Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2019

Nr. HCL Conținut Anexe
1 Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim ECOLOGIC SERVICE S.A in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale desfasurata in Zona 1 al judetului Timis, in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr 2303/08.12.2017.
2 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local aferent anului 2018 din excedentul bugetului local cu suma de 1.105.232,35 lei
Proces verbal încheiat în urma ședinței de indata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 08.01.2019
3 Privind aprobarea limitării vitezei autovehiculelor prin amplasarea unui semn de circulație cu 30km/h și interzicerea circulației atelajelor de orice fel, tractate de animale în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii, inițiat de consilierul Comunei Moșnița Nouă, Mircea Belințan.
4 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe  parcela  înscrisă în CF nr.  416441, cu nr cad 416441 (A 127/2/10), Comuna Mosnița Nouă,sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe  RĂMNEANȚU  DRAGHINA si PUSA MARIOARA SRL, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
6 Pentru completarea HCL cu nr. 429/20.12.2017, privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și a personalului contractul din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405529 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405529 cu suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Costel Drăghici, în calitate de proprietar al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405456 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405456 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-na Mărioara Periat, în calitate de proprietară a construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9 Privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 1000 mp din totalul de 1.201 mp, situat în localitatea Rudicica, în vederea vânzării către d-nul Lucian Dănuț Ichim, în calitate de proprietar al construcțiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
10 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
11 Privind  aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă, în anul școlar 2019-2020, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
12 Privind  aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
13 Privind  emiterea acordului Consiliului Local Moșnița Nouă, pentru racord fibră optică Metronet pe domeniul public al localității Moșnița Veche, aflat în administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
14  Privind aprobarea  atribuirii de  denumire stradă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului anexat, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur
15 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418124, nr. cad. 418124 în suprafață de 3824 mp, constând în teren arabil intravilan pentru strada, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Martin Marinica, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
16 Privind  înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. NGL 221, în suprafață de 21.440 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
17 privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 231, în suprafață de 1300 mp, situat în extravilanul localității Moșnița Veche, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
18 Privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei

Comunelor din Romania, pentru anul 2019, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.

