Press "Enter" to skip to content

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 2015

În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor 

.F. art 267, (2)

Eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită, mediu rural:

Taxa [lei]

a până la 150 m2 inclusiv 7
b între 151 m2 şi 250 m2 8
c între 251 m2 şi 500 m2 10
d între 501 m2 şi 750 m2 13
e

între 751 m2 şi 1.000 m2

15

f

peste 1.000 m2

15 + 0,01 peste fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2
C.F. art. 282, (2 Taxă de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism 50% din valoarea certificatului dacă aceasta depăşeşte 20 lei
C.F. art 267, (3) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă  0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii
C.F. art. 282, (2) Taxă de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire în minim 5 zile de la depunerea solicitării 800

C.F. art 267, (4)

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraj sau escavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi
petrol, precum şi altor exploatări
 9 lei/m2 din terenul  afectat de escavaţie

 C.F. art 267, (5)

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
 C.F. art 267, (6) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie

C.F. art 267, (7)

 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi amplasarea corpurilor şi panourilor de afişj, a firmelor şi reclamelor  9 lei/m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

C.F. art 267,(8)

 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat al art. 267  1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente
C.F. art 267,(9) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădire

C.F. art 267,(10)

 Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 
 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale

C.F. art 267,(11)

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, televiziune şi televiziune prin cablu  14 lei / fiecare racord

C.F. art 267,(12)

Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
 17 lei

C.F. art 267,(13)

Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
10 lei
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
  a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;
  b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
  c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;
  d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
  e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare
Codul Fiscal, articolul 268
C.F. art 268,(1) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice şi a altor autorizaţii similare *1
 17 lei
C.F. art 268,(1) Taxă viză a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice. Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor
 50% din cuantumul taxei de eliberare a autorizaţiei
C.F. art 268,(2) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionre
 22 lei
 C.F. art 268, (3)  Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau de pe asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
 35 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
 C.F. art 268,(4) Taxă pentru eliberarea certificatului de producător   
 15 lei
 C.F. art 268, (5)    Taxă pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică
 756 lei

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.