Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2018

HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL 2018

PRIMAR – FLORIN – OCTAVIAN BUCUR

Data Nr. HCL Conținut Anexe
22.01 1 Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe
teritoriul comunei Moșnița Nouă
2 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
3 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului extindere canalizare în
localitatea Albina, Comuna Moşniţa Nouă – prin subtraversare
4 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului extindere canalizare în
localitatea – Albina, Extravilan- prin subtraversare”
5 Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Moşniţa Nouă , în anul școlar 2018- 2019
6 Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 406406, nr.top 887/3 Moșnița Nouă, situată în localitatea Moșnița Nouă, la nr. 150/b a suprafeței reale de teren rezultate în urma
măsurătorilor
7 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.405820 Moșnița Nouă, nr.cad. 405820, categoria de folosintă curți construcții în intravilan pentru dotări și servicii publice,situat în Moșnița Nouă, în două loturi cu suprafețe de 1506 mp, respectiv 1200 mp, conform documentației anexate
8 Privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L. cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500 % la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moşniţa Nouă
9 Pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/2013 privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Moșnița Nouă
10 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 409301 cu nr cad 409301(A 555/2/2), Comuna Mosnița Nouă, Sat URSENI Judetul Timis, având ca beneficiari pe MARKUS AURORA, AVRAM RODICA LUCIA, AVRAM NICOLAE, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, CR ȘMAR MIRCEA VICHENTE
11 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 417622, 404251 , 417859 cu nr cad 417622(A 127/2/9),404251 (A 127/2/8),417859 ( A 127/2/7) Comuna Mosnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe VELMAR RESIDENCE SRL, URSUT ANA , URSUT VASILE, HORVAT LUCA CIPRIAN, SC MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOȘNIȚA IMOBILIARE 2011
12 Privind aprobarea contractării de prestări servicii coregrafie dansuri populare pentru membrii Ansamblului Moșnițeana
13 Privind aprobarea modificării impozitului pentru terenul situat în intravilan și a impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, datorat în anul fiscal 2018, stabilit prin H.C.L cu nr.177/24.05.2017
14 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 5938 mp, situat in intravilanul Moșnita Nouă, localitatea Urseni, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
15 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.421561 Moşniţa Nouă, nr.cad. 421561 situat în localitatea Moşniţa Veche, având destinația de cimitir, în două loturi
16 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 16673 mp, situat in extravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin
17 Privind aprobarea înființării unei SOCIETĂȚII COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 22.01.2018
26.01 18 Privind aprobarea numirii d-nului Marinel SUCIU în funcția de administrator al SOCIETĂȚII
COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe perioadă determinată de 6 luni
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 26.01.2018
28.02 19 Pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 2/22.01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
20 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018 Anexe
21 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. specificate în textul hotărârii
22 Privind aprobarea achiziționării unui sistem pentru efectuarea plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice
23 Privind aprobarea nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
24 Privind aprobarea modificărilor la ACTUL CONSTITUTIV și la STATUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
25 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche
26 Privind inaintarea unei actiuni in instanta, avand ca obiect modificarea suprafetei imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 145/4, inscris in C.F. nr. 411571 localitatea Moşnita Nouă
27 Privind aprobarea organizării păşunatului şi a exploatării pajiştilor permanente aflate în domeniul
privat al Comunei Moșnița Nouă
28 Privind stabilirea taxei de închiriere a unor încăperi din clădirea sălii de sport din localitatea
Moşnița Nouă
29 Privind aprobarea achitării nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş)
30 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administratiei publice locale ale Comunei Moșnița Nouă, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acesteia, pentru anul 2018
31 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 116/3 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
32 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 710 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
33 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 730 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
34 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea unor functiuni mixte de tipul serviciilor generale, activitati comerciale si turistice precum si a altor activitati care nu afecteaza locuirea pe terenul identificat prin C.F.-urile nr. 412366, nr. 412365, nr. 404989, , nr. Cad. NGL 215, nr. Cad. NGL 216, nr. Cad. NGL 217, in suprafata totala de 31.800 mp, amplasat in localitatea Mosnita Veche, UAT Moşnita Nouă
