Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2022

Acest articol a fost editat în noiembrie 20th, 2023 la 03:47 pm

PV22,12,2022

hotarare nr. 418/22.12.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

PV20.12.2022

hotarare nr. 417/20.12.2022 Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 186/10 în suprafaţă de 1003 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 416/20.12.2022, Privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 415/20.12.2022, Pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr. 346/21.11.2022 privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 414/20.12.2022, Privind solicitarea către Comuna Giroc, a aprobării trecerii în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, a imobilului înscris în C.F. nr. 418836 Moșnița Nouă, nr.cad. Ds 146/1/2/27 în suprafață 5.346 mp, având categoria de folosință drum, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Moșnița Nouă, în localitatea Urseni

hotarare nr. 413/20.12.2022, privind indexarea cu rata inflatiei de 5,1 % a impozitelor și taxelor locale precum si a taxelor speciale stabilite pentru anul 2023 prin HCL nr. 164/28.04.2022

hotarare nr. 412/20.12.2022, privind aprobarea unei compensatii de 30 lei/voluntar/interventie, membrilor SVSU Mosnita Noua pentru anul 2022, suma totala fiind de 6570 lei

PV15.12.2022

hotarare nr. 411/15.12.2022, privind respingerea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405551 Moșnița Nouă, nr. top. 405551 în suprafață de 4.033 mp, situat in localitatea Moșnița Veche, strada Borșa, nr. 17, în vederea vânzării către Societatea LUCRO-MA SRL în calitate de proprietara a construcției

hotarare nr. 410/15.12.2022, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse in Anexa din domeniul privat in domeniul public al Comunei Mosnita Noua.

hotarare nr. 409/15.12.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401055 Cad 401055 in suprafață totală de 4671 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum de acces, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Râmneanţu Dorel Petru

hotarare nr. 408/15.12.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411762 Cad 411762 din suprafață totală de 4690 mp din acte (4704 mp suprafață măsurată), constând în teren arabil intravilan extins pentru drum de acces, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Scărlătescu Laura si Scărlătescu Cristian Constantin

hotarare nr. 407/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisa în CF NR 417303 cu nr. cad. 417303 Comuna Mosnita Noua, sat URSENI, Judetul Timis având ca beneficiari pe TRIFU VIORICA ECATERINA și TRIPON ANA

hotarare nr. 406/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 410412, 410413 nr. cad. 410412, 410413 Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari HOGNOGIU LIDIA, HOGNOGIU OVIDIU si CERĂCEANU DANIEL CĂTĂLIN

hotarare nr. 405/15.12.2022, cu privire la aprobarea participării la „ Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală ” cu proiectul “AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE CU PUTERE NORMALĂ PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”

hotarare nr. 404/15.12.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 403/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrise în CF 410242 nr. cad. 410242 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche Judetul Timis având ca beneficiar pe MARTINESCU FLORIN

hotarare nr. 402/15.12.2022, Privind aprobarea alocării sumei de 58.000 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea acordării de premii în cadrul evenimentului cultural ,,Festivalul de Colinde” organizat cu participarea școlarilor, preșcolarilor înscriși la structurile Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, a antepreșcolarilor înscriși la Creșa Moșnița Nouă, precum și a sportivilor înscriși la Clubul Sportiv Comunal Moșnița

hotarare nr. 401/15.12.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 92/5 în suprafaţă de 3107 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmite de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU SRL

hotarare nr. 400/15.12.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 581/1 în suprafaţă de 3810 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmite de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU SRL

hotarare nr. 399/15.12.2022, privind completarea art. 4 din Regulamentului de organizare și utilizare a parcurilor și locurilor de joaca de pe raza Comunei Moșnița Nouă – anexa 1 la HCL 397/30.08.2017

hotarare nr. 398/15.12.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 222 în suprafaţă de 1146 mp, DE 267 în suprafaţă de 1751 mp, DE 145 în suprafaţă de 3732 mp, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentațiilor tehnice de primă înscriere, întocmite de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 397/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 418407, 419552 nr. cad. 418407, 419552 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari CONTRAȘ MARIANA CORINA și ȘTIOBORANU PAUL MIHAITA

hotarare nr. 396/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN SI FATADE, AMPLASARE TOTEM/UNIPOL, AMENAJARE ACCESE RUTIERE SI IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI LA UTILITATII, ORGANIZARE DE SANTIER DUPA ELABORARE SI APROBARE P.U.D. prin HCL ”, pe parcela înscrisă în CF NR 424367 NR CAD 424367, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, având ca beneficiari pe PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN, HORVAT LUCA CIPRIAN, VELMER RESIDENCE SRL, MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOSNITA IMOBILIARE 2011 SRL, PUSA MARIOARA

hotarare nr. 395/15.12.2022, Privind alocarea sumei de 12.600 lei pentru oferirea de premii copiilor de pe raza comunei Moșnița Nouă, care au fost medaliați la concursuri mondiale, europene, naționale, festivaluri de folclor și evenimente culturale la nivel național, județean sau local în anul 2022 sau au obținut locurile 1,2 sau 3 la etapele naționale al competițiilor școlare organizate de Ministerul Educației în anul școlar 2021- 2022,

hotarare nr. 394/15.12.2022, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, prin Programul Anghel Saligny” aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

hotarare nr. 393/15.12.2022, privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 53/22.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: “CONSTRUIRE CLADIRE AFTERSCHOOL, REGIM DE INALTIME P+1E SI IMPREJMUIRE”, com. MOSNITA NOUA, jud. TIMIS, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

hotarare nr. 392/15.12.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Armoniei, Prieteniei si Politetii, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 253.828,25 lei TVA inclus, avand o lungime de 600 ml’’

hotarare nr. 391/15.12.2022, privind modificarea art. 32 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza Comunei Moșnița Nouă aprobat prin HCL 329/27.10.2022

hotarare nr. 390/15.12.2022, privind aprobarea facilităților acordate unor categorii de cetățeni cu domiciliul/ reședința pe raza comunei Moșnița Nouă, la plata transportului public prestat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe anul 2023

hotarare nr. 389/15.12.2022, privind atribuire denumire stradă în localitatea Urseni, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 388/15.12.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416393 Cad 416393 din suprafață totală de 1623 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum de acces, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către DĂNILĂ Mihai-Gheorghe, DĂNILĂ Ana, ȘORODOC Vasile, DRAGOȘ Adina

hotarare nr. 387/15.12.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414194 Cad 414194 in suprafață de 4215 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BÎZOI Cristian-Gabriel, BÎZOI Andrei- Octavian, MEGAN Ovidiu-Octavian, MEGAN Anca-Elena

hotarare nr. 386/15.12.2022, pentru modificarea Anexei la HCL nr. 164/28.04.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2023

PV 06,12.2022

hotarare nr. 385/06.12.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 556 în suprafaţă de 5288 mp, DE 255 în suprafaţă de 3619 mp, DE 600/3 în suprafaţă de 2447 mp, DE 629 în suprafaţă de 1263 mp, DE 720 în suprafaţă de 4337 mp, DE 110/11 în suprafaţă de 2212 mp, DE 106 în suprafaţă de 3320 mp, DE 93/2 în suprafaţă de 3182 mp, DE 62/3 în suprafaţă de 3843 mp, DE 193/3 în suprafaţă de 1877 mp, DE 157/6 în suprafaţă de 1558 mp, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentațiilor tehnice de primă înscriere, întocmite de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 384/06.12.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 383/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 618/12/1 în suprafaţă de 218 mp, DE 618/12/2 în suprafaţă de 2411 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 382/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 48 în suprafaţă de 1977mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 381/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 634/13 în suprafaţă de 3237mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 380/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 628/15 în suprafaţă de 3427mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 379/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 78 în suprafaţă de 1894 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 378/06.12.2022 privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 73 în suprafaţă de 1924 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 377/06.12.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 46 în suprafaţă de 1632 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 376/06.12.2022, privind aprobarea Proiectului de Retea Scolara a Unitatilor de Invatamant de pe raza comunei Mosnita Noua in anul scolar 2023-2024

PV 24.11.2022

hotarare nr. 375/24.11.2022, Privind dezmembrării in două a suprafeței de teren din C.F. nr. 425385, in suprafață de 6000 mp, categoria de folosință teren extravilan, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 374/24.11.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 565/6 în suprafaţă de 1383, DE 565/61/12 în suprafaţă de 1062 mp si DE 559 în suprafaţă de 3104 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. CAREJA ANA

hotarare nr. 373/24.11.2022, Privind dezmembrării in trei a suprafeței de teren din C.F. nr. 425380, in suprafață de 15832 mp, categoria de folosință teren extravilan neproductiv, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 372/24.11.2022, privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara nr. 1812/22.07.2020

hotarare nr. 371/24.11.2022, privind aprobarea Proiectului de Retea Scolara a Unitatilor de Invatamant de pe raza comunei Mosnita Noua in anul scolar 2023-2024

hotarare nr. 370/24.11.2022, privind aprobarea achiziționării a două containere modulare în vederea amplasării pe suprafața de 263 mp teren din suprafața totală a terenului de 526 mp, cuprins în C.F. nr. 418325 Moșnița Nouă, nr. cad 418325, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea închirierii acestora ca locuință de necesitate, d-nei Drăghici Alina – Florica a cărei locuință în care trăiau doisprezece persoane a fost distrusă în incendiul din data de 18.11.2022

hotarare nr. 369/24.11.2022, privind aprobarea amplasării unui container modular dobândit în urma acceptării donației înaintate de către d-nul Drăghici Costel pe suprafața de 365 mp din suprafața totală a terenului de 730 mp, cuprins în C.F. nr. 400422 Moșnița Nouă nr. cad 400422, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea închirierii acestuia ca locuință de necesitate, d-nului Drăghici Cosmin a cărui locuință în care trăiesc șapte persoane a devenit inutilizabilă

hotarare nr. 368/24.11.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425346, Cad 425346, în suprafață totală de 216 mp, constând în teren arabil intravilan neîmprejmuit, drumuri și accese, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PREJBAN Ciprian Laurențiu și PREJBAN Silvia

hotarare nr. 367/24.11.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de concesiune cu nr. 2417/30.01.2018, prin acordul ambelor părți, având ca beneficiar S.C. Epoxy System S.R.L.

