Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2009

Data Nr. HCL Conţinut Stare
29.01.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Privind aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de crestere Timisoara”  
2  Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv si al Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Timis”  
3  Privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Timis sa exercite in numele si pe seama comunei Mosnita Noua anumite atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice  
4  Privind aprobarea aderarii Primariei Comunei Mosnita Noua la Patronatul Serviciilor Publice din Romania  
5 Privind aprobarea completarii anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr.109/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Veche cuprins in C.F. 2217  
6    
7  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 35.544 mp cuprinsa in solele Ps 230 respectiv Ps 223 Mosnita Veche, in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal cu functiunea de ,, Zona activitati productie, depozitare si prestari servicii “  
8  Privind aprobarea demararii lucrarilor pentru realizarea documentatiei necesare intabularii terenurilor de sport din localitatile Mosnita Noua si Mosnita Veche  
9 Privind stabilirea tarifelor pentru colectarea , trasnportul , neutralizarea deseurilor menajere colectate de la populatia si agentii economici din comuna Mosnita Noua   
10  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiar Lintia Vasile  
11  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Becherescu Gheorghita, Lintia Vasile si S.C. Linu Crinu S.R.L. Mosnita Veche  
12  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Chinez Valentin si Chinez Daniel  
13  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Dotari Publice si Servicii ,beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina  
14  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, Sat Urseni, beneficiari Popovici Dimitrie si Ghergheles Dorin  
15 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare si Dotari Publice,beneficiari Popovici Dimitrie , Marchis Marta si Marchis Dumitru  
16 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina  
17 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina  
18  Privind stabilirea taxei de inchiriere a Caminului Cultural din Localitatea Mosnita Veche  
19  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 12,84 ha, cuprinsa in solele A 544 (6,67ha ), respectiv Ps 542 (6,17 ha) , in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru atribuirea de terenuri tinerilor din localitatea Urseni , in baza Legii 15/2003  
  20    
 29.02.2009 21 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 75,38 ha, cuprinsa in solele Ps 447(13,41ha), Ps461(27,62 ha), Ps459(6,6 ha), Ps462(2,31ha) localitatea Urseni, Ps441 (25,44) Mosnita Noua si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua, in vederea punerii in aplicare a Legii 247/2005 si a Legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate privata numitilor Gherghel Viorica Olga, Micu Petru, Oprea Popa Paraschiva, Rus Gavril, Olar Ioan Gabi, Roth Maria Ecaterina, Nicolici Alexandru, Nicolici Teodora si Mioc Adrian  
22 Privind aprobarea infiintarii si completarii organigramei cu postul de referent debutant, la biroul taxe si impozite, din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Mosnita Noua  
23 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 20,29 ha, cuprinsa in sola Ps 188 Mosnita Veche, in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru atribuirea de terenuri tinerilor din localitatea Mosnita Veche,in baza Legii 15/2003 si pentru construirea de locuinte prin programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, ANL  
24 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cuprinsa Ordinul Prefectului nr. 2201/11.05.995, cu suprafata de 18,41 ha, cuprinsa in solele A 592 (7,82 ha), A 596 (4,86 ha ) Urseni,respectiv A 233 ( 5,73 ha) Mosnita Veche si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua, in vederea punerii in aplicare a Legii 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate privata a Scolii cu Clasele I-VIII Mosnita Noua  
25  Privind aprobarea modificarii art.1.din Hotararea Consiliului Local Mosnita Noua cu nr.208/17.12.2007 prin care s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 1192 mp teren din suprafata totala de 158.400 mp cuprinsa in C.F. 2238 nr. top A135-137 Mosnita Noua, Asociatiei Apel-Atitudini Pozitive Everyones Longlife in vederea amenajarii unui centru in care sa se desfasoare activitati pentru persoane dezavantajate  
26 Privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Roman in domeniul privat al comunei Mosnita Noua, a terenului situtat in intravilanul localitatii Albina cuprins in C.F. nr.1151 Bucovat, nr.cadastral 884-894/a/1/a/4/241/1/1, in suprafata de 1.568 mp  
27  Privind aprobarea dezmembrarii terenului cuprins in C.F. nr. 2191 Mosnita Veche, nr. topografic 429-430/1/2 in suprafata de 1.791 mp in suprafete de 825 mp, 700 mp si 266 mp  
28  Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica al terenului cuprins in C.F.nr. 2191 Mosnita Veche, nr.topografic 429-430/1/2/2 in suprafata de 700 mp si nr.topografic 429-430/1/2/3 in suprafata de 266 mp, d-nei Haidau Loredana Claudia, in vederea construirii de locuinta  
29    
30 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Popa Stelian Vasile, Popa Ana, Vladislav Silvius Romulus Traian Decebal, Vladislav Dorica, Ursescu Romulus Constantin, Ursescu Luminita Loredana  
31 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Guiu Teodor si Guiu Lenuta  
32 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Ross Ioana Alina, Grama Corina Lucia si Grama Octavian Petrica  
33 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Filesi Daniel Thomas si Filesi Tamara Corina  
34 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu al primarului comunei Mosnita Noua  
26.03.2009
 
