Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2019

Nr. HCL Conținut Anexe
1 Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim ECOLOGIC SERVICE S.A in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale desfasurata in Zona 1 al judetului Timis, in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr 2303/08.12.2017.
2 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local aferent anului 2018 din excedentul bugetului local cu suma de 1.105.232,35 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței de indata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 08.01.2019
3 Privind aprobarea limitării vitezei autovehiculelor prin amplasarea unui semn de circulație cu 30km/h și interzicerea circulației atelajelor de orice fel, tractate de animale în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii, inițiat de consilierul Comunei Moșnița Nouă, Mircea Belințan.
4 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe  parcela  înscrisă în CF nr.  416441, cu nr cad 416441 (A 127/2/10), Comuna Mosnița Nouă,sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe  RĂMNEANȚU  DRAGHINA si PUSA MARIOARA SRL, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
6 Pentru completarea HCL cu nr. 429/20.12.2017, privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și a personalului contractul din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405529 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405529 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Costel Drăghici, în calitate de proprietar al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405456 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405456 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-na Mărioara Periat, în calitate de proprietară a construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9 Privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 1000 mp din totalul de 1.201 mp, situat în localitatea Rudicica, în vederea vânzării către d-nul Lucian Dănuț Ichim, în calitate de proprietar al construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
10 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
11 Privind  aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă, în anul școlar 2019-2020, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
12 Privind  aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
13 Privind  emiterea acordului Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru racord fibră optică Metronet pe domeniul public al localității Moșnița Veche, aflat în administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
14  Privind aprobarea  atribuirii de  denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului anexat, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur
15 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418124, nr. cad. 418124 în suprafață de 3824 mp, constând în teren arabil intravilan pentru strada, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Martin Marinica, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
16 Privind  înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. NGL 221, în suprafață de 21.440 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
17 privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 231, în suprafață de 1300 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
18 Privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei

Comunelor din Romania, pentru anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.

19 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr.415185 Moșnița Nouă, nr. cad. A135-137/1/36, beneficiar Milin Agnes Sorina Adriana, pentru nerespectarea termenului de finalizare al construcției în termenul prevăzut în autorizația de construire, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 50/1991 și art. 5.7. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
20 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr. 411605 Moșnița Nouă, beneficar Godeanu Ioan Ovidiu, pentru neînceperea construirii locuinței în termen de 1 an de la încheierea contractului și pentru plata taxei de viabilizare prevăzute de art. 5.8. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
2121.2 Privind  aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2018.
22 Pentru modificarea art. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/29.08.2018, privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat ”Bună ziua Moșnița!”
23 Pentru modificarea  art. 1 din  HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
24 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Moșnița Nouă cu Asociația Micaela având CIF 30240811, cu sediul în Timișoara, în vederea sterilizării câinilor fără stăpân identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă, pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
25 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zona spații comerț și servicii”, pe  parcelele  înscrise în CF nr.  420528, 420529, cu nr cad 420528, 420529 Comuna Mosnița Nouă,sat, Mosnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe  DRĂGOI NECULAE  si DRĂGOI ELISAVETA.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 23.01.2019
26 Privind aprobarea formei actualizate a documentației tehnico-economice (faza SF) pentru proiectul „Inființare Grădiniță PP Moșnița Nouă”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 / Învățământ Preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. la/7 regiuni.
27 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, d-nei Silvia Zsutina, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea caasei arse  în urma incendiului din data de 30.01.2019.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 05.02.2019
28 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.02.2019.