35 Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Miculaiciuc Stela, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
36 Privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de capturare, adăpostire şi valorificare a animalelor (cai, vaci, măgari, etc.) de pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
37 Privind anularea punctului 8 si modificarea punctului 9 din anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 92 din 24.06.2015, pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente emise si / sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei Mosnita Noua, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public
38 Privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pentru anul 2018
39 Privind modificare a limitei de hotar pentru imobilele cu nr. Cad. Ps 150/2, Ps145/3 si Ps 150/3/2 inscrise in CF nr. 406598, CF nr. 411570 si CF nr. 404072, situat in Mosnita Noua, si mutare traseu canal HCN 146/2
40 Privind aprobarea apartamentării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. Top. 402373, localitatea Moşnița Nouă, precum si stabilirea functiunilor pentru corpurile de cladire Ci si C2
41 Privind întabularea terenurilor neproductive si a strazilor din UAT Moşnita Nouă localitatea Mosnita Noua si localitatea Albina in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
42 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14 000 lei, d-nei Ivan Daniela, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 26.01.2018
43 Privind trecerea din domeniul public al comunei Moșnița Nouă în domeniul privat al comunei Moșnița Nouă a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare şi după caz casare
44 Privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. A 110/10 in suprafata de 3072 mp, categoria de folosinta arabil in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 2991 mp, respectiv 81 mp
45 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411568, nr. Cad. Ps 139 in suprafata de 64300 mp, categoria de folosinta pasune in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 6920 mp, respectiv 57380 mp
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.02.2018
14.03 46 Privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiş
47 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului în valoare de 514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în localitatea Moşnița Noua, com. Moșnița Noua jud. Timis, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
48 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile comunelor membre
49 Privind aprobarea atribuirii în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421589 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.506 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de activităţi cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor ţărăneşti
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 14.03.2018
21.03 50 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
51 Privind completarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Moșnița Nouă, pentru perioada 2014-2025 cu obiectivul de investiții „ Înființare Grădinită PP Moșnița Nouă” prin Programul Operațional Regional , axa 10 ,„ Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale ”
52 Privind implementarea proiectului ,, ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE ”
53 Privind aprobarea achitării cuantumului diferenței de cotizaţii a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara pentru anul 2018
54 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă a terenului intravilan înscris în C.F nr.405794 Moșnița Nouă, nr. cad. 405794, în suprafață de 2878 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă
55 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistice zonal pentru modificare si extindere puz, parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire de locuinte aprobat prin HCL 427/2017 in zona cu destinatia de locuinte , functiuni complementare,, Zona de comert si depozitare, drumuri, spatii verzi de agrement si recreere
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.03.2018
28.03 56 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018
57 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 137/30.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
58 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421586 Moșnița Nouă, în suprafață de 20.512 mp situat în Moşnița Veche, cu destinaţia de cimitir, Consiliului Parohial Al Parohiei Ortodoxe Române Mosnita Veche, în vederea administrării acestuia
59 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă
Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moşnița Nouă
60 Pentru modificarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 339/27.09.2017, privind întabularea drumurilor agricole din UAT Mosnita Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 864/16, DE 638, DE 486/1, DE 880, DE 568/3, DE 488, DE 872/8, DE 889, DE 878, DE 559, DE 645, DE 645/3, DE 641, DE 618/12, DE 624 în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă
61 Privind aprobarea încheierii unui Parteneriat de Colaborare între Şcoala Gimnazială nr.30, cu sediul în Timişoara , str. Aştrilor , nr.13 și Comuna Moşnița Nouă în vederea desfăşurării de: activități și concursuri sportive, folosirea în comun a bazelor sportive terenurilor de sport, bazinul de înot, uilizarea microbuzelor şcolare în vederea deplasării echipelor la concursurile sportive din judeţ şi din afara județului
62 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă a ,, Reţelei de alimentare cu apă canal, branşamente apă şi racord canal executată în baza Autorizatiei de Construire nr. 163/24.09.2017, în localitatea Moşnita Noua str. Berlin, str. Varşovia, str. Podgorica, str. Valletta, str. Bucureşti, str. Florența, C.F. nr. 406095 Anexa
63 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă asupra rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare executată în localitatea Moşnița Nouă pe strada Căliman Anexa
64 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă asupra reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşnița Noua, în baza proiectului nr. 710/2015 elaborat de S.C. PROWASSER S.R.L. Timisoara , în localitatea Moşnița Veche, strada FRAŢIEI , CF 403843 Anexa
65 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 420974, nr. Cad. 420974, teren intravilan pentru parc imprejmuit, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafata de 108 mp, respective 5367 mp, conform documentatiei anexate
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2018
25.04 66 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.nr. 402674, nr.cad. 98/5-6/96, în suprafață de 15.645 mp, comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, constând în teren arabil pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Hodu Maria
67 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407877, nr.cad. 50025, în suprafață de 2.844 mp comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Cucalan Bono si Cucalan Marinela
68 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412914 comuna Moşnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. 412914, în suprafață de 7.384 mp, constând în teren arabil in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Berenyi Stefan, Berenyi Iuliana-Hainika,
Olah Stefan, Olah Letitia şi Racz Iuliana
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413114, nr.cad. 413114, în suprafață de 2.823 mp si C.F. nr. 413115, nr.cad. 413115, în suprafață de 7.052 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren curti constructii intravilan pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Bilencu Mihai, Maruster Liviu, Bilencu Ciprian – Dan si Bilencu Andrada Sorina
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413266, nr.cad. 413266, în suprafață de 6.636 mp, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, constând în teren curti constructii destinat pentru drum in intravilan extins. în urma declaraţiei de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Dìu Georgeta
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413930 comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 413930. în suprafață de 193 mp (Lot 2), constând în teren arabil in intravilan, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Haidău Petru Dan
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415992 comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, nr.cad. 415992, în suprafaţă de 374 mp, constând în teren pentru drum in intravilan, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Dume Adian și Dume Adrian Florin
73 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416253 comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 416253. în suprafață de 1.265 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Barbos Alexandru Dan
74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419088, nr.cad. 419088. în suprafață de 1.911 mp si C.F. nr. 419122, nr.cad. 419122, în suprafață de 941 mp. comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil intravilan pentru drum, în urma declaratiei de renunțare la dreptul de proprietate depuşă de către Simonis Carol – Friderich si Simonis Georgeta
75 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419112, nr.cad. 419112, în suprafață de 4.309 mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Kiss Sara si Krepelka Alexandru
76 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419506, nr.cad. Cc79/1/2/45, în suprafață de 6.777 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Nicoară Nicolae
77 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421281 comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnita Nouă, nr.cad. 421281, în suprafață de 3.971 mp, constând în teren arabil neimprejmuit in intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Olah Zoltan, Olah Gyongyike, Olah Zoltan-Csaba și Olah Monica Carmen
78 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403112, nr.cad. Cc 254/7/57, în suprafață de 10.295 mp comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Stanescu Carmen Nicoleta
79 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411940, nr.cad. 411940, în suprafață de 13.042 mp comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, constând în teren curti constructii pentru drum acces intravilan extins, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli Investment S.R.L. reprezentata prin administrator Ferrulli Domenico
