Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2021

Acest articol a fost editat în martie 28th, 2022 la 06:59 pm

1 Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Chera Ion.
2 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si trei bransamente apa , strada Caliman si strada Zanelor CF 401703/ 401707/401708 localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 36.891,89 lei TVA inclus, avand o lungime de 130 ml.
3 Pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 331/21.12.2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020 si a Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 3/05.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Comunei Moșnița Nouă inregistrat Ia 31.122()2(), cu suma de 2.907.654,12 lei
4 Privind aprobarea Rețelei Școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2021-2022
5 Privind aprobarea suplimentarii obiectivului de investiții Modernizare si dotare cămine culturale din localitațile Moșnițta Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Noua, județul Timiș
6 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Lucrări de furnizare, montaj, punere in functiune si instruire personal: sistem de supraveghere video si sistem de alarmare antiefractie” in cadrul obiectivului de investiții Înfiintarea unei creșe in comuna Moșnița Nouă
7 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Lucrări de amenajare curte, acces auto si accese pietonale, instalații electrice interioare, instalații de canalizare ape pluviale” in cadrul obiectivului de investiții Înfiintarea unei creșe in comuna Moșnița Nouă
8 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare scuaruri pe raza Comunei Moșnița Nouă”
9 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Construire dispensar medical în localitatea Moșnița Nouă”
10 Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții Construire Cladire After School regim de inaltime P+IE si împrejmuire
11 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CLĂDIREA ADMINISTRATIVA DIN LOCALITATEA MOȘNIȚA VECHE din cadrul obiectivului de investiții Modernizare Cladire Moșnița Veche
12 Privind aprobarea achiziției de servicii în vederea inventarierii masei impozabile aferente comunei Moșnița Noua
13 Privind aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2020
14 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 58/26.04.2017 de Ia FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.769.607,00 Iei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 Iei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
15 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canal si racord canal, CF nr. 415105/ 412024 Strada Vicentiu Babes localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 100 ml
16 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si bransament apa , CF nr. 415105/ 412024 Strada Vicentiu Babes localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 20.000,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 100 ml
17 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si 12 bransamente pe str. Ielelor, localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 28.500,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 300 ml
18 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si bransamente apa , strada Plopului si strada Artarului CF 421552 localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 69.342,37 Iei TVA inclus, avand o lungime de 235 ml
19 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei„Extindere rețea apă si doua bransamente pe str. Izvorul Miron, localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 8.500,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 65 ml
20 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei„Extindere rețea apă si bransament apa , CF nr. 413627/ 421343 Strada Marului localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 3.368,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 41 ml
21 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal —’ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 407155 NR CAD 407155, Comuna Mosnita Noua, sat URSENI, Judetul Timis – beneficiar CIURUȘ GAFTON;
22 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CLĂDIRE PENTRU SERVICII (MATERIALE PUBLICITARE , SERVICII Șl ACTIVITĂȚI DE TIPĂRIRE REGIM P+IE PARȚIAL pe parcela înscrisă în CF NR 422290 NR CAD 422290, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari
23 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DezvoItare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 417196 NR CAD 417196 Comuna Mosnita Noua, sat URSENI ,JudetuI Timis, beneficiari SC BOGRUM SUN SRL
24 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412263, 412264, 412265, 412266, 412267, 412268 Cad 412263, 412264, 412265, 412266, 412267, 412268, in suprafata de 1008 mp, 1990 mp, 1747 mp, 1064 mp, 3067 mp si 1520 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, categoria de folosință curți construcții, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate asupra cotei de 43/432 și 1/2 din cota 86/432 depusă de către VĂDĂȘAN Ana Olimpia, asupra cotei de 43/432 depusă de către CORDE Maria, prin mandatar CORDE Vasile si asupra cotei de 1/2 din cota 86/432 depusă de către LEMENI Alina Diana, prin mandatar CORDE Vasile
25 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407615 Cad 50862, în cotă de 1/19, din suprafață de 4351 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, categoria de flosință altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, , în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către TULPAN Ion și TULPAN Paula, SOFIAN cezar, SOFIAN Carmen și OLARU Ovidiu Petrică prin mandatar RADU Adrian
26 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406272, Cad 406272, în suprafață de 11263, constând în teren intravilan extins pentru stradă și zone verzi, categoria de folosință curți construcții, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către ORBULESCU Sorin Constantin si ORBULESCU Georgeta în cotă de 2/80, BALTEȘ Lucian în cotă de 2/80, RUSU Dan Andrei în cotă de 2/80, FURCA Lucian în cotă de 2/80, POPA George în cotă de 2/80, TOMA Ciprian Dan si TOMA Luminița în cotă de 2/80, RUSZ Alpar Zoltan si RUSZ Anamaria în cotă de 2/80, PURICE Adrian în cotă de 2/80, NĂZNEAN Sergiu Ilarie si NĂZNEAN Cosmina în cotă de 2/80, MAROȘAN Zoltan si MAROȘAN Nicoleta Livia în cotă de 2/80, CÎRSTEA Călin în cotă de 2/80, PĂUNESCU Cristian în cotă de 2/80, RUSU Radu Ciprian în cotă de 2/80, JOIȚA Liviu Adrian si JOIȚA Carmen Simona în cotă de 2/80, TĂMAȘ călin si TĂMAȘ Ramona în cotă de 2/80, TANASĂ Cătălin în cotă de 2/80, SZEKERES Zoltan si SZEKERES Daniela Mariana în cotă de 2/80, ROMAN Florin Daniel în cotă de 4/80, BERINDEA Călin si BERINDEA Teodora Vasilica, în cotă de 4/80, SCOROBOGACEA Castelina-LăcriSalvadora și SCOROBOGACEA Florin prin mandatar SCOROBOGACEA Castelina-LăcriSalvadora în cotă de 2/80, NICA Trandafir Sorin, NICA Daniela prin mandatar NICA Trandafir Sorin 3/80.
27 Privind prima înscriere in Cartea Funciara a imobilului identificat prin nr. Cad. 169/1, in suprafata de 21 mp, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de P.F.A. Galiciu Adrian Zeno
28 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422337, 422338 si 422341, în suprafață de 1340 mp, 842 mp si 1152 mp, constând în teren curti constructii, teren pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA Viorel si BUGA Laura Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă
29 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406406 Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. 406406, cu suprafata de 1000 mp/1()58 mp, situat in localitatea Moșnița Nouă, in vederea vănzării catre d-nul TUROS GHEORGHE si TUROS IOAN, in calitate de proprietari ai constructiei
30 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413998 — 501 mp Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. A 135-137/1/1/16, situat in localitatea Moșnița Nouă, in vederea vănzării terenului, catre doamna GHERVAN MIHAELA ANGELICA, in calitate de proprietar al construcției
31 Privind aprobarea transferării din domeniul public al comunei Moșnița Nouă a terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre afectate de coridorul de expropriere, în domeniul public al statului, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara Sud ”(VOTS), în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastrucurii Rutiere S.A.
32 Pentru aprobarea Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni și entități aparținând comunei Moșnița Noua, Ia transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara pe anul 2021;
33 Se aprobă „ Planul de acțiuni de interes local pe anul 2021″, care se va efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 28.01.2021
34 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413727 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413727 în suprafață de 503 mp, situat in localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul LEGRADI DANIEL-IOAN, în calitate de proprietar al construcției
35 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413792 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413792, in suprafață de 476 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul COLISAR LAURENTIU-MIHAI,în calitate de proprietar al construcției
36 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în CF nr. 411635 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411635, în suprafață de 612 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului, către numiții ONICA STEFAN-ILIE si ONICA RODICA, în calitate de coproprietari ai construcției
37 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411735 — 250 mp Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 501/4/1, situat in localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării pentru extinderea constructiei pe terenul alăturat, către numiții FILIP FLORIAN si FILIP VIORICA, în calitate de proprietari ai terenului si a constructiei alăturate
38 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr 415185 Moșnița Nouă
39 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423558 Cad 423558, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Potoan Marius-Sorin și Potoan Adriana Ileana
40 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423534, 423535, 423536, 423537 cad 423534, 423535, 423536, 423537, în suprafață de 288 mp, 455 mp, 456 mp, 152 mp, teren arabil intravilan extins pentru căi de circulabi și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CASAP Vasile Adrian, CASAP Ileana și CASAP Ioan Cristian
41 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă
42 Privind prima înscriere a drumului agricol DE 211 in suprafata de 3245 mp, situat în extravilanul localității Moșnita Veche, UAT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. SMARTCAD GEODEZIECADASTRU S.R.L.
43 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 25.02.2021
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 25.11.2021
44 pentru modificarea HCL nr. 244/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă
45 pentru modificarea HCL nr. 245/25.11.2020 privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe
46 pentru modificarea HCL nr. 248/25.11.2020 privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana

