Press "Enter" to skip to content

Hotărâri de Consiliu Local 2021

1 Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Chera Ion.
2 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apă si trei bransamente apa , strada Caliman si strada Zanelor CF 401703/ 401707/401708 localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 36.891,89 lei TVA inclus, avand o lungime de 130 ml.

3 Pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 331/21.12.2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020 si a Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 3/05.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Comunei Moșnița Nouă inregistrat Ia 31.122()2(), cu suma de 2.907.654,12 lei
4 Privind aprobarea Rețelei Școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2021-2022
5 Privind aprobarea suplimentarii obiectivului de investiții Modernizare si dotare cămine culturale din localitațile Moșnițta Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Noua, județul Timiș
6 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Lucrări de furnizare, montaj, punere in functiune si instruire personal: sistem de supraveghere video si sistem de alarmare antiefractie” in cadrul obiectivului de investiții Înfiintarea unei creșe in comuna Moșnița Nouă
7 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Lucrări de amenajare curte, acces auto si accese pietonale, instalații electrice interioare, instalații de canalizare ape pluviale” in cadrul obiectivului de investiții Înfiintarea unei creșe in comuna Moșnița Nouă
8 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare scuaruri pe raza Comunei Moșnița Nouă”
9 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Construire dispensar medical în localitatea Moșnița Nouă”
10 Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții Construire Cladire After School regim de inaltime P+IE si împrejmuire
11 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CLĂDIREA ADMINISTRATIVA DIN LOCALITATEA MOȘNIȚA VECHE din cadrul obiectivului de investiții Modernizare Cladire Moșnița Veche
12 Privind aprobarea achiziției de servicii în vederea inventarierii masei impozabile aferente comunei Moșnița Noua
13 Privind aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2020
14 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 58/26.04.2017 de Ia FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.769.607,00 Iei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 Iei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
15 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canal si racord canal, CF nr. 415105/ 412024 Strada Vicentiu Babes localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 100 ml
16 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si bransament apa , CF nr. 415105/ 412024 Strada Vicentiu Babes localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 20.000,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 100 ml
17 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si 12 bransamente pe str. Ielelor, localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 28.500,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 300 ml
18 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă si bransamente apa , strada Plopului si strada Artarului CF 421552 localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 69.342,37 Iei TVA inclus, avand o lungime de 235 ml
19 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei„Extindere rețea apă si doua bransamente pe str. Izvorul Miron, localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 8.500,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 65 ml
20 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei„Extindere rețea apă si bransament apa , CF nr. 413627/ 421343 Strada Marului localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 3.368,00 Iei TVA inclus, avand o lungime de 41 ml
21 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal —’ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 407155 NR CAD 407155, Comuna Mosnita Noua, sat URSENI, Judetul Timis – beneficiar CIURUȘ GAFTON;
22 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CLĂDIRE PENTRU SERVICII (MATERIALE PUBLICITARE , SERVICII Șl ACTIVITĂȚI DE TIPĂRIRE REGIM P+IE PARȚIAL pe parcela înscrisă în CF NR 422290 NR CAD 422290, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari
23 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DezvoItare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 417196

NR CAD 417196 Comuna Mosnita Noua, sat URSENI ,JudetuI Timis, beneficiari

SC BOGRUM SUN SRL

24 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412263, 412264, 412265, 412266, 412267, 412268 Cad 412263, 412264, 412265, 412266, 412267, 412268, in suprafata de 1008 mp, 1990 mp, 1747 mp, 1064 mp, 3067 mp si 1520 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, categoria de folosință curți construcții, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate asupra cotei de 43/432 și 1/2 din cota 86/432 depusă de către VĂDĂȘAN Ana Olimpia, asupra cotei de 43/432 depusă de către CORDE

Maria, prin mandatar CORDE Vasile si asupra cotei de 1/2 din cota 86/432 depusă de către LEMENI Alina Diana, prin mandatar CORDE Vasile

25 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407615 Cad 50862, în cotă de 1/19, din suprafață de 4351 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, categoria de flosință altele, comuna Moșnița

Nouă, localitatea Moșnița Nouă, , în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către TULPAN Ion și TULPAN Paula, SOFIAN cezar, SOFIAN Carmen și

OLARU Ovidiu Petrică prin mandatar RADU Adrian

26 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406272, Cad 406272, în suprafață de 11263, constând în teren intravilan extins pentru stradă și zone verzi, categoria de folosință curți construcții, comuna

Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către ORBULESCU Sorin Constantin si ORBULESCU Georgeta în cotă de 2/80, BALTEȘ Lucian în cotă de 2/80, RUSU Dan Andrei în cotă de 2/80, FURCA Lucian în cotă de 2/80, POPA George în cotă de 2/80, TOMA Ciprian Dan si TOMA

Luminița în cotă de 2/80, RUSZ Alpar Zoltan si RUSZ Anamaria în cotă de 2/80, PURICE

Adrian în cotă de 2/80, NĂZNEAN Sergiu Ilarie si NĂZNEAN Cosmina în cotă de 2/80,

MAROȘAN Zoltan si MAROȘAN Nicoleta Livia în cotă de 2/80, CÎRSTEA Călin în cotă de 2/80, PĂUNESCU Cristian în cotă de 2/80, RUSU Radu Ciprian în cotă de 2/80, JOIȚA Liviu

Adrian si JOIȚA Carmen Simona în cotă de 2/80, TĂMAȘ călin si TĂMAȘ Ramona în cotă de 2/80, TANASĂ Cătălin în cotă de 2/80, SZEKERES Zoltan si SZEKERES Daniela Mariana în cotă de 2/80, ROMAN Florin Daniel în cotă de 4/80, BERINDEA Călin si

BERINDEA Teodora Vasilica, în cotă de 4/80, SCOROBOGACEA Castelina-LăcriSalvadora și SCOROBOGACEA Florin prin mandatar SCOROBOGACEA Castelina-LăcriSalvadora în cotă de 2/80, NICA Trandafir Sorin, NICA Daniela prin mandatar NICA Trandafir Sorin 3/80.

27 Privind prima înscriere in Cartea Funciara a imobilului identificat prin nr. Cad. 169/1, in suprafata de 21 mp, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în domeniul privat al

Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de P.F.A. Galiciu Adrian Zeno

28 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422337, 422338 si 422341, în suprafață de 1340 mp, 842 mp si 1152 mp, constând în teren curti constructii, teren pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA Viorel si BUGA Laura Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă
29 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406406

Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. 406406, cu suprafata de 1000 mp/1()58 mp, situat in localitatea Moșnița Nouă, in vederea vănzării catre d-nul TUROS GHEORGHE si TUROS

IOAN, in calitate de proprietari ai constructiei

30 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413998 — 501 mp Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. A 135-137/1/1/16, situat in localitatea Moșnița Nouă, in vederea vănzării terenului, catre doamna GHERVAN MIHAELA ANGELICA, in calitate de proprietar al construcției
31 Privind aprobarea transferării din domeniul public al comunei Moșnița Nouă a terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre afectate de coridorul de expropriere, în domeniul public al statului, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara Sud ”(VOTS), în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastrucurii Rutiere S.A.
32 Pentru aprobarea Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni și entități aparținând comunei Moșnița Noua, Ia transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara pe anul 2021;
33 Se aprobă „ Planul de acțiuni de interes local pe anul 2021″, care se va efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 28.01.2021
34 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413727 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413727 în suprafață de 503 mp, situat in localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul LEGRADI DANIEL-IOAN, în calitate de proprietar al construcției
35 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413792 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413792, in suprafață de 476 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul COLISAR LAURENTIU-MIHAI,în calitate de proprietar al construcției
36 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în CF nr. 411635 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411635, în suprafață de 612 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului, către numiții ONICA STEFAN-ILIE si ONICA RODICA, în calitate de coproprietari ai construcției
37 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411735 — 250 mp Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 501/4/1, situat in localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării pentru extinderea constructiei pe terenul alăturat, către numiții FILIP FLORIAN si FILIP VIORICA, în calitate de proprietari ai terenului si a constructiei alăturate
38 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr 415185 Moșnița Nouă
39 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423558 Cad 423558, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Potoan Marius-Sorin și Potoan Adriana Ileana
40 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423534, 423535, 423536, 423537 cad 423534, 423535, 423536, 423537, în suprafață de 288 mp, 455 mp, 456 mp, 152 mp, teren arabil intravilan extins pentru căi de circulabi și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CASAP Vasile Adrian, CASAP Ileana și CASAP Ioan Cristian
41 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Moșnița Nouă
42 Privind prima înscriere a drumului agricol DE 211 in suprafata de 3245 mp, situat în extravilanul localității Moșnita Veche, UAT Moșnita Nouă, in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. SMARTCAD GEODEZIECADASTRU S.R.L.
43 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din data de 25.02.2021
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 25.03.2021
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din data de 06.04.2021
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.