Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2012 – mandat nou

Planificarea şedinţelor ordinare ale C. L. Moşniţa Nouă în 2012
Şedinţele se vor desfãşura la sediul Primăriei Moşniţa Nouă, la orele 17.00
  
  1. miercuri, 27 iunie
  2. miercuri, 25 iulie
  3. miercuri, 29 august
  4. miercuri, 26 septembrie
  5. miercuri, 31 octombrie
  6. miercuri, 28 noiembrie
  7. miercuri, 19 decembrie

22 iunie 2012
 
Nr. crt Denumire act Conţinut Anexe Obs
 1 ÎNŞTIINŢARE      
 
27 iunie 2012
 
Nr. crt  Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 1/ 22.06.2012 privind convocarea in sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Bucur Florin Octavian şi al d-nei Bronţ Marcela Fabiola Rap. com. val.  
3  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă    
4  Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selecţie oferte lucrări de construcţii şi reparaţii şi din comisia de recepţie lucrări de construcţii şi reparaţii    
5  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de casare a obiectelor de iventar,a obiectelor de inventar de natura mjloacelor fixe şi a mijloacelor fixe    
6  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a dosarelor în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii 15/2003    
7  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea,vânzarea prin licitaţie publică sau negociere directă a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă sau concesionarea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei.    
8  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în consilii de administraţie sau adunări generale    
9 Proces Verbal  al şedinţei ordinare de consiliu din 27 iunie 2012    

 

25 iulie 2012

Nr. crt   Denumire        act Conţinut Anexe Obs
1  Dispoziţie  16/  20.07.2012    privind convocarea in sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID TIMIŞ )    
3 Proiect de   hotărâre hotărâre privind modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, începând cu anul şcolar 2012-2013    
4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr.56/2012 privind recompensarea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexa  
5 Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp, d-nului Teuţan Ioan Vasile şi concesionarea cuprins în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp, d-nului Deneş Francisc, în vederea extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate proprietăţilor acestora    
6 Proiect de hotărâre  hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de concesionare încheiat cu d-na Dobre Elena Lizica, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.412753 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A135-137/1/32 în suprafaţă de 601 mp    
7 Proiect de hotărâre  hotărâre privind aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă şi modificarea H.C.L cu nr. 67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi    
8 Proiect de hotărâre  privind diminuării parcelei cu nr.cadastral Pş 171/3 ( teren identificat ca rezervă a Comunei Moşniţa Nouă care a rezultat ca surplus de suprafaţă în urma măsurătorilor efectuate în vederea obţinerii avizului PUZ pentru parcela Pş 171/1) şi a translatării PUZ-ului realizat pe parcela Pş 171/1, aprobat prin H.C.L. cu nr. 131/2009    
9  Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către Coş Adriana Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 601 mp şi al terenului atribuit în folosinţă gratuită d-nei Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roşca), cuprins în C.F. nr 403906, cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării prin negociere directă    
10 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 27 iunie 2012    

 

29 august 2012

 ROMÂNIA
 JUDEŢUL TIMIŞ
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ
 
D I S P O Z I Ţ I E
 
Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
Primarul comunei Moşniţa Nouă,
având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată;
D I S P U N E
Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 29.08.2012orele 17.00 Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea,
ORDINE      DE      ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Comunei Moşniţa Nouă.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute şi superficie în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. Timişoara, pe terenul înscris în C.F. 413831 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413831, care este concesionat S.C. BERSIM ENERGIA S.R.L., în scopul realizării racordurilor electrice a centralei fotovoltaice la sistemul energetic naţional.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de concesionare încheiat cu d-na David Olimpia Raluca, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.405824 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405824 în suprafaţă de 614 mp.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de concesionare al terenurilor cuprinse în C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp şi în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 453 mp, nr.cadastral 413835, d-nului Preda Giani Alexandru şi a unui teren în suprafaţă de 446 mp, nr.cadastral 413752, d-nului Buşu Adrian Dumitru, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. BORGO ITALIANO S.R.L.
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni ComplementareDotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. L,Aventura S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. Modena Real Estate S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Snep Ioan, Snep Raluca Loise şi Oprea Ioan.
11 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Nicorici Beniamin,Oneţiu Marcel Gheorghe şi Oneţiu Doina.
 12. Diverse.
 Art.2. Prezenta se comunică:
  •  Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
  • Un exemplar se afişează
Moşniţa Nouă la 24.08.2012
Nr.16
                          PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ,
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                          
                                                                                               Szabo Monika

Proces verbal al şedinţei din 29.08.2012

 

26 septembrie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

D I S P O Z I Ţ I E

Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
Primarul comunei Moşniţa Nouă;
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republica
D I S P U N E
Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 26.09.2012orele 17.00 Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea,
ORDINE      DE      ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 42.161,12 lei T.V.A inclus în vederea achitării reparaţiei microbuzului şcolar Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare TM 01 SMN avariat în urma accidentului de circulaţie din data de 08.06.2012.
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor,, Extindere Red ( reţea electrică definitivă ) pentru alimentarea cu energie electrică a caselor de pe strada Lacului din localitatea Moşniţa Nouă şi a caselor de pe strada Hodoş din localitatea Albina.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.P15/2012,, Extindere reţele de apă,comuna Moşniţa Nouă,, şi a documentaţiei tehnico-economice.
 5.Proiect de hotărâre aprobarea proiectului tehnic nr.P16/2012,, Extindere reţea de canalizare,comuna Moşniţa Nouă,, şi a documentaţiei tehnico-economice.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Sabo Liviu.
7. Diverse.
 