Security S.R.L.

47 pentru modificarea HCL nr. 249/25.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea,închirierea,vânzarea prin licitație publică a terenurilor aflate în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă sau concesionarea , închirierea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei
48 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat , Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș
49 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR. 415113, 416871 NR. CAD 415113, 416871, Comuna Moșnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timiș, beneficiar SC FILMAR GARDEN SRL
50 privind modificarea H.C.L. nr. 255127.11.2020, privind instituirea unor facilitați fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Comunei Moșnița Nouă
51 privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
52 privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr.403346, cu nr.topografic 309/a/1/4, în suprafață de 1012 mp, situat în localitatea Urseni, Str. Mică nr.6, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea 18/1991, republicată
53 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în CF nr. 413780 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413780, în suprafață de 534 mp, situat în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului, către numita TĂNASE ALINAELENA, în calitate de proprietar al construcției
54 Privind prima înscriere a drumurilor agricole DE 707/1/51 în suprafață de 1469 mp, DE 696 în suprafață de 1108 mp, DE 694 în suprafață de 1231 mp, DE 699 în suprafață de 3910, DE199 în suprafață de 1624 mp, situate în extravilanul localității Moșnita Noua si extravilanul localității Moșnita Veche, UAT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU S.R.L.
55 Privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Comunal Moșnița prin includerea în activitatea sportivă a secției „sportul pentru toți”
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 25.03.2021
56 privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai Proiectului „ACHIZIȚIONARE TERMINALE MEDIA TIP TABLETE, LAPTOPURI CAMERE WEB Șl TABLE INTERACTIVE” depus în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informatiei și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învătare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului
57 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.815.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat„ Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă ‘
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 06.04.2021
58 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2022
59 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de Întreținere a copiilor înscriși Ia Creșa Moșnița Nouă, pentru anul 2021
60 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții ” Eficientizarea energetică a clădirilor publice„ pentru Grădinița cu Program Normal Albina. Grădinița cu Program Prelungit Moșnița Nouă, Grădinița cu Program Prelungit Moșnița Veche, Școala Gimnazială Moșnița Nouă, prin Programul privind creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unită!i de învățământ, EMITENT MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1129 din 24 noiembrie 2020, data intrării în vigoare 24-11-2020, aprobat prin ORDINUL nr. 2057 din 16 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020
61 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții„ MONTARE CĂMINE RACORD PENTRU LOCALITATEA URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ,”
62 privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniverstitar de stat din Comuna Moșnița Nouă
63 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8000 Iei, d-lui Carpuș Alexandru Gabriel, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 27.02.2021
64 Privind aprobarea asocierii Comunei Moșnița Nouă cu Asociația Domino Moșnița Veche, în scopul extinderii rețelei de canalizare pe strada Bolero ( parțial. intersecția str. Transilvania până Ia strada Prieteniei ) precum si aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție
65 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în CF nr. 403387 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top, 403387, în suprafață de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului. către numiții NIȘULESCU GHEORGHE CĂTĂLIN și NIȘULESCU OANA AMALIA„ în calitate de coproprietari ai construcției
66 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405455 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top, 405455 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Moșnița Veche, în vederea vănzării terenului, către domnul POPA DARIUS. în calitate de proprietar al construcției
67 privind aptobarea bugetului local al Comunei Moșnița Nouă, pe antil 2021 Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă,
68 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, euprins în CF nr. 411584 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411584, în suprafață de 688 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă str. Egretei, în vederea concesionării terenului, către numiții ȚOCA CLAUDIU IOAN, ȚOCA ELENA, ȚĂPÂRDEA RĂSVAN SORIN În calitate de coproprietari ai construcției
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de 1/20 si 2/20 din imobilul cuprins în C.F. nr. 403200 Cad 403200, teren intravilan extins pentru dnłm, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către Golumba Radu Adrian, Golumba Ofelia, Guțu Larisa Diana și Guțu Sergiu Manuel
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413555 Cad 413555, în cotă de 1437/2267 din suprafață de 6390 mp, teren curți construcțiil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către RUSMIR Ilie Sorin și RUSMIR Carmen Iosefina.
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF, nr, 406073, 406074 Cad 406073, 406074 în suprafață de 2174 mp, 330 mp, teren curți construcțiil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către RUSMIR Ilie Sorin și RUSMIR Carmen Iosefina.
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405159 Cad 405159, în cotă de 1/2 din suprafață de 4141 mp, teren curți construcțiil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către RUSMIR Ilie Sorin și RUSMIR Carmen Iosefina,
73 Privind aprobarea Planului Ui•banistie Zonal ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 419738 NR CAD 419738 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE Judetul Timis, beneficiari SC RRR WIEN COMPANY SRL , SC AURORA IMOBILIARE SRL SC ALEX REAL ESTATE 2016 SRL, SC MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL
74 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă„
75 pentru aprobarea întocmirii documentației tehnico-economiee fază studiu de fezabilitate/documentație de avizare lucrări de intervenții, în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de utilitate publică locală , Amenajare Str. Monaco, cuprinsă în CIE nr. 419132 Moșnița Nouă , nr.cad 419132 in suprafață de 3191 mp și a drumului colector cuprins in C.F. nr. 419133 Moșnița Nouă, nr,cad 419133 în suprafață de 267 mp, situate în intravilanul localității Moșnița Nouă, având categorie de folosință drum ”
76 Privind prima înseriere a drumului agricol DE 891 în suprafață de 672 mp, situat în extravilanul localității Urseni, U AT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU SRL. Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă ;
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 22.04.2021
77 privind aprobarea actualizarii valorii de investiție a Proiectului ”CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+IE Șl ÎMPREJMUIRE”
78 pentru modificarea punctului 3 din Anexa 3 la HCL nr. 169/29.07.2020 privind înființarea creșei de copii în localitatea MOȘNIȚA NOUĂ
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 12.05.2021
79 privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 409153 Moșnița Nouă, nr. topografic 887/17, în suprafață de 1031 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
80 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Moșnița Nouă la data de 31.12.2020
81 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Achiziția de articole sportive” și a Caietului de sarcini privind aprobarea obiectivului de investiții ”Achiziția de articole sportive” și a Caietului de sarcini
82 privind  rectificarea bugetului primariei pe anul 2021
83 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul „Creșei de copii Moșnița Nouă’ ‘
84 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 423708 nr. cadastral/topografic 423708 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 304 mp, în vederea concesionării terenului pentru extindere anexe gospodărești, către numiții KOVACS PIROSCA, KOVACS STEFAN și KOVACS ANTONELA ECATERINA, în calitate de coproprietari ai terenului si a constructiei alăturate
85 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 423709 nr. cadastral/topografic 423709 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 273 mp, în vederea concesionării terenului pentru extindere anexe gospodărești, către numita OLARIU LUCIA, în calitate de proprietară a terenului și a constructiei alăturate
86 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 423710 nr. cadastral/topografic 423710 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 276 mp, în vederea concesionării terenului pentru extindere anexe gospodărești, către numiții LĂCĂTUS ARDELEAN și LĂCĂTUȘ DOINA, în calitate de coproprietari ai terenului si a constructiei alăturate.
87 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 423711 nr. cadastral/topografic 423711 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 272 mp, în vederea concesionării terenului pentru extindere anexe gospodaresti, către numiții MARCU DORINA, MARCU CRINA-MIHAELA, POP MIRELA, NEAMȚU FLORICICA si MARCU LIVIU FLORIN, în calitate de coproprietari ai terenului si a constructiei alăturate
88 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 423712 nr. cadastral/topografic 423712 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 243 mp, în vederea concesionării terenului, către numiții RDEGU EUGENIA, în calitate de proprietară a terenului si a constructiei alăturate
89 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 403387 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 403387 în suprafață de 501 mp, situat in localitatea Moșnița Nouă, în vederea vănzării terenului, către numiții NIȘULESCU GHEORGHE CĂTĂLIN și NIȘULESCU OANA AMALIA, în calitate de coproprietari ai construcției
90 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
91 privind aprobarea activării secției Kempo în cadrul Clubului Sportiv Comunal Moșnița Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă,
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 27.05.2021
92 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă
93 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Achiziție microbuz școlar”
94 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amplasare stații de autobuz”
95 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
96 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423873 Cad 423873, în suprafață de 4047 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC BOGRUM SUN SRL, reprezentată prin administrator SIMONIS Gerald Oscar
97 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410623, 410598 cad 410623, 410598 în suprafață de 6318 mp, 805 mp, teren arabil intravilan extins pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urrna declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către FERNEA Elena

