Principalele activităţi economice în cele cinci localităţi ale comunei au fost agricultura şi creşterea animalelor. Agricultura este sectorul de bază al economiei comunei. Din totalul suprafeţei comunei 84 % îl reprezintă terenul destinat pentru agricultură.

Pe raza comunei mai funcţionează în domeniul agricol două ferme: una agricolă şi una zootehnică ale S.C Agrotim S.A. şi Avicola.

Creşterea animalelor este un alt sector al agriculturii cu o pondere mare la nivel de comună. Pădurea ocupă o suprafaţă de 250 ha , reprezentând 3,76% din suprafaţa totală a comunei fiind amplasată în partea de nord a comunei, făcând parte din ansamblul pădurii Bistra. Având în vedere restrângerea suprafeţelor arabile în favoarea activităţilor economice, dinamica economiei agrare a suferit o uşoară scădere. Localităţile componente au o structură caracteristică de localităţi rurale cu activitate agricolă. În anul 2000 suprafeţele cultivate cu grâu şi secară au însumat 923 ha, cele cultivate cu porumb 1.982 ha, suprafeţele cultivate cu floarea soarelui 400 ha, iar cele cultivate cu legume şi cartofi însumând 203 ha. Un alt domeniu economic se referă la creşterea animalelor aceasta făcându-se cu precădere în domeniul privat.

Astfel numărul animalelor în anul 2000 se prezentă astfel: bovine 1.393, ovine 4.845, porcine 1.740, păsări 21.800. În anul 2005 în domeniul agrar sa remarcat o usoară scădere datorita creşterii valoarii economice a terenurilor agrare care a dus la creşterea numărului de vânzări de terenuri către investitori şi firme cu activitate în domeniul imobiliar. În domeniul creşterii animalelor situaţia se prezintă asemănător, numărul animalelor la începutul anului 2005 fiind următorul: bovine 881, ovine 5050, porcine 2022, pasari 19.000. În acest domeniu pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă îşi desfăşoară activitatea o asociaţie agricolă în localitatea Albina, principala activitate fiind agricultura.

În localitatea Moşniţa Nouă fostul CAP nu şi-a păstrat profilul agricol, funcţionând în prezent SC Cova Ghera, unitate cu activitate complexă, clădirile existente au fost amenajate adăpostind astăzi o serie de firme cu diferite domenii de activitate, majoritatea având profil tehnic. Cele mai multe dintre ele reprezintă depozite şi puncte de comercializare a materialelor de construcţii. Tot în localitatea Moşniţa Nouă fostă ferma IAS şi-a păstrat profilul agricol, în anul 2005 începându-şi activitatea de creştere a animalelor (bovine şi ovine) fiind o importantă investiţie în domeniul agricol şi zootehnic care participă activ la revitalizarea economiei comunei prin locurile de muncă create şi posibilităţile de dezvoltare viitoare.

În localitatea Albina fostul CAP a fost privatizat dar păstrând profilul de bază până în anul 2001 când şi-a schimbat profilul, astăzi funcţionând în incintă o serie de firme în diferite domenii de activitate. În localitatea Urseni fostul IAS a fost privatizat funcţionând o pescărie. Exploatarea forestieră a foioaselor de pe suprafeţele impădurite ale teritoriului comunei nu şi-a intrerupt activitatea şi se desfăşoară şi în prezent, de către Romsilva. Activităţile economice de pe raza comunei sunt desfăşurate de un număr de 200 societăţi comerciale.

Toate aceste societăţi oferă o varietate de locuri de muncă cuprinzând mai toate meseriile cum ar fi: mecanici auto, şoferi, brutari, morari, sudori, lăcătuşi, manipulanţi materiale, zidar, confecţioneri încălţăminte, vânzători, agenţi economici, operatori calculator, secretari. În comună mai funcţionează 3 ateliere de reparaţii auto, un atelier de tapiţerie, 3 ateliere de tâmplărie, un atelier de fierărie, o frizerie, două mori de grâu, o moară de porumb, 3 brutării, 14 magazine alimentare şi un depozit materiale de constucţii.

Serviciile publice existente sunt Primăria, Poliţia, Oficiul P.T.T.R., Consiliul Local, Dispensarul uman şi Dispensarul veterinar, fiind situate la centru de comună dar îşi desfăşoară activitatea şi în satele aparţinătoare comunei.

În domeniul sănătăţii funcţionează şi în localitatile Moşniţa Veche şi Urseni, puncte sanitare. În localitatea Moşniţa Nouă mai funcţionează o farmacie umană şi una veterinară ambele fiind private.

Puterea economică a societăţii este dată de puterea economică a fiecărei celule ca familie. Datorită acestui aspect , în localităţile Moşniţa Veche, Albina şi Urseni există: 3 Biserici Ortodoxe, 4 Biserici Penticostale, 1 Biserică Catolică, 1 Biserică Baptistă, iar în localitatea Moşniţa Nouă sau pus bazele unei Biserici Ortodoxe pe lângă cea Reformată şi Penticostală existente.