Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2020

1 Pentru validarea Dispozițiilor primarului comunei cu nr. 364/24.12.2019, 366/30.12.2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2019 și a dispoziției nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2019 din excedentul bugetului local al Comunei Mosnita Noua înregistrat la sfârșitul anului 2019.
2 Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 58/26.04.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.769.607,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
3 Privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.
4 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 420517 Moșnița Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în suprafață de 8.676 mp, constând în teren curti constructii pentru constructii administrative si social culturale și sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională în suprafață de 1603 mp.
5 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local 15.01.2020
6 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costea Paul Ovidiu.
7 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403698 Cad 403698 în suprafață de 2605 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către CIORTAN Terezia.
8 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413627 Cad 413627 în cotă de 33/40 mp, din suprafața totală de 4716 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CRIȘMAR Vasile-Lucian, CANTEA Simona, BOBEI Remus-Adrian, BOBEI Otti1ia-Ju1ia, ANDREI Adrian, ANDREI Valeria, CRIȘMAR Delia, VESA Adina-Marieta.
9 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422777, Cad 422777 în suprafață de 335 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către PANCZI Ferenc-Albert.
10 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 417029 Cad 417029, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417030 Cad 417030, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417031 Cad 417031, în cotă de 500/26827, constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MUDURA Viorica.
11 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 414918, 414919 Cad 414918, 414919 în suprafață de 2304 mp, 536 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către POMANĂ Maria.
12 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421314 Cad 421314 în suprafață de 6847 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan pentru drumuri inclusiv trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către GOSTEMOB SRL prin asociat și administrator GOTTARDI Fabio.
13 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă.
14 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul obiectivului de investiții ”Amenajare cale de acces pietonal, pistă de biciclete și iluminat public parțial, între localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni, județul Timiș”, faza Proiect tehnic pentru instalație electrică iluminat stradal comuna Comuna Moșnița Nouă, Drumul Moșnița Nouă — Urseni.
15 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Înființare clădire școală Moșnița Nouă”, faza Studiu de Fezabilitate.
16 Privind aprobarea Rețelei Școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2020-2021.
17 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si terenurile aferente acestora din anexa nr.l si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA.
18 Privind aprobarea amplasării a trei containere modulare dobândite în urma acceptării donației făcute de către Asociația Casa Rafa pe terenul cuprins în C.F. nr. 400422 Moșnița Nouă, nr. cad. 400422, în suprafață de 730 mp situate în localitatea Moșnița Veche, în vederea închirierii acestora ca locuințe de necesitate familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile,
19 Privind aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2019.
20 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411623 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411623, cu suprafața de 612 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Marian Sârbu în calitate de proprietar al construcției.
21 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405777 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405777, cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Ionica-Mirela Deliu în calitate de proprietară a construcției.
22 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Gheorghe Mezin și d-na Rodica-Sorina Mezin în calitate de proprietari ai construcției
23 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416843 Cad 416843 în cotă de 29/632, 29/632, 87/316 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către DELCEA Ghiorghe, DELCEA Iren, DELCEA Cristina prin mandatară BALINT Mariana.
24 Privind aprobarea unor măsuri pentru întreținerea străzilor înregistrarea și reglementarea circulației atelajelor cu tracțiune animală pe teritoriul administrativ al Comunei Moșnița Nouă
25 Privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 414983, nr. Cad. 414983, C.F. nr. 414982, nr. Cad. 414982, C.F. nr. 414981, nr. Cad. 414981, C.F. nr. 414845, nr. Cad. 414845 , C.F. nr. 415017, nr. Cad. 415017, C.F. nr. 414772, nr. Cad. 414772, C.F. nr. 415540, nr. Cad. 415540, C.F. nr. 417073, nr. Cad. 417073, C.F. nr. 417078, nr. Cad. 417078, conform documentației întocmită de S.C. PROMETER S.R.L. în calitate de executant al măsurătorilor topo- cadastrale, in vederea intabulării DJ595D, având ca beneficiar Consiliul Județean Timiș
26 Privind limitarea rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumul comunal