Art.2. Prezenta se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
  •  Un exemplar se afişează
   Moşniţa Nouă la 21.09.2012
Nr.21
                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ,
                  IOAN SORINCĂU                                           Secretar,  Szabo Monika                                      
       Proces verbal al şedinţei din 26.09.2012                                                                          

 

 31 octombrie 2012

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E
 
Privind convocarea în şedinţă ordinară  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
 
Primarul comunei Moşniţa Nouă;
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată;
  
D I  S  P  U  N  E
 
 Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 31.10.2012orele 17.00Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea,
  
ORDINE      DE      ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea criteriilor de prioritate la atribuirea unui teren în baza Legii 15/2003.(anexa)
2. Proiect de hotărâre privind  reevaluarea mijloacelor fixe- bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în vederea înregistrării în contabilitate şi a inventarierii
3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.837 lei d-nei Avrămescu Ana în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Hotea Claudiu Adonis. (anexa)
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.670 lei  minorei Ilaş Ruth Andreea, reprezentând contravaloarea  hranei pe perioada urmării cursurilor Şcolii Generale nr.18 ,în anul şcolar 2012-2013, în vederea practicării sportului de performanţă gimnastică la Club Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara. (anexa)
5. Proiect de hotărâre aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în baza Legii 15/2003, d-nei Greschner Marineta , cuprins în C.F. nr.415193 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 501 mp şi al terenului atribuit în baza Legii 15/2003 d-nei Vîrlan , cuprins în C.F. nr 415131 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării prin negociere directă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, al spaţiului cuprins în C.F. nr.125 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 194,73mp, pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Moşniţa Nouă.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentaţii pentru apartamentarea Căminelor Culturale din localităţile Urseni şi Albina, Grădiniţa Moşniţa Veche, Dispensarul Uman Moşniţa Nouă şi rectificarea documentaţiei de apartamentare a Căminului Cultural din Moşniţa Nouă, actualul sediu al primăriei.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentaţii pentru intabularea în domeniul al comunei Moşniţa Nouă al reţelelor de alimentare cu apă, canal şi iluminat public .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.1 al H.C.L. cu nr.99/2011 prin care s-a aprobat transferarea în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L  a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă.

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită şi a dreptului de concesiune asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nului Pintea Mihai Iosif Octavian, asupra terenului cuprins în C.F. nr.411561, nr.top A135-137/1/147 Moşniţa Nouă, pentru nerespectarea obligaţiei de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii .

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de reparaţie la Remiza de Pompieri din curtea Primăriei Moşniţa Nouă.   
12. Diverse.
 Art.2. Prezenta se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
  • Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
 Moşniţa Nouă la 26.10.2012
Nr.44
 

        PRIMAR,                                           AVIZEAZĂ,

        IOAN SORINCĂU                          Secretar, Szabo Monika
 
 
19 noiembrie 2012
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ  PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ

D I S P O Z I Ţ I E

Privind convocarea în şedinţă extraordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă  

Primarul comunei Moşniţa Nouă;

Având în vedere prevederile art.39 alin .2. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată;

D I S P U N E

Art.1.  Se convoacă în sedinţă extraordinară membrii consiliului local, pentru data de 19.11.2012orele 17.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea,

ORDINE      DE      ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor ,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.

    Art.2. Prezenta se comunica:

  •         Prefecturii Judetului Timis
  •         Un exemplar se afiseaza
 Mosnita Noua la 15.11.2012

–         Nr.56

                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ,
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                           
                                                                                              Szabo Monika

Proces  verbal al ședinței din 19.11.2012

28 noiembrie 2012

 ROMÂNIA
 JUDEŢUL TIMIŞ
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ
 
D I S P O Z I Ţ I E
 
Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
 Primarul comunei Moşniţa Nouă;
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată;
 D I S P U N E
 Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 28.11.2012orele 17.00 Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea,
 
ORDINE      DE      ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, pe păşunea ( Pş 219 ) situată în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, aflate în stare avansată de degradare.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui suprafeţe de 34,92 mp din clădirea cuprinsă în C.F. 413062 Moşniţa Nouă, situată în localitatea Urseni la nr.47/a,în vederea amenajării unui magazin alimentar.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea termenului de executare a lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară la Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă, anterior lunii octombrie 2010.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Ciura Vasile Alexandru.
5. Proiect de hotărâre priovind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Martin Marinică, Stafie Ştefan, Stafie Tasia
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. ESPERANZA S.R.L Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Proteasa Alexandru Constantin, Mihăescu Radu, Ursulescu Gheorghe, Delcea Dan Cristian.
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Dahma Maria Camelia, Dahma Michal, Ciorba George Florin, Pîrvulescu Horaţiu Alexandru, Barbos Alexandru Dan, Pîrvulescu Andreea Eugenia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea   Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. L,APE PICCOLA S.R.L. TIMISOARA
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Pop Victoria .
11. Diverse.
Art.2. Prezenta se comunică:
·         Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
·         Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 23.11.2012
Nr.61
 
                         PRIMAR,                                    AVIZEAZĂ,
                  IOAN SORINCĂU                             Secretar,                                          
                                                                              Szabo Monika

 

 19 decembrie 2012

 ROMÂNIA
 JUDEŢUL TIMIŞ  PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ    
 
D I S P O Z I Ţ I E
Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
Primarul comunei Moşniţa Nouă;
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată

D I S P U N E

Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 19.12.2012orele 18.00 Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea

ORDINE      DE      ZI
1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei oferite de către Fundaţia Internaţional & Exchanges Board Inc.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu proiectele prioritare ale comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013.
3. Diverse.  
Art.2. Prezenta se comunică:  
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
  • Un exemplar se afişează
 Moşniţa Nouă la 14.12.2012
 Nr.74
 PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ,
 IOAN SORINCĂU                                         Secretar,                                          
                                                                      Szabo Monika 
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.