 
35 privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a strazilor din Mosnita Veche din teren neproductiv in strada si intabularea in domeniul public al comunei Mosnita Noua  
36    
37  Privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman si administrarea Ministerului Invatamantului Public in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua si administrarea Consiliului Local al comunei Mosnita Noua a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de pe raza comunei Mosnita Noua  
38    
39  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Veche, beneficiar Lelea Teodor  
 02.04.2009
 
 
 
 
40 privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2009  
41 privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua si intabularea in cartea funciara, a Scolii cu Clasele I-VIII Urseni, construita prin programul ,, Reabilitare Scoli in Mediul Rural Pachet nr.RFP/A&E/003/2004 Zona Centrala si De Vest”, beneficiar Inspectoratul Judetean Timis  
42 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Mosnita Noua din cadrul Societatii Comerciale Saturn 2006 S.A.  
43 privind aprobarea intabularii in domeniul privat al comunei Mosnita Noua a terenului arabil extravilan,cuprins in solele A 544/8 cu suprafata reala masurata de 73.493 mp si a terenului arabil extravilan pentru drum, cuprins in sola A 544/1 in suprafata de 552 mp  
44 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan,beneficiari Deutsch Petru Martin si Deutsch Manuela  
  45    
 29.04.2009 46 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a instrumentarii proiectului „Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche”, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile (FEADR)  
47 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a instrumentarii proiectului ,,Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche”, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile (FEADR)  
48  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 0,52 ha, dezlipirea acestei suprafete de teren din parcela A233, ulterior intocmirea unui raport de evaluare in vederea realizarii unui schimb de teren cu Parohia Ortodoxa Mosnita Veche, pentru amplasarea unui SRPM necesar realizarii distributiei de gaz pe teritoriul comunei Mosnita Noua  
49 privind aprobarea unificarii parcelelor de teren cuprinse in C.F. 1759 Mosnita Noua cu nr. cadastral A 135-137/1/3, A 135-137/1/4 in suprafete de 810 mp,respectiv 841 mp, pe care este amplasata statia de clorinare si pompare a apei, iar ulterior intabularea statiei de clorinare si pompare a apei in domeniul public al comunei Mosnita Noua  
50    
51 privind aprobarea listei cu persoanele care sunt solicitanti eligibili de subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala  
52    
53 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari CIUHANDU PETRE, CIUHANDU LETITIA SIDONIA ANASTASIA, TRIPA CORNELIU DAN  
54 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Galik Matei, Galik Ioana, Goldis Eugen Adrian, Mesenschi Iulian, Mesenschi Emilia Claudia  
55 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Veche, beneficiar  Crisan Doina  
56 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua , beneficiar Nicoli Aida Dana  
57 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Gatea Grigore si Gatea Veronic  
58 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiar Nicolae Nutu Florinel  
59 privind aprobarea inchiderii si ecologizarii gropilor cu deseuri de pe raza comunei Mosnita Noua  
  60    
 15.05.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 privind aprobarea demararii lucrarilor pentru realizarea documentatiei necesare intabularii terenului cu nr.cadastral PD 154 din localitatea Mosnita Noua  
62 privind revocarea art.3 ale art.4 din H.C.L. cu nr. 2/24.01.2005, prin care s-au stabilit taxele de pasunat pentru speciile de animale bovine si cabaline  
63    
64 privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. cu nr. 9/29.01.2009 prin care s-au stabilit tarifele pentru colectarea, transportul, neutralizarea deseurilor menajere colectate de la populatia si agentii economici din comuna Mosnita Noua  
65 privind aprobarea amplasarii unui eurototem iluminat la intrarea- iesirea din localitatea Mosnita Noua, care va cuprinde denumirea localitatii  
66 privind aprobarea atribuirii in  concesiune,a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr.1759, nr.cadastral A 135-137/1/5,A135-137/1/6,A 135-137/1/64,A 135-137/1/65 partidelor politice care au reprezentanti in Consiliul Local al comunei Mosnita Noua, in vederea construirii de sedii  
67 privind aprobarea intocmirii proiectelor pentru extinderea si bransarea retelelor de apa –canal si executarea acestora,in vederea functionarii salii de sport construite in localitatea Mosnita Noua de catre Compania Nationala pentru Investitii  