hotarare nr. 366/24.11.2022, privind constatarea încetării contractului concesiune al terenului cuprins în C.F. nr. 615 Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr. cad. 309/a/1/5 în suprafaţă de 1000 mp, ca urmare a cererii de renunțare formulate de către beneficiar Antoniu Ioan SIMON

hotarare nr. 365/24.11.2022, privind atribuire denumire stradă în localitatea Urseni, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 364/24.11.2022, privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Ciucas, Ceahlau si Fecioarei, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 149.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 240 ml’’

hotarare nr. 363/24.11.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 400792 nr. cad. 400792 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiar DOBRA IOAN ȘI DOBRA RODICA DANIELA

hotarare nr. 362/24.11.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419524 Cad Cc 74/3/6/17 in suprafață de 2.804 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către PALYO Andrei

hotarare nr. 361/24.11.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408500, Cad A634/10/1/1/6, în suprafață de 137 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate data de către VARGA Zsolt și VARGA Magdolna

hotarare nr. 360/24.11.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425055, 425116 Cad 425055, 425116, cu suprafetele de 4.106 mp, 11.179 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru zonă verde, utilități, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate data de către KOVACS Mihai, JIVAN Etel, KOVACS Alexandrina, KOVACS Ștefan-Ion, KOVACS Margareta, KOVACS Tiberiu, TEIU Marina-Violeta

hotarare nr. 359/24.11.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 420076 NR CAD 420076, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiara SOCIETATEA FILMAR GARDEN S.R.L

hotarare nr. 358/24.11.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR. 424084 NR. CAD. 424084, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA

hotarare nr. 357/24.11.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona
rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF
418804 nr cad 418804, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiar ALLABADI
MARIA

hotarare nr. 356/24.11.2022, privind aprobarea preturilor de valorificare a lemnului de foc provenit
din Padurea Bistra aflata in administrarea Regiei Publica Locala R.A. Ocolul Silvic Stejarul catre
populatie

hotarare nr. 355/24.11.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a
retelei „Extindere rețea apa pe Str. Paulina localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud.
Timiș” cu o valoare totală de 87.296,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 280 ml’’

hotarare nr. 354/24.11.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Paulina, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 109.368,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 240 ml’’

PV21.11.2022

hotarare nr. 353/21.11.2022 privind aprobarea participarii la PNRR/2022/C1/I1 – COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene” cu proiectul “EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ UZATĂ SI A RETELELOR DE DISTRIBUTIE A APEI DIN COMUNA MOSNITA NOUA, JUD. TIMIŞ”

hotarare nr. 352/21.11.2022 pentru modificarea Anexei 1 la HCL nr. 179 din 13.05.2022 privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 351/21.11.2022 privind dezmembrarea in trei a imobilului inscris in C.F. nr. 422405 nr. topografic 422405, in suprafata de 21.440 mp, categoria de folosinta teren extravilan neproductiv, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin.

hotarare nr. 350/21.11.2022 privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 95/13 în suprafaţă de 5211 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL.

hotarare nr. 349/21.11.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei A131/31 în suprafaţă de 6000 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CAD WEST BUILDING SRL

hotarare nr. 348/21.11.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 720 în suprafaţă de 4296 mp si DE 730 în suprafaţă de 3738 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. VREME ALEXANDRU

hotarare nr. 347/21.11.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 346/21.11.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 345/21.11.2022, pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții “Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

PV15.11.2022

hotarare nr. 344/15.11.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 343/15.11.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Întocmire proiecte de specialitate în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare Isu pentru clădirile supuse autorizării”

hotarare nr. 342/15.11.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Extinderea rețelelor de apă uzată și a rețelelor de distribuție a apei din com. Moșnița Nouă, jud. Timiș-PNRR”

hotarare nr. 341/15.11.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste de biciclete în com. Moșnița Nouă- AFM”

PV03.11.2022

hotarare nr. 340/03.11.2022, privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Comuna Moșnița Nouă în vederea realizării proiectului: “Județul în Miniatură – Parc Tematic în Moșnița Nouă”, finanțat prin mecanismul de ”bugetare participativă”, organizat de Consiliul Județean Timiș în anul 2022

hotarare nr. 339/03.11.2022 privind aprobarea participarii la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete si a devizului general estimativ pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”

PV 27.10.2022

hotarare nr. 338/27.10.2022, Privind actualizarea de date, schimbarea destinatiei si apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 – C1, nr. Top. 402373 – C1 in suprafata de 951 mp, localitatea Moșnița Noua, precum si stabilirea functiunilor pentru corpul de cladire C1, conform documentatiei întocmită de S.C. PROMETER M&G S.R.L.

hotarare nr. 337/27.10.2022, Privind aprobarea inscrierii plusului de suprafata de teren de 369 mp in Cartea Funciara nr. 402908, nr. Top. 427-428, rezultată din diferența suprafeței din acte de 2877 mp și masurata de 3246 mp, situată în localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de P.F.A. MARGHESCU ION DANIEL

hotarare nr. 336/27.10.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei de spatiu verde în suprafaţă de 280 mp, situat în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. MARGHESCU ION DANIEL

hotarare nr. 335/27.10.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 334/27.10.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Modernizare și dotare cãmine culturale din localitãțile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouã, județul Timiș

hotarare nr. 333/27.10.2022, privind atribuire denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 332/27.10.2022, privind aprobarea rapoartelor de evaluare cu nr. 32.405/20.10.2022 și nr. 32.406/20.10.2022 în vederea realizării schimbului de teren între Parohia Ortodoxă Română Moşniţa Veche şi comuna Moşniţa Nouă

hotarare nr. 331/27.10.2022 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405773 Moșnița Nouă, nr. top. 405773 în suprafață de 775 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Balea, nr. 42, în vederea vânzării către VELA ANA-CAMELIA în calitate de proprietara a construcției

hotarare nr. 330/27.10.2022, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Comuna Moșnița Nouă Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă

hotarare nr. 329/27.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor comerciale si de prestari servicii pe raza Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 328/27.10.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 423370 nr. cad. 423370, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiar Arato Stefan prin Arato Maria si Szabo Monika Rozalia

hotarare nr. 327/27.10.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrise în CF 413387 nr. cad. 413387, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche Judetul Timis, beneficiar SC AZUR REZIDENT SRL

hotarare nr. 326/27.10.2022, Privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea Apa in Comuna Mosnita prin programul PNDL2 + Bransamentele, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș cu o valoare totală de 241.709,39 lei TVA inclus, avand o lungime de 1087 ml’’

hotarare nr. 325/27.10.2022, Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

PV11.10.2022

hotarare nr. 324/11.10.2022, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 312/06.10.2022

hotarare nr. 323/11.10.2022, cu privire la aprobarea participării din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu proiectul „REBILITARE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”

PV sedinta 29.09.2022

hotarare nr. 322/29.09.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 321/29.09.2022, Privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea Apa in Comuna Mosnita prin programul PNDL2 + Bransamentele, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș cu o valoare totală de 157.642,56 lei TVA inclus, avand o lungime de 730 ml’’

hotarare nr. 320/29.09.2022, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 303/26.09.2022,

hotarare nr. 319/29.09.2022, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 423875, Moșnița Nouă, nr. topografic 107/1-107/2/1, situat în intravilanul localității Mosnita Veche în suprafață de 1.856 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată,

hotarare nr. 318/29.09.2022, privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 în localitatea Albina.

hotarare nr. 317/29.09.2022, privind dezlipirea in trei a suprafeței de teren din C.F. nr. 404975, nr. Cad. 404975, in suprafata totala de 2683 mp, categoria HB teren extravilan, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Preda Victor Nicolae

hotarare nr. 316/29.09.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405525 Moșnița Nouă, nr. top. 405525 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Moșnița Veche, strada Predeal, nr. 10, în vederea vânzării către MOGOȘANU OVIDIU-MARIUS si MOGOȘANU MARIANA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 315/29.09.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413742 Moșnița Nouă, nr. top. 413742 în suprafață de 511 mp, situat in localitatea Urseni, strada Eforie, nr. 14, în vederea vânzării către JURCUȚ DANIEL în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 314/29.09.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 123 în suprafaţă de 1373 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. GIS-SURVEY S.R.L.