DC 149, tronsonul Moșnița Veche- Drumul Boilor- Timișoara; Moșnița Veche- Drumul Boilor-Str. Berlin- DJ 592, la 50 de km/h

27 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423053, nr. Cad. 423053, în suprafață de 3.825 mp în trei Ioturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
28 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423052, nr. Cad. 423052, în suprafață de 1.964 mp în trei loturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
29 Pentru revocarea H.C.L. cu nr.222/31.07.2019 privind înscrierea terenului arabil extravilan, cuprins în C.F. nr. 412749 Moșnița Nouă,nr.cad 412749 ,( nr. top vechi A233/l) în suprafață de 62.700 mp, reconstituit Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă, în baza Legii nr. 247/2005, conform Titlului de proprietate nr. 3/38/16.02.2010, în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.01.2020 (partea Ipartea II)
30 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Construire sediu asezamant cultural in localitatea Moșnița Nouă”, Comuna Mosnita Noua, Jud. Timis.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 05.02.2020
31 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ AMENAJARE SCUARURI PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ”.
32 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ Modernizare clădire Moșnița Veche
33 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă tip 1 ” în localitatea Urseni, str. Salcâmilor, Nr. 20 jud. Timiș.
34 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice instituții publice ”.
35 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Dotare și modernizare birouri UAT”
36 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții ” Modernizare parc în localitatea Moșnița Nouă”.
37 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții Modernizare dispensar
38 Pentru aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă.
39 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Modernizare Iluminat Public ” în Comuna Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 18.02.2020
40 Privind aprobarea bugetului pe anul 2020.
41 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă a investitiei „Realizare LES JT iluminat public, Localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, Strada Intravilan Nr. Fn-MOȘNIȚA NOUĂ, CF 422357 având 0 valoare de 90.083,00 lei TVA inclus”.
42 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu 0 lungime de 197 ml având o valoare de 82.705,00 lei TVA inclus”.
43 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu o lungime de 196 ml avand o valoare de 142.681,00 lei TVA inclus”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 19.02.2020
44 Pentru modificarea art. 1 din H.C.L nr. 336/09.12.2019, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I S.A. a amplasamentului si asigurarea condițiilor în vederea executării de investiții „Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă judetul Timiș„.
45 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
46 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413817 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413817, cu suprafața de 497 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Alin Crucieru în calitate de proprietar al construcției.
47  

Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă conform AC 1109 din 29.10.2019 pe strada Eforie Comuna MOȘNIȚA NOUĂ localitatea URSENI-CF 413879 cu o lungime de 173 ml având o valoare de 18.000 lei TVA inclus”.