68    
69  Privind aprobarea infiintarii a 4 statii de autobuz noi, care sa deserveasca zona nou construita dintre Timisoara – intravilanul localitatii Mosnita Noua si cartierul nou intre localitatea Mosnita Veche si localitatea Mosnita Noua  
70 privind alocarea a cate 10.000 lei, din bugetul local al comunei, in vederea organizarii Sarbatorii Satului ,,Ruga” in localitatile Mosnita Noua ,Mosnita Veche, Urseni , Albina si a sumei de 5.000 lei in vederea sarbatoririi Hramului Bisericii Catolice din localitatea Urseni  
71 privind alocarea a cate 8.500 Ron Bisericii Ortodoxe din localitatea Mosnita Veche, Bisercii Ortodoxe din localitatea Albina, Bisericii Ortodoxe din localitatea Urseni , Bisercii Ortodoxe si Bisericii Reformate din localitatea Mosnita Noua si 4.250 Ron Bisericii Catolice din localitatea Urseni  
72 privind alocarea a cate 8.500 lei Asociatiilor Sportive de pe raza comunei Mosnita Noua  
73 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan,beneficiari SC GRAFOPRINT SRL, STANCIU IONEL GABRIEL, STANCIU LAURA DELIA, SC MADENA INVEST SRL, DRAGOI PAUN ADRIAN, DRAGOI VIORICA, MANGHERU IOAN, MANGHERU JENICA, FUNDATIA UMANITARA CHOSEN ROMANIA-TIMISOARA, COTUNA DINU, COTUNA ANA  
74    
75  Privind aprobarea preturilor si tarifelor practicate de operatorul regional de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, S.C. Aquatim S.a. in vederea furnizarii apei potabile  
76 privind aprobarea completarii H.C.L. cu nr. 86/2008 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale pe anul 2009 in sensul instituirii unei taxe locale speciale de acces prin păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu,taxă care să fie de minimum 10 lei/zi/vehicul  
  77    
  78    
  79 Privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate precum si punctajul acordat pentru fiecare criteriu in parte, in vederea intocmirii listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte + anexă  
  80 Privind aprobarea modalitatii de incasare a taxei locale speciale de acces prin păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu  
  81    
  82 Privind aprobarea construirii a trei bazine de inot didactice, prin programul „Construirea de Bazine de Inot Acoperite”  realizat prin Compania Nationala Pentru Investitii C.N.I. S.A., pe terenurile cuprinse in C.F. nr.3135 Mosnita Noua, nr.cadastral Ps 502 din localitatea Urseni, C.F. nr. 3935 Mosnita Noua,nr.cadastral A 135-137/1/75 din localitatea Mosnita Noua, C.F. nr.1987 cu nr.cadastral 427-428 din localitatea Mosnita Veche  
  83  Privind aprobarea schimbarii destinatiei Caminului Cultural din localitatea Mosnita Noua,in sediu al Primariei Mosnita Noua,pana la construirea unui nou imobil,adecvat desfasurarii activitatilor culturale  
  84    
  85    
  86 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Cioplan Adriana, Sthulmuller Iuliana  
  87 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Durneac Mihaela Florentina, Cioara Alina Georgeta, Cioara Livia Mihaela  
  88    
  89 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiar S.C. Barbara Fields S.R.L  
  90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar Jebeleanu Dan  
  91 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Marghitu Roland Radu, Caraiman Lucian Nicu, Caraiman Laura Antoaneta  
  92 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua , beneficiari Rusu Calin, Rusu Carina si Zarcula Andreea  
  93    
 25.06.2010 94 Privind aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 si ale Cap VIII alin.2 al H.C.L. cu nr.39/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Noua cuprins in C.F. 1759  
95 Privind aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 al H.C.L. cu nr.109/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Veche cuprins in C.F.nr.2217 Mosnita Noua  
96    
97 Privind aprobarea dezmembrarii terenului cuprins in C.F. nr. 400469 in suprafata totala de 1009 mp cu nr.cadastral 591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/5, aflat in proprietatea lui Speriosu Florin, Speriosu Ana si a comunei Mosnita Noua, in doua parcele de teren cu suprafata de 509, respectiv 500 mp  
98 privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua,pentru finantarea unei tabere scolare pentru elevii cu merite deosebite de la scolile de pe raza comunei Mosnita Noua  
99    
100 Privind aprobarea apartamentarii cladirii Caminului Cultural din localitatea Urseni, cuprins in C.F. nr. 401897, nr.top 133-134/2, in doua apartamente, rezultand un apartament cu destinatia de camin cultural si un apartament cu functiunea de„after school”  
101 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Tataru Ghioghiu Elena Violeta, Tulpan Antoaneta  
  102    
  103    
 09.07.2009
 