80 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421342, nr.cad. 421342, în suprafață de 2.481 mp si C.F. nr. 421341, nr.cad. 421341, în suprafață de 3.422 mp comuna Moşnița Nouă, localitatea Urseni, constând în teren curti constructii intravilan pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Nipsis Societate cu Raspundere Limitata S.R.L. reprezentata prin administrator Martin Ian si subsemnatele Gutu Silvia si Golumba Marioara reprezentata prin mandatar Golumba Radu Adrian
81 Privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Moşnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşnița Veche, pe strada Scoruşului si strada Agrisului C.F. nr. 407581, nr. cad. 50224 si DE 58, cu o lungime totală de 580 ml, în valoare de 70.159 lei
82 Privind introducera in inventarul domeniului public al comunei Moşnița Nouă a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Cerbului, C.F. nr. 409965, nr. cad. DS 170/10-12/1 si C.F. nr. 407925, nr. cad. Cc170/13-14/1-2/17 cu o lungime totală de 550 ml în valoare de 70.400 lei
83 Pentru aprobarea modificării art.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenților economici și a cetăţenilor comunei Moșnița Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei și la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodărești
84 Privind aprobarea atribuirii denumirii de străzi în localitățile Mosnita Veche, Urseni şi Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă
85 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de
sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
86 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren libere de sarcini ,din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuință
87 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Moșnița Veche, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitatie publică deschisă, pentru construirea de locuință
88 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2019
89 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale în Comuna Moșnița Nouă
90 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
91 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
92 privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
93 Privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 413853, comuna Moşnița Nouă în suprafață de 464 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea construirii de locuinţă, d-nei Lungu Roxana
94 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411570, nr. Cad. 411570 conform PCZ pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte. functiuni complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2207, teren intravilan. situat in Mosnita Noua. in cinci loturi cu suprafata totala de 4199 mp, conform documentatiei anexate
95 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona rezidentiala cu locuinte colective , locuinte înşiruite și locuinte individuale P+M, P+2E, P+2E+M, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE „, parcelele înscrise în CF 413296,413291, 413294, 414887, 414886, 410012, 413290, 402981,413295,406356, 410041, 413292,409934,, cu nr. Cad A 101/29 ,A 101/28 , 413294 (A 101/26), 414887 , 414886 , 410012( A 101/24/1), 413290 (A 101/23 ), 402981(A 101/22), 413295(A 101/16), 406356 (A 101/15),410041 ( A 101/114), 413292 (A 101/13), 409934 (A 101/12) Comuna Mosnita Noua, localitatea Moşnița Nouă, Judetul Timis, proprietari fiind DUPLE IMOB SRL, SC PACK ECOTECH SRL,BALAŞOIU MIRCEA ILIE , BALAŞOIU DANIELA , DOLOMET RADU ILIE , NICA NICOLETA, NICA
SIMONA FLORICA, GRECEA IOAN ADRIAN , SC TERRA SPIN SRL
96 Pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 205/16.12.2015, privind aprobarea realizarii extinderii retelelor tehnico-edilitare din finantare proprie, de catre proprietarii constructiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, in administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă
97 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 405916, nr. Cad 405916, în suprafață de 2284 mp, constând în teren intravilan extins, categoria de folosinţă curţi construcții cu observaţii: curți construcții în intravilanul extins, cu destinație spații verzi, parcuri, alei, C.F. nr. 405931, nr. Cad 405931, în prafață de 7798 mp, constând în teren intravilan extins, categoria de folosință curţi construcţii cu observaţii: curți construcții în intravilanul extins, cu destinație circulații rutiere, C.F. nr. 405209, nr. Cad 405209, în suprafață de 1498 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții cu observaţii: pentru spații verzi si C.F. nr. 405210, nr. Cad 405210. în suprafață de 5863 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții cu observaţii: pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Gataia Bio – Power S.R.L. prin administratori De Bisscop Axel si D’Hoore Karin Margriet A
98 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406435, nr.cad. A 170/116, 170/17/17, cu suprafata reala de 2432,22, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan pentru drum mp, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Ursu Legrand Daniel
99 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412095, nr. Cad 412095, în suprafață de 411 mp, C.F. nr. 412090, nr. Cad 412090, în suprafață de 405 mp, C.F. nr. 412115, nr. Cad 412115, în suprafață de 1239 mp, si C.F. nr. 412100, nr. Cad 412100, în suprafață de 416 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declaraţiei de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Dobra Elisabeta, Pop Paul Vasile, Pop Valentin si Pop Ana