48 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal conform AC 835 din 23.08.2019 pe Strada Ielelor în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă-CF 409755 cu o lungime de 80 ml având o valoare de51.810,03 lei TVA inclus”.
49 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și terenurile aferente acestora din anexa nr.l și anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către R.A Aquatim SA.
50 Privind aprobarea întocmirii unei documentații de identificare, măsurare și intabulare a terenurilor traversate de drumul ocolitor al localității Moșnița Veche, propus în Planul Urbanistic General. al Comunei Moșnița Nouă.
51 Privind aprobarea întocmirii unui proiect de amenajare a centrului localității Moșnița Veche
52 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/25.09.2019 pentru aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu nr. 116/24.04.2019, privind eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj precum și a tarifelor aferente.
53 Privind emiterea acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru Construire retea fixa de telecomunicatii FTTH Orange in localitățile Mosnița Nouă, Mosnița Veche, Urseni, Albina și Rudicica, pe domeniul public al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă.
54 Privind stabilirea taxei speciale de dezvoltare și înfrumusețare a Comunei Moșnița Nouă pentru imobilele cu destinația de locuință, sediu firmă sau punct de lucru (după caz) de pe raza Comunei Moșnița Nouă
55 Privind acordarea unui sprijin financiar de 8000 ron d-nei Deblea Maria, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 13.01.2020.
56 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8000 ron d-lui, Lupu Florian Ovidiu, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 06.02.2020.
57 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractului de închiriere cu nr. 17/31.01.2000, încheiat pentru concesionarea terenului cuprins în C.F. 417907, nr.top 591/2/2603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/6, Moșnița Nouă, în suprafață de 1.000 mp,având ca beneficiar pe d-nul Toma Maxim, prin încasarea taxei pe teren și a redevenței de către Comuna Moșnița Nouă
58 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ” Elaborare zonă de servicii, comert și locuințe”, pe parcelele înscrise în CF nr. 421566, 421567, 421568, 421569, cu nr. cad. 421566, 421567, 421568, 421569, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari Dinu-Va1eriu VERMEȘAN, Alexandru-Errol BUTUZA, Elvira CEAUȘU, Constantin CEAUȘU.
59 privind aprobarea transformării funcției publice vacante de polițist local, grad profesional principal, clasa a III-a în polițist local, grad profesional debutant, clasa I.
60 Privind aprobarea salariului de bază, pentru postul contractual de economist la Clubul Sportiv Comunal Moșnița
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 26.02.2020
61 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local.
62 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020 Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă,
63 Privind aprobarea achitării cuantumului cotizației aferente anului 2020, ”Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș APDT”.
64 Privind aprobarea achitării alocației de hrană, în cuantum de 11 lei/persoană, din bugetul local al comunei, preșcolarilor înscriși la Grădinița cu Program Prelungit din localitatea Moșnița Nouă, care provin din familii cu venituri reduse, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
65 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422942 Cad 422942 în suprafață de 122 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Mario.
66 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422951 Cad 422951 în suprafață de 122 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Mario.
67 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423()77 Cad 423077 în suprafață de 652 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Filippo
68 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423080 Cad 423080 în suprafață de 775 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDAM Filippo.
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403542 Cad 403542 în suprafață de 12720 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, , comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea GENAGRICOLA ROMÂNIA SRL, reprezentată prin  ISEPPI Massimo, CONFICONI Gilberto și ILIN Florentina-Aneta.
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413948 Cad 413948 în cotă de 2/6 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, cu suprafață de 1598 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de căfre URSUȚ Florian.
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410179, Cad 410179 în suprafață de 1346 mp constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urrna declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Collin David Bernard în calitate de reprezentant legal al SOCIETĂȚII ȘABLI IMOBILIARE SRL.
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422999, 422998, 422997, 422989 Cad 422999, 422998, 422997, 422989 în suprafață de 1585 mp, 2288 mp, 86 mp, 1323 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SZABO Irina și MUNTEANU Eniko prin mandatar SZABO Zoltan.
73 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411940 Cad 411940 în cotă de 13003/41625 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către OLARIU Vasile și OLARIU Aurora.
74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423024, Cad 423024 în suprafață de 578 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SZABO Maria.
75 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423062 Cad 423062 teren arabil intravilan extins pentru drum, cu suprafață de 49 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către d-na PANDURU CONSTANȚA
76 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si doar în folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.l si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, având valori de 18.000 lei și respectiv 51.810,03 lei cu TVA inclus.
77 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 400622, cu nr. cad. 400622, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari Tiberiu GRUIȚĂ, Daniela-E1ena GRUIȚĂ.
78 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 400024, 408378, cu nr. cad. 400024, 408378, Comuna Mosnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș, având ca beneficiari pe Cătălin-E1vis MIHĂILĂ, Cristina-Paraschiva MIHĂILĂ, SC BIOS&CO SRL.
79 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare PUZ aprobat prin HCL 143/30.09.2015 prin modificarea parcelelor de dotări și funcțiuni complementare înscrise în CF Nr. 419905, 419906, nr. cad. 419905, 419906″, pe parcelele înscrise în CF nr. 419905, 419906, cu nr. cad. 419905, 419906, Comuna Mosnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș CF nr. 417562, cu nr. cad. A127/1/7/2/2, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari pe SC Alex Real Estate 2016 SRL, Alexandru Constantin PROTEASA
80 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 417562, cu nr. cad. A127/1/7/2/2, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari pe SC Moșnița Development SRL, SC R&M Hofer Imobiliare SRL.
81 Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a punctului de colectare separată a deșeurilor din Comuna Moșnița Nouă.
82 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a două birouri și două holuri în suprafață totală de 35,42 mp din imobilul cuprins în C.F. nr. 403235-C1-U3 Moșnița Nouă, situat în Moșnița Nouă, nr. 127, Ap. SAD 2, aflat în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă,