 
104 privind modificarea prevederilor H.C.L. cu nr. 71 / 31.10.2008 prin care s-a aprobat achizitionarea unui autoturism Dacia Logan  
105  privind aprobarea Regulamentului de acordare a cardului-legitimatiei pentru parcarea gratuita a autovehiculelor de transporta persoane cu handicap  
106 privind aprobarea infiintarii unui serviciu social de tip after scholl, la nivelul comunei Mosnita Noua  
 29.07.2009 
 
 
 
 
 
 
107    
107a Privind aprobarea decontarii pe luna mai 2009 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea  
108    
109    
110 Privind aprobarea dezmembrarii terenului indentificat prin C.F. nr.401423 Mosnita Veche nr.top 401423 cu suprafata de 9.075 mp,in doua parcele cu suprafete 8.635, respectiv 440 mp  
111 Privind aprobarea inchirierii unui rezervor de propan de 2.750 litri la Scoala cu clasele I-IV si Gradinita din localitatea Albina  
112 privind aprobarea racordarii, salii de sport din localitatea Mosnita Noua, la reteua electric  
113 Privind aprobarea modelelor Acordurilor de parteneriat cu Asociatia Femin Activ in vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale, prin ansamblul MOSNITANA si cu Biserica Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru servicii de tip after school  
114 Privind aprobarea deschiderii unei actiuni in instanta,avand ca obiect recuperarea pagubei materiale in valoare de 13.993,35 de la Fulop Adela – fosta angajata a PRIMARIEI Mosnita Noua  
115    
116    
117 Privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Roman,in domeniul privat al comunei Mosnita Noua,a terenurilor situate in intravilanul localitatii Mosnita Veche, cuprinse in C.F. 402515, 402516 in suprafata de 825 mp, respectiv 966 mp  
118    
119    
120 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Baranyai Andrei si Gyorfi Elisabeta Magdalena  
121 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Veche, beneficiari Vat Vasile, Vat Maria, Haidau Dumitru, Cionca Florica  
122 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Veche , beneficiari Tupangiu Gheorghe si Tupangiu Valentina  
123 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Muceniciu Dumitru si Muceniciu Rodica  
124 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Candea Sandel si asociatii  
125 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Immobiliare Gardenia S.R.L  
126 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Nou , beneficiari Petrea Cornel, Petrea Ana, Dicu Dan, Lambru Viorica, Goje Gheorghe, Goje Daniela Mirela  
127    
128    
129    
130    
131    
132 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Komlodi Ludovic si Komlodi Maria  
  133    
 30.07.2009
 
