Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2013

30 ianuarie 2013
 
Nr. crt Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziția 5/ 25.01.2013 privind convocarea in sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de gopspodărire comunală
   
3 Proiect de hotărâre
privind cedarea cu titlu gratuit a unei încăperi din clădirea cuprinsă în C.F. nr.403235-C1-U4, nr.top.679/1/III, SAD 3, situată în Moşniţa Nouă la nr.272, Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, în vederea stabilirii sediului
   
4 Proiect de hotărâre privind suspendarea activităţii S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pe o perioadă de trei ani    
5 Proiect de hotărâre
privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.850 lei d-nei Luca Maria în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Luca Dumitru
   
6 Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare a sectorului de drum comunal DC 149, care face parte din DC 149 Moşniţa Veche- Bucovăţ şi a sectorului de drum comunal DC 152 care face parte din DC 152 Giroc-Urseni- Moşniţa Nouă – Moşniţa –Veche, în categoria drmurilor judeţene    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară,în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă, a imobilului cu nr.cadastral DC 96/2, în suprafaţă de 4.028 mp    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Baltă Nicolae, Baltă Daniela Monica    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat „Cronica Moşniţei”    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei lame dezăpadă, în vederea realizării acţiunilor de deszăpezire    
11 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 30 ianuarie 2013    

 

27 februarie 2013

1 Disp. 18 / 22.02.2013 privind convocarea in sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafaţă de 502 mp,situat in localitatea Moşniţa Nouă,cuprins in C.F. 400822 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 400822 şi vânzarea terenului proprietarului construcţiilor, d-nului Galamboş Ladislau    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeţelor imobilelor înscrise în C.F. nr.416236, 413900, 416235 Moşniţa Nouă, nr.top 235/21, 235/9, 235/10 şi a schimbării categoriei de folosinţă din teren neproductiv în teren pentru drum în intravilan    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DS 354 (identic cu nr. top 305-306/b) cu suprafaţa de 616 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documentaţiei anexate    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante datorate de către persoanele fizice şi juridice    
7 Proiect de hotărâre privind  aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DE 127/3 (identic cu nr.top cu suprafaţa de 3970 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documen-taţiei anexate    
8 Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, cât şi a altor activităţi necesare comunei Moşniţa Nouă    
9 Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Moşniţa Nouă la  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare SIMIT    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. F.I.U. S.R.L.    
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Hajjaj Maria, Hajjaj Ali Abdul Rahman Ali    
12 Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –,,REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC ŞI RACORDARE LA SEN,, EXTRAVILAN MOŞNIŢA NOUĂ, beneficiari S.C. IMPERIUM CONSULTING S.R.L   r e t r a s
13 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 27 februarie 2013    

 

27 martie 2013

 1  disp. 35/ 22.03.2013 Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Moşniţa Nouă, care nu se supun înmatriculării anexă  
3 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. cu nr.15/27.02.2013 prin care s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante datorate de către persoanele fizice şi juridice.    
4 Proiect de hotărâre privind interzicerea explorării –dezvoltării – exploatării gazelor de şist prin metoda neconvenţională, pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, jud. Timiş    
5 Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. Borgo Italiano S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va determina exploatarea forajului din localitatea Albina cu apă potabilă    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului „curţi construcţii intravilan pentru drum”, înscris în C.F. nr.405836 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405836, în sensul măririi acesteia de la 26.596 p la 27.755 mp, în  conformitate cu documentaţia anexată    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea îndepărtării pământului vegetal de pe drumurile de acces ( pe lăţimea de 5m ), care au o lungime totală de 3191 ml, respectiv 15.955 mp, în vederea pietruirii acestora    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic „Moder-nizare DC 96 Urseni – Timişoara” şi atribu- irea lucrărilor de execuţie prin procedura de negociere    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Privind aprobarea completării art.49 din H.C.L. cu nr.59/25.05.2011 privind Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind colectarea şi transportul deşeurilor de pe raza comunei, încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., până în momentul încheierii contractului între ADID Timiş şi operatorul de salubritate declarat câştigător în urma procedurii de licitaţie    
11 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC ŞI RACORDARE LA SEN” EXTRAVILAN MOŞNIŢA NOUĂ, beneficiari S.C. IMPERIUM CONSULTING S.R.L.    
12 Proiect de hotărâre privind unificarea parcelelor cuprinse în C.F. nr. 415458 şi nr.415420 identificat cu nr. cadastral DC98 şi a parcelei cu nr. cadastral DC 96    
13 Proiect de hotărâre privind reclasificarea ca drumuri publice de tip drum comunal a drumurilor vicinale identificate cu nr. cadastrale DC 98 şi DC 96    
14 Proces-verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 27 februarie 2013    
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.