hotarare nr. 313/29.09.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei Cc 125/3 în suprafaţă de 4345 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. GIS-SURVEY S.R.L.

hotarare nr. 312/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400637 Cad DS 107/2/1/c/5 din suprafeța totală de 276 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BULICA Ioan Cornel și BULICA Lucia Carmen,

hotarare nr. 311/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 413948, 413953, 413954 Cad 413948, 413953, 413954 în cotă de 1/6 din suprafețele totale de 1598 mp, 422 mp, 689 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către TĂLĂMUGĂ Ion Viorel și BORCA Raluca Carla (fostă TĂLĂMUGĂ) prin mandatar CONFEDERAT Simion Beniamin,

hotarare nr. 310/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423722, 422818 Cad 423722, 422818 în suprafaţă totală de 578 mp, 407 mp, constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către OLTEANU Samuel și OLTEANU Virginia,

hotarare nr. 309/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423060, Cad 423060, în cotă de 4/5, din suprafaţă totală de 252 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MARIȘ Radu Viorel și MARIȘ Anca Ioana,

hotarare nr. 308/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414496, Cad 414496 în suprafața de 83 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea MOȘNIȚA NOUĂ, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către FERENCZ Tiberiu și FERENCZ Dorina,

hotarare nr. 307/29.09.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424993, Cad 424993, în suprafață totală de 14580 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către VENUS M2 HOUSE SRL prin administrator BUGA Laura, OMNI SRL prin administrator SIMA Dumitru Gabriel, SEDAKO M2 SRL prin administrator BUGA Viorel, VENUS M2 CONSTRUCT SRL prin administrator BUGA Viorel,

hotarare nr. 306/29.09.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 65 DIN 28.11.2012 PE PARCELA ÎNSCRISĂ ÎN CF NR 423688 CU NR CAD 423688”, pe parcela înscrisă în CF 423688 nr cad 423688, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiari PREJBAN CIPRIAN LAURENȚIU ȘI PREJBAN SILVIA

hotarare nr. 305/29.09.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr 412657, 412654, 412659, 416893,416894, 409937, 417837, 417799, 416229, 417838, 417800, 416230, 406603, 410014, 406604, 417774, 417765, 416218, 417775, 417771, 417772, 414885, 417819, 417820, 406600, 423368, 417764, 417113, 417109, 417115, 417114, 417110, 417116, 416183, 415124, 406601, 409925, 409999, 417776, 415047, 410019, 417766, 417785, 417784, 404143, 404146, 404144, 404147, 404142, 404145,417777, 417767, 413158, 415001, 415002,417795, 401035, 413039 cu nr. Cad 412657, 412654, 412659, 416893,416894, 409937, 417837, 417799, 416229, 417838, 417800, 416230, 406603, 410014, 406604, 417774, 417765, 416218, 417775, 417771, 417772, 414885, 417819, 417820, 406600, 423368, 417764, 417113, 417109, 417115, 417114, 417110, 417116, 416183, 415124, 406601, 409925, 409999, 417776, 415047, 410019, 417766, 417785, 417784, 404143, 404146, 404144, 404147, 404142, 404145,417777, 417767, 413158, 415001, 415002,417795, 401035, 413039 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ ,Judetul Timis având ca beneficiari LAURENȚIU DANIEL OLIVIU, LAURENȚIU EVA , PTEANCU MIHAI IOAN, PTEANCU ALINA, BILICSKA SILVANA CAMELIA, CENAC CRISTINA DANIELA, CENAC CATALIN CRISTINEL, MOȚ DUMITRU, MOȚ ANA, STURZA SILVIA, CAPRARIU FLORICA , BÂGU GHEORGHE DANIEL, BÂGU-MATEUȚ ANA LIZA, LEONTE ALINA LACRIMIOARA, LEONTE ROMICĂ, CIERNOTA IOAN, CIERNOTA ZINA, BRATESCU SORIN LAURENȚIU, BRATESCU PATRICICIA ANGELA, CRAIOVEANU ADRIAN CONSTANTIN , CRAIOVEAN ELENA, BRATU SERGIU, BRATU ANNA , NEGRU ADRIANA, DRAGOTĂ SORIN, PINTEA DAN VASILE , PĂȚAN TRAIAN IGNAT, PĂȚAN GEORGETA ANUȚA, GARLEANU ADRIAN EMIL, LOBONEA RADU COSTIN, STAN ALEXANDRU, STAN ELENA LILIANA, AIOANEI VALERICĂ, AIOANEI MIHAELA , RUGINA VIOREL, BOBOI GHEORGHE , BUSE DOREL, BUSE STELUȚA, BÂGU MIHAELA CRISTINA,

hotarare nr. 304/29.09.2022, privind aprobarea recompensării persoanelor care au implinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la incheierea căsătoriei

PV 19.09.2022

Hotărârea nr. 303/19.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotârărea nr. 302/ 19.09.2022, privind completarea Art.5 , punctul 5.1 (2) din Anexa nr. la 1 la
H.C.L. cu nr.230/29.06.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două terenuri
cuprinse în C.F. nr. 405810 Moșnița Nouă în suprafață de 3.344 mp și în C.F. nr. 405811 în suprafață
3.204 mp aflate în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă.

Hotărârea nr. 301/19.09.2022, privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență
si reprezentare juridica.

PV 06.09.2022

Hotărârea nr. 300/06.09.2022, prinvind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe
anul 2022.

Hotărârea nr. 299/06.09.2022 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 178/2022 privind participarea
Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 –
Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de
planificare urbană”, precum si aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate
de proiectul cu titlul “Elaborarea în format digital a documentației de amenajare a teritoriului – Plan
urbanistic general în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”

Hotărârea nr. 298/06.09.2022, modificarea H.C.L. cu nr. 143/05.04.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOSNITA NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ”

PV sedinta ordinara 25.08.2022

Hotarare nr. 297/25.08.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

Hotarare nr. 296/25.08.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE, strada Constructorilor partial, în suprafaţă de 476 mp, situat în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniu public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de SC TOPO-MAS SRL

Hotarare nr. 295/25.08.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 404772 cu nr cad 404772 și CF NR 417298 cu nr cad 417298 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis având ca beneficiari pe TIMIȘ FLORIN GABRIEL, PETRAN MARIANA și GLIGOR EMIL

Hotarare nr. 294/25.08.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

Hotarare nr. 293/25.08.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrise în CF 418721 nr. cad. 418721 Comuna Mosnita Noua, sat Urseni Judetul Timis, beneficiari KREPELKA ALEXANDRU ȘI DOBRE EDUARD

Hotarare nr. 292/25.08.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 000,00  lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouã, jud. Timiș ”

Hotarare nr. 291/25.08.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 407643 cad. 50403 in suprafata de 968 mp,  CF nr. 407644 cad. 50405 în suprafață de 426 mp, CF nr. 408754 cad. Cc 253/5/2-5/179 în suprafață de 1.221 mp, CF nr. 408758 cad. Cc 253/5/2-5/180 în suprafață de 5.959 mp, CF nr. 408761 cad. Cc 253/5/2-5/182 în suprafață de 8.766 mp, CF nr. 400353 cad. Cc 254/1-5/100 în suprafață de 1.789 mp, CF nr. 400284 cad. Cc 254/1-5/101 în suprafață de 18.353 mp, CF nr. 400266 cad. Cc 253/1/3-9/234 în suprafață de 79.776 mp, CF nr. 408838 cad. Cc 253/2/1-5/153 în suprafață de 27.951 mp, CF nr. 408867 cad. 408867 în suprafață de 14.239 mp, CF nr. 408449 cad. Cc 253/5/1/22 în suprafață de 8.726 mp, CF nr. 408171 cad. Cc 254/8/13 în suprafață de 3.892 mp, CF nr. 408445 cad. 50387 în suprafață de 51 mp, CF nr. 407632 cad. 50394 în suprafață de 71 mp, CF nr. 407644 cad. 50405 în suprafață de 426 mp, CF nr. 407671 cad. 50414 în suprafață de 753 mp, CF nr. 407693 cad. 50421 în suprafață de 684 mp și CF nr. 400350 cad. Cc 254/1-5/99 în suprafață de 7.100 mp UAT Mosnita Nouă, constând în teren intravilan pentru drum si teren intravilan pentru zona verde în comuna  Mosnita Noua, localitatea Mosnita Noua, în urma Ofertei de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate în favoarea Comunei Moșnița Nouă înaintată de M.B.S. INSOLV CONSULT IPURL

Hotarare nr. 290/25.08.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424569, Cad 424569 în suprafața de 60 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru  drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea MOȘNIȚA NOUĂ, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către AMEGICĂ Constantin Marius și AMEGICĂ Ileana Daniela

Hotarare nr. 289/25.08.2022, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

Hotarare nr. 288/25.08.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Urseni, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

Hotarare nr. 287/25.08.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 229 DIN 17.12.2009 PE PARCELA INSCRISĂ IN CF NR 412113 NR CAD 412113 PRIN MODIFICARE FUNCTIUNI ÎN ZONĂ DE SERVICII ȘI DOTĂRI LA PARTER CU MAXIM 4 APARTAMENTE LA ETAJELE SUPERIOARE”, pe parcela înscrisă în CF 412113 nr cad 412113, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari ASOLTANEI EMANUEL ȘI ASOLTANEI MAGDALENA