134  Privind aprobarea modelelor Acordurilor de parteneriat cu Asociatia Culturala Calusarul Soceni,comuna EZERIS, Jud.CARAS-SEVERIN in vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale, prin anasamblul MOSNITANA si cu Parohia Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru servicii de tip after school  
135 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Construire cladire pentru servicii de tip after school , sat Urseni comuna Mosnita Noua , judetul Timis  
 05.08.2009 136 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2009  
  137    
 27.08.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 Privind aprobarea asocierii comunei Mosnita Noua, prin Consiliul Local Mosnita Noua, cu judetul Timis si unitatile administrativ teritoriale din judetul Timis pentru promovarea, realizarea si exploatarea ,,Parcului judetean pentru productie de energie fotovoltaica -Covaci”  
139 Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv si al Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal „Timis”  
140 Privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis sa exercite in numele si pe seama comunei Mosnita Noua anumite atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice  
141 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare catre operatorul regional S.C. AQUATIM.S.A. si a indicatorilor de performanta ai serviciilor furnizate  
142 Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Mosnita Noua,prin atribuire directa operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timşoara  
143 Privind aprobarea completarii prevederilor art.3. din H.C.L. cu nr.69/2008 prin care s-a aprobat infiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice, in sensul desfasurarii activitatii de transport public local,in vederea satisfacerii nevoii de utilitate si interes public general a comunitatii  
144 Privind aprobarea instituirii taxelor locale speciale  
145 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2010  
146 Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenului arabil extravilan,cu nr.cadastral A 544/1 cu suprafata de 550 mp, cu destinatia „drum de exploatare”  
147 Privind aprobarea rectificarii suprafetei terenului cuprins in C.F. 6954 Mosnita Noua, nr.cadastral Ps 542 de la suprafata de 61.700 mp la suprafata reala masurata de 62722 mp,inscrierea in cartea funciara a suprafetei reale de teren si ulterior unificarea acesteia cu parcela inscrisa in C.F. 403704 cu nr.cadastral 403704 in supafata de 73.493 mp  
148 Privind aprobarea realizarii unui foraj de mare adincime, in localitatea Albina,care sa permita alimentarea cu apa a tuturor gospodariilor existente  
149 Privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr.cadastral Apj 124,inscris in C.F. 2471 Mosnita Veche, in suprafata totala de 1,84 ha teren in doua parcele de teren in suprafata de 1,4, respectiv 0,44 ha,in vederea intocmirii procesului verbal de punere in posesie a numitei Mateiu Doina  
150 Privind aprobarea achizitionarii de geamuri cu tamplarie p.v.c.si sticla termoizolanta, la Scoala cu clasele I-IV din localitatea Albina  
151 Privind stabilirea taxelor de intrare in piata din localitatea Mosnita Noua  
152 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar S.C. Investire S.R.L  
153 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Virag Peter, Virag Corina,Imbri Petru, Imbri Elisabeta  
154 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps266/2/6/2, d-nei Petrescu Loredana  
155    
156    
157 Privind atribuirea in folosinta gratuita, a unui teren in suprafata de 500 mp, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/8/2, d-nului Ivan C-tin  
158 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/3/2, d-nului Lungu Ion Spiridon  
159 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/4/2, d-nului Faur Nicolae  
160 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2//5/2, d-nei Nastasa Carmen  
161 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/2/2, d-nului Schipor Iulian  
162 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral .Ps 266/2/7/2, d-nei Lazar Lavinia  
 24.09.2009  
 
