Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2019

Data Nr. HCL Conținut Anexe
08.01 1 Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim ECOLOGIC SERVICE S.A in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale desfasurata in Zona 1 al judetului Timis, in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr 2303/08.12.2017.
2 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local aferent anului 2018 din excedentul bugetului local cu suma de 1.105.232,35 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței de indata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 08.01.2019
23.01 3 Privind aprobarea limitării vitezei autovehiculelor prin amplasarea unui semn de circulație cu 30km/h și interzicerea circulației atelajelor de orice fel, tractate de animale în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii, inițiat de consilierul Comunei Moșnița Nouă, Mircea Belințan.
4 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe  parcela  înscrisă în CF nr.  416441, cu nr cad 416441 (A 127/2/10), Comuna Mosnița Nouă,sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe  RĂMNEANȚU  DRAGHINA si PUSA MARIOARA SRL, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
6 Pentru completarea HCL cu nr. 429/20.12.2017, privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și a personalului contractul din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405529 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405529 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Costel Drăghici, în calitate de proprietar al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405456 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405456 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-na Mărioara Periat, în calitate de proprietară a construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9 Privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 1000 mp din totalul de 1.201 mp, situat în localitatea Rudicica, în vederea vânzării către d-nul Lucian Dănuț Ichim, în calitate de proprietar al construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
10 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
11 Privind  aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă, în anul școlar 2019-2020, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
12 Privind  aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
13 Privind  emiterea acordului Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru racord fibră optică Metronet pe domeniul public al localității Moșnița Veche, aflat în administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
14  Privind aprobarea  atribuirii de  denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului anexat, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur
15 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418124, nr. cad. 418124 în suprafață de 3824 mp, constând în teren arabil intravilan pentru strada, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Martin Marinica, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
16 Privind  înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. NGL 221, în suprafață de 21.440 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
17 privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 231, în suprafață de 1300 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
18 Privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei

Comunelor din Romania, pentru anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.

19 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr.415185 Moșnița Nouă, nr. cad. A135-137/1/36, beneficiar Milin Agnes Sorina Adriana, pentru nerespectarea termenului de finalizare al construcției în termenul prevăzut în autorizația de construire, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 50/1991 și art. 5.7. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
20 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr. 411605 Moșnița Nouă, beneficar Godeanu Ioan Ovidiu, pentru neînceperea construirii locuinței în termen de 1 an de la încheierea contractului și pentru plata taxei de viabilizare prevăzute de art. 5.8. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
2121.2 Privind  aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2018.
22 Pentru modificarea art. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/29.08.2018, privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat ”Bună ziua Moșnița!”
23 Pentru modificarea  art. 1 din  HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
24 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Moșnița Nouă cu Asociația Micaela având CIF 30240811, cu sediul în Timișoara, în vederea sterilizării câinilor fără stăpân identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă, pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
25 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zona spații comerț și servicii”, pe  parcelele  înscrise în CF nr.  420528, 420529, cu nr cad 420528, 420529 Comuna Mosnița Nouă,sat, Mosnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe  DRĂGOI NECULAE  si DRĂGOI ELISAVETA.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 23.01.2019
26 Privind aprobarea formei actualizate a documentației tehnico-economice (faza SF) pentru proiectul „Inființare Grădiniță PP Moșnița Nouă”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 / Învățământ Preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. la/7 regiuni.
27 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, d-nei Silvia Zsutina, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea caasei arse  în urma incendiului din data de 30.01.2019.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 05.02.2019
Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.