Hotarare nr. 286/25.08.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 423261, NR CAD 423261  Comuna Mosnita Noua, sat URSENI, Judetul Timis având ca beneficiar KONIG MARIANA BEATRICE

Hotarare nr. 285/25.08.2022, privind aprobarea valorii contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși la Creșa de Copii Moșnița Noua

Hotarare nr. 284/25.08.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 424853, 424854, 424865, 424866, Cad 424853, 424854, 424865, 424866, având suprafețele  de 262 mp, 1664 mp, 722 mp, 9421 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BOGRUM SUN SRL prin administrator SIMONIS Gerald Oscar, CĂLIN Andreea Roxana, DABA Adrian Corneliu, DABA Viorica, PASTOR Gheorghe, PASTOR Eniko

Hotarare nr. 283/25.08.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr 425008, Cad 425008, în suprafață totală de 2838 mp, constând în teren arabil, curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC AGRO ETAL SEM SRL prin asociat unic și administrator SZOGI Adrian

Hotarare nr. 282/25.08.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în F. nr. 411475, Cad 500-501/3, în cotă de 69/338, 69/338, 50/169, din suprafaţă totală de 338 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către POP Paul Vasile, POP Annemarie, Mânzat Maria, SOFRONIA Constantin, SOFRONIA Maria.

Hotarare nr. 281/25.08.2022 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Hotarare nr. 280/25.08.2022 privind aprobarea “ Strategiei de dezvoltare a Comunei Moșnița Nouă, judetul Timis“ 2022-2027

P.V ședință extraordinară 16.08.2022 

Hotarare nr. 279/16.08.2022, pentru modificarea Art.2 și Art.3. din H.C.L. cu nr. 257/28.07.2022 privind aprobarea asocierii Comunei Moșnița Nouă cu ’’ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MARIA’’ în scopul extinderii rețelei de canalizare pe străzile Armoniei-500 ml, str. Prieteniei 50 ml și str. Politetii-50 ml " precum și aprobarea obiectivului de investiții

Hotarare nr. 278/16.08.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe
anul 2022”

Hotarare nr. 277/16.08.2022, pentru aprobarea participarii la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si arobarea devizului general estimativ pentru proiectul “Modernizare si extindere iluminat public in Comuna Mosnita Noua, Judetul Timis”

P.V ședință ordinară 28.07

hotarare nr. 276/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de ½ din imobilul cuprins în C.F. nr. 419768, Cad DS 62/2/6/19, cu suprafața totală de 2851 mp, constând în drum stradal în intravilan extins, comuna Moșnița Nouă, localitatea MOȘNIȚA VECHE, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către HANCERIUC SFETOMIR, HANCERIUC IOANA prin mandatar SPĂTARU MARCEL

hotarare nr. 275/28.07.2022, privind aprobarea completarii Agendei Cultural-Sportive a Comunei Mosnita Noua pentru anul 2022 cu evenimentul Festivalul CODRU

hotarare nr. 274/28.07.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Modernizare și dotare cãmine culturale din localitãțile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouã, județul Timiș

hotarare nr. 273/28.07.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424399, Cad 424399, din suprafaţă de 714 mp, constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC LUCRO-MA prin administrator LUPU FLORIAN-OVIDIU

hotarare nr. 272/28.07.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Carpenului localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 21.300,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 83 ml’’

hotarare nr. 271/28.07.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea iluminat public Str. Gurghiu localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 43.229,00 lei TVA inclus’’ conform Raportului de Evaluare realizat de Bala Florin Cristian avand in calitate de beneficiar pe TOPALA FLORIN GHEORGHE

hotarare nr. 270/28.07.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Soimus si Constructorilor, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 12.715,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 115 ml’’

hotarare nr. 269/28.07.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Râmeți, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 99.722,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 550 ml’

hotarare nr. 268/28.07.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Iasomiei, muscatei, Hortensiei, Trandafirului, Albastrelelor si daliei localitatea Rudicica, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 122.546,20 lei TVA inclus, avand o lungime de 1530 ml’’

hotarare nr. 267/28.07.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Lacului, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 16.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 85 ml’’

hotarare nr. 266/28.07.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Campului, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 12.250,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 85 ml’’

hotarare nr. 265/28.07.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa in Cartier Armonia, localitatea Albina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 519.429,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 2396 ml’’

hotarare nr. 264/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421286, Cad 421286, în suprafață totală de 1893 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC BENEDETTO CASA SRL prin administrator ASOLTANEI EMANUEL

hotarare nr. 263/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424891, Cad 424891, în suprafață totală de 4611 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SESIMBRA DEVELOPMENT SRL prin administrator SZABO ZOLTAN, STRATEGY ONE SRL prin administrator PROTEASA ROXANA-NICOLETA

hotarare nr. 262/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416159, Cad 416159, din suprafața totală de 3822 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea MOȘNIȚA NOUĂ, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC L APE PICCOLA SRL TIMIȘOARA prin MONELLI MAURO

hotarare nr. 261/28.07.2022, privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru lucrarea Extindere retea de fibra optica Orange si bransament statie telefoane, localitatea Mosniţa Nouă, C.F. nr. 416346, C.F. nr. 421751, C.F. nr. 421746, C.F. nr. 415658, C.F. nr. 421755, C.F. nr. 421630, atat pe domeniul public cât şi pe domeniul privat al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă

hotarare nr. 260/28.07.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 708/3 în suprafaţă de 3181 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de SC TOPO-TIM SRL

hotarare nr. 259/28.07.2022, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 258/28.07.2022, privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafețe de 34,5 mp din suprafața utilă a construcției înscrisă în CF nr. 401422 Moșnița Nouă, nr. cadastral 401422, situată în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei, nr. 24

hotarare nr. 257/28.07.2022, privind aprobarea asocierii Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de Proprietari MARIA, în scopul extinderii rețelei de canalizare pe strazile Armoniei – 500 ml, str. Prieteniei – 50 ml si str. Politetii – 50 ml precum si aprobarea valorii obiectivului de investiții

hotarare nr. 256/28.07.2022, Privind schimbarea destinatiei si apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 401422, nr. Top. 401422, in suprafata de 320 mp localitatea Moșnița Veche, precum si stabilirea functiunilor pentru corpul de cladire C1, conform documentatiei întocmită de PFA Preda Victor Nicolae

hotarare nr. 255/28.07.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 411619 Moșnița Nouă, nr. top. 411619 în suprafață de 534 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Egretei, nr. 6, în vederea vânzării către STOICA LAURENTIU, STOICA JANINA- GABRIELA, MARINASI MARCEL si MARINASI SPIREASA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 254/28.07.2022, privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor – terenuri proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă, situate în localitatea Albina

hotarare nr. 253/28.07.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 402359 Moșnița Nouă, nr. top. 402359 în suprafață de 1001 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Nucilor, nr. 7, în vederea vânzării către SZOKOLA ZOLTAN-ANDREI în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 252/28.07.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr.
411574 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 411574 situat în localitatea Mosnita Noua, în
suprafață de 700 mp, în vederea concesionării terenului, către NEAGU GHEORGHITA, în calitate
de proprietara a constructiei 

hotarare nr. 251/28.07.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr.
413774 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413774 situat în localitatea Urseni, în suprafață de
711 mp, în vederea concesionării terenului, către GAVRILOAIA CRISTIAN-LAURENTIU si
GAVRILOAIA SIMONA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 250/28.07.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Noua, comuna
MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 249/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412185, Cad 412185, in suprafața totală de 2975 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către STUPARIU Maria

hotarare nr. 248/28.07.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona
rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF
NR 422422, NR CAD 422422 și CF NR 422467 NR CAD 422467 Comuna Mosnita Noua, sat
MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiara SC PATROM SRL

hotarare nr. 247/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MODIFICARE
P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 127 DIN 28.07.2009 PE PARCELELE INSCRISE IN CF NR
409799 SI CF NR 409798 PRIN MODIFICAREA FUNCTIUNI”, pe parcelele înscrise în CF
409799 , 409798 nr cad 409799, 409798, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul
Timis, beneficiari CHITARICI NICOLAE-DĂNUȚ ȘI DINA FLORENTINA DANIELA

hotarare nr. 246/28.07.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE
HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE ( CONTAINER
PREFABRICAT FAST FOOD IMBISS, TERASA ACOPERITĂ CLIENTI, BOXA
ECHIPAMENT DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU, BAZIN
RETENTIE, COPERTINĂ CĂRUCIOARE ), AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ
(PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERZI, DRUMURI, TROTUARE), ACCESE RUTIERE
ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII,
AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILOT, TOTEM, BARIERE ACCES AUTO
DUPA ELABORARE SI APROBARE P.U.D. prin HCL ”, pe parcela înscrisă în CF NR 424411
NR CAD 424411, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis

hotarare nr. 245/28.07.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă,
asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408667, Cad 74/1/1/1, din suprafața totală de 17175 mp,
constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea
Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către POP
Felicia Valentina, COSTACHE Cristian Sorin, MOLDOVAN Valentin, MOLDOVAN Cristiana
Constanța

Hotărâre nr. 244/28.07.2022, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace
fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din
bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