19 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr.415185 Moșnița Nouă, nr. cad. A135-137/1/36, beneficiar Milin Agnes Sorina Adriana, pentru nerespectarea termenului de finalizare al construcției în termenul prevăzut în autorizația de construire, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 50/1991 și art. 5.7. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
20 Privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune care are ca obiect terenul cuprins în cartea funciară cu nr. 411605 Moșnița Nouă, beneficar Godeanu Ioan Ovidiu, pentru neînceperea construirii locuinței în termen de 1 an de la încheierea contractului și pentru plata taxei de viabilizare prevăzute de art. 5.8. din contract,  inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
2121.2 Privind  aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2018.
22 Pentru modificarea art. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/29.08.2018, privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat ”Bună ziua Moșnița!”
23 Pentru modificarea  art. 1 din  HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
24 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Moșnița Nouă cu Asociația Micaela având CIF 30240811, cu sediul în Timișoara, în vederea sterilizării câinilor fără stăpân identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă, pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
25 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zona spații comerț și servicii”, pe  parcelele  înscrise în CF nr.  420528, 420529, cu nr cad 420528, 420529 Comuna Mosnița Nouă,sat, Mosnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe  DRĂGOI NECULAE  si DRĂGOI ELISAVETA.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 23.01.2019
26 Privind aprobarea formei actualizate a documentației tehnico-economice (faza SF) pentru proiectul „Inființare Grădiniță PP Moșnița Nouă”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 / Învățământ Preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. la/7 regiuni.
27 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, d-nei Silvia Zsutina, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea caasei arse  în urma incendiului din data de 30.01.2019.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 05.02.2019
28 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndata a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.02.2019.
29 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la Nivelul Comunei Moșnița Nouă pentru perioada 2018-2023
30 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugettul Comunei Moșnița Nouă
31 . Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
32 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417169 Moșnița Nouă, nr. cadastral 417169 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Orlando Denis Comănescu, în calitate de proprietar al construcțiilor
33 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405827 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405827 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Tiuch Cătălin, în calitate de proprietar al construcțiilor
34 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411616 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411616 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Paguba Gheorghe Constantin, în calitate de proprietar al construcțiilor
35 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405520 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405520 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Mugurel Leonard Bojin și d-na Țira Nicoleta, în calitate de proprietari ai construcției
36 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413732 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413732 cu suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Stanciu Petrișoara Maria, în calitate de proprietară a construcției
37 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413823 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413823 cu suprafața de 471 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d-nul Susan Daniel Liviu , în calitate de proprietar al construcției
38 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413751 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413751 cu suprafața de 492 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-na Balmez Sorina, în calitate de proprietară a construcției
39 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413743 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413743 cu suprafața de 506 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către și d-nul Gubandru Mihai Alin , în calitate de proprietar al construcției
40 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 402601, cad. 402601 în suprafață de 3.937 mp, constând în teren intravilan extins, curți construcții pentru drum acces, strada și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel-Teodor
41 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421217, Cad 421217 în suprafață de 9.955 mp și C.F. nr. 421218, Cad. 421218 în suprafață de 3.421 mp constând în teren intravilan extins, pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Borchescu Emilia, Golumba Marioara prin mandatar Golumba Radu-Adrian și societatea Azaria Mira SRL prin administrator Martin Mikael
42 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409962, nr. cad. 409962 în suprafață de 6.984 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Cotuna Liliana
43 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins C.F. nr. 403293, nr. cad 50902 în suprafața din acte de 6.931 mp, suprafața măsurată de 6.936 mp, constând în teren intravilan extins, pentru drum acces, stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Deutsch Petru-Martin
44 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 410420, nr. cad A171/2/77, în suprafață de 1.801 mp și C.F. nr. 410417, nr. cad. A171/2/3 în suprafața de 1.810 mp, constând în teren intravilan extins, pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Hoduț Maria
45 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400705, nr. cad. A49/8/2 în suprafață de 2.469 mp constând în teren intravilan extins curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
46 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411036, nr. cad. Cc 92/2/22-23-24/21 în suprafață de 3.597  mp constând în teren intravilan extins pentru drum acces stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Ciomocoș Marcel- Teodor
47 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414739, 414759, cad. 414739, 414759 în suprafață de 4.766 mp, 1.406 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea Tacoruis SRL prin administrator Rubiolo Gianluca
48 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 413191 Moșnița Nouă, nr. cad. 427/2-428/1/5, în suprafață de 60 mp constând în teren arabil, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de Carebia Florin -Ioan și Carebia Rodica
49 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 406581, nr. cad. 406581, în suprafață de 6854 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietatea depusă de către Martin Viorel și Martin Martinica