Diana, FERNEA Gheorghe Ioan și CATALINA Emil Mihăiță

98 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423702 Cad 423702, în suprafață de 3137 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către FILMAR GARDEN SRL, reprezentată prin administrator RDANI Filippo
99 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422847, Nr. Cad 422847 în suprafață de 176 mp constând în teren curți consffucții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA

EVALCONS CONSULTING SRL

100 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405367 Cad 405367, în suprafață totală de 8284 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MONELLI Mauro, reprezentant permanent al administratorului GREEN ENERGY DEVELOPNIENT SRL, în reprezentarea societății ESPERANZA DUE SRL
101 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416678 Cad 416678, în suprafață totală de 5744 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC FIU SRL reprezentată prin MONELLI

Mauro, reprezentant permanent al administratorului

GREEN ENERGY DEVELOPMENT SRL

102 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423601, 423602 cad 423601, 423602, în suprafață de 480 mp, 8694 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către PUGNA Diana Antonela, în nume propriu și mandatară pentru PUGNA Andrei Răzvan și PUGNA Anca Lorena,

TELIBAȘA Ciprian Vasile, TELBAȘA Laura Elena

103 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415955 Cad 415955, în suprafață totală de 4758 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de căfre MODENA REAL ESTATE SRL, reprezentantă legal de asociat și administrator MONTORSI Marco
104 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa cartier Serena 2, Localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița

Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 94.257,80 lei TVA inclus, avand o lungime de

3070 ml”

105 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Camelia si Gabriela cu 3 bransamente, Localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 44.779,70 lei TVA inclus, avand o lungime de 360 ml”

106 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Cicorii si Nalbei, Localitatea Rudicica, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 21.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de

179 ml”

107 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Livezile, Brestovat, Recas, Bogda si Jimbolia si 30 de bransamente, Localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timis” cu o valoare totală de 97.749,34 lei TVA inclus, avand o    de 735 ml”
108 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Matei, Luca, David, Ticleanului, Sitarului, DE 890 si 31 de bransamente, Localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 158.847,15 lei TVA inclus, avand o lungime de 1145 ml”

109 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea canalizare cartier Serena 2, Localitatea Mosnita Veche, Comuna

Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 175.050,20 lei TVA inclus, avand o de 2288 ml”

110 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea canalizare pe Str. Bolero si 3 de racorduri, Localitatea Mosnita Noua,

Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 55.394,50 lei TVA inclus, avand o lungime de 150 ml”

111 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea canalizare pe Str. Matei, Luca, David, Ticleanului, Sitarului, DE 890 si 31 de racorduri, Localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 206.319,50 lei TVA inclus, avand o lungime de 696 ml”

112 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Ticleanului, Soimului, Vulturului si

Zaganului, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de

59.976,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 759 ml

113 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Ticleanului, Soimului, Vulturului si Zaganului, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 35795,20 lei TVA inclus, avand o lungime de 752 ml

114 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Tirana, Localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 71.971,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 395 ml”
115 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Mamaia, Saturn, Navodari si Jupiter, Localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 32.330,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 422 ml”

116 privind aprobarea asocierii Comunei Moșnița Nouă — Consiliul Local al Comunei

Moșnița Nouă cu Judetul Timiș — Consiliul Județean Timiș, precum și cu unele unități administrativ teriroriale din Județul Timiș, în vederea constituirii

