Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2012

Planificarea ședințelor ordinare ale C. L. Moșnița Nouă în 2012
şedinţele se vor desfãşura la sediul Primăriei Moşniţa Nouă, la orele 16.30
 
  1. miercuri, 25 ianuarie
  2. miercuri, 22 februarie
  3. miercuri, 28 martie
  4. miercuri, 25 aprilie
  5. miercuri, 23 mai
  6. miercuri, 27 iunie
  7. miercuri, 25 iulie
  8. miercuri, 29 august
  9. miercuri, 26 septembrie
10. miercuri, 31 octombrie
11. miercuri, 28 noiembrie
12. miercuri, 19 decembrie
 
25 ianuarie 2012
 
Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 4/ 20.01.2012 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind atribuirea în mod gratuit a terenului aflat sub construcţia cumpărată în temeiul Legii112/1995 şi închirierea terenului excedentar proprietarilor actuali ai construcţiilor    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării pe luna decembrie 2011 a cheltuielilor de transport  la si de la locul de munca a personalului didactic care nu își are domiciliul in localitatea in care își desfasoara activitatea    
4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor rezultate în urma dezlipirii ,,P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice” Urseni şi P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice” Albina    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea  redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2011, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a  II-a (Listele suplimentare)    
6 Proiect de hotărâre privind  aprobarea înlocuirii sechestrului instituit de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş asupra veniturilor Primătiei comunei Moşniţa Nouă cu sechestrul asupra terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, până la aprobarea eşalonării plăţii debitului datorat de către unitatea administrativ teritorială    
7 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 25.01.2012    
 

22 februarie 2012
 
Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 12/ 16.02.2012
privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua
   
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă , pe anul 2012    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna ianuarie 2012 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea    
4 Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă    
5 Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea repoziţionării şi alipirii parcelelor de teren cu număr topografic 451/1/16,451/1/17,451/1/118 cu suprafaţa de 250 mp,înscrise în C.F. nr.515 a localităţii Moşniţa Nouă    
6 Proiect de hotărâre privind desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timiş a  d-nului viceprimar KADAR GHEORGHE    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Bolos Otniel Ioan, Bolos Daiana, Rosca Neculai    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Dezvoltare Zonă Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice-Cimitir, beneficiar S.C Via Sacra S.R.L.    
9 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 22.02.2012    
 
28 martie 2012
 
Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 22/ 23.03.2012 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării plăţii obligaţiilor bugetare, ale d-nei Vîrlan Leonora, constând în amendă contravenţională în valoare de 2.000 lei    
4 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de cumpărare a parcelelor de teren , concesionate în baza Legii 50/1991, republicată, beneficiarilor contractelor de concesiune, după intabularea locuinţelor    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a ternului cuprins în C.F. nr.413831 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 698 mp, aflată în intravilanul extins al localităţii Urseni, cu destinaţia de servicii şi dotări, în scopul amplasării punctului record al unei centrale fotovoltaice    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.414161 Moşniţa Nouă, nr. top 309/b/2/c/1/1/1/1/2/1/23,în suprafaţă de 1439 mp, situat în intravilanul localităţii Urseni, în două parcele cu suprafaţa de 717 mp şi 750 mp, iar ulterior concesionarea prin licitaţie publică, în vederea construirii de locuinţă    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.414979 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 414979,în suprafaţă de 750 mp, situat în intravilanul localităţii Moşniţa Nouă, în două parcele cu suprafaţa de 622 mp şi 128 mp    
8 Proiect de hotărâre privind aprobareadiminuării suprafeţei terenului cuprins în C.F. nr.403347 Moşniţa Nouă, număr topografic 1315/998-1030/3 situat în cătunul Rudicica, aflat în proprietatea Statului Român, de la suprafaţa de 1350 mp la suprafaţa de 1201 mp    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit de Enel Distribuţie Banat S.A., proiect nr.4941/2012,,Reglementare instalaţii electrice în raport cu Planul Urbanistic Zonal Zonă Locuinţe şi Funcţiuni Complementare în localitatea Moşniţa Nouă A 135-137/1/1/1,, şi organizarea licitaţiei în vederea realizării acestei lucrări având ca valoare estimată 132.899 lei + TVA    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru realizarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare ape uzate menajere pe terenurile provenite din Planul Urbanistic Zonal Ps171 Moşniţa Nouă    
11 Proiect de hotărâre privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, în suprafaţă de 445 mp, conform documentaţiei cu nr. 55/2012, întocmită de către Ing. Mermeze Marius Jurgen, odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în temeiul Legii 112/1995, de către proprietarul construcţiilor, Idoraşi Nicolae şi soţia Idoraşi Mariana    
12 Proiect de hotărâre hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timiş    
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi   înscrierea   în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 31 cu suprafaţa de 1105 mp , DS 733 cu suprafaţa de 2620 mp , DS 734 cu suprafaţa de 3070 mp, DS 735 cu suprafaţa de 5852 mp, DS 736 cu suprafaţa de 1246 mp , DS 737 cu suprafaţa de 1697 mp , DS 738 cu suprafaţa de 4078 mp, DS 739 cu suprafaţa de 4371 mp, DS 740 cu suprafaţa de 1164 mp şi DS 741 cu suprafaţa de 8637 mp, aflate în proprietatea comunei Moşniţa Nouă    
14 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă    
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2011    
16 Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului administratorului S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., d-nul Păun Alexandru Sebastian    
17 Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Consiliului Local Moşniţa Nouă şi Grupul de iniţiativă „Romos 2011”, în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social o şansă pentru comunităţile de romi”    
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Călin Dorel şi Călin Erika Paula    
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Petre Constantin, Petrea Alexandru Cristian, S.C. Eurotherm S.R.L., Babescu Cristina    
20 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma 1.500 de lei d-nului MURARIU VASILE, în vederea achiziţionării de medicamente    
21 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 28.03.2012    

 

5 aprilie 2012

Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 disp. 24/ 02.04.2012
privind convocarea in sedinta extraor-dinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua
   
2 Proiect de hotărâre Privind aprobarea concesionării suprafe- ţelor de păşune destinate ovinelor, capri- nelor şi bovinelor existente pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă    
3 Proces verbal
al şedinţei extraordinare a  Consiliului Local Mosnita Noua
   

 

20 iunie 2012

Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 201    

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.