Inspectoratului de Poliție Județean Timiș în vederea desfășurării activității Postului de Poliție Moșnița Nouă, pentru asigurarea unui serviciu polițienesc în sprijinul locuitorilor comunei

83 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413860 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413860, cu suprafața de 486 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Tîmpu Marian Onuț și soția Țîmpu Larisa-Georgiana în calitate de proprietari al construcției.
84 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413791 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413791, cu suprafața de 461 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d- nul Corjescu Daniel Călin Viorel în calitate de proprietar al construcției.
85 Având în vedere cererea cu nr. 5057/26.02.2020, formulată de către d- na Barnoș Raluca AnaMaria și raportul de evaluare cu nr. 7214/19.03.2020 întocmit de către S.C. Consult Lor-
86 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413859 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413859, cu suprafața de 741 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d- nul Ciuruș Gafton și d-na Ciuruș Floarea în calitate de proprietari ai constructiei.
87 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405790 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405790, cu suprafața de 781 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Plămadă Arcadie și soția Plămadă Lilica în calitate de proprietari ai construcției.
88 Privind constatare încetării calității de membru în Consiliul de administrație al Clubului

Sportiv Comunal Moșnița a d- lui Ioan Sorincău, prin demisie.

Consiliul Local al com. Moșnița Nouă,

89 Privind acordarea unui ajutor constând în 5 mc crengi sau de lemne pentru foc din pădurea aflată în proprietatea comunei Moșnița Nouă, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate, în limita posibilităților.
90 Privind prima înscriere a imobilului identificat prin nr. Top. LOT 1, in suprafata de 1060 mp, situat în intravilanul localității Albina, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L.
91 Privind prima înscriere a imobilului identificat prin nr. Top. 884-894/a/1/4/241/1/1, inscris in C.F. vechi nr. 403171, in suprafata de 1568 mp, situat în intravilanul localității Albina, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L.
92 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind închirierea unor containere necesare colectării separate a deșeurilor.
93 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de servicii colectare, transport deșeuri reciclabile și inerte.
94 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423099, nr. Cad. 423099, în suprafață de 823 mp în trei loturi, categoria curți consfrucții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
95 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423103, nr. Cad. 423103, în suprafață de 803 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu.
96 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423102, nr. Cad. 423102, în suprafață de 761mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
97 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423101, nr. Cad. 423101, în suprafață de 2261 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
98 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423098, nr. Cad. 423098, în suprafață de 830 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
Proces Verbal încheiat în urma ședinței de ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 25.03.2020.
99 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020
100 Privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana S.R.L.,
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 03.04.2020.
101 privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 18.07.2021 a Scrisorii de Garanție nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.815.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.815.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 21.04.2020.
102 Proiect  de hotărâre pentru completarea art. 3 din H.C.L. nr. 61/25.03.2020, privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al  Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism  și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local
103 Privind aprobarea conditiilor de contractare ale creditului de investitii pe fonduri europene în valoare de 5450169 lei pentru proiectul „ Înființarea unei creșe în Comuna Moșnița Nouă
104 Privind aprobarea conditiilor de contractare ale creditului de investitii pe fonduri europene în valoare de 1.092.137 lei pentru proiectul „ Modernizare infrastructura rutieră Comuna Moșnița Nouă ‘ .
105 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.
106 Privind prelungirea până în data de 29 decembrie 2026, a contractului de comodat pentru clădirea administrativă în suprafața de 94 mp și a terenului în suprafață de 1.641 mp cuprinse în C.F. 415401, nr. cadastral 429-430/2/B, Moșnița Veche, încheiat cu Asociația Casa Rafa, în vederea amenajării unui centru de zi pentru copii care frecventează școlile publice din comuna Moșnița Nouă.
107 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de containere necesare colectării separate a deșeurilor
108 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNITA NOUĂ- Str. Berlin, Vatican, Baku si Moscova cu o lungime de 850 ml având o valoare de 47.000,00 lei TVA inclus”.
109 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNIȚA VECHE- Str. Țibleș CF