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

SĂNĂTATE –              ”SANTTIM” – Timiș

117 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423669, 423670 Cad 423669, 423670, în suprafață de 91 mp, 3936 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către STARVEST

PROCONSTRUCTING RESIDENCE SRL reprezentată prin asociat și administrator NĂFĂREAN Nicolae Dorin

118 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411584

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411584 în suprafață de 688 mp, situat in localitatea Moșnița

Nouă, în vederea vănzării terenului, către numiții TĂPÎRDEA RĂSVAN-SORN, ȚOCA

CLAUDIU-IOAN și ȚOCA ELENA, în calitate de coproprietari ai construcției

119 privind aprobarea rapoltului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 416763

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 1328-1329/998-1030/4 în suprafață de 1530 mp, situat in localitatea URSENI, în vederea vănzării terenului, către numita PONETCHI DOINA, în calitate de proprietară a construcției

120 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 416764

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 1328-1329/998-1030/5 în suprafață de 1530 mp, situat in localitatea URSENI, în vederea vănzării terenului, către numita PONETCHI DONA, în calitate de proprietară a construcției

121 privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche comuna Moșnița Nouă
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 24.06.2021
122 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 5201/2021, întocmită de către S.C. TRISKELE S.R.L. pentru obiectivul de investiții de utilitate publică locală”Asfaltare strada Monaco. Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă ”
123 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 05.07.2021
124 pentru aprobarea obiectivului de investitii EXECUȚIE BRANȘANTNTE DE APĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
125 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 23.07.2021
126 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ

127 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea Sistemului de iluminat public în comuna Moșnița Nouă, judetul Timiș.
128 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apa pe Str. Sofia si Chisinau, Localitatea Mosnita Noua, Comuna

Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 22.600,60 lei TVA inclus, avand o lungime de 270 ml”

129 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.l și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
130 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau persoanele    au fost sancționate contravențional vor presta muncă în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată
131 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită
132 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elabcrare zona dotari, servicii , locuințe și benzinărie”, pe parcela înscrisă în CF NR 421570 NR CAD 421570 Comuna Mosnita

Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiara BORZA CLAUDIA

133 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 410451 NR CAD 410451 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE , Judetul Timis, având ca beneficiari pe GRUIȚĂ TIBERIU Șl GRUIȚĂ DANIELA ELENA C)
134 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423485, Cad 423485 în suprafață de 323 mp constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CRIȘMAR Silvia, MARKUS Aurora, AVRAM

Rodica-Lucia, BUJANCA Darius-lon, în cotă de 1/4 fiecare

135 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418316, 418318 Cad 418316, 418318, în suprafață totală de 345 mp, 643 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CORIAL CONSTRUCT C) Societate cu Răspundere limitată, reprezentantă prin asociat și administrator LOTH Adriana
136 pentru mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua cu calitatea de consilier responsabil cu afacerile UE si care safaca parte din Reteaua europeana a consilierilor regionali si locali ai UE
137 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413779

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413779 în suprafață de 566 mp, situat in localitatea

URSENI, în vederea vănzării terenului, către numi:ul REBENCIUC MIHAI, în calitate de proprietar al construcției

138 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413171

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413171 în suprafață de 501 mp, situat in localitatea Mosnita

Noua, în vederea vănzării terenului, către numitii BORHIDAN MARIA si BORHIDAN

TUDOR-DOREL, în calitate de coproprietari ai construcției

139 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406778

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 51826 în suprafață de 1000 mp din suprafata de 1530 mp, situat in localitatea Rudicica, în vederea vănzării terenului, către numitul BUDUR PAVEL, în calitate de proprietar al construcției

140 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413755

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413755 în suprafață de 512 mp, situat in localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către numitul DOMASNEANU CALINA, în calitate de proprietara a construcției

141 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413821

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413821 în suprafață de 510 mp, situat in localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către numitii VARGA TIBERIU SEBASTIAN si VARGA

RAMONA COSMINA, în calitate de coproprietari ai construcției

142 privind aprobarea transformarii functiei publice vacante de referent,

clasa a III a, grad profesional asistent, studii medii, in inspector, clasa I, grad profesional superior

Proces Verbal incheiat in urma sedintei din 29.07.2021
143 Privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Asfaltare strada Monaco, Comuna Moșnița

Nouă, sat Moșnița Nouă ”

144 privind aprobarea transformării postului contractual vacant de casier tr.ll,studii medii, în inspector casier, gr.IA, studii superioare
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 10.08.2021
145 Pentru validarea Dispozitiei Primarului Comunei Moșnița Nouă cu nr.

148/30.07.2021, privind rectificarea bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2021 si a Dispozitiei Primarului Comunei Moșnița Nouă cu nr. 150/03.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2021

146 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
147 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE SCUAR IN LOCALITATEA MOSNITA NOUA
148 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405494 nr

cadastral/topografic 405494 situat în localitatea Moșnița Nouă, în suprafață de 450 mp, în vederea concesionării terenului, către numitul SUT PAUL IONUT, în calitate de proprietar al constructiei

149 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIĂ’IN’I SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat —

„ Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș ș

150 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de

2/3 din imobilul cuprins în C.F. nr. 423447 Cad 423447, cu suprafața totală de 395 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către

SOCIETATEA ALEX&MYA BUILDING SRL reprezentată legal prin administrator RUS Petronela Mia

151 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403161 Cad 403161, în suprafață totală de 5517 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către GOLUMBA Radu Adrian și GOLUMBA Ofelia
152 Privind emiterea acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru – alimentarea cu energie electrica a sistemului de semaforizare din localitatea Mosnița Nouă, C.F. nr. 421623, pe domeniul public al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local Moșnita

Nouă — in cadrul Proiectului ” Lărgire la patru benzi de circulație DJ592 Timișoara Moșnița Nouă, jud. Timis ” (km 5+100 — km 9+200)

153 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 409153

Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 887/17 în suprafață de 1000 mp din suprafata de 1031 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, în vederea vănzării terenului, către numitii CHIMIEC ILIE si CHIMIEC ANGELICA, în calitate de coproprietari ai construcției

154 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
PROCES VERBAL încheiat în urma ședinței din data de 26.08.2021
155 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
156 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.199.128 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
PROCES VERBAL încheiat în urma ședinței din data de 14.09.2021
157 pentru aprobarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNAMOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”
158 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului

‘ ‘Modernizare străzi în localitatea Urseni” din cadrul obiectivului de investiții

„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL

SALIGNY”

159 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

”Cresterea eficientei energetice Gradinita Moșnița Veche „

din cadrul obiectivului de investiții

Eficientizarea energetică a clădirilor publice”

160 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

”Cresterea eficientei energetice Scoala Moșnița Noua , din cadrul obiectivului de investiții

Eficientizarea energetică a clădirilor publice”

161 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

”Cresterea eficientei energetice Gradinita Albina, , din cadrul obiectivului de investiții

, Eficientizarea energetică a clădirilor publice”

162 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

”Cresterea eficientei energetice Gradinita Moșnița Nouă, ,

din cadrul obiectivului de investiții

, Eficientizarea energetică a clădirilor publice”