50 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422208, 422209, nr. cad 422208, 422209, în suprafață de 3402 mp, 4.272 mp constând în teren intravilan extins,arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă,  localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin asociat unic și administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie și Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie
51 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprins C.F. nr. 422057, 422058, nr. cad 422057, 422058, în suprafață de 6.647 mp, 4.880 mp, constând în teren intravilan extins, arabil  pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Societatea  INLAND  PROPERTY SRL, reprezentată prin administrator PETRUȚIU Radu-Tudor,  Societatea DUPLE IMOB SRL, reprezentată prin administrator IGNAT CĂLIN, Societatea PACK ECOTECH SRL,  reprezentată prin administrator SASU MARIA, Bălășoiu Mircea -Ilie,  Bălășoiu Daniela, Dolomeț Radu -Ilie, GRECEA IOAN-ADRIAN, în calitatea de mandatar a lui NICA NICOLETA și a lui NICA SIMONA-FLORICA
52 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411037, Cad Cc 92/2/22-23-24/22 în suprafaţă de 368 mp constând în teren curti constructii intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Ciomocoş Marcel-Teodor
53 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.421836, Cad 421836 în suprafaţă de 145 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Mateiu Traian si Mateiu Gaftea
54 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421511, 421522 Cad 421511, 421522 în suprafaţă de 1.607 mp, 3.722 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zone verzi, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către IRINOIU Cristinel, IRINOIU Gabriela, FRĂSIE Anamaria, FRĂSIE Ioan-Romulus
55 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422161 Cad 422161 în suprafaţă de 1.548 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către GOLBAN-BELCEA Cristian, GOLBAN-BELCEA Cosmina
56 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406834, 406838, 406831Cad 51353, 51354, 51352 în suprafaţă de 1.267 mp, 1.242 mp, 1.756 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către BOGDANOVICI Marius-Cristian, BOGDANOVICI Ligia, POTRA Traian, POTRA Emilia
57 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422211, nr. Cad 422211 în suprafaţă de 1.776 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, C.F. nr. 422241, nr. Cad 422241 în suprafaţă de 1.548 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi,, C.F. nr. 422275, nr. Cad 422275 în suprafaţă de 1.330 mp constând în teren intravilan extins, pentru spatii verzi, si C.F. nr. 422276, nr. Cad 422276 în suprafaţă de 14.306 mp, constând în teren intravilan extins, pentru circulatii si zone verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Jebeleanu Dan
58 Proiect  de hotărâre privind     înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408264 Nr. cad. 618/9/1/33 în suprafaţă de 5.993 mp constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către MAL ARDRIS SRL prin administrator BISOTTO LORENZO
59 Proiect  de hotărâre cu privire la înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru Incluziunea Minorității Rome din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Planului Local de Acțiuni de integrare a minorității rome pe anul 2019
60 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Amenjare Platformă Colectare Deșeuri Inerte, Rezultate din Activități De Construcții, Excluzând Materialele Periculoase
61 Proiect  de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. cu nr. 396/17.12.2018 privind aprobarea transferării în folosința  S.C. Moșnițeana S.R.L. a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Moșnița Nouă, societatea va avea obligația de a le amortiza, inventaria și de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor , precum și stabilirea chiriei lunare a utilajelor date în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L
62 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii către S.C. GREEN-SES S.R.L. a utilajelor  aflate în patrimoniul comunei Moșnița Nouă
63 Proiect  de hotărâre privind  preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada DUMBRAVA,CF407828, cu o lungime de  250 ml  în valoare de 15.946,00 lei
64 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Noua pe strazile strazile Cenusaresei, Tugulea si Ogorului,CF421347,421354,403031,403016,414040, NR.CAD.421347,421354,403031,403016,414040,com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 156.818,03 lei,
65 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moșnița Nouă pe strada Grânelor nr. 2, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș în valoare totală de 6.400,00 lei
66 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată  în localitatea Mosnita Veche pe strada FN, CF 419004,CF 419005, com. Moşniţa Nouă, jud. Timiş în valoare totală de 5.300,00 lei
67 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcelele C.F. nr.409831, 420516 ,415046, 415050, 415521 cu nr. Cad 409831, 420516 , 415046 , 415050 , 415521, Comuna Mosnița Nouă, Moșnița Nouă, Județ Timiș, având ca beneficiari pe SC WEST GARDEN 2014 SRL, SPOFRONESCU ELENA ALEXANDRA , PAȘCALĂU -BOTOȘ  BEATRICE ALEXANDRA , PAȘCALĂU VALER FLORIAN , STAMA FLOARE , STRAMA IOAN, ROȘCA NECULAI , ROȘCA MIHAELA , PASCU PATRICIU MIREL, PASCU IONELA ANCUȚA
68 Proiect  de hotărâre privind inscrierea imobilului indentificat cu nr CAD A127/1/4/2, in suprafata de 3.600 mp situat in extravilanul localitatii Mosnita Veche, in domeniul privat al comunei Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice din prima inscriere intocmita de PFA Popescu Ciprian
69 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumului agricol DE 638, in suprafata de 4609 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
70 Proiect  de hotărâre privind modificarea art. 2 si 3 din HCL nr 412/17.12.2018 privind majorarea aportului la capitalul social al SC MOSNITEANA SRL cu 200.000 Lei
71 Proiect  de hotărâre privind încheierea de către S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L a unui contract de  colaborare cu o societate de avocatură, în vederea acordării de asistență, consultanță și reprezentare juridică, până la validarea mandatelor următorilor consilieri locali
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 27.02.2019
72 Privind aprobarea prețului pentru sterilizare câini fără stăpân, identificați pe raza Comunei Moșnița Nouă pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora
73 Proiect  de hotărâre pentru revocarea Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 371/27.11.2018, privind aprobarea transformării funcției publice de inspector debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului de protecția mediului în referent de specialitate grad profesional debutant, clasa a II -a, cu studii superioare de scurtă durată și a Hotărârii de Consiliului Local cu nr. 12/23.01.2019, privind aprobarea transformării postului de polițist local, clasa I, asistent, din cadrul Biroului Poliției Locale în polițist local, clasa a II-a, cu studii superioare de scurtă durată, asistent