PV sedinta extraordinara 19.07

Hotărâre nr. 243/19.07.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul
2022”

Hotărâre nr. 242/19.07.2022 privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 24/10.02.2022
pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Achizitie microbuz”

Hotărâre nr. 241/19.07.2022 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL. nr. 255 din 05.11.2021
privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de maximum
22.634.910,91 lei în vederea cofinanțării și prefinanțarii unor proiecte pe fonduri europene cât și a
unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii și programe
guvernamentale”

Hotărâre nr. 240/19.07.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții ” AMENAJARE DRUMURI PRIN APLICARE TRATAMENT BITUMINOS”

Hotărâre nr. 239/19.07.2022, privind aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE DRUMURI
PRIN APLICARE TRATAMENT BITUMINOS”

Hotărâre nr. 238/19.07.2022, privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 201/02.07.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de PROIECT
ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/
învățământ preșcolar, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

Proces verbal de ședință din data de 29.06.2022

hotarare nr. 237/29.06.2022, Privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea Apa in Comuna Mosnita prin programul PNDL2 + Bransamentele, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș cu o valoare totală de 778.410,54 lei TVA inclus, avand o lungime de 4602 ml

hotarare nr. 236/29.06.2022, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 568/3 în suprafaţă de 4500 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de PFA GAVRILESCU SORIN-BOGDAN

hotarare nr. 235/29.06.2022, Privind dezlipirea in doua a suprafeței de teren din C.F. nr. 410832, nr. Cad. 410832, in suprafata totala de 20100 mp, categoria teren extravilan, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de S.C. GIS-SURVEY S.R.L.

hotarare nr. 234/29.06.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Moşniţa Nouă in domeniul public al Comunei Moşniţa Nouă a imobilelor inscrise in CF nr. 424994, nr. cad. 424994 in suprafata de 567 mp si CF nr. 424998, nr. cad. 424998 in suprafata de 3507 mp teren arabil in intravilan, neimprejmuit, pentru drum

hotărâre nr. 233/29.06.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrise în CF 423312 nr. cad. 423312, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche Judetul Timis, beneficiari MARIS OLTICA MONICA, MATEI GHEORGHINA SANFIRA, POPA FLORICA ELENA, MATEI IOAN

hotarare nr. 232/29.06.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare”, pe parcela înscrisă în CF 418413 nr cad 418413, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE Judetul Timis, beneficiar LELEA ( FOSTA COROAMĂ ) VIOLETA

hotarare nr. 231/29.06.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 424764, 424765, 424766 Cad 424764, 424765, 424766, în suprafețe totală de 2366 mp, 215 mp, 4814 mp, teren arabil intravilan extins pentru zone și spații verzi, drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GOLDEN HOUSE RESIDENCE, Societate cu răspundere limitată prin asociat și administrator FARKAȘ Adelina Mihaela și MEMCONSTRUCT Societate cu răspundere limitată prin asociat și administrator ASOLTANEI Emanuel

hotarare nr. 230/29.06.2022, la proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două terenuri cuprinse în C.F. nr. 405810 Moșnița Nouă în suprafață de 3.344 mp și în C.F. nr. 405811 în suprafață 3.204 mp aflate în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 229/29.06.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 423174 nr cad 423174, Comuna Mosnita Noua, sat RUDICICA Judetul Timis, beneficiari GALIK TIBERIUS ȘI GALIK DORINA GABRIELA

hotarare nr. 228/29.06.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 424662, 424663, 424664, 424665, 424666, 424667, 424668 Cad 424662, 424663, 424664, 424665, 424666, 424667, 424668, în suprafețe de 3322 mp, 594 mp, 311 mp, 213 mp, 1057 mp, 203 mp, 17336 mp, teren arabil intravilan extins pentru zone verzi, drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC ASER GOLDEN RESIDENCE, Societate cu răspundere limitată prin asociat și administrator FARKAȘ Cristian Elisei

hotarare nr. 227/29.06.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 416084 Cad 416084 în suprafață de 182 mp arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BORGO ITALIANO SRL reprezentată prin asociat și administrator OLIVIERI MICHELE FILIPPO

hotarare nr. 226/29.06.2022 privind atribuire denumiri străzi în localitatile Moșnița Noua si Urseni, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 225/29.06.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411085, Cad 411085, din suprafaţă de 136 mp, constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către POPA Florina Alina

hotarare nr. 224/29.06.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412344, Cad 412344, în suprafața totală de 2142 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CHIMIUC Dorina

hotarare nr. 223/29.06.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424701, Cad 424701, în suprafață totală de 9499 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA KIKI DEVELOPMENT SRL prin mandatar MARCU Ionuț

hotarare nr. 222/29.06.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Investiția 1 — Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire creșă mică pentru maxim 4 grupe/ 40 copii în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 221/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2022

Proces verbal de ședință din data de 15.06.2022

H O T Ă R Â R E nr. 220/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 87/1 în suprafaţă de 1221 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 219/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 442/2 în suprafaţă de 3109 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 218/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 442/1 în suprafaţă de 5767 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 217/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 826 în suprafaţă de 9240 mp, situată în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 216/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 74 în suprafaţă de 1293 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 215/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 493 în suprafaţă de 1500 mp, situată în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 214/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 89 (Str. Gării) în suprafaţă de 565 mp, situată în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 213/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 245 în suprafaţă de 23214 mp, situată în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 212/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 17 în suprafaţă de 6593 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 211/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 73 în suprafaţă de 6290 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 210/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 246 în suprafaţă de 8460 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 209/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 126 în suprafaţă de 4797mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 208/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 510 în suprafaţă de 8527 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 207/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 625 în suprafaţă de 2935 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 206/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei Str. 648 în suprafață de 9804 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

H O T Ă R Â R E nr. 205/15.06.2022, Privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei STR.140 în suprafaţă de 3262 mp, situată în intravilanul UAT Moșnița Nouă, localitatea Urseni, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN,

Proces verbal de ședință din data de 26.05.2022

hotarare nr. 204/26.05.2022, Privind alipirea si ulterior dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 405819, nr. Cad. 405819, in suprafata de 3203 mp, C.F. nr. 405812, nr. Cad. 405812, in suprafata de 1940 mp, categoria curți construcții in intravilan, pentru dotari, servicii publice si spatii verzi situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de S.C. PROMETER M&G S.R.L.

hotarare nr. 203/26.05.2022, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 202/26.05.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412525, 412526, 412527, 412528 Cad 412525, 412526, 412527, 412528, în cotă de 3/5, 24/40, 3/40, 1/5, 2/40, 8/40, 10/40 din suprafețele totale de 3037 mp, 707 mp, 707 mp, 707 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, categoria de flosință altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă,, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BALTĂ Nicolae, BALTĂ Daniela Monica, GHEORGHE Elena, FOALIȘ Mărioara.

hotarare nr. 201/26.05.2022, Privind deschiderea Cărții Funciare pentru parcela cu nr. Cad 410832 în suprafață de 1939 mp, situat în intravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice, întocmită de S.C. GIS-SURVEY S.R.L. si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiș cu nr. 42247/2010

hotarare nr. 200/26.05.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 423143 nr cad 423143, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiari KHALAILY HUSSEIN, KHALAILY MARCELA CORNELIA ȘI HORVATH CSILLA-ILDIKO

hotarare nr. 199/26.05.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 198/26.05.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405816 nr. cadastral/topografic 405816 situat în localitatea Mosnita Noua, în suprafață de 600 mp, în vederea concesionării terenului, către numitele SOCIETATEA LUCRO-MA SRL prin administrator Lupu Florian Ovidiu si RÎIOSU JANINA, în calitate de coproprietare a constructiei

hotarare nr. 197/26.05.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții Construire creșă mică pentru maxim 4 grupe/ 40 copii în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, județ Timiș,

hotarare nr. 196/26.05.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Moșnița Nouă în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului înscris în CF 405819 nr. Cad. 405819 Mosnita Noua

hotarare nr. 195/24.05.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 411501 nr cad 411501, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari KOVACS MIHAI, KOVACS ȘTEFAN, JIVAN ETEL, PETOFI MARIA,

hotarare nr. 194/26.05.2022, privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Moșnița Nouă pentru anul 2021

hotarare nr. 193/26.05.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414658 Cad 414658, în suprafața totală de 4416 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SURUGIU Iordache și SURUGIU Cornelia

hotarare nr. 192/26.05.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouã, jud. Timiș ”

hotarare nr. 191/26.05.2022, privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Comunei Mosnita Noua si a perioadei in care se efectueaza aceasta inventariere,

hotarare nr. 190/26.05.2022, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cresei de Copii din Mosnita Noua, cu personalitate juridica, CIF 45957351, precum si stabilirea elementelor initiale necesare pentru buna functionare a cresei

hotarare nr. 189/26.05.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 408780, 410578 nr. cad. 408780, 410578, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari BERENYI ION ȘI BORDEA ILDIKO

hotarare nr. 188/26.05.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 187/26.05.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 413507, 408454, Cad 413507, 74/1/2/1, în cotă de 26/56, 1/1, din suprafața totală de 8830 mp, respectiv 3168 mp, constând în teren arabil, curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PARASCHIV Rodica,

hotarare nr. 186/26.05.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415981, 415982, 415983 Cad 415981, 415982, 415983, în suprafața de 4226 mp, 1173 mp, 1398 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA IMMOBILIARE GARDENIA SRL prin administrator RIZZI Antonio

hotarare nr. 185/26.05.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 59 în suprafaţă de 567 mp, situat în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.

