Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2012 – mandat 2012-2016

Nr. HCL Anexe  privind alegerea președintelui de ședință    
5
privind alegerea viceprimarul comunei Moșnița Nouă
Anexa  
27.06.2012 6
privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Bronț Marcela Fabiola și a d-lui Bucur Florin Octavian
Anexa  
7
Privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă
Anexa  
8
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă
   
9
privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selecție oferte lucrări de construcții și reparații și din comisia de recepție lucrări de construcții și reparații
   
10
privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe
   
11
Privind constituirea Comisiei de analiza a dosarelor în vederea atribuirii în folosință gratuită a terenurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii 15/2003
   
12
Privind desemnarea reprezenanților Consiliului Local Moșnița Nouă în consilii de administrație (CA) sau adunări generale ( A.G.A. )
   
13 Privind constituirea comisiei de licitație pentru concesionarea,vânzarea prin licitație publică sau prin negociere directă a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă sau concesionarea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei    
 25.07.2011
 
 14 privind modificarea denumirii unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Moșnița Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, începând cu anul școlar 2012-2013    
16 privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415058 Moșnița Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafață de 128 mp, d-nului Teuțan Ioan Vasile și concesionarea cuprins în C.F. nr. 415057 Moșnița Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafață de 632 mp, d-nului Deneș Francisc, în vederea extinderii construcțiilor pe terenurile alăturate proprietăților acestora    
18 privind aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moșnița Nouă și modificarea H.C.L cu nr. 67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi    
 20 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către Coș Adriana Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moșnița Nouă , cu suprafața de 601 mp și al terenului atribuit în folosință gratuită d-nei Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roșca), cuprins în C.F. nr 403906, cu suprafața de 502 mp, în vederea vânzării prin negociere directă    
 29.08.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă,pe anul 2012
   
 23
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Comunei Moșnița Nouă

 Anexa  
 24

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Nicorici Beniamin,Onețiu Marcel Gheorghe și Onețiu Doina

   
 29
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiar S.C. MODENA REAL ESTATE
   
 30

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Snep Ioan, Snep Raluca Loise și Oprea Ioan

   
 31
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari S.C. BORGO ITALIANO S.R.L.
   
32
Privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 453 mp, nr. cadastral 413835, d-nului Preda Giani Alexandru și a unui teren în suprafață de 446 mp, nr. cadastral 413752, d-nului Bușu Adrian Dumitru, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni
   
 26.09.2012
 
 
 
 
 
 
 
 33
 Privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2012
   
 34
 Privind alocarea sumei de 42.161,12 lei T.V.A inclus în vederea achitării reparației microbuzului școlar Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare TM 01 SMN avariat în urma accidentului de circulație din data de 08.06.2012
   
35   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Sorodoc Vasile,Sorodoc Lenuța,Dănilă Ana, Dănilă Mihai Gheorghe    
36
 Privind aprobarea realizării lucrărilor „Extindere RED (rețea electrică definitivă) pentru alimentarea cu energie electrică a caselor de pe strada Lacului din localitatea Moșnița Nouă și a caselor de pe strada Hodoș din localitatea Albina”
   
37
 Privind aprobarea proiectului tehnic nr.P16/2012 „Extindere rețea de canalizare, comuna Moșnița Nouă” și a documentației tehnico-economice
   
38
 privind aprobarea proiectului tehnic nr.P15/2012 „Extindere rețele de apă, comuna Moșnița Nouă” și a documentației tehnico-economice
   
39
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Sabo Liviu
   
40
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidențiala cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Ciuma Victoria, Socianu Mărioara și Socianu Victor
   
 18.10.2012 41
 Privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2012
   
 31.10.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42  Privind stabilirea criteriilor de prioritate la atribuirea unui teren în baza Legii 15/2003  Anexa  
43
 Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.837 lei d-nei Avrămescu Ana în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Hotea Claudiu Adonis
   
45
 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în baza Legii 15/2003, d-nei Greschner Marineta , cuprins în C.F. nr.415193 Moșnița Nouă , cu suprafața de 501 mp și al terenului atribuit în baza Legii 15/2003 d-nei Vîrlan , cuprins în C.F. nr 415131 Moșnița Nouă, cu suprafața de 501 mp, în vederea vânzării prin negociere directă
   
47
 Privind întocmirea unor documentații pentru apartamentarea Căminelor Culturale din localitățile Urseni și Albina, Grădinița Moșnița Veche, Dispensarul Uman Moșnița Nouă și rectificarea documentației de apartamentare a Căminului Cultural din Moșnița Nouă, actualul sediu al primăriei
   
49
 Privind realizarea lucrărilor de reparație la Remiza de Pompieri din curtea Primăriei Moșnița Nouă
   
52  Privind aprobarea desființării construc-țiilor executate fără autorizație de cons- truire, pe pășunea ( Pș 219 ) situată în proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, aflate în stare avansată de degradare    
56

 privind stabilirea termenului de executare a lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară la Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Moșnița Nouă, anterior lunii octombrie 2010

   
59
 Privind alocare sumei de 15.500 lei din bugetul locl al comunei Moșnița Nouă,în vederea achiziționării de premii la concur- sul de colinde orgnizat de structurile Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă

   
61
 privind stabilirea termenului de executare a lucrărilor de infrastructură tehnico-edili- tară la Planurile Urbanistice Zonale apro- bate prin Hotărârea Consiliului Local Moșnița Nouă, anterior lunii octombrie 2010
   
62
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențială cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiar S.C.  ESPERANZA S.R.L Timișoara
   
64
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențială cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiari Dahma Maria Camelia, Dahma Michal,Ciorba George Florin, Pîrvulescu Horațiu Alexandru, Barbos Alexandru Dan, Pîrvulescu Andreea Eugenia

   
66
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidențială cu Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, beneficiar Pop Victoria
   
05.12.2012 68
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2012
   
 11.12.2012
 
 69 Privind aprobarea listei cu proiectele prioritare ale comunei Moșnița Nouă pe anul 2013    
73
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2013
   
 76   <td style="\&quot;text-align:" justify;\"="">

 Privind aprobarea rețelei școlare și a planului de școlarizare ce va funcționa în comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2013- 2014

   

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.