sat Moșnița Nouă , Județul Timiș, având ca beneficiar pe DRĂGOI SORIN IACOB .
339 Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în perioada 18.12.2019-31.12.2019.
340 Privind aprobarea „ Planului de acțiuni de interes local pe anul 2020”,care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social.
341 Privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.
342 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Sistematizare str. Berlin și str. Boilor”.
343 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413745 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413745 cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d-nul Mihăilă Cătălin Elvis, în calitate de proprietar al construcției.
344 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413508 Cad 413508 în suprafață de 1967 mp, teren intravilan extins pentru drum, stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARINESCU Emese-Erika.
345 Privind dezlipirea terenului cuprins in C.F. nr. 406428, nr. Cad. 406428, categoria de folosință curți construcții intravilan, situat in UAT Moșnița Noua, conform documentatiei întocmită de S.C. SMART CAD SURVEY S.R.L.-D.
346 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Urseni, Comuna Moșnița Nouă.
347 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă pe străzile Simpatiei, Veseliei, Prieteniei și Politeții Localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă cu o lungime de 1207 ml avand o valoare de 228.683,49 lei TVA inclus.
348 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe străzile Simpatiei, Veseliei, Prieteniei și Politeții Localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă cu o lungime de 1086 ml avand o valoare de 275.875,32 lei TVA inclus
349 Privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare și racorduri canal Str. Domino’ ‘conform contractelor de execuție lucrări nr. 15.523/28.06.2019” incheiat intre Comuna Moșnița Nouă si S.C. B&J Grand Construct SRL si contractul de execuție nr. 420 din 01.07.2019 incheiat intre SOC Grand Construct S.R.L si Asociatia DOMINO Moșnița Veche din obiectivului de investiții ‘ ‘Extindere rețea canalizare in Srt. Domino, Loc Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă, lucrare desfășurată in parteneriat cu Asociația Domino Moșnița Veche in baza Contractului de Asociere in Participațiune 13745/06.06.2019”cu o valoare totală 225.000,61 lei TVA inclus, avand o lungime de 464 ml.
350 Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Pș196, in suprafata de 1015 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
351 Privind întabularea drumurilor agricole DE 57/28 in suprafata de 3089 mp, DE 63 in suprafata de 6135 mp si DE 12, in suprafata de 6472 mp, din UAT Moșnita Nouă in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
352 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei ”Extindere rețea apă pe strada Gabriela, Localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă cu o lungime de 273 ml având o valoare de 36.008,21 lei TVA inclus”.
353 Privind alocarea sumei de 12000 ron pentru oferirea de premii copiilor de pe raza comunei Moșnița Nouă, care au avut merite deosebite pe parcursul anului 2019, medaliați la concursuri mondiale, europene, naționale și a celor 36 de membrii ai Ansamblului de Dansuri Populare Moșnițeana, care au participat la festivaluri de folclor și evenimente culturale la nivel național, județean și local.
354 Privind acordarea unei compensații în sumă de 30 lei/voluntar/intervenție în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă, curățenie a tinutei folosite pe parcursul intervenției.
355 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă pe strada Stejarului, strada Pinului, strada Arțarului și strada Teiului, Localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă cu o lungime de 455 ml având o valoare de 100.983,00 lei TVA inclus”.
356 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ‘ ‘Amenajare străzi pe raza Comunei Moșnița Nouă”, conform documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție.
357 Privind aprobarea        indicatorilor    tehnico-economici      ai            obiectivului de investiție ”Modernizare străzi pe raza Comunei Moșnița Nouă”, conform documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție.
357/A Privin înscrierea în proprietate publică a comunei Moșnița Nouă a rețelei de Extindere rețea canalizare str. Dumitru Cristea Comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, cu o valoare de 11.207,99LEI TVA inclus, cu lungime de 90ml.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței  din 18.12.2019
358 Privind aprobarea conditiilor de contractare ale creditului de investitii în valoare de 481.643 lei pentru proiectul „Achizitionare de utilaje specializate”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 23.12.2019