hotarare nr. 184/26.05.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei cu nr. Cad Ds 846 în suprafaţă de 3507 mp, situat în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.

hotarare nr. 183/26.05.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 423911 Cad 423911 în suprafață de 3940 mp si C.F. nr. 423899 Cad 423899 în suprafață de 1825 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către ROMAN ELENA

hotarare nr. 182/26.05.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413678, Cad 413678, în cotă de 15/150 fiecare, din suprafața totală de 7424 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CUCALAN Rozalia și CUCALAN Bono,

hotarare nr. 181/26.05.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr 416399 nr. cad. 416399, Comuna Mosnita Noua, sat RUDICICA, Judetul Timis, beneficiari SILAGHI CHRISTIAN ȘI SILAGHI SIMONA NICOLETA,

hotarare nr. 180/26.05.2022, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Moșnița Nouă, Județul Timiș

Proces verbal de ședință din data de 13.05.2022

hotarare nr. 179/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 178/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ , JUDEȚUL TIMIȘ”

hotarare nr. 177/13.05.2022, Pentru completarea Art.3. din H.C.L cu nr. 38/18.02.20202 privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 176/13.05.2022, privind constituirea parteneriatului intre UAT comuna Moșnița Nouă și UAT Comuna Giroc în vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului „ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT UTILIZAT ÎN SCOPURI COMUNITARE PENTRU COMUNA MOSNITA NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ” în cadrul “Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”

hotarare nr. 175/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă în parteneriat cu Comuna Giroc la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT UTILIZAT ÎN SCOPURI COMUNITARE PENTRU COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ “

Proces verbal de ședință din data de 10.05.2022

hotarare nr. 174/10.05.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea vanzarii către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 173/10.05.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 172/10.05.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”ACHIZIȚIE CONTAINER CU DESTINATIA GRUP SANITAR”

hotarare nr. 171/10.05.2022, Pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 255/05.11.2021 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 22.634.910,91 lei în vederea cofinanțării si prefinanțarii unor proiecte pe fonduri europene cât și a unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii și programe guvernamentale

hotarare nr. 170/10.05.2022, Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Materiale / Echipamente de cablare structurata pentru transmisii voce/date categoria 6” din cadrul obiectivului de investiții ” Cablare si modernizare telefonie IT”

hotarare nr. 169/10.05.2022, Privind modificarea Anexei la HCL nr. 24/10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Achizitie microbuz”

hotarare nr. 168/10.05.2022, Privind aprobarea conținutului caietului de sarcini pentru ”Vehicule de pompieri” din cadrul obiectivului de investiții ” Achizitie autospeciala serviciu voluntar SVSU”

hotarare nr. 167/10.05.2022, Privind aprobarea conținutului caietului de sarcini pentru ”Achiziție buldoexcavator” din cadrul obiectivului de investiții ”Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor”

Proces verbal de ședință din data de 28.04.2022

hotarare nr. 166/28.04.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Moșnița Nouă în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului înscris în CF 423280 nr. Cadastral 423280 Mosnita Noua in suprafata de 2453 mp teren arabil, neimprejmuit, pentru cai de circulatie si zone verzi

hotarare nr. 165/28.04.2022, Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 164/28.04.2022, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2023, initiat de primarul Florin Octavian Bucur, având în vedere raportul de specialitate cu nr. 9132/17.03.2022, întocmit de către inspector Otilia Loredana RUS.

HOTĂRÂRE nr. 163/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406778 nr. cadastral/topografic 51826 situat în localitatea Rudicica, în suprafață de 1.000 mp din suprafata totala de 1.530 mp, în vederea concesionării terenului, către numitul CORCHIS DUMITRU-ILIE, în calitate de proprietar al constructiei

HOTĂRÂRE nr. 162/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

HOTĂRÂRE nr. 161/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413730 nr. cadastral/topografic 413730 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 480 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii MITU ALEXANDRU si MITU ANDREEA-IULIANA, în calitate de coproprietari ai constructiei

HOTARARE nr. 160/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. top. 405524 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 12, în vederea vânzării către CUCU ION si CUCU JENI-ADRIANA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 159/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424441, Cad 424441, din suprafaţă de 77 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CĂPRIORU Oana Lucia

hotarare nr. 158/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424479 Cad 424479 în suprafață de 7489 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către SOCIETATEA FILMAR GARDEN reprezentată prin asociat și administrator RIDANI FILIPPO și SOCIETATEA CARIDANIO SRL reprezentată prin asociat și administrator PRANDI Carlo,

hotarare nr. 157/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 423040 Cad 423040, în suprafață de 755 mp, teren arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GRANDIN Manuel, asociat si administrator al Societății ANFARO SRL

Proces verbal de ședință din data de 05.04.2022

HOTĂRÎRE NR. 156/05.04.2022, Privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2022

HOTĂRÎRE NR. 155/05.04.2022, Pentru modificarea Art.1 din H.C.L. cu Nr. 100/21.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Proiect tip – Construire Creșă mare, sat Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș „

HOTĂRÂRE nr. 154/05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Urseni, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 153/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Urseni, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 152/05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Moșnița Veche, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 151/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Moșnița Veche, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 150/05.04.2022, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, Zona Industrială, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 149/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, Zona Industrială, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 148/05.04.2022, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, județul Timiș

HOTĂRÂRE nr. 147/05.04.2022, pentru aprobarea modificării Art.1. a H.C.L. cu nr.43/10.02.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN LOCALITATEA RUDICICA”

hotarare nr. 146/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții „ Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș – Tronsonul Str. Berlin și DE 97/1″

hotarare nr. 145/05.04.2022 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Albina, județul Timiș”

hotarare nr. 144/05.04.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Albina, județul Timiș”

hotarare nr. 143/05.04.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOSNITA NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ”

Proces verbal de ședință din data de 31.03.2022

hotarare nr. 142/31.03.2022, pentru Completarea Art.1. din H.C.L. cu nr. 306/16.12.2021 privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Monica si Georgeta , localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 54.739,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 677 ml’’

hotarare nr. 141/31.03.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mosnita Noua in domeniul public al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 413862 nr. Cadastral 413862 Mosnita Noua

hotarare nr. 140/31.03.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 139/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 407314 nr cad 407314 , Comuna Mosnita Noua, sat Urseni , Judetul Timis , beneficiar SZABADOS ANDREI CAROL MATEI

hotarare nr. 138/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 416323 NR CAD 416323 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis, beneficiar GAVALA ARTEMIE GABRIEL

hotarare nr. 137/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 419936, Cad 419936, în cotă de 3/10 din suprafață totală de 1769 mp, teren arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PROTEASA Alexandru Constantin

hotarare nr. 136/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a lucrarii „Amenajare drum pe Strazile Stefana si Florentina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 251.916,70 TVA inclus’’

hotarare nr. 135/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Stefana si Florentina + Statie de Pompare, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 97.937,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 73 ml

hotarare nr. 134/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Stefana si Florentina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 13.170,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 85 ml’’

hotarare nr. 133/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea iluminat public CF nr. 423094 localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 83.408,29 lei TVA inclus’’

hotarare nr. 132/31.03.2022, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 131/31.03.2022 privind inscrierea dreptului de proprietate al Comunei Mosnita Noua, asupra imobilelor inscrise in CF nr. 423549, 423094, Cad. 423549, 423094, in suprafata de 13 mp, 4940 mp, teren arabil intravilan extins pentru apa si canal, drum, Comuna Mosnita Noua, localitatea Mosnita Noua, in urma declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate depusa de catre DRAGOI Iacob Sorin.

hotarare nr. 130/31.03.2022, privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 413712, nr. Cad. 413712, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413711, nr. Cad. 413711, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413710, nr. Cad. 413710, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413709, nr. Cad. 413709 in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413708, nr. Cad. 413708, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413707, nr. Cad. 413707 in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413706, nr. Cad. 413706 in suprafata de 875 mp in două loturi, , C.F. nr. 413713, nr. Cad. 413713, in suprafata de 5567 mp in două loturi, categoria curți construcții in intravilan, respectiv categoria teren in intravilan pentru drum situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Albina, conform documentatiei întocmită de P.F.A. GALICIU ADRIAN-ZENO.

hotarare nr. 129/31.03.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor cu nr. Cad CN 154 în suprafaţă de 322 mp, si NM198 în suprafaţă de 582 mp, situate în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.

hotarare nr. 128/31.03.2022 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a doua imobile – terenuri situate in intravilan cuprinse in CF nr. 405811 Mosnita Noua in suprafata de 3.204 mp si in CF nr. 405810 Mosnita Noua in suprafata de 3.344 mp proprietatea privata a Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 127/31.03.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 403346 Moșnița Nouă, nr. top. 309/a/1/4 în suprafață de 1.012 mp, situat in localitatea Urseni, strada Mica, nr. 6, în vederea vânzării terenului, către BARNOS RALUCA-ANA-MARIA, în calitate de proprietara a construcției.