100 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 416010, nr. Cad 416010, în suprafață de 1504 mp constând în teren arabil in intravilan extins pentru zone verzi, C.F. nr. 416020, nr. Cad 416020, în suprafață de 4854 mp constând în teren arabil in intravilan extins pentru circulatie, comuna Moșnița Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Razboiu Dana – Maria una si aceeasi cu Enoiu Dana – Maria
101 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417086, nr.cad. 417086, cu suprafata reala de 56 mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan arabil, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Lupulescu Miron si Lupulescu Elena
102 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401375, nr. Cad 51717, în suprafaţă de 819 mp, constând în teren intravilan pentru spatii verzi, categoria de folosinta altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate, depusă de către Simu Petrişor, Claudia Violeta, Crişan Gheorghe, Crişan Valeria, Dragotă llie si Dragotă Maria
103 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404790, nr.cad. 404790, in suprafata de 9467mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în terenarabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Vîț Maria. Onețiu Eugenia, Vît Rodica, Vit Rovin, Haidău Dumitru si Cionca Florica
104 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409817, nr.cad. Ds 110/9/2/1, in suprafata de 5472mp, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins pentru drum de acces, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli Investement S.R.L. prin administrator Ferrulli Domenico
105 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 410842, nr. Cad Ds 659/3-4/1, în suprafață de 5.548 mp, constând în teren intravilan pentru drum de acces, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Surdulescu Iuliana
106 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414635, nr.cad. 414635, in suprafata de 3201mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins pentru strazi acces, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ciceovean Mariana si Robos Marioara
107 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 414693, nr. Cad A57/13/1. în suprafață de 4132 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Costil Ioan Adrian si Fiat Filip
108 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 418942, nr. Cad 418942, în suprafață de 260 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către Murariu Radu
109 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 1.484 mp, const categoria curti constructii pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate asupra 2625/11600 cote parti, depusă de către Hegyes Renate si Hegyes Ioan
110 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, din care 7520mp categoria curti constructii si 1484 mp teren arabil pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate asupra 557/11600 cote parti, depusă de către Roman Mihai si Roman Lenuta
111 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în CF nr. 420964, nr. Cad 420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, categoria curti constructii pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnita Nouă, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Tătaru FlorinaSilvia, Oros Ionel, Oros Maria, Dubău Delia-Anuta, Dubău Tiberiu-George, Mezei Gabriela, Mezei Daniel, Coltea Radu-Mirel, Coltea Simona, Veres Attila-Sandor, Orza Petru si Orza Olga Elena
112 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 421044, nr. Cad 421044, în suprafață de 644 mp constând în teren intravilan partial imprejmuit pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renuntare la dreptul de proprietate, depusă de către Iorga Flavius Cosmin si Iorga Elena
113 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 402797, nr. Cad 402797, în suprafață de 61 mp (din acte)/ 60mp (masurata). constând în teren intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate, depusă de către Cira Ioan si Cira Doce
114 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411530, nr.cad. 411530, in suprafata de 3813mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Veche. constând în teren curti constructii in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Corde Maria
115 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417734, nr.cad. 417734 in suprafata de 990 mp, C.F. nr. 417753, nr.cad. 417753 in suprafata de 990 mp si C.F. nr. 417763, nr.cad. 417763 in suprafata de 9872mp. comuna Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Veche, constând în teren intravilan pentru strada, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor parti, depusă de către Confederat Dumitru, Confederat Elena, Pârvulescu Mihaela, Igrisan Cristina Silvia, Brutaru Liviu Daniel, Brutaru Camelia Mihaela, Tunea Marius Viorel si Simon Ladislau Ioan
116 Pentru completarea şi modificarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Mosnita Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moşniţa Nouă, strada Surduc, Filialei Judetene Timiş a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile comunelor membre
117 Pentru aprobarea completării H.C.L. cu nr. 49/14.03.2018 privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421589 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 1.506 mp situat în Moşniţa Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de activități cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărăneşti
118 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Mosnita Nouă
a imobilelor cuprinse in anexa 1. constând în teren arabil intravilan extins pentru drum
119 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul : EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIȘ și Execuție de lucrări „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIS”
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 25.04.2018
09.05 120 Privind alipirea imobilului cu nr. Cadastral PS 145/2. cuprins in C.F. nr. 411569. in suprafata totala de 4.534 mp si imobilul cu nr. Cadastral 421656. cuprins in C.F. nr. 421656, in suprafata totala se 6.920 mp, rezultand un lot cu suprafata totala de 11.454 mp conform PUZ pentru Parcelare. dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007, teren intravilan, situat in Mosnita Noua
121 Pentru modificarea art.2.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 86/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuință
122 Pentru modificarea art.2.3 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 87/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren din localitatea Moşnița Veche, enumerate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru construirea de locuintă
123 Pentru modificarea art.2 a H.C.L. cu nr. 47/ 29.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, cuprinse în C.F. nr.400430, 400431,400432,400433,400434, 400435,400436 ,400437, 400439 Moșnița Nouă, nr.cadastral Pș 190/2/7, P$ 190/2/8, P$ 190/2/9, Pş 190/2/10, P$ 190/2/11, P$ 190/2/12, PŞ 190/2/13, Pș 190/2/14, în suprafață de 788 și Pş 190/2/16 cu suprafaţa de 1.175 mp, în vederea vânzării prin licitatie publică şi a art. 3.1, Cap III, Cap VIII din Anexa I la H.C.L. cu nr. 109/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 2217 Moşnița Nouă conform PUZ Parcelare, Dezmembrare, Concesionare ptr. Construire Locuințe și Funcţiuni Complementare Moșnița Veche
124 Privind aprobarea închirierii unei suprafete de 8 mp teren situat pe str. Dumitru Cristea, în vederea amplasării unui chiosc pentru vânzarea abonamentelor de călătorie de către Societatea de Transport Public Timisoara
125 Privind aprobarea tarifelor pentru bilete, abonamente şi prestației pe km, aferente transportului public de personae, prin curse regulate, efectuat în cadrul Societatății Metropolitane de Transport Public Timisoara
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 09.05.2018
30.05 126 Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere, a raportului de audit al situatiilor financiare al S.C. MOŞNITEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017
127 Privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mosnita Nouă pentru anul 2017
128 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018
129 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către Aquatim SA
130 Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către Aquatim SA
131 Privind activitatea de valorificare a cabalinelor lăsate în libertate și nesupravegheate pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
132 Privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Mosnita Nouă, a suprafetei totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultând patru loturi cu suprafata totala de 90.000 mp, teren extravilan, situat în localitatea Moşnita Veche, Comuna Moșnița Nouă
133 Privind dezlipirea imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007 pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare, teren intravilan, situat in Mosnita Noua
134 Privind dotarea şi monitorizarea, prin înregistrare audio-video a şedintelor Consiliului Local
al Comunei Moșnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 30.05.2018
04.06 135 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții al S.C. MOŞNIŢEANA S.RL.
136 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare
137 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru „Racord fibra optica la site Orange”. fibra optica amplasata subteran si aerian pe stâlpii existenti pe domeniul public al localitatii Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr.404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497. aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
138 Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru „Montare GDM la limita de
proprietate si refacere bransamente in vederea montarii de SM in localitatea Rudicica. conform Legii nr. 54/2017”, pe domeniul public al localitatii Mosnita Noua, localitatea
Rudicica, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
139 Privind aprobarea atribuirii denumiri stradă în localitatea Moşnița Nouă, comuna Moşnița Nouă
140 Privind alocarea sumei de 8.700 lei (300 lei/persoană ) din bugetul local al Comunei Moșnița Nouă în vederea acordării de premii membrilor Ansamblului de dansuri populare Moşnițeana ca urmare a rezultatelor deosebite obținute la festivalul-concurs Lada cu Zestre
141 Privind înscrierea suprafetei de 106 mp teren situat in intravilanul localității Moșnita Veche. în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere,
întocmită de S.C. SMART CAD SURVEY S.R.L.-D
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 04.06.2018
Copyright © 2018 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.