74 Proiect  de hotărâre pentru apartamentarea imobilului cuprins în C.F. nr. 412664, nr. Top.  412664, localitatea Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche precum si stabilirea functiunilor pentru fiecare unitate in parte
75 Proiect  de hotărâre privind întabularea drumurilor agricole DE 591 in suprafata de 3249 mp, DE597, DE595/4 in suprafata de 564 mp si DE595/4, in suprafata de 2427 mp, din UAT Moşnita Nouă in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privata si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
76 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 11.03.2019
77 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă
78 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412426, 412425 Cad 412425, 412426 în suprafaţă de 3.084 mp 267 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CIURLĂ Nicolae, CIURLĂ Daniela
79 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.  nr. 414595, Cad 414595 în suprafaţă de 3.948 mp constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de CHERMEȚ Mărioara
80 Proiect  de hotărâre  privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421153, Cad 421153 în suprafaţă de 2.631 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de MARTIN Ian și Societatea TOP SERENT SRL, prin administrator GUȚU Sergiu-Manuel
81 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 408613, 414088 Cad 50116, 414088 în suprafaţă de 7.349, 4.952 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de TRUȘCULESCU Corneliu, CIURUȘ Valentin, CIURUȘ Viorica, STOICOVICI Boja, STOICOVICI Elena
82 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422336, 422088 Cad 422336, 422088 în suprafaţă de 57.364, 473 mp, constând în teren curți construcții, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BUGA Viorel, BUGA Laura
83 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421959, 421990 Cad 421959, 421990 în suprafaţă de 8.640, 7.931 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de BURCSA Elena, PĂRĂU Irina-Gyonghi, HEITLER Andreas
84 Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Suci Leonora Daniela, pentru a putea fi folosit ca locuință socială de necesitate
85 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 402047 Moșnița Nouă, nr. cadastral 402047 cu suprafața de 1000 mp, situat în localitatea Rudicica în vederea vânzării către d-nul Niculae Spatar, în calitate de proprietar al construcțiilor
86 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-nul Gheorghe Mezin în calitate de proprietari ai construcției
87 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413171 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413171 cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Maria Borhidan în calitate de proprietară a construcției
88 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411586 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411586 cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării către d-na Loredana Rădneanțu, în calitate de proprietară a construcției
89 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
90 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare,  caietului de sarcini al terenului cuprins în C.F. 405815 Moșnița Nouă în suprafață de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
91 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschis
92 Proiect  de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare 4×4  din veniturile rezultate în urma valorificării materialului lemnos afectat de furtuna din 17.09.2017,  provenit  din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei Moșnița Nouă de către  Regia Publică Locală Ocolul Silvic Stejarul R.A în care  Consiliului Local Moșnița Nouă are calitatea de asociat
93 Proiect  de hotărâre pentru dezlipirea imobilului cuprins în  C.F. 412751 Moșnița Nouă, în suprafață de 8954 mp, teren situat în extravilanul localității Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, în două loturi, conform documentației anexate întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L
94 Proiect  de hotărâre privind aprobarea oficializării a două canale de comunicare cu cetățenii prin rețeaua de socializare Facebook  și anume oficializarea paginii existente a Primăriei Comunei Moșnița Nouă și conturarea unui grup de comunicare cu denumirea ”Comuna Moșnița Nouă”,
95 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420034 Cad 420034 în suprafaţă de 10.914 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Albina, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Societatea ANALOG SRL prin administrator SULI Eduard
96 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422166, Cad 422166 în suprafaţă de 330 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Micșa Florin-Marian, MICȘA Ana-Corina, MICȘA Maria, POBEGA Georgeta, POBEGA Ioan
97 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  salariului de bază,  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef  Birou Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2019
98 Privind constatarea apartenentei terenului cuprins in CF 416472 Mosnita Noua nr. cadastral 416472 in suprafata de 144 mp la proprietatea privata a comunei Mosnita Noua in baza art. 36 din legea Nr. 18/1991 republicata.
99 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractelor cu nr. 1203/17.01.2018, nr.8546/ 28.03.2018, având ca obiect terenurile concesionate prin licitație publică destinate construirii de unități serivcii dotări publice comunale, sedii, reprezentanțe firme, spațiu comercial alimentație publică, centru afaceri, spațiu polifuncțional conform H.C.L cu nr.349/2017 și a contractului cu nr. 7253/16.03.2018 având ca obiect terenul concesionat în baza H.C.L. cu nr.49/2018, destinat în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului și gestionării situațiilor de urgență, desfășurarea de activități cu caracter social și umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărănești, prin încasarea taxei pe teren, redevenței și a taxei de viabilizare de către concedent
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din 08.04.2019
100 Pentru modificarea art 2 si 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr 201/02.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ invățământ preșcolar,  Apel de proiecte nr.  POR 10/2017/10/10.1a/7regiuni
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din 23.04.2019
101 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare cale de acces pietonal, pistă de biciclete și iluminat public partial, între localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni,  Județul Timiș ”
102 Proiect  de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție   Înființare clădire Școală Moșnița Nouă”
103 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ”Dotare arhivă”
104 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Dotare arhivă”
105 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ” Construire capelă Moșnița Veche -Moșnița Nouă”
106 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Construire capelă Moșnița Veche -Moșnița Nouă”
107 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Extindere canalizare în localitatea Albina, Comuna Moșnița Nouă”