403372 cu o lungime de 150 ml având o valoare de 11.102,00 lei TVA inclus”,

110 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNIȚA VECHE- Str. Scaramousche CF 421727 cu o lungime de 327 ml avand o valoare de 123585,26 lei TVA inclus”.
111 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canal și racord canal in comuna MOȘNIȚA NOUA, LOC MOȘNIȚA VECHE- Str. Scaramousche si Str.Transilvania CF 421727 cu 0 lungime de 445 ml avand o valoare de 164235,90 lei TVA inclus”.
112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Achiziție și montare catarge și steaguri”.

Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă;

Având în vedere expunerea de motive cu nr. 9063/22.04.2020, întocmită de către primarul Comunei Moșnița Nouă, Florin Octavian Bucur.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată și H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3 din Codul Administrativ,

113 Privind stabilirea chiriei lunare ce urmează a fi încasată de la S.C. Moșnițeana S.R.L pentru obiectele de inventar și mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Moșnița Nouă
114 Privind stabilirea chiriei lunare ce urmează a fi încasată de la S.C.Green Ses S.R.L pentru obiectele de inventar și mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Moșnița Nouă
115 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 422112, nr. Cad. 422112, în suprafață de 10.788 mp în trei loturi categoria curți construcții în intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Moșnița Noua, conform documentației întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
116 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020.
117 Pentru modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari Doamnei-Moșnița Nouă, în scopul extinderii rețelei de canalizare, precum și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului Extindere rețea canalizare strada Doamnei din cadrul obiectivului de investiție „ Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare strada Doamnei”,în valoare totală de 227.969,37 lei tva inclus.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local in data de 29.04.2020
118 Pentru rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020 privind sursa Credite Interne si aprobarea modificărilor listei de investiții aferente acesteia.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local în data de 11.05.2020
119 Pentru completarea H.C.L. nr. 61/25.03.2020, privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local.
120 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020.
121 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Moșnița Nouă la data de 31.12.2019.
122 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA , având valori de: 123585,26 lei- (Str. Scaramouche cu lungimea de 327 ml), 47.000,00 — (Str. Berlin , Vatican, Baku și Moscova cu lungimea de 850 ml), 164235,90 —( Str, Scaramousche și Transilvania, cu lungimea de 445 ml)și respectiv 11.102,00 lei — (Str. Țibleș cu lungimea de 150 ml), cu TVA inclus.
123 Pentru aprobarea modelului cadru al contractului de delegare a gestiunii privind concesionarea Serviciului de Iluminat Public AL Comunei Moșnița Nouă.

 

124 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405465 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405465, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d- nul Rădulescu Mircea Florian în calitate de proprietar al construcției.
125 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Urseni, Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
126 Privind prima înscriere a drumului agricol DE 327 in suprafață de 1240 mp, situat în extravilanul localității Albina, UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L. Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă ; Având în vedere ; raportul de specialitate cu nr. 10947/21.05.2020, aprobat de primarul comunei, întocmit de către Șef Birou Urbanism Ghilezan Eva Eugenia Gabriela, documentația tehnică de înscriere în cartea funciară întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L.
127 Privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 412969, nr. Cad. 412969, in suprafata de 63886 mp, in două loturi, categoria pășune in extravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Albina, conform documentatiei întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L.
128 Privind aprobarea înființării asociației de proprietari pentru realizarea administrării, întreținerii, reabilitării, modernizării, respectiv menținerii în starea bună a imobilului cuprins în C.F. nr. 401229 Cl, nr. cad. 683/2, situat în localitatea Moșnița Nouă.
129 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat — „ Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timis
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.05.2020
Proces Verbal incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 10.07.2020
Proces Verbal incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 13.07.2020
151 Privind predarea catre Ministerul lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei compania nationala de investitii CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor  in vederea executarii obiectivului de investitie Baza sportiva de tip I , str Salcamilor nr. 20 sat Urseni, Comuna Mosnita Noua
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 23.07.2020
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 29.07.2020
Copyright © 2020 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.