163  Privind aprobarea regulamentului pentru conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI MOSNITA NOUA”  
164    
165    
166    
167  Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenurilor cu vegetatie forestiera de pe raza localitatii Albina cu nr. cadastral PD 13/2, PD15/1, PD26/7, PD26/5, PD26/3, PD13/4, PD15/3, PD28/3, PD28/1, PD23, PD17, PD30/3, PD30/1, PD21, PD19 in suprafata totala de 173,3 ha ,aflate in proprietatea Primariei Mosnita Noua, conform Titlului de Proprietate cu nr.1/10.02.2003  
168  Privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr. cadastral A 135-137/1/35 inscrisa in C.F. 1759 Mosnita Noua, in trei parcele de teren cu suprafetele de 498,62 mp,respectiv 40 mp si dezlipirea unei suprafete de 40 mp din terenul cu nr.cadastral A 135-137/1/34, inscris in C.F. 402492 Mosnita Noua, proprietatea lui Caluseriu Marius ( afectata de conducta de canalizare si caminul de vizitare )  
169 privind aprobarea ,, Fisei Postului”, consilierului juridic din aparatul permanent al Consiliului Local Mosnita Noua  
170  Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al imobilului inscris in C.F. 3135 Urseni,nr.cadastral Ps 502 in suprafata de 26.000 mp, cu destinatia baza sportiva si zona de agrement  
171  Privind aprobarea scoaterii din patrimoniul public al comunei Mosnita Noua a cladirii fostei remize de pompieri din Mosnita Veche,situata pe terenul cuprins in C.F. nr.870 Mosnita Veche nr.top 337-338  
172  Privind aprobarea scoaterii de patrimoniul comunei Mosnita Noua a cladirii vechiului grup sanitar,din localitatea Albina,situat pe terenul cuprins in C.F. nr.1666 Bucovat nr.cadastral 884-894/a/1/a/4/264  
173  Privind aprobarea impaduririi terenurilor neproductive aflate in extravilanul localitatilor Mosnita Noua, Mosnita Veche si Urseni  
174 privind atribuirea in folosinta gratuita a casei de locuit ( casa parohiala), cuprinsa in C.F. nr. 402352( conversia C.F. nr.140 ) Mosnita Noua, nr.cadastral 715 in suprafata de 2877 mp, Parohiei Reformate din localitatea Mosnita Noua  
175    
176  Privind aprobarea completarii prevederilor art.6. din H.C.L. cu nr.69/2008 prin care s-a aprobat infiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice, in sensul suplimentarii numarului total de posturi cuprinse in organigrama compartimentului de specialitate cu 5 posturi,in cadrul serviciului comunitar de utilitati public  
177  Privind aprobarea modificarii H.C.L. cu nr.110/28.07.2009 in sensul aprobarii dezlipirii imobilului inscris in C.F. 401423,cu nr.cadastral 401423 in suprafata de 9075 mp in doua parcele de teren cu suprafata de 8615mpl respectiv 460 mp, conform planului de dezmembrare anexa  
  178    
  179    
  180    
29.10.2009 181 Privind acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Timisoara, care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua – Timisoara  
182 Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 2.192 mp teren cuprins in C.F. 20856 Mosnita Noua nr. cadastral 50871, Bisericii Baptiste Nr.1 „Betel” Timisoara  
183 Privind transmiterea, fara plata, a casei de locuit (casa parohiala),cuprinsa in C.F. nr.402352 (conversia C.F. nr.140) Mosnita Noua, nr. cadastra l 715 in suprafata de 2.877 mp, in proprietatea Parohiei Reformate din localitatea Mosnita Noua  
184    
185    
186 Privind aprobarea scutirii persoanelor varstnice, de la achitarea taxei pentru colectarea, trasnportul,neutralizarea deseurilor menajere colectate de catre S.C. Retim Ecologic Service S.A.  
187    
188 privind alocarea a sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, Bisericii Ortodoxe din localitatea Albina, in vederea finalizarii lucrarilor de reabilitare  
189 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Kiss Sara, Krepelka Alexandru  
190 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Cojocaru Calin Alexandru, Cojocaru Ibolya  
191 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Bicu Cristina si Bicu Dan  
192 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari S.C. Immobiliare Gardenia S.R.L.  
193 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiar S.C. C-Investment S.R.L.  
194 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Dulf Ioan, Dulf Cornelia Camelia, Dulf Ioan Andrei, Vatavu Calin Traian, Vilceanu Marius Adrian, Vilceanu, Iuliana Maria, Morariu Raluca Ioana, Tuta Radu Ciprian, Tuta Cristina, Avramoni Ionel Alin, Lazar Mihaela, Didei Caltun Anca, Stancu Liviu, Stancu Emilia, Bonchis Nadia, Margin Mihai Silviu, Margin Marinela Felicia  
195 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Cutile Daniel, Cionca Daniel, Cionca Delia Corina  
196 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Costil Ioan Adrian, Mitris Marius Florin, Popa Serban  
197    
198 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar Contra Cecilia  
  199    
 05.11.2010
 