108 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ”Extindere branșamente canalizare Moșnița Veche”
109 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai proiectului Modernizare sistem de supraveghere video din cadrul obiectivului de investiție  ” Extindere sistem de supraveghere video”
110 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația pentru Inițiative Comunitare Urseni, în scopul extinderii rețelei de alimentare cu apă pe străzile Neptun, Olimp, Jupiter și Saturn din Puz Tineret Urseni, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Extindere rețea apă Puz Tineret Urseni ”
111 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  obiectivului de investiție ” Extindere canalizare pe strada Dumitru Cristea”
112 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Extindere canalizare pe strada Dumitru Cristea ”
113 Proiect  de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari Doamnei-Moșnița Nouă, în scopul extinderii rețelei de canalizare, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere rețea canalizare strada Doamnei din cadrul obiectivului de investiție  ,, Extindere  rețea alimentare cu apă și canalizare strada Doamnei”
114 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația Domino Moșnița Veche, , în scopul extinderii rețelei de canalizare  pe strada Domino, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Extindere canalizare pe Strada Domino”
115 Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019.
116 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  taxelor de ” acces tonaj” și regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de ” acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile și drumurile din Comuna Moșnița Nouă.
117 Proiect  de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela  inscrisă in CF NR 401962 cu NR CAD 401962  , Comuna Mosnita Noua, sat ALBINA  Judetul Timis , având beneficiari MUNGIU VASILE, MUNGIU MARIOARA, DAN IULIA, KOHN MIODRAG , KOLLLER GABRIEL  ADRIAN, KOLLER ENIKO ILONKA, KOHN MIODRAG  ADRIAN.
118 Proiect  de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2020.
119 Proiect  de hotărâre privind, înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421136, 421137 Cad 421136, 421137  în suprafaţă de 7670 mp, 2907 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de MARTIN Ian și Societatea TOP SERENT SRL, prin administrator GUȚU Sergiu-Manuel
120 Proiect  de hotărâre privind acceptarea donației, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum de acces, stradă și spații verzi, cuprins în C.F. nr. 402451 Cad 402451 în suprafaţă de 5022 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma ofertei de donație  depusă de către CONTRA Cecilia.
121 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403214 Cad 51118 în suprafată de 2923 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință altele, pentru străzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către NECKER Otto, NECKER Gyongyi, TONICĂ Adrian, TONICĂ Lăcrămioara
122 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412265 Cad 412265 în suprafaţă de 1747 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către PETREA Cornel și PETREA Ana
123 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422403 Cad 422403 în suprafată de 3304 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către RAMNEANȚU Draghina, prin mandatară PUȘA Marioara, și PUȘA Marioara
124 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilulelor cuprinse în C.F. nr. 412425, 412426 Cad 412425, 412426 cu cote teren 15/182, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către GÎRLEA Ovidiu Septimiu și GÎRLEA Corina-Liliana
125 Proiect  de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412085 Cad 412085 în suprafaţă de 199 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către DOBRA Elisabeta, POP Paul-Vasile, POP Valentin și POP Ana.
126 Proiect  de hotărâre privind aprobarea contractării  unui auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale S.C. Moșnițeana S.R.L.
127 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea contractării unui auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale S.C. Moșnițeana Security S.R.L.
128 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea achiziționării unei camionete second-hand de către S.C. Moșnițeana S.R.L.
129 Proiect  de hotărâre pentru numirea domnului Bogdan Alexandru, cetățean român, domiciliat în Timișoara, str. Tulcea, nr. 9, legitimat cu C.I. seria TM nr. 887411, eliberat de SCLEP Timișoara la data de 16.03.2011, în funcția de cenzor al S.C. Moșnițeana S.R.L. pe o perioadă de 3 ani,începând cu data de 01.05.2019
130 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405514 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405514 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Adrian Codrean, în calitate de proprietar al construcțiilor.
131 Proiect  de hotărâre privind preluarea în  proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si cinci bransamente,str.Urdinis, strada Stuparilor,CF.405130,405127,405111,405124,405125,405129,                        localitatea Albina, comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 216 ml si în valoare totală de 26.498,06 lei.
132 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de  denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
133 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413142 Cad 427/2-428/1/7 în suprafaţă de 60 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către IENCI Ioan-Cătălin
134 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422358, 422359 Cad 422358, 422359 în suprafață de 18 mp, 634 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către DRĂGOI Neculae și DRĂGOI Elisaveta.
135 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422361, 422362, 422363 Cad 422361, 422362, 422363 în suprafață de 133 mp, 1558 mp, 950 mp, constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către REWE Projecktentwicklung România SRL reprezentată de administratorul GROSS Eduard GROSS, prin mandatar BAROIANU Ștefânuț Laurențiu, și de administrator BIERNATZKI Dennis prin mandatar ALMĂJEANU Cristian-Mihai.
136 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412425, 412426 Cad 412425, 412426 cu cote teren 15/182, constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARCU BOGDAN ADRIAN
137 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 410404 cu nr cad PS 68/17 , Comuna Mosnița Nouă, Sat MOȘNITA VECHE , Judetul Timis, având beneficiară pe JURJE NICOLETA MARIA
138 Privind aprobarea achiziționării unei remorci și sistem de frânare pneumatic pentru remorci Ia tractorul STEYR.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 24.04.2019
139 Privind modificarea titlului HCL nr. 203 din 02.07.2018 din denumirea ”HCL nr. 203 din 02.07.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă” în denumirea ”HCL nr. 203 din 02.07.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Moșnița și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă” Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă
140 Privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv

Comunal Moșnița, aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Clubului Sportiv Comunal Moșnița

Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 17.05.2019
141 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2018
142 Privind alocarea sumei de 17.000 lei din bugetul local al Comunei Moșnița Nouă, în vederea achiziționării de premii care se vor acorda la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului I Iunie, preșcolarilor și elevilor înscriși la Școala Gimnazială Moșnița Nouă și structurile acesteia.
143 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418546, Cad 418546 în suprafață de 798 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către FUZER Filoreta-Maria-Doreta, coproprietară, CRIȘMARIU Dănuț-Ioan-Remus, coproprietar și soții ANTON Lucian și ANTON Nicoleta-Lmuța.
144 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 420445, Moșnița Nouă, nr. topografic 451/1/11, în suprafață de 225 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată
145 Privind aprobarea atribuirii denumirii Parcului din sat Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 405242, nr. cad. 405242
146 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411714 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411714 cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-na Aurica Zamfiroiu, în calitate de proprietară a construcțiilor
147 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405461 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405461 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d-nul Ion Socaciu în calitate de proprietar al construcțiilor.
148 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405807 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405807 cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Claudiu Petre Prodea în calitate de proprietar al construcțiilor.
149 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405454 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405454 cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d- na Elena Stancu în calitate de proprietară a construcției.
150 Pentru modificarea art. 1 a H.C.L. cu nr. 79/2011 privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetației
151 Privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal împreuna cu SC A&M AMBIENT SRL pe parcela A 127/1/3, parcela care se învecinează cu terenul identificat cu numar cadastral 422423 (A 127/1/4/2) în suprafata de 3600 mp, aflat in proprietatea Comunei Mosnita Noua situat in localitatea Moșnita Nouă
152 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a listei de investiții a