hotarare nr. 126/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 401311 nr. cad. 401311, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiari SESIMBRA DEVELOPMENT SRL ȘI SOCIETATEA STRATEGY ONE SRL

hotarare nr. 125/31.03.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitățile Urseni și Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 124/31.03.2022 privind modificarea H.C.L nr.8/22.01.2018 privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă.

hotarare nr. 123/31.03.2022, privind modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 122/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 416086, 416087, 416088, 416091, 416092 Cad 416086, 416087, 416088, 416091, 416092 în suprafață de 411 mp, 500 mp, 434 mp, 1478 mp, 118 mp, arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BORGO ITALIANO SRL reprezentată prin asociat și administrator OLIVIERI MICHELE FILIPPO.

hotarare nr. 121/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423147, Cad 423147, în cotă de 3/8, din suprafaţă totală de 80 mp, constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GHIMPEȚEANU Maria

hotarare nr. 120/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei pentru „Extindere rețea canalizare pe Str. Scaramousche , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 147.114,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 435 ml

hotarare nr. 119/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Recas, Rozelor si Arlechino, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 112.145,10 lei TVA inclus, avand o lungime de 280 ml

hotarare nr. 118/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Mare nr. 7, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 95 ml

hotarare nr. 117/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Ardeal, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 33.404,81 lei TVA inclus, avand o lungime de 90 ml

hotarare nr. 116/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare SERENA 3 + Statie de Pompare, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 336.237,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 2088,60 ml’’

hotarare nr. 115/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Mare Nr.7 , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 82 ml’’

hotarare nr. 114/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Scaramousche si Prieteniei, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 109.956, 00 lei TVA inclus, avand o lungime de 465 ml

hotarare nr. 113/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Mierii, Polenului si Nectarului, localitatea Albina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 53.300,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 263 ml’’

hotarare nr. 112/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Dumbrava, Fibis si Faget , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 60.000 lei TVA inclus, avand o lungime de 320 ml’’

hotarare nr. 111/31.03.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Ardeal , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.379,20 lei TVA inclus, avand o lungime de 75 ml

hotarare nr. 110/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe SERENA 3, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 68.475,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 2362,70 ml’’

hotarare nr. 109/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 401146, 400449 nr cad 401146, 400449, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiari FRANDEȘ OVIDIU PETRU ȘI FRANDEȘ DIANA NICOLETA

hotarare nr. 108/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 419671, 419672, 419673, 420640 nr cad 419671, 419672, 419673, 420640, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis, beneficiari ȚUCU ADRIANA, ȚUCU DUMITRU, ȘODOLESCU VALENTIN EMILIAN, ȘODOLESCU ANDREEA FLORENTINA, NIȚU CLAUDIU MARIUS

hotarare nr. 107/31.03.2022, pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 80/24.03.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2022

Proces verbal de ședință din data de 21.03.2022

hotarare nr. 106/21.03.2022, privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ” ACHIZIȚIE GRADER ” din cadrul obiectivului de investiții ,, DOTARE PARC AUTO CU GRADER, BULDOEXCAVATOR, COMPACTOR”

hotarare nr. 105/21.03.2022, privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ”ACHIZIȚIE AUTOTURISM DACIA DUSTER ” din cadrul obiectivului de investiții ACHIZIȚIE AUTOTURISM PENTRU POLIȚIA LOCALĂ

hotarare nr. 104/21.03.2022, privind aprobarea caietului de sarcini ”Achizitie cilindru compactor” de catre UAT Mosnita Noua, pentru obiectivul de investitii ”Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor”

hotarare nr. 103/21.03.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE DRUMURI PRIN PIETRUIRE PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ ”

hotarare nr. 102/21.03.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI MODERNIZARE CORP CLĂDIRE MOȘNIȚA NOUĂ- CENTRU LOGISTIC”

hotarare nr. 101/21.03.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.815.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Extindere canalizare menajerã în localitatea Urseni, comuna Mosnita Nouã ”

hotarare nr. 100/21.03.2022, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Proiect tip – Construire Creșă mare, sat Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș „

hotarare nr. 99/21.03.2022 privind aprobarea întocmirii documentației in vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul înscris in C.F. nr. 422780, nr. cadastral 422780, in suprafață de 2182 mp, situat in Moșnița Noua, cu destinația ZONĂ SOCIAL CULTURALĂ – LĂCAȘ DE CULT ŞI GRĂDINIȚĂ

hotarare nr. 98/21.03.2022 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 72/24.02.2022 privind trecerea din domeniul public al Comunei Mosnita Noua in domeniul privat al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 422780, nr. cad. 422780 in suprafata de 2182 mp – arabil extravilan

hotarare nr. 97/21.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

proces verbal de ședință din data de 24.02.2022

hotarare nr. 96/24.02.2022, privind aprobarea actualizării valorii de investiţie la faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiții “ Înființare clădire școală Moșnița Nouă ”

hotarare nr. 95/24.02.2022, pentru modificarea HCL nr. 284 DIN 25.11.2021 privind aprobare PUZ ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 412567 NR CAD 412567, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SECU CORNEL ȘI POMMIER MIRUNA

hotarare nr. 94/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 405587 NR CAD 405587 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis,beneficiari CANDALE AUGUSTIN si CANDALE VIRGINICA DORINA MARIA

hotarare nr. 93/24.02.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 92/24.02.2022, privind stabilirea nivelului chiriei pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 421070 Moșnița Nouă, nr. cadastral 421070, situat în localitatea Moșnița Nouă, nr.203 și pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 401422 Mosnita Noua, nr. cadastral 401422 proprietatea Comunei Moșnița Nouă situat în localitatea Moșnița Veche str. Bistrei, nr.24, în vederea închirierii către Oficiul Județean de Poștă Timiș

hotarare nr. 91/24.02.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouã, jud. Timiș ”

hotarare nr. 90/24.02.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420714 Cad 420714, în suprafața totală de 10966 mp, teren arabil intravilan extins pentru străzi și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BORDIGNON Fabio și BITTETTI Edoardo Giovanni

hotarare nr. 89/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 417225, 416717 NR CAD 417225, 416717 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiara SC THERMOINOX CONSTRUCT SRL

hotarare nr. 88/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404645, Cad 404645, în cotă de 1/16, 2/16, 3/16, din suprafața totală de 4146 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIHANȚA Maria Teodora, PAULESCU Doru Dumitru, PAULESCU Anișoara Amarili, CHERA Mirabela, BRĂILOIU Cristian, PITIC Diana Iuliana, PITIC Florin Ciprian, prin mandatar PITIC Cristian Angelo, MARIN Andrei prin mandatar PAULESCU Doru Dumitru

hotarare nr. 87/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407615, Cad 407615, în cotă de 1/19 fiecare, din suprafața totală de 4351 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MACRA Dorel-Cosmin și MACRA Norina, RUSU Dan-Andrei ,RUSU Ioan și RUSU Rodica, prin mandatar RUSU Dan-Andrei, BUGA Bogdan-Călin, CIUTACU Marian și CIUTACU Adriana-Carmen

hotarare nr. 86/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 412126, 412127 NR CAD 412126, 412127 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SC VENUS M2 HOUSE SRL și SC OMNI SRL

hotarare nr. 85/24.02.2022, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a ”SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITĂȚI PUBLICE MOȘNIȚA NOUĂ”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii

hotarare nr. 84/24.02.2022, pentru aprobarea facilităților acordate unor categorii de cetățeni cu domiciliul/ reședința pe raza comunei Moșnița Nouă, la plata transportului public prestat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe anul 2022

hotarare nr. 83/24.02.2022, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mosnita Noua in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director adjunct la Scoala Gimnaziala Mosnita Noua

hotarare nr. 82/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 418839 NR CAD 418839 Comuna Mosnita Noua, sat Rudicica, Judetul Timis, beneficiar BORDEA IOSIF ALEXANDRU

hotarare nr. 81/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413765 nr. cadastral/topografic 413765 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 500 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii BALTARETE CRISTIAN-ADELIN si BALTARETE ANDREEA-ALEXANDRA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 80/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 79/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405521 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405521 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 18, în vederea vânzării terenului, către MARIS CRISTIAN si MARIS CRISTINA ELENA, în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 78/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413845 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413845 în suprafață de 455 mp, situat in localitatea Urseni, strada Venus, nr. 5, în vederea vânzării terenului, către CORJESCU ANDREI, în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 77/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 402516 Moșnița Nouă, nr. cadastral 402516 în suprafață de 966 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Bisericii, nr. 54A, în vederea vânzării terenului, către HAIDAU CLAUDIA-LOREDANA, în calitate de proprietara a construcției

hotarare nr. 76/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilului cuprins în C.F. nr. 416277 Cad 416277 în suprafața de 3127 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

hotarare nr. 75/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilului cuprins în C.F. nr. 416280 Cad 416280 în suprafața de 242 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

hotarare nr. 74/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413331 Cad 413331, în suprafață totală de 2732 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MOHAMAD AL ABOUD IBRAHIM, HORO RAGHDA

hotarare nr. 73/24.02.2022 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilelor – terenuri proprietatea privata a Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 72/24.02.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Mosnita Noua in domeniul privat al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 422780, nr. cad. 422780 in suprafata de 2182 mp – arabil extravilan

hotarare nr. 71/24.02.2022, privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

pv de sedinta din data de 10.02.2022

hotarare nr. 70 din 10.02.2022 privind aprobarea infiintarii SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE MOSNITA NOUA

hotarare nr. 69 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 158/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Urseni, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”

hotarare nr. 68 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 164/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului investiții Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, prin Programul Anghel Saligny

hotarare nr. 67 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 165/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Albina, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”

hotarare nr. 66 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 166/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Mosnita Veche, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

hotarare nr. 65 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 167/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Mosnita Noua, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