 
 
 
 
200 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, Bisericii Reformate din localitatea Mosnita Noua, in vederea realizarii instalatiei de incalzire  
201 privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr. cadastral Cc171/1,inscris in C.F. 403947 
(fost 2602) Mosnita Noua, in suprafata totala de 114.900 mp, in 80 parcele cu destinatia parcele pentru locuinte, dotari si servicii,spatii verzi si drum, in conformitate cu P.U.Z aprobat prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2008
 
202 privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr.cadastral Cc190/1,inscris in C.F. 400412 ( fost 2217) Mosnita Noua, in suprafata totala de 92724 mp, in 127 parcele cu destinatia parcele pentru locuinte,dotari si servicii,spatii verzi si drum, in conformitate cu P.U.Z aprobat prin H.C.L. cu nr.130/28.07.2009  
203 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Filip Cosmin si Chiritoiu Lucian  
204 privind aprobarea intabularii terenului curti-constructii situat in intravilanul localitatii Mosnita Veche,in suprafata de 3..486 mp, identificat prin planul de situatie anexat  
205 privind aprobarea acordarii avizului de oportunitate pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru imobilul teren arabil extravilan nr.top A101/2 cuprins in C.F. nr.2914 Mosnita Noua, aflat in proprietatea d-nei Szomoru Elena  
 13.11.2009
 
 
 
 
 