S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pe anul 2019

153 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L.
154 Privind aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.
155 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a listei de investiții a

S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pe anul 2019

156 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
157 Privind aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.
158 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă
159 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
160 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de la

5.309 mp la 5095 mp, in Cartea Funciara nr. 419376, nr. Top. 116/2/9/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de PFA Fejer Alin Eugen

161 Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea suprafetei de teren de Ia

7.195 mp la 6910 mp, in Cartea Funciara nr. 419724, nr. Top. 116/1/8/1, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de PFA Fejer Alin Eugen

162 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei alimentare cu apă si bransamente pe strada Fagului si

Mosnita Veche,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 si in baza raportului de evaluare nr.066/03.04.2019,cu o lungime totala de 250 ml si în valoare totală de 30.984,00 lei.

163 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si bransamente pe strada Faget, Margina si

Mosnita Veche,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei I si 2 in baza raportului de evaluare nr.068/02.04.2019,cu o lungime totala de 296 ml si în valoare totală de 53.228,00 lei.

164 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă a retelei de alimentare cu apă prin subtraversare,CF 421623,10calitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 390,5 ml si în valoare totală de 79.848,75 lei.
165 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a retelei de alimentare cu apă si doua bransamente,str.Sichevita,CF.413412, localitatea Mosnita Noua,comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș,conform anexei 1 si 2 cu o lungime totala de 106 ml si în valoare totală de 19.690,00 lei.
166 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apa și branșamente pe strada Concordiei, Prieteniei, Politeții, Consensului și Simetriei C.F. 409941, 409961, 409949, 409962, 409955 din localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș, conform anexei I și 2 cu o lungime totală de 655 ml și în valoare totală de 95.040,00 Iei
167 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415373 Cad A659/5;A659/6;A659/7/67 în suprafață de 12349 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1030/12349 depusă de către ANDREAS Silviu-Dore1 și ANDREAȘ Anka.
168 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 411887, Moșnița Nouă, nr. topografic 411887, situat în intravilanul localității Mosnita Noua în suprafață de 4.160 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 1 8/1991, republicată
169 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE

711/3 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă

170 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”DezvoItare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcelele înscrise în CF NR 419251, 414017, NR CAD 419251 (nr cad vechi A 193/2/9/2) , 414017 (nr cad vechi A 193/2/9/1)

Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,JudetuI Timis , având beneficiari pe Liliana Mariana NICOLA, Simona Liliana NICOLA, Florin Daniel NICOLA, Daniela NICOLA,

Sorin NICOLA, , Vasile Ioan NICOLA , Ana NICOLA , Lăcrămioara Carmen ANCANICOLA,

171 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcelele înscrise în CF NR 419571, 419675 NR CAD 419571(nr cad vechi A 92/3/4) , 419675 (nr cad vechi A 92/3/5) Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetu1 Timis, având beneficiari pe MOCANU CATALIN, NITA TRAIAN FLORIN , NITA DACIANA, MATEI COSTIN DRAGOS, MATEI RODICA ,

SILASI LIVIA, SILASI GHEORGHE.

172 Privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 82/30.06.2010, privind aprobarea modelului de contract privind conditiile exercitarii dreptului de acces al Romtelecom S.A., pe suprafata de 4 mp teren pe domeniul public in localitatea Albina, in vederea amplasarii unui cabinet stradal
173 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416472 Moșnița Nouă, extravilan Moșnița Veche, în suprafață de 144 mp, constând în teren curți construcții pentru construcții industriale și edilitare

 

