Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Populația

Începând din anul 1972 populaţia celor cinci localităţi ale comunei Moşniţa Nouă a suferit un proces de descreştere. De la 4.584 locuitori în 1972, a ajuns la 3.840 locuitori stabili în 2.000, crescând la 7.011 locuitori în ianuarie 2015(un spor de 83%).

Populaţia număra în prezent 7.011 locuitori. Populaţia majoritară este de naţionalitate română , urmată de etniile maghiară, slovacă, germană , sârbă  şi rromă , diversitate caracteristică pentru zona Banatului. Din punct de vedere al structurii confesionale dominantă este religia ortodoxă, urmată fiind numeric de cele penticostală, catolică , reformată , baptistă, musulmană. Din totalul de 6.951 locuitori 48,2% sunt bărbaţi şi 51,8 % femei, grupa aptă de muncă reprezintă aproximativ 58% din total. Din acestia cca. 21% sunt salariaţi în agricultură, industrie, administraţie publică, învăţământ, sănătate.

Forţa de muncă este absorbită în mare parte de oraşul Timişoara, datorită diversităţii locurilor de muncă pe care le oferă. Localităţile comunei Moşniţa Nouă s-au dezvoltat în special în zona comerţului cu amănuntul şi a industriei alimentare, urmată de agricultură, transporturi, depozitare, construcţii şi turism.Cu toate acestea cea mai mare cifră de afaceri o au firmele din industria prelucratoare, deşi numărul acestora este inferior celui din industria alimentară.

Fiecare dintre cele 4 localităţi dispune de câte o grădiniţă, numărul preşcolarilor fiind de 152, localităţile Moşniţa Nouă şi Urseni dispun de câte o unitate de învăţământ gimnazial, iar Albina şi Moşniţa Veche de unităţi de învăţământ primar, numărul total al elevilor din comună fiind 455. Continuarea studiilor, adică învăţământul liceal precum şi frecventarea cursurilor universitare îi orientează pe tinerii din comuna Moşniţa Nouă în special către oraşul Timişoara, un important pol al economiei şi educaţiei româneşti.

Referitor la forţa de muncă disponibilă în localităţile comunei Moşniţa Nouă, ţinând cont că cea mai mare parte a fost absorbită de municipiul Timişoara până acum câţiva ani, specializările existente sunt foarte variate. Centrul universitar din Timişoara oferă o gamă largă de specializări astfel încât o mare parte dintre tinerii comunei care au absolvit cursurile facultăţilor cu diferite specializări încep să dezvolte activităţi generatoare de venit, mare parte dintre ei orientându-se către localităţile comunei Moşniţa Nouă. Datorita posibilităţilor pe care le oferă oraşul Timişoara, o mare parte din populaţia comunei încă munceşte în Timişoara. Acest important pol al dezvoltării economico-sociale, Timişoara, are o influenţă benefică asupra comunei, procentajul copiilor proveniţi din familii dezorganizate sau daţi în plasament este foarte redus.

Serviciul de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale se concentrează în special pe familiile cu venituri mici, în marea lor majoritate familii de rromi, sau familii venite din alte judeţe înainte de 1989, familii care lucrau în unităţiile cu profil agricol care existau în fiecare localitate şi care s-au desfinţat după 1990. Totuşi numărul acestora este mic întrucât distanţa mică faţă de oraşul Timişoara a facilitat accesul la locuri de muncă.

În localităţile comunei datorită numărului de familii tinere care au revenit în comună însă continuă să lucreaze în municipiul Timişoara, se impune ca în viitorul apropiat să fie înfiinţate centre de zi pentru copii, centre cu program educaţional sub supraveghere didactică. Aceste centre urmând să continue activităţile şcolare şi să crească gradul de interacţiune socială atât între copii căt şi între părinţi.

Bătrânii reprezintă un segment care are o importanţă deosebită pentru comunitate însă nu se remarcă cazuri sociale datorită specificului vieţii în comunităţile rurale, bătrânii aflându-se în grija familiilor.