163 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița

Nouă, prin Programul Anghel Saligny

164 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului

„Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea

Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, prin Programul Anghel Saligny

165 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului

”Modernizare străzi în localitatea Albina” din cadrul obiectivului de investiții

„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL

SALIGNY”

166 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului

”Modemizare străzi în localitatea Moșnița Veche” din cadrul obiectivului de investiții

„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL

SALIGNY”

167 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului

”Modemizare străzi în localitatea Moșnița Nouă” din cadrul obiectivului de investiții

„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL

SALIGNY”

168 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
PROCES VERBAL încheiat in urma sedintei din data de 29.09.2021
169 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 58/26.04.2017 de la FNGC11vn/1 SA IFN in valoare de 1.769.607,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat — ,,Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
170 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCININ’I SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat — „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș ”
171 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.815.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat — „ Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă ”
172 Pentru aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare cu Asociatia Blacky”s Friends Mosnita Noua
173 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 406502, 406503, 406504, 406505, 406506, 406507 cad 406502, 406503, 406504, 406505, 406506, 406507, în cotă de 1/5 din suprafețele totale de 1178 mp, 2721 mp, 2464 mp, 2176 mp, 1665 mp, 2170 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARGHITU Roland Radu
174 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 143/26.04.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Mosnita NOUA, Judetul Timis
175 Privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietate privată a Comunei Moșnița Nouă, afectate de proiectul ” Variantă de ocolire Timișoara Sud “
176 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424032 Cad 424032, în suprafață de 2867 mp, teren arabil intravilan extins pentru străzi și alei de devervire locală, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA

FILMAR GARDEN SRL

177 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424017 Cad 424017, în suprafață de 2754 mp, teren arabil intravilan extins pentru străzi și alei de devervire locală, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA FILMAR GARDEN SRL
178 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr.413844 nr. cadastral/topografic 413844 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 455 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii IOSIF VIOREL si IOSIF CARMEN CIPRIANA, în calitate de coproprietari ai constructiei
179 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406272 Cad 406272, în cote de 3/80, 4/80, 2/80 din suprafața totală de 11263 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urn-ła declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SFERLE Iulian Augustin, MIHU Raluca Luciana și MIHU Alexandru Marius, COSMA Janina și COSMA Dan călin, TURTUREA Irinel prin mandatar JULA Vasile
180 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421257 Cad 421257, în cotă de 1740/1830 din suprafața totală de 1830 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CAZACU Ion și CAZACU Gabriela
181 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui inłobil – teren proprietatea prîvată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr.400439 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.175 mp, situat în localitatea Moșnița Veche
182 Privind prima înscriere a drumului agricol DE 95/13 în suprafață de 5805 mp, situat în intravilanul localității Moșnita Veche, UAT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. WESTCAD S.R.L.
183 privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche si Urseni, comuna Moșnița Nouă
184 privind deschiderea de către Clubul Sportiv Comunal Moșnița a sursei de finanțare E activități finanțate integral din venituri proprii , în vederea accesării de fonduri suplimentare nerambursabile
185 Pentru revocarea H.C.L. nr. 156/14.09.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.199.128 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
186 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.839.126 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
187 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.360.002 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
PROCES VERBAL ÎNCHEIAT IN URMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 30.09.2021
188 privind aprobarea actualizării devizului general conform OG 15/31.08.2021 și a tuturor documentelor conexe aferente Proiectului “Extindere rețea alimentare cu apă în
comuna Moșnița Nouă” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală
PROCES VERBAL ÎNCHEIAT ÎN URMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 07.10.2021
189 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a unor drumuri de exploatare agricolă de pe raza U.A.T. Moșnița Nouă, județul Timiș,
PROCES VERBAL ÎNCHEIAT ÎN URMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 14.10.2021
190 Pentru revocarea Hotararii nr. 189/14.10.2021 privind prima înscriere a drumurilor agricole DE 371 în suprafață de 6960 mp, DE 331 în suprafață de 4111 mp, DE 250 în suprafață de 1508 mp, DE 261 în suprafață de 3055 mp, DE 262 în suprafață de 4714 mp, DE 249/2 în suprafață de 2372 mp, DE 214 în suprafață de 6473 mp, DE 192 în suprafață de 3895 mp, situate în extravilanul UAT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de PFA CĂLIN VICTOR
191 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a unui drum de exploatare agricolă de pe raza U.A.T. Moșnița Nouă, județul Timiș
PROCES VERBAL ÎNCHEIAT ÎN URMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 20.10.2021
192 pentru revocarea Hotararii nr. 190/20.10.2021
193 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în evidențele de Carte Funciară a drumului de exploatare agricolă de raza U.A.T. Moșnița Nouă, județul Timiș
PROCES VERBAL ÎNCHEIAT ÎN URMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 22.10.2021
194 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice — Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – pentru investiția ”MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
195 privind implementarea proiectului ‘MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIȘ”
196 aprobarea obiectivului de investiții „REPARATII CURENTE CLADIRI”
197 pentru revocarea Hotararii nr. 186/30.09.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.839.126 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
198 pentru revocarea Hotararii nr. 187/30.09.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.360.002 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
199 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.300.598 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împnłmuturi din Trezoreria Statului
200 Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 9.500 lei minorei Lăpădatu Lorena cu domiciliul în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii nr.67-69, în vederea achitării contravalorii intervenției chirurgicale prin „ Miofobrotomie subcutanată etapa III, care se va realiza în Republica Moldova
201 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
202 Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor scolare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Mosnita Noua
203 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Belgrad si Vinius , localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 17.500 lei TVA inclus, avand o lungime de 248 ml
204 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Faget si str. Buzias , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 170 ml
205 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Ciucas si Bucegi, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 89.690,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 242 ml
206 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Sofia, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 28.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 110 ml
207 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415079 Cad 415079, în cotă de 1/4, respectiv 2/4 din suprafața totală de 2889 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum de acces stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către RUSU Carina Claudia, ZARCULA Ion și ZARCULA Andreea Malvina.
208 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins in C.F. nr. 423998, Cad 423998 în suprafață de 163 mp constând în teren arabil, curți copnstrucții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIANU Mărioara
209 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404887 Cad 404887 Cad 404887, în cotă de 1/3, respectiv 2/3 din suprafața totală de 3188 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CHINEZ Daniel și CHINEZ Valentin
210 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în în C.F. nr. 424151 Cad 424151, în cotă de 2/6, 2/6, 1/6, respectiv 1/6 din suprafața totală de 9195 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC RRR WIEN CONIPANY SRL, SC AURORA IMOBILIARE SRL, SC ALEX REAL ESTATE 2016 SRL, SC MOȘNIȚA DEVELOPNTNT SRL
211 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 403529, 403543, 403544, 403545, 403546, 403547, 403548, 403549, 403550, 403551 Cad 403529, 403543, 403544, 403545, 403546, 403547, 403548, 403549, 403550, 403551, în suprafață de de 2502, 1225, 374, 129, 128, 128, 127, 127, 126, respectiv 363 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC GENAGRICOLA ROMÂNIA SA
212 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mosnita Noua in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Mosnita Noua
213 privind aprobarea recompensării persoanelor care au implinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la incheierea căsătoriei
214 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 414684 NR CAD
414684 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, ,Judetul Timis, beneficiar HEITLER IOSIF
215 privind atribuire denumiri străzi în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă
216 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412264, 412265, 412266, 412267 cad 412264, 412265,
412266, 412267, în cotă de 173/432, 173/432, 173/432, 173/432, respectiv 87/432 din suprafețele totale de 1990 mp, 1747 mp, 1064 mp, 3067 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depuse de către GRAB Dorina Liliana, PETREA
Cornel și PETREA Ana
217 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 422919 Cad 422919, în cotă de 4858/38868, 4859/38868, 48605/388680, 9713/38868, respectiv 4858/38868 din suprafața totală de 9332 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depuse de către SC WEST GARDEN 2014 SRL, PAȘCALĂU-BOTOȘ BEATRICE-ALEXANDRA, PAȘCALĂU VALER-FLORIN, ROȘCA NECULAI, ROȘCA MIHAELA, SOFRONESCU ELENA-ALEXANDRA
218 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, imobilui cuprins în C.F. nr. 423935 Cad 423935, în suprafață de 4082 mp, teren arabil intravilan extins pentru căi de circulații și spații verzi de aliniament, situat în comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către
CIURUȘ GAFTON
219 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405015, nr. cadastral A 242/9/11/2, în suprafața totală de 290 mp, teren arabil extravilan, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depuse de către IOZSA LAJOS, IOZSA NflHAELA, SOCIETATEA TACORUIS SRL
220 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410864, nr. cadastral 410864, în cotă de 1/6, respectiv 1/6 din suprafața totală de 3648 mp, teren drum de acces stradal in intravilan, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către DICU DAN și LAMBRU VIORICA
221 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418005, nr. cadastral 418005, în cotă de 1/7, 1/7, 1/7, 2/7 respectiv 1/7 din suprafața totală de 365 mp, teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depuse de către BUJANCĂ DARIUS-ION, MARKUS AURORA, CRIȘMAR SILVIA, CRISMAR MIRCEA-VICHENTIE, RĂBAN ARISTIDE-IULIAN, RĂBAN ADRIANA-LAURA
222 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415357, nr. cadastral 415357, în cotă de 979/19932 din suprafața totală de 4060 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către PETRUSE VASILE, PETRUSE SOFIA
223 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 402940 , 402943, 402934, 402937, nr. cadastral 50723, 50726,
50717, 50720, în suprafața de 225, 111, 223, respectiv 221mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către PETRUSE VASILE, PETRUSE SOFIA
224 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilelor – terenuri proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă
225 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil – teren proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr.424307 Moșnița Nouă, în suprafață de 700 mp
226 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413746 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413746 în suprafață de 477 mp, situat in localitatea Urseni, strada Eforie, în vederea vânzării terenului, către Janos Emil și Janos Adriana Cristina, în calitate de proprietari ai construcției
227 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 415016 Moșnița Nouă, nr. cadastral 415016 în suprafață de 501 mp, situat in localitatea Moșnița
Nouă, strada Junimii, nr.21, în vederea vânzării terenului, către Gomboș Daniel Iacob, în calitate de proprietar al construcției
228 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr.413785 nr. cadastral/topografic 413785 situat în localitatea Urseni, strada Năvodari,nr.20, în suprafață de 461 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii VIȘAN OANA-MIRELA si VIȘAN DUMITRU, în calitate de coproprietari ai constructiei
229 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr.413762 nr. cadastral/topografic 413762 situat în localitatea Urseni, strada Jupiter,nr.9 în suprafață de 479 mp, în vederea concesionării terenului, către numita CĂIENAR ELISABETA DUMITRIȚA, în calitate de proprietară a constructiei
230 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moșnița Nouă în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Comuna Moșnița Nouă
231 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidentiala cu func.tiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR. 407692, NR.
CAD 407692, Comuna Mosnita Noua, sat URSENI, Judetul Timis, beneficiară R.G.M. ASSISTANCE SRL
232 privind acordarea unui mandat special inputernicitului Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua in Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Timis
PROCES VERBAL INCHEIAT IN URMA SEDINTEI DIN DATA DE 28.10.2021
233 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”SISTEMATIZARE DC 97 (149) Șl STRADA BERLIN”
234 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „SISTEMATIZARE DC 97 (149) Șl STRADA BERLIN”
235 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PODEȚE PESTE CANALE ANIF IN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
236 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului ”CONSTRUIRE PODEȚE PESTE CANALE ANIF IN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
237 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”REABILITARE TROTUARE, CONSTRUIRE RIGOLE, ACCESE AUTO Șl PISTE DE BICICLETE PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ “
238 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ REABILITARE TROTUARE, CONSTRUIRE RIGOLE, ACCESE AUTO Șl PISTE DE BICICLETE PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ “
239 pentru aprobarea obiectivului de investiții ‘ ‘Asfaltare tronsoane drumuri si sistematizare Comuna Moșnița Nouă ”
240 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ASFALTARE TRONSOANE DRUMURI Șl SISTEMATIZARE ZONA NORD COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „Asfaltare tronsoane drumuri si sistematizare Comuna Moșnița Nouă”
241 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ASFALTARE TRONSOANE DRUMURI Șl SISTEMATIZARE ZONA SUD COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „Asfaltare tronsoane drumuri si sistematizare Comuna Moșnița Nouă”
242 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ASFALTARE TRONSOANE DRUMURI Șl SISTEMATIZARE ZONA CENTRALA COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „Asfaltare tronsoane drumuri și sistematizare Comuna Moșnița Nouă”
243 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ASFALTARE TRONSOANE DRUMURI Șl SISTEMATIZARE ZONA CENTRALA COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „Asfaltare tronsoane drumuri și sistematizare Comuna Moșnița Nouă”
244 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ASFALTARE TRONSOANE DRUMURI Șl SISTEMATIZARE ZONA CENTRALA COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „Asfaltare tronsoane drumuri și sistematizare Comuna Moșnița Nouă”
245 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Vest, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii , Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă ‘
246 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Est, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă ‘
247 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Nord, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă ‘
248 pentru aprobarea obiectivului de investiții „ AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA MOSNITA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY ”
249 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „AIVIENAJARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOȘNIȚA VECIE” din cadrul obiectivului de investitii „ANIENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGI-EL SALIGNY”
250 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ANENAJARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA URSENI” din cadrul obiectivului de investitii „ANENA.JARE STRĂZI ÎN COMUNA MOȘNIțA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”
251 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOȘNIȚA NOUĂ” din cadrul obiectivului de investitii „ANfENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”
252 pentru aprobarea obiectivului de investiții ‘REABILITARE STRUCTURĂ RUTIERĂ, PISTE DE BICICLETE Șl TROTUARE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
253 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului ”REABILITARE STRUCTURĂ RUTIERĂ, PISTE DE BICICLETE Șl TROTUARE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
254 rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
255 Privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 22.634.910,91 lei în vederea cofinanțării si prefinanțarii unor proiecte pe fonduri europene cât și a unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii și programe guvernamentale
Process verbal incheiat in urma sedintei din data de 05.11.2021
256 Hotarare nr. 256/11.11.2021, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
Process verbal incheiat in urma sedintei din data de 11.11.2021
257 Hotarare nr. 257/25.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2021
258 Hotarare nr. 258/25.11.2021, privind acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru SC GEVAGRO SRL, în vederea obținerii titlului de parc industrial
259 Hotarare nr.259/25.11.2021, privind aprobarea Proiectului de Rețea Școlară a Unităților de Învățământ de pe raza comunei Moşniţa Nouă în anul școlar 2022-2023
260 Hotarare nr. 260/25.11.2021 privind modificarea impozitului pe autovehicule de transport marfa cu masa total autorizata egala sau mai mare de 12 tone datorat in anul 2022
261 Hotarare nr. 261/25.11.2021, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
262 Hotarare nr. 262/25.11.2021 privind atribuire denumiri străzi în localitățile Urseni și Moșnița Nouă, comuna MOȘNIȚA NOUĂ
263 Hotarare nr. 263/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 418398 Cad 418398, in suprafața totală de 14866 mp, curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiilor de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către CRIȘMAR VASILE-LUCIAN, CANTEA SIMONA, MARKUS AURORA, CRIȘMAR SILVIA, MĂRGHITAȘ DORINA ELENA, MĂRGHITAȘ ALEXANDRU-DUMITRU, ANDREI ADRIAN, ANDREI VALERIA, RĂBAN ARISTIDE-IULIAN, RĂBAN ADRIANA-LAURA, AVRAM RODICA-LUCIA
264 Hotarare nr. 264/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424242 Cad 424242 în suprafaţă de 3009 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către VUCESCU Florica, VUCESCU David prin mandatară SĂLĂGEANU Mirela Diana, GUIU Teodor, GUIU Lenuța prin mandatară DUMITRAȘCU Maria
265 Hotarare nr. 265/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423571 Cad 423571 în suprafaţă de 2901 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către HODOROG Raul-Doru, HODOROG Maria-Silvana, OLARIU Iustin
266 Hotarare nr. 266/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 422919 Cad 422919, în cotă de 4858/38868 din suprafața totală de 9332 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către STAMA IOAN, STAMA FLOARE
267 Hotarare nr. 267/25.11.2021, privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 53/22.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 514.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Construire clădire afterschool, regim de înălțime P + 1E și împrejmuire ”
268 Hotarare nr. 268/25.11.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405457 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405457 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Moșnița Veche, strada Semenic, nr. 23, în vederea vânzării terenului, către Rosca Petru-Eugen, în calitate de proprietar al construcției
269 Hotarare nr. 269/25.11.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413797 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413797 în suprafață de 481 mp, situat in localitatea Urseni, strada Saturn, nr. 8, în vederea vânzării terenului, către Giurumescu Dorica si Giurumescu Cosmin-Gabriel, în calitate de coproprietari ai construcției
270 Hotarare nr. 270/25.11.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413726 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413726 în suprafață de 540 mp, situat in localitatea Urseni, strada Jupiter, nr. 18, în vederea vânzării terenului, către Bumbar Alina-Nicoleta, în calitate de proprietara a construcției
271 Hotarare nr. 271/25.11.2021 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafețe de 40 mp din curtea imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr. top 887/1/2 în suprafață totală de 4.629 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, str. Erou Briciu Leontin, nr.84
272 Hotarare nr. 272/25.11.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405494 nr. cadastral/topografic 405494 situat în localitatea Mosnita Veche, în suprafață de 450 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii PETREA ANDREI si PETREA FLORINA MARIOARA, în calitate de coproprietari ai constructiei
273 Hotarare nr. 273/25.11.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411619 nr. cadastral/topografic 411619 situat în localitatea Mosnita Noua, în suprafață de 534 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii STOICA LAURENTIU, STOICA JANINA-GABRIELA, MARINASI MARCEL si MARINASI SPIREASCA, în calitate de coproprietari ai constructiei
