Press "Enter" to skip to content

Impozite pe mijloacele de transport 2015

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 Tipuri de autovehicule

Impozit [lei/an/cm3sau fracţiune]

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusv, precum şi autoturismele de teren de producţie internă 30
8 Tractoare înmatriculate 18

Remorci, semiremorci sau rulote

a până la 1 tonă inclusiv 9
b între 1 şi 3 tone inclusiv 34
c între 3 şi 5 tone inclusiv 52
d peste 5 tone 64
Vehicule înregistrate
a Vehicule cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 3
b Vehicule cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 5
c Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 100

  

 

 Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

 Impozit [lei/an/autovehicul]

 Axa motoare cu suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

Axa motoare cu alt sistem de suspensie
 1. Autovehicule cu doua axe și cu masa
a ce puțin 12 t , dar nu mai mult de 13 t 0 133
b peste 13 t , dar nu mai mult de 14 t 133 367
c peste 14 t , dar nu mai mult de 15 t 367 517
d peste 15 t 517 1.169
 2. Autovehicule cu trei axe și cu masa
a peste 15 t , dar nu mai mult de 17 t 133 231
b peste 17 t , dar nu mai mult de 19 t 231 474
c peste 19 t , dar nu mai mult de 21 t 474 615
d peste 21 t , dar nu mai mult de 23 t 615 947
e peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 947 1.472
f peste 25 t 947 1.472
 3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa
a peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 615 623
b peste 25 t , dar nu mai mult de 27 t 623 973
c peste 27 t , dar nu mai mult de 29 t 973 1.545
d peste 29 t , dar nu mai mult de 31 t 1.545 2.291
e peste 31 t 1.545 2.291

Combinaţii de autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 t

1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa
a peste 12 t , dar nu mai mult de 14 t 0 0
b peste 14 t , dar nu mai mult de 16 t 0 0
c peste 16 t , dar nu mai mult de 18 t 0 130
d peste 18 t , dar nu mai mult de 20 t 60 140
e peste 20 t , dar nu mai mult de 22 t 137 190
f peste 22 t , dar nu mai mult de 23 t 320 414
g peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 414 747
h peste 25 t 747 1.310
 2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa
a  peste 23 t , dar nu mai mult de 25 t 128 299
b  peste 25 t , dar nu mai mult de 26 t 299 491
c  peste 26 t , dar nu mai mult de 28 t 491 721
d  peste 28 t , dar nu mai mult de 29 t 721 871
e  peste 29 t , dar nu mai mult de 31 t 871 1.429
f  peste 31 t , dar nu mai mult de 33 t 1.429 1.984
g  peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 1.984 3.012
h  peste 33 t , dar nu mai mult de 36 t 1.984 3.012
  3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa
 a  peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 1.579 2.197
 b   peste 38 t 2.197 2.986
4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa
a peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 1.395 1.937
b peste 38 t , dar nu mai mult de 40 t 1.937 2.679
c peste 40 t 2.679 3.963
 5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa  
a peste 36 t , dar nu mai mult de 38 t 794 960
b peste 38 t , dar nu mai mult de 40 t 960 1.434
c peste 40 t 1.434 2.283

 

 

 

Mijloace de transport pe apă
Tip ambarcaţiune Impozit [lei/an]
a luntre, bărci fără motor , folosite pentru uz şi agrement personal 21
b bărci fără motor,folosite în alte scopuri 56
c bărci cu motor 210
d nave de sport şi agrement 1.119
f şalupe X
g iahturi X
h scutere de apă 210
i remorchere şi împingătoare  
i 1 până la 500 CP inclusiv 550
i 2 peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909
i 3 peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.398
i 4 peste 4.000 CP 2.237
j vapoare, pentru  fiecare XX tdw 182
k Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale
k1 cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182
k2 cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv 280
k3 cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490

 

 

Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 261 Reguli generale
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înțelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.
 
Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 262 Scutiri
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Cod Fiscal (Legea 571/2003) ART. 265 Plata taxei

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

 
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.