206 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche,tinerilor mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotarare  
207 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, C.F. nr.405498, parcela cu nr.cadastral 405498, d-nei Sora Mihaela Corina  
208  Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405480, d-nei Sferle Alina  
209 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405479, d-nului Sferle Petru  
210 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr. cadastral 405478, d-nei SFERLE LIDIA  
211 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405481, d-nului Sferle Gheorgh  
  212    
 26.11.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
213 Privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I- VIII din localitatea Urseni ca unitate de invatamant cu personalitate juridica pentru anul scolar 2009 – 2010  
214 privind identificarea terenurilor care se vor atribuii in concesiune,cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza comunei Mosnita Nouă  
215 Privind acceptarea donatiei oferite de d-nul Gherman Gheorghe, constand in autoturism categoria minibus,marca Wolkswagen Transporter, seria 041771 si o cisterna de vidanjare cu o capacitate de 4.800 litri  
216    
217 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari POPETI MARIA, TARABOANTA IOAN, TARABOANTA CARMEN, OLTEANU IONEL, BERGER MONICA VIORICA, MOLDOVAN CALIN PAUL, MOLDOVAN DIANA RAMONA, MAGDICI MIHAI, MAGDICI DANA SORINA, DOMNITEI CORNELIU, DOMNITEI ELENA, POPETI IOAN MARIAN, POPETI ILEANA, BOROS DORIN, BOROS OLGA, STROIA CARMEN NICOLETA, STROIA CONSTANTIN MARIUS, PASCU ADRIAN MARIUS, PASCU LOREDANA CORINA, MARC FLORIAN, MARC DUMITRU, BULZAN FLOAREA, MUDURA VIORICA, MARCU TEODOR, MARCU MARIA  
218 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Fernea Gheorghe Ioan, Fernea Elena Diana, Catalina Emil Mihaita  
219 Privind aprobarea alipirii terenului situat in extravilanul localitatii Urseni, cu nr. cadastral 403704 (A 544/8 ) inscris in C.F. 403704, in suprafata de 73.493 mp si a terenului cu nr.cadastral 403910 (Ps 542),inscris in in CF 403910, in suprafata de 62.722 mp, conform documentatiei cu nr.134402, rezultand imobilul cu nr.cadastral 405423, cu o suprafata de 136.215 mp  
220 Privind domeniul serviciului public si locul unde contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii  
221 privind aprobarea acordarii de cadouri cu ocazia „Sarbatorii Craciunului", prescolarilor si scolarilor de la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Mosnita Noua  
 17.12.2009 222 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari S.C. Imobiliare si Constructii S.R.L  
223    
224 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 8438 mp, cuprinsa in sola Ps 426 Urseni inscrisa in C.F. nr. 7203 Mosnita Noua, in vederea concesionarii pentru amenajarea unei terase sezoniere de agrement  
225 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1200 lei,d-nului Nichilciuc Petru, in vederea achizitionarii de medicamente  
226    
227 Privind alocarea sumei de 160.000 lei, din bugetul local al comunei in vederea achitarii cautiunii in dosarul nr. 755/59/2009 deschis la Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, avand ca obiect anularea deciziei de impunere emisa Administratia Finantelor Publice Timisoara, pentru achitarea taxei pe valoarea adaugata provenita din vanzarea terenurilor  
228 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua beneficiari Zgureanu Sebastian, Zgureanu Camelia  
229 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Dobra Elisabeta,Pop Valentin, Pop Ana, Pop Paul Vasile  
230    
231 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari CRISMAR VASILE LUCIAN, CANTEA SIMONA, BOBEI REMUS ADRIAN, BOBEI OTILIA JULIA, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, BOBEI ADINA MARIETA, CRISMAR DELIA, BALUTA CORNELIU, CRISMAR MIRCEA VICHENTIE  
232 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Vida Francisc si Vida Ramona Eleonora  
233 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Lazau Iuliana, Popa Petru si Popa Carmen  
234 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Rodina Ioan, Rodina Adriana  
235 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari LACULICEANU ELENA LILIANA, LACULICEANU NICOLAE, POGAN IONEL MARIUS, POPESCU ION MADALIN, POPESCU ODISEEA, GORUNESCU MIHAI CRISTIAN, GORUNESCU CRISTINA, LIUBA MIRCEA DANIEL, LIUBA IONELA RAMONA, DRAGHICI ALIN, DRAGHICI ELENA, STANA MIOARA, STANA AUREL DANUT, NICA ANGHEL, COZI ION, COZI NICOLETA, PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN  
236 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Bolos Otniel Ioan si Bolos Daiana  
237 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Ciciovean Mariana, Robos Marioara  
238 Privind stabilirea statiilor publice de transport calatori in comuna Mosnita Noua  
  239    

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.