RECENSĂMÂNT octombrie 2011

 Categoria
recenzată
Rd TOTAL COMUNĂ Moşniţa Nouă Moşniţa Veche Urseni, din care Rudicica Albina
Numărul 
clădirilor
1 2.013 926 440 487 25 160
Numărul locuințelor
convenționale
2 2.135 1.056 434 487 25 158
Numărul altor
unități de locuit
3 18 10 6 0 0 2
Numărul camerelor
de locuit
4 7.482 3.929 1.525 1.523 95 505
Din care camere
utilizate în scopuri comerciale
5 93 81 8 1 0 3
Suprafața came-
relor de locuit  (mp)
6 160.916 94.924 28.715 28.514 2.086 8.763
Numărul 
spațiilor colective de locuit
7 1 0 0 0 0 0
Numărul 
gospodăriilor populației
8 1.816 879 381 421 21 135
Numărul
 persoa- nelor 
prezente
Total 9 5.656 2.618 1.377 1.298 74 363
din care, 
în gos- podării
10 5.656 2.618 1.377 1.298 74 362
Numărul 
persoa- nelor
temporar 
absente
Total 11 145 58 63 12 1 12
din care, 
în gos- podării
12 137 50 63 12 1 12
Numărul persoa-
nelor plecate pe perioadă îndelungată
13 182 61 96 21 1 4
Numărul persoa- nelor temporar prezente 14 54 33 8 11 0 2
Populația
stabilă
(rd.9 +rd.11) 15 5.801 2.676 1.440 1.310 75

375

Categorie Etnie
etnie declarată
limba materna decl.
număr procent număr procent
1000
român
5.090
87,74%
5.157
88,90%
1100
maghiar
550
9,48%
532
9,17%
1200
rom
60
1,03%
20
0,34%
1300
german
16
0,28%
11
0,19%
1400
ucrainean
6
0,10%
7
0,12%
1500
sârb
18
0,31%
15
0,26%
1600
turc
2
0,03%
2
0,03%
1700
tătar
1800
slovac
17
0,29%
16
0,28%
1900
evreu
2000
rus-lipovean
2100
bulgar
2
0,03%
2
0,03%
2200
ceh
1
0,02%
0,00%
2300
croat
2400
grec
2500
polonez
2600
armean
2700
sloven
2800
rutean
2900
italian
2
0,03%
2
0,03%
3000
albanez
3100
macedonean
3200
alte etnii
8
0,14%
9
0,16%
francez
3
0,05%
3
0,05%
coreean
1
0,02%
1
0,02%
belgian
1
1
nedeclarată
24
0,41%
23
0,40%
T O T A L
5.801
100,00%
5.801
100,00%

RECENSĂMÂNT  2002

Structură după etnie
Total
4.298
100,00%
Români
3.530
82,13%
Maghiari
598
13,91%
Romi
114
2,65%
Ucraineni
6
0,14%
Germani
20
0,47%
Ruşi/lipoveni
0
0,00%
Turci
0
0,00%
Tătari
0
0,00%
Sârbi
5
0,12%
Slovaci
21
0,49%
Bulgari
1
0,02%
Croaţi
0
0,00%
Greci
0
0,00%
Evrei
1
0,02%
Cehi
2
0,05%
Polonezi
0
0,00%
Italieni
0
0,00%
Chinezi
0
0,00%
Armeni
0
0,00%
Ceangăi
0
0,00%
Altă etnie
0
0,00%
Etnie nedeclarată
0
0,00%
Structură după religie
Ortodoxă 3.007 69,96%
Romano-catolică 345 8,03%
Reformată 320 7,45%
Penticostală 587 13,66%
Greco catolică 5 0,12%
Baptistă 28 0,65%
Adventistă de ziua a Şaptea 0 0,00%
Musulmană 0 0,00%
Unitariană 1 0,02%
Creştină după Evangelie 0 0,00%
Creştină de rit vechi 1 0,02%
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană 1 0,02%
Evanghelică 1 0,02%
Evanghelică de confesiune augustană 0 0,00%
Mozaică 0 0,00%
Altă religie 0 0,00%
Fără religie 0 0,00%
Atei 1 0,02%
Religie nedeclarată 0 0,00%
Altă religie 1 0,02%
Fără religie 0 0,00%
Atei 1 0,02%
Religie nedeclarată 0 0,00%