274 Hotarare nr. 274/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423998, Cad 423998 în suprafaţă de 163 mp constând în teren pentru drum și utilități publice, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIANU MARIOAR
275 Hotarare nr. 275/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 423415, 423427 Cad 423415, 423427, în cotă de 6400/9400, respectiv 6400/9400, din suprafața totală de 692 mp, respectiv 1895 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către MIHĂILĂ CĂTĂLIN ELVIS, MIHĂILĂ CRISTINA-PARASCHIVA
276 Hotarare nr. 276/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424266 Cad 424266, în suprafață de 4508 mp, , arabil intravilan extins pentru drum și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BENEDETTO CASA SRL
277 Hotarare nr. 277/25.11.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406272 Cad 406272 în cotă de 2/80, respectiv 4/80, din suprafata totala de 11263 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru strada si zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către VERMAN CIPRIAN DUMITRU, PETRIȘOR MARIUS FLORIN
278 Hotarare nr. 278/25.11.2021, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 422339, 422340 Cad 422339, 422340, în suprafață de 2412 mp, respectiv 4836 mp, curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BUGA VIOREL, BUGA LAURA
279 Hotarare nr. 279/25.11.2021, pentru îndretarea erorii materiale din Art.1. a H.C.L. cu nr. 105/24.06.2021 privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Camelia si Gabriela cu 3 bransamente, Localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 44.779,70 lei TVA inclus, avand o lungime de 360 ml’’ și din Anexa nr.1 și nr. 2 la H.C.L cu nr. 129/29.07.2021 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar în folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunai Moșnița Nouă către S.C. AQUATIM S.A.
280 Hotarare nr. 280/25.11.2021, Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DEZVOLTARE ZONA SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ”, pe parcelele înscrise în CF nr. 421563, 421564, cu nr. cad. 421563, 421564, Comuna Mosnița Nouă,sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, beneficiari SC TERMOINOX SERVICE SRL și SC AGRO ETAL SEM SRL
281 Hotarare nr. 281/25.11.2021 privind prima înscriere a drumurilor agricole DE 645 în suprafaţă de 3472 mp, DE 645/3 în suprafaţă de 3990 mp, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
282 Hotarare nr. 282/25.11.2021, privind prima înscriere a drumului agricol DE 170/25 în suprafaţă de 2100 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. Ghergher Mihai
283 Hotarare nr. 283/25.11.2021, pentru modificarea HCL nr. 188/07.10.2021 privind aprobarea actualizării devizului general conform OG 15/31.08.2021 și a tuturor documentelor conexe aferente Proiectului “Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Moșnița Nouă” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală
284 Hotarare nr. 284/25.11.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 412567 NR CAD 412567 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, ,Judetul Timis, beneficiari SECU CORNEL ȘI POMMIER MIRUNA
285 Hotarare nr. 285/25.11.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire dispensar medical, Sat Moșnița Mouă, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”
Process verbal incheiat in urma sedintei din data de 25.11.2021
286 Hotarare nr. 286/13.12.2021, Privind aprobarea participării la „Programului privind Creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Mosnita Noua”.
Process verbal incheiat in urma sedintei din data de 13.12.2021
287 Hotararea Nr. 287 din 16.12.2021, Privind aprobarea alocării sumei de 34.000 lei din bugetul local al comunei Moșnița Nouă, în vederea acordării de premii în cadrul evenimentului cultural „Festivalul de Colinde” organizat cu participarea şcolarilor, preșcolarilor înscrişi la structurile Şcolii Gimnaziale Moșnița Nouă, a antepreşcolarilor înscriși la Creşa Moşniţa Nouă, precum şi a sportivilor înscriși la Clubul Sportiv Comunal Moşnița
288 Hotararea Nr. 288 din 16.12.2021, privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Nouă, pe anul 2021
289 Hotararea Nr. 289 din 16.12.2021, Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Mosnita Nouă şi administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă al drumului de exploatare agricolă din extravilanul U.A.T. Mosnita Nouă, județul Timiş, DE 211, in suprafaţă totală de 3.245 mp, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre
290 Hotararea Nr. 290 din 16.12.2021, privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafete de 3 mp din suprafata utila a constructiei inscrisa in CF nr. 401422 Mosnita Noua, nr. cadastral 401422, situata in localitatea Mosnita Veche, str. Bistrei, nr. 24
291 Hotararea Nr. 291 din 16.12.2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş
292 Hotararea Nr. 292 din 16.12.2021, Privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pe anul 2022 pentru efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat
293 Hotararea Nr. 293 din 16.12.2021, Privind aprobarea unei compensatii de 30 lei/voluntar/interventie, membrilor SVSU Mosnita Noua pentru anul 2021, suma totala fiind de 6270 lei
294 Hotararea Nr. 294 din 16.12.2021, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor înscrişi la Creşa Mosnita Nouă, pentru anul 2022
295 Hotararea Nr. 295 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă asupra cotelor de 15/150, 8/150, 40/150, 10/150 din imobilul înscris în C.F. nr. 413678 Cad 413678, din suprafata totală de 7424 mp, curţi construcții intravilan extins pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, în urma declaraţiilor de renuntare la dreptul de proprietate depuse de către GHELAN MIRON, GHELAN FLORICA, PÎRVU OVIDIUNICOLAE, STĂNCULESCU CAMELIA, SĂTULU STELUTA, RĂDULESCU AURORA CARMEN
296 Hotararea Nr. 296 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 416093, 416094, 416095, 416096 Cad 416093, 416094, 416095, 416096, în suprafață de 13141 mp, 8136 mp, 6595 mp, 9238 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BORGO ITALIANO SRL reprezentată prin asociat şi administrator OLIVIERI MICHELE FILIPPO
297 Hotararea Nr. 297 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424171, Cad 424171 în suprafață de 399 mp constând în teren intravilan pentru drum , comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către BALINT SEBASTIAN, în nume propriu şi în calitate de mandatar al numiților ESCHENBACHER FLORIAN MATTHIAS ANSGAR, KORB KARLA-INGRID, KORB ROMEO, KORB CARMEN-GEORGETA, SALA ION GABRIEL, SALA MELANIA
298 Hotararea Nr. 298 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 423645 Cad 423645, în suprafaţă de 2198 mp, păşune intravilan extins pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşniţa Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către COJOCARU RAMONA-MARIA, ROTARU GRAȚIELA-NICOLETA
299 Hotararea Nr. 299 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 411849 Cad 411849, în suprafață de 3689 mp, curţi constructii intravilan extins pentru drum acces stradă și spații verzi, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche , în urma declaraţiei de renuntare la dreptul de proprietate depuse de către ZGUREANU MARIUS SEBASTIAN, în nume propriu şi ca mandatar a doamnei ZGUREANU CAMELIA
300 Hotararea Nr. 300 din 16.12.2021, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 422709 Cad 422709, în suprafaţă de 6506 mp, teren intravilan pentru drum si zonă verde de aliniament, comuna Moşniţa Nouă, localitatea Mosnita Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către JURJE NICOLETA-MARIA
301 Hotararea Nr. 301 din 16.12.2021, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 400601 Mosnita Nouă, nr. cadastral 400601 în suprafaţă de 998 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Nucilor, nr. 378, în vederea vânzării terenului, către Gombos Ana si Gombos Daniel-Iacob, în calitate de coproprietari ai construcţiei
302 Hotararea Nr. 302 din 16.12.2021, Privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea Apa in Comuna Mosnita prin programul PNDL2+ Bransamentele realizate pana in data de 7.12.2021, Comuna Moşnița Nouă jud. Timis cu o valoare totală de 1.388.362,86 lei TVA inclus, avand o lungime de 7103 ml
303 Hotararea Nr. 303 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea apa cartier Serena 1, Localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 143.148,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 9008 ml”
304 Hotararea Nr. 304 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea apa pe Str. Coacazului , localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Nouă jud. Timis” cu o valoare totală de 10.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 55 ml”
305 Hotararea Nr. 305 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea apa pe Str. Leopardului , localitatea Urseni, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 77.761,74 lei TVA inclus, avand o lungime de 488 ml
306 Hotararea Nr. 306 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea apa pe Str. Monica si Georgeta , localitatea Mosnita Noua, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 54.739,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 677 ml”
307 Hotararea Nr. 307 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei ,,Extindere retea canalizare cartier Serena 1 cu 3 Statie de pompare, Localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 147.132,02 lei TVA inclus, avand o lungime de 4317.20 ml”
308 Hotararea Nr. 308 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moşnița Nouă, a retelei „Extindere retea canalizare menajera pe Str. Leopardului, localitatea Urseni, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 88.203,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 241 mp
309 Hotararea Nr. 309 din 16.12.2021, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Mosnita Nouă, a retelei „Extindere retea apa pe Str.Intrarea Tampa cu 12 bransamente, localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Nouă jud. Timiş” cu o valoare totală de 51.873,47 lei TVA inclus, avand o lungime de 213 ml
310 Hotararea Nr. 310 din 16.12.2021, privind aprobarea participării la. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi” cu proiectul “AMPLASARE STATII REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MOSNITA NOUĂ, JUDETUL TIMIS”
311 Hotararea Nr. 311 din 16.12.2021, Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru “Construire retea fibră optică Orange Mosnita Veche – limita UAT Bucovăț”, pe domeniul public/privat al U.A.T. Mosnita Nouă, aflat in administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței din data de 16.12.2021.