HOTĂRÂRE nr. 64 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 si Anexei 2.2 la HCL nr. 245/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Vest, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr. 63 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 2.2. la HCL nr. 247/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Nord, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr.  62 privind modificarea Anexei nr. 1 si a Anexei 2.2 la HCL nr. 246/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Est, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr. 61 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2.2. la HCL nr. 244/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Sud, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRARE nr. 60 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 23605.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente Proiectului “CONSTRUIRE PODEȚE PESTE CANALE ANIF IN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”

hotarare nr. 59 din 10.02.2022, privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moşniţa Nouă, pentru anul 2022

hotarare nr. 58 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC FAZA DTAC

hotarare nr. 57 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE SI ILUMINAT PUBLIC STRADA VALIUG

hotarare nr. 56 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETELE EDILITARE IN PUZ TINERET ALBINA.

hotarare nr. 55 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” INTRODUCERE RETEAS MEDIE TENSIUNE IN SUBTERAN – PUZ PS 1711 MOSNITA NOUA

hotarare nr. 54 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA PRIETENIEI SI ARMONIEI

hotarare nr. 53 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” SCHIMBARE DESTINATIE SI MODERNIZARE CORP CLADIRE MOSNITA NOUA CENTRU LOGISTIC

hotarare nr. 52 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA FECIOAREI, CIUCAS SI CEAHLAU

hotarare nr. 51 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA CERBULUI

hotarare nr. 50 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE CAPELE PE RAZA COMUNEI MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 49 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETEA ELECTRICA SI CANALIZARE STRADA BIRDA”

hotarare nr. 48 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” IMPREJMUIRE CIMITIRE MOSNITA NOUA, MOSNITA VECHE SI ALBINA”

hotarare nr. 47 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA VIDRARU MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 46 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE DRUMURI PRIN PIETRUIRE PE RAZA COMUNEI MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 45 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE BAZA SPORTIVA MOSNITA VECHE”

hotarare nr. 44 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN LOCALITATEA MOSNITA VECHE, COM MOSNITA NOUA

hotarare nr. 43 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN LOCALITATEA RUDICICA

hotarare nr. 42 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MOSNITA NOUA

hotarare nr. 41 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” MODERNIZARE SALA CONSILIU

hotarare nr. 40 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC, CONDUCTORI SI LAMPA

hotarare nr. 39 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” REABILITARE BAZA SPORTIVA SI IMPREJMUIRE TEREN SPORT ALBINA

hotarare nr. 38 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”MONTARE HIDRANTI CARTIER TINERET MOSNITA NOUA

hotarare nr. 37 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”MODERNIZARE SALA SPORT

hotarare nr. 36 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE FOISOR CRESA MOSNITA NOUA

hotarare nr. 35 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE PARCARE SALA SPORT

hotarare nr. 34 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” IMPREJMUIRE SI AMENAJARE CURTE GRADINITA MOSNITA VECHE

hotarare nr. 33 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Modernizare parcuri existente ( Albina, Muntenia, Serena, Mosnita Veche, Urseni )

hotarare nr. 32 din 10.02.2022 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții ”AMENAJARE CLADIRI PUBLICE IN VEDEREA IMPLEMENTARII ANALIZEI DE RISC

hotarare nr. 31 din 10.02.2022 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții ”DOTARE PARC AUTO CU GRADER, BULDOEXCAVATOR, COMPACTOR

hotarare nr. 30 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Construire creșă în localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 29 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiți ”Construire creșă în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 28 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Modernizare parc auto cu masini electrice

hotarare nr 27 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Achizitie autospeciala serviciu voluntar S.V.S.U.

hotarare nr. 26 din 10.02.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții”Achizitie autoturism pentru Politia Locala

hotarare nr. 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Cablare si Modernizare telefonie si IT

hotarare nr. 24 din 10.02.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”ACHIZIȚIE MICROBUZ”

pv de sedinta din data de 27.01.2022

hotarare nr. 23 din 27.01.2022 privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal împreuna cu TURUCZKO AURELIA-MARIA pe parcela înscrisă in C.F. nr. 402476 (A 242/9/11/3), parcela care se învecinează cu terenul identificat cu număr cadastral 405015 (A 242/9/11/2) în suprafață de 290 mp, aflat in proprietatea Comunei Moșnița Noua situat in extravilan localitatea Moșnița Veche

hotarare nr. 22 din 27.01.2022, privind aprobarea actualizarii valorii de investiţie a Proiectului “CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE”

hotarare nr. 21 din 27.01.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 404454 nr cad 404454, CF 404440 nr cad 404440, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari DUMITER IOAN, DUMITER MIHAI, DUMITER DANIEL, DUMITER RADU, DUMITER GHEORGHE, DUMITER NICOLAE, DUMITER ȘTEFAN, DUMITER LAURA

hotarare nr. 20 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 248/25.11.2020 privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana Security S.R.L

hotarare nr. 19 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 247/25.11.2020 privind împuternicirea consilierilor locali care sa reprezinte interesele asociatului unic in cadrul Adunarii Generale a SC Mosniteana SRL

hotarare nr. 18 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 245/25.11.2020 privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de natura mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe

Hotarare nr. 17 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 244/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă

Hotararea Nr. 16 din 27.01.2022 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405521  Moșnița Nouă, nr. cadastral 405521 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 18, în vederea concesionarii terenului, către Maris Cristian si Maris Cristina-Elena, în calitate de coproprietari ai construcției

Hotararea Nr. 15 din 27.01.2022 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 424426  Moșnița Nouă, nr. cadastral 424426 în suprafață de 250 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Agricultorilor, nr. 37, în vederea vânzării terenului, către Filip Florian si Filip Viorica, în calitate de coproprietari ai construcției

Hotararea Nr. 14 din 27.01.2022 privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 96 mp teren extravilan pentru lucrarea ” Conducta de transport gaze naturale SRM Timisoara I- SRM Timisoara III ( inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica )”

Hotararea Nr. 13 din 27.01.2022 privind aprobarea închirierii suprafeței de 20 mp din suprafața totală de 214 a imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr.cad. 402373-C2,  aflat în  proprietatea Comunei Moșnița Nouă către MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L, cu asociat Consiliul Local Moșnița Nouă

Hotararea Nr. 12 din 27.01.2022 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423675, 423648, 416282 Cad 423675, 423648, 416282  în suprafața de 101 mp, 45 mp, respectiv 6 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

Hotararea Nr. 11 din 27.01.2022 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424037, Cad 424037, în cotă de 1186/4592, din suprafaţă totală de 794 mp, constând în teren curți construcții, arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către LAZEA Rovin

Hotararea Nr. 10 din 27.01.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 424392, 424393, 424394 Cad 424392, 424393, 424394, în   suprafață   de 2314 mp, 716 mp, 1616 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către EMAS RESIDENCE, Societate cu Răspundere Limitată, prin asociat si administrator ASOLTANEI Emanuel

Hotararea Nr. 9 din 27.01.2022 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 412130 nr cad 412130, Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, jud. Timis, beneficiari VB INVESTITII MOSNITA SRL

Hotararea Nr. 8 din 27.01.2022 privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Modernizare și dotare cãmine culturale din localitãțile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouã, județul Timiș 

Hotararea Nr. 7 din 27.01.2022 Privind întabularea drumului agricol DE 218/2 în suprafaţă de 3985 mp si Ps218/1 în suprafaţă de 8954 mp, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniu privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L

Hotararea Nr. 6 din 27.01.2022 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2  care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

Hotararea Nr. 5 din 27.01.2022 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 407843 cu nr cad 407843, CF 407858 cu nr cad 407858, CF 407929 cu nr cad 407929, CF 407855 cu nr cad 407855, CF 414200 cu nr cad 414200, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni , Judetul Timis, beneficiari BALINT NASTASIA, BALINT ADRIAN-GHEORGHE, BALINT COSMIN-LIVIU, DABA ADRIAN CORNELIU, DABA VIORICA, CĂLIN ANDREEA ROXANA, PASTOR ENIKO, PASTOR GHEORGHE,

Hotararea Nr. 4 din 27.01.2022 Privind aprobarea Rețelei  Școlare ce va funcționa în Comuna Moşniţa Nouă  în anul școlar 2022-2023

PV referitor la sedinta extraordinara din 10.01.2022

Hotarare nr. 3 / 10.01.2022 privind aprobarea redistribuirii sumelor si utilizarii excedentului bugetar din anul 2021

Hotarare nr. 2 / 10.01.2022 pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 281/21.12.2021 si a Dispozitiei Primarului nr. 1/05.01.2022

Hotarare nr. 1 / 10.01.2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Ghiță Leontina