Press "Enter" to skip to content

Impozite pe terenuri 2015

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

CURŢI CONSTRUCŢII – zona în cadrul localităţii: A

Rangul localităţii

Nivelul impozitului 

[lei/m2]
a RANG 4 centrul de comună / Moşniţa Nouă 0,1031
b RANG 5 sate aparţinătoare/ Albina, Moşniţa Veche, Urseni, Rudicica 0,0825
 

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Categoria de folosinţă a terenului lei / ha
2 – ARABIL 32
3 – PAŞUNI 24
4 – FÂNEŢE 24
5 – VII 53
6 – LIVEZI 61
7 – PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 32
8 – TERENURI CU APE 17
9 – PENTRU DRUMURI 0
10 – CĂI FERATE NORMALE 0
11 – CĂI FERATE ÎNGUSTE 0
 

 

 IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN 

 Terenul
 

    Impozit funcţie de zonâ [lei/ha]

Categoria de folosinţă

 A  B  C  D
 Terenuri cu construcţii        30
 Arabil        52
 Păşune        26
 Fâneaţă        26
 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1        58
 Vie până la intrarea pe rod        0
 Livadă pe rod        58
 Livadă până la intrarea pe rod        0
 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră        14
 Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie        0
 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole        3
 Teren cu amenajări piscicole        32
 Drumuri şi câi ferate        0
 Teren neproductiv        0
 

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.