174 Privind acceptarea donației oferite de către d-nul LUPU FLORIAN OVIDIU, constând în IO echipamente complete de pompieri ( geacă, pantalon , tricou polo, șapcă, personalizate ) cu o valoare totală de 3.350 lei
175 Privind revocarea H.C.L 23/23.()1.2019 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 76/29.04.2015 privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în data de 29.05.2019 în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă.
176 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2019
177 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 748/3 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
178 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 740/4 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
179 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnita Nouă cu numar cadastral DE 783/2 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
180 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisa în CF NR 410899 NR CAD 410899 (nr cad vechi A 887/1) , Comuna Mosnita Noua, sat URSENI ,Judetul Timis , beneficiar S.C MEMCONSTRUCT S.R.L
Proces verbal încheiat în data de 18.06.2019 în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă.
181 Proiect  de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. NR. 403347 Moșnița Nouă, nr. cadastral 403347 cu suprafața de 201 mp, situat în localitatea Rudicica, d-nului Lucian Dănuț Ichim, în vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat
182 Proiect  de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă, a rețelei de alimentare cu apă prin subtraversare și branșamente, Drumul Boilor, str. Sofia, strada Minsk, C.F. 419088, 419122, localitatea Moșnița Nouă, Comunea Moșnița Nouă, jud. Timiș în baza raportului de evaluare nr. 012/09.05.2019 cu o valoare totală de 42.300,00 lei
183 Proiect  de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim S.A
184 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în 417834 cad. 628/1/5/25 în suprafață de 4.775 mp, constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BERENYI Ștefan și PETRE Felicia -Mihaela, în calitatea de mandatară a numitei ENE Lavinia -Maria
185 Proiect  de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422454 în suprafață de 647 mp constând în teren intravilan, categoria de folosință arabil pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CARAGEA Florin-Alexandru
186 Proiect  de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. cu nr. 9/30.01.2014 privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche
187 Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.  401924 Moșnița Nouă, nr. cadastral 401924 cu suprafața de 745 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în vederea vânzării către d-nul Ceban Veaceslav, în calitate de proprietar al construcțiilor
188 Proiect  de hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de 6.000 lei  Bisericii Ortodoxe Române din Moșnița Nouă  în vederea achitării transportului cu autocarul, pelerinaj organizat către Mănăstirile Lainici, Tismana, Transalpina, la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august -2019
189 Proiect de hotărâre privind implementarea OUG 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019,pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
190 Proiect  de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  “ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”,  pe parcela înscrisă în CF NR 400971 NR CAD 400971 (nr cad vechi A 57/6) , Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetul Timis, având beneficiari pe CREȚU ADELINA BIANCA și  ISAI CLAUDIA DIANA
191 Proiect  de hotărâre privind  întabularea drumului agricol din UAT Moşnita Nouă cu numar cadastral DE 191/1 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
192 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moşniţa Nouă
193 Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
194 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea ANEXEI NR. 1 la H.C.L. cu nr. 372/27.11.2018 privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de utilitate publică de interes județean ”Lărgire la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara- Moșnița Nouă”
195 Proiect de hotărâre privind aprobarea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. 406052 Moșnița Nouăă, nr. cad. 50871, în suprafață de 2.192 mp situat în Moșnița Nouă, Bisericii Creștine Baptiste Betel nr. 1 Timișoara, în vederea edificării unei construcții ”Lăcaș de Cult” pentru desfășurarea activităților religioase ale comunității babtiste din Comuna Moșnița Nouă
196 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane cuprinse în C.F. nr. 421806 Moșnița Nouă, în suprafață de 1316 mp și în C.F. nr. 421742 Moșnița Nouă, în suprafață de 1065 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, aflate în proprietatea Comunei Moșnița Nouă și a imobilului edificat în C.F. nr. 401422 Moșnița Nouă, pe terenul aflat în proprietatea comunei, în suprafață construită la sol de 133 mp, constând în magazin mixt și birouri P+M, situat în localitatea Moșnița Veche, str. Bistrei nr. 24, aflat în proprietatea S.C. PAVILION CONSTRUCT S.R.L. în vederea efectuării unui schimb
197 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”ETAPEI a 3-a elaborare PUG -Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare”
Proces verbal incheiat in urma sedinței ordinare din data de 26.06.2019
198 Privind aprobarea obiectivului de investitie Dotare echipamente birou Urbanism.
199 Privind aprobarea obiectivului de investitie Monument comemorativ eroi 100 ani.
200 Privind aprobarea obiectivului de investitie Dotare Politie Locala
201 Pentru aprobarea notei conceptuale aferente obiectivului de investitie Modernizare strazi pe raza Comunei Mosnita Noua.
202 Pentru aprobarea notei conceptuale aferente obiectivului de investitie Amenajare strazi pe raza Comunei Mosnita Noua
203 Privind aprobarea mandatarii Primarului Comunei Mosnita Noua in vederea realizarii tuturor demersurilor pentru obtinerea de fonduri nerambrusabile  si inceperea colaborarii cu o firma de Avocatura si Consultanta din Bruxelles.
204 Pentru completarea Art 1  din HCL cu NR 61/27.02.2019 privind aprobarea transferarii in folosinta catre SC Mosniteana SRL a obiectivelor de inventar si a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Mosnita Noua, societatea va avea obligatia de a le amortiza, inventaria si de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor precum si stabilirea chiriei lunare a utilajelor date in folosinta la SC Mosniteana SRL
205 Privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2019.
Proces verbal incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 16.07.2019.
Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.