29 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la Nivelul Comunei Moșnița Nouă pentru perioada 2018-2023
30 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugettul Comunei Moșnița Nouă
31 . Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
32 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcțiilor
33 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405827 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405827 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Tiuch Cătălin, în calitate de proprietar al construcțiilor
34 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411616 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411616 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Paguba Gheorghe Constantin, în calitate de proprietar al construcțiilor
35 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405520 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405520 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Mugurel Leonard Bojin și d-na Țira Nicoleta, în calitate de proprietari ai construcției
36 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413732 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413732 cu suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Stanciu Petrișoara Maria, în calitate de proprietară a construcției
37 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413823 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413823 cu suprafața de 471 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Susan Daniel Liviu , în calitate de proprietar al construcției
38 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413751 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413751 cu suprafața de 492 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Balmez Sorina, în calitate de proprietară a construcției
39 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413743 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413743 cu suprafața de 506 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-nul Gubandru Mihai Alin , în calitate de proprietar al construcției
40 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 402601, cad. 402601 în suprafață de 3.937 mp, constând în teren intravilan extins, curți construcții pentru drum acces, strada și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel-Teodor
41 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421217, Cad 421217 în suprafață de 9.955 mp și C.F. nr. 421218, Cad. 421218 în suprafață de 3.421 mp constând în teren intravilan extins, pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Borchescu Emilia, Golumba Marioara prin mandatar Golumba Radu-Adrian și societatea Azaria Mira SRL prin administrator Martin Mikael
42 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409962, nr. cad. 409962 în suprafață de 6.984 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Cotuna Liliana
43 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins C.F. nr. 403293, nr. cad 50902 în suprafața din acte de 6.931 mp, suprafața măsurată de 6.936 mp, constând în teren intravilan extins, pentru drum acces, stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Deutsch Petru-Martin
44 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 410420, nr. cad A171/2/77, în suprafață de 1.801 mp și C.F. nr. 410417, nr. cad. A171/2/3 în suprafața de 1.810 mp, constând în teren intravilan extins, pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Hoduț Maria
45 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400705, nr. cad. A49/8/2 în suprafață de 2.469 mp constând în teren intravilan extins curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
46 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411036, nr. cad. Cc 92/2/22-23-24/21 în suprafață de 3.597  mp constând în teren intravilan extins pentru drum acces stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
47 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414739, 414759, cad. 414739, 414759 în suprafață de 4.766 mp, 1.406 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea Tacoruis SRL prin administrator Rubiolo Gianluca
48 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 413191 Moșnița Nouă, nr. cad. 427/2-428/1/5, în suprafață de 60 mp constând în teren arabil, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de Carebia Florin -Ioan și Carebia Rodica
49 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 406581, nr. cad. 406581, în suprafață de 6854 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de către Martin Viorel și Martin Martinica
50 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422208, 422209, nr. cad 422208, 422209, în suprafață de 3402 mp, 4.272 mp constând în teren intravilan extins,arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin asociat unic și administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie și Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie
51 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422057, 422058, nr. cad 422057, 422058, în suprafață de 6.647 mp, 4.880 mp, constând în teren intravilan extins, arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea  INLAND  PROPERTY SRL, reprezentată prin administrator PETRUȚIU Radu-Tudor,  Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin administrator IGNAT CĂLIN, Societatea PACK ECOTECH SRL,  reprezentată prin administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie,  Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie, GRECEA IOAN-ADRIAN, în calitatea de mandatar a lui NICA NICOLETA și a lui NICA SIMONA-FLORICA
52 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411037, Cad Cc 92/2/22-23-24/22 în suprafaţă de 368 mp constând în teren curti constructii intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Ciomocoş Marcel-Teodor
53 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.421836, Cad 421836 în suprafaţă de 145 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Mateiu Traian si Mateiu Gaftea
54 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421511, 421522 Cad 421511, 421522 în suprafaţă de 1.607 mp, 3.722 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zone verzi, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către IRINOIU Cristinel, IRINOIU Gabriela, FRĂSIE Anamaria, FRĂSIE Ioan-Romulus
55 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422161 Cad 422161 în suprafaţă de 1.548 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către GOLBAN-BELCEA Cristian, GOLBAN-BELCEA Cosmina
56 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406834, 406838, 406831Cad 51353, 51354, 51352 în suprafaţă de 1.267 mp, 1.242 mp, 1.756 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către BOGDANOVICI Marius-Cristian, BOGDANOVICI Ligia, POTRA Traian, POTRA Emilia
57 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422211, nr. Cad 422211 în suprafaţă de 1.776 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, C.F. nr. 422241, nr. Cad 422241 în suprafaţă de 1.548 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi,, C.F. nr. 422275, nr. Cad 422275 în suprafaţă de 1.330 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, si C.F. nr. 422276, nr. Cad 422276 în suprafaţă de 14.306 mp, constând în teren intravilan extins, pentru circulatii si zone verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Jebeleanu Dan
58 Proiect  de hotărâre privind     înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408264 Nr. cad. 618/9/1/33 în suprafaţă de 5.993 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către MAL ARDRIS SRL prin administrator BISOTTO LORENZO
59 Proiect  de hotărâre cu privire la înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru Incluziunea Minorității Rome din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Planului Local de Acțiuni de integrare a minorității rome pe anul 2019
60 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Amenjare Platformă Colectare Deșeuri Inerte, Rezultate din Activități De Construcții, Excluzând Materialele Periculoase
61 Proiect  de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. cu nr. 396/17.12.2018 privind aprobarea transferării în folosința  S.C. Moșnițeana S.R.L. a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Moșnița Nouă, societatea va avea obligația de a le amortiza, inventaria și de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor , precum și stabilirea chiriei lunare a utilajelor date în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L
62 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii către S.C. GREEN-SES S.R.L. a utilajelor  aflate în patrimoniul comunei Moșnița Nouă
63 Proiect  de hotărâre privind  preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada DUMBRAVA,CF407828, cu o lungime de  250 ml  în valoare de 15.946,00 lei
64 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Noua pe strazile strazile Cenusaresei, Tugulea si Ogorului,CF421347,421354,403031,403016,414040, NR.CAD.421347,421354,403031,403016,414040,com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 156.818,03 lei,
65 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Grânelor nr. 2, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș în valoare totală de 6.400,00 lei
66 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada FN, CF 419004,CF 419005, com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 5.300,00 lei
67 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcelele C.F. nr.409831, 420516 ,415046, 415050, 415521 cu nr. Cad 409831, 420516 , 415046 , 415050 , 415521, Comuna Mosnița Nouă, Moșnița Nouă, Județ Timiș, având ca beneficiari pe SC WEST GARDEN 2014 SRL, SPOFRONESCU ELENA ALEXANDRA , PAȘCALĂU -BOTOȘ  BEATRICE ALEXANDRA , PAȘCALĂU VALER FLORIAN , STAMA FLOARE , STRAMA IOAN, ROȘCA NECULAI , ROȘCA MIHAELA , PASCU PATRICIU MIREL, PASCU IONELA ANCUȚA
68 Proiect  de hotărâre privind inscrierea imobilului indentificat cu nr CAD A127/1/4/2, in suprafata de 3.600 mp situat in extravilanul localitatii Mosnita Veche, in domeniul privat al comunei Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice din prima inscriere intocmita de PFA Popescu Ciprian
69 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumului agricol DE 638, in suprafata de 4609 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
70 Proiect  de hotărâre privind modificarea art. 2 si 3 din HCL nr 412/17.12.2018 privind majorarea aportului la capitalul social al SC MOSNITEANA SRL cu 200.000 Lei
71 Proiect  de hotărâre privind încheierea de către S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L a unui contract de  colaborare cu o societate de avocatură, în vederea acordării de asistență, consultanță și reprezentare juridică, până la validarea mandatelor următorilor consilieri locali
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 27.02.2019
72 Privind aprobarea prețului pentru sterilizare câini fără stăpân, identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
73 Proiect  de hotărâre pentru revocarea Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 371/27.11.2018, privind aprobarea transformării funcției publice de inspector debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului de protecția mediului în referent de specialitate grad profesional debutant, clasa a II -a, cu studii superioare de scurtă durată și a Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 12/23.01.2019, privind aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent
74 Proiect  de hotărâre pentru apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 412664, nr. Top.  412664, localitatea Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche precum si stabilirea functiunilor pentru fiecare unitate in parte
75 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumurilor agricole DE 591 in suprafata de 3249 mp, DE597, DE595/4 in suprafata de 564 mp si DE595/4, in suprafata de 2427 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privata si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
76 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 11.03.2019
77 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă
78 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412426, 412425 Cad 412425, 412426 în suprafaţă de 3.084 mp 267 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CIURLĂ Nicolae, CIURLĂ Daniela
79 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 414595, Cad 414595 în suprafaţă de 3.948 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CHERMEȚ Mărioara
80 Proiect  de hotărâre  privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421153, Cad 421153 în suprafaţă de 2.631 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de MARTIN Ian și Societatea TOP SERENT SRL, prin administrator GUȚU Sergiu-Manuel
81 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 408613, 414088 Cad 50116, 414088 în suprafaţă de 7.349, 4.952 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de TRUȘCULESCU Corneliu, CIURUȘ Valentin, CIURUȘ Viorica, STOICOVICI Boja, STOICOVICI Elena
82 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422336, 422088 Cad 422336, 422088 în suprafaţă de 57.364, 473 mp, constând în teren curți construcții, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BUGA Viorel, BUGA Laura
83 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421959, 421990 Cad 421959, 421990 în suprafaţă de 8.640, 7.931 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BURCSA Elena, PĂRĂU Irina-Gyonghi, HEITLER Andreas
84 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Suci Leonora Daniela, pentru a putea fi folosit ca locuință socială de necesitate
85 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 402047 Moșnița Nouă, nr. cadastral 402047 cu suprafața de 1000 mp, situat în localitatea Rudicica în vederea vânzării către d-nul Niculae Spatar, în calitate de proprietar al construcțiilor
86 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Gheorghe Mezin în calitate de proprietari ai construcției
87 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413171 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413171 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Maria Borhidan în calitate de proprietară a construcției
88 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411586 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411586 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Loredana Rădneanțu, în calitate de proprietară a construcției
89 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
90 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare,  caietului de sarcini al terenului cuprins în C.F. 405815 Moșnița Nouă în suprafață de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
91 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschis
92 Proiect  de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare 4×4  din veniturile rezultate în urma valorificării materialului lemnos afectat de furtuna din 17.09.2017,  provenit  din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei Moșnița Nouă de către  Regia Publică Locală Ocolul Silvic Stejarul R.A în care  Consiliului Local Moșnița Nouă are calitatea de asociat
93 Proiect  de hotărâre pentru dezlipirea imobilului cuprins în  C.F. 412751 Moșnița Nouă, în suprafață de 8954 mp, teren situat în extravilanul localității Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, în două loturi, conform documentației anexate întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L
94 Proiect  de hotărâre privind aprobarea oficializării a două canale de comunicare cu cetățenii prin rețeaua de socializare Facebook  și anume oficializarea paginii existente a Primăriei Comunei Moșnița Nouă și conturarea unui grup de comunicare cu denumirea ”Comuna Moșnița Nouă”,
95 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420034 Cad 420034 în suprafaţă de 10.914 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Albina, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Societatea ANALOG SRL prin administrator SULI Eduard
96 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422166, Cad 422166 în suprafaţă de 330 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Micșa Florin-Marian, MICȘA Ana-Corina, MICȘA Maria, POBEGA Georgeta, POBEGA Ioan
97 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  salariului de bază,  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef  Birou Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2019
98 Privind constatarea apartenentei terenului cuprins in CF 416472 Mosnita Noua nr. cadastral 416472 in suprafata de 144 mp la proprietatea privata a comunei Mosnita Noua in baza art. 36 din legea Nr. 18/1991 republicata.
99 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractelor cu nr. 1203/17.01.2018, nr.8546/ 28.03.2018, având ca obiect terenurile concesionate prin licitație publică destinate construirii de unități serivcii dotări publice comunale, sedii, reprezentanțe firme, spațiu comercial alimentație publică, centru afaceri, spațiu polifuncțional conform H.C.L cu nr.349/2017 și a contractului cu nr. 7253/16.03.2018 având ca obiect terenul concesionat în baza H.C.L. cu nr.49/2018, destinat în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului și gestionării situațiilor de urgență, desfășurarea de activități cu caracter social și umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărănești, prin încasarea taxei pe teren, redevenței și a taxei de viabilizare de către concedent
